Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 25. června 2021

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 28. května 2021.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. pana rektora.

 4. AS UK schvaluje návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2022.

 5. AS UK projednal Principy kariérního rozvoje a hodnocení akademických a vědeckých pracovníků a lektorů.

 6. AS UK schvaluje návrh změny Zásad pro sjednávání smluvní mzdy a doporučuje jeho vydání formou nového opatření rektora.

 7. AS UK schvaluje návrh Pravidel pro přiznávání stipendií na FSV UK (č.j. 142/2021).

 8. AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS FSV UK (č.j. 143/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 9. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu VR PedF UK (č.j. 144/2021).

 10. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 150/2021).

 11. AS UK schvaluje návrh Volebního řádu AS FHS UK (č.j. 151/2021).

 12. AS UK schvaluje Prováděcí dokumentaci přeměny CUIP na akciovou společnost a doporučuje ji ke schválení Správní radě UK.

 13. AS UK vzal na vědomí materiál „Celková výše prostředků na programy Progres 2021“.

 14. AS UK projednal záměr uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě BIOCEV mezi Univerzitou Karlovou (dále jen UK), Ústavem molekulární genetiky AV ČR (dále jen ÚMG), Biotechnologickým ústavem AV ČR (dále jen BTÚ), Mikrobiologickým ústavem AV ČR (dále jen MBÚ), Fyziologickým ústavem AV ČR (dále jen FGÚ), Ústavem makromolekulární chemie AV ČR (dále jen ÚMCH) a Ústavem experimentální medicíny AV ČR (dále jen ÚEM) a doporučuje Dodatek podepsat.

 15. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020 a dodatku č. 3, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je úprava harmonogramu realizace díla, navýšení ceny za provedení díla o 26 839 281,14 Kč bez DPH, a úprava změnových listů. AS UK doporučuje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 16. AS UK projednal záměr uzavřít s EKO Gymnáziem a SOŠ Multimediálních studií, IČO: 62994638, se sídlem Jiřího náměstí 1/8, 290 01 Poděbrady, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o rozloze 643,31 m² v objektu zámku Poděbrady, za nájemné ve výši 73 621,- Kč bez DPH měsíčně, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

 17. AS UK projednal návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků) a CETIN a.s., (jako provozovatelem sítě elektronických komunikací) v rámci překládky části těchto sítí z důvodu výstavby objektu Biocentra Kampusu Albertov a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.

 18. AS UK projednal dodatek č. 7 k Opatření rektora č. 52/2017, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku Lékařské fakultě v Hradci Králové, Fakultě humanitních studií, Fakultě sociálních věd a Fakultě tělesné výchovy a sportu, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Motol a Nové Město, oboje obec Praha, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

 19. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 20. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 21. AS UK by uvítal podrobněji formulovanou představu o tom, jaké změny v Principech rozdělování příspěvků a dotací na UK by měly či mohly v budoucnosti nastat, včetně vize o Strategickém fondu. Dále by AS UK uvítal podrobnější komentář ke kladům a problémům proběhlého hodnocení vědy na UK a vizi, jak toto hodnocení modifikovat propříště.

 22. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKKe stažení zde.


Poslední změna: 22. říjen 2021 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám