Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 1. října 2021

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 25. června 2021.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. pana rektora.

 4. AS UK bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2021.

 5. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Přílohy 2 Statutu UK (č.j. 158/2021) ve znění modifikace předkladatele.

 6. AS UK schvaluje návrh Vnitřního mzdového předpisu (č.j. 163/2021) ve znění modifikace předkladatele.

 7. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu AS MFF UK (č.j. 155/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 8. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na LFP UK (č.j. 160/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 9. AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS KTF UK (č.j. 189/a/2021).

 10. AS UK schvaluje návrh změny Statutu KTF UK (č.j. 189/b/2021).

 11. AS UK schvaluje volební komisi pro volbu kandidáta na funkci rektora UK ve složení prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), MUDr. Anna Malečková (LFP).

 12. AS UK schvaluje jako náhradníky do volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora UK MUDr. Karla Ježka, Ph.D. (LFP), Mgr. Tomáše Gryce, Ph.D. (FTVS), prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. (1.LF), Mgr. Jana Pačese (PřF) a Mgr. Karla Šimu, Ph.D. (FF).

 13. AS UK souhlasí se jmenováním PhDr. Pavla Barana, doc. Jakuba Čapka, prof. Ivana Horáčka, prof. Cyrila Höschla, Ing. Ivana Chvatíka, doc. Zdeňka Konopáska, prof. Jana Konvalinku, prof. Romana Koteckého, prof. Pavla Koubu, doc. Zdeňka Kratochvíla, prof. Pavla Krtouše, prof. Ladislava Kvasze, doc. Antona Markoše, Jana Maršálka, Ph.D., prof. Jana Palouše, doc. Petra Pokorného, doc. Jakuba Steinera, prof. Davida Storche a PhDr. Ondřeje Ševečka do Vědecké rady Centra pro teoretická studia UK.

 14. AS UK projednal návrh na řešení žádosti FaF a LF HK o podporu z fondu „Mikuláš“ a souhlasí s návrhem odkladu splatnosti původní půjčky z roku 2018 a to do 31.12.2023. Nové čerpání navrhuje formou další půjčky ve výši 40 mil. Kč složené z příspěvku A+K a DKR. V případě finančních potíží způsobených výstavbou kampusu Mephared II můžou fakulty žádat o změnu této půjčky, nebo její části, na nevratný příspěvek. AS UK projednal návrh na řešení žádosti PedF a FTVS o podporu z fondu „Mikuláš“ a souhlasí s návrhem na jeho čerpání.

 15. AS UK souhlasí se záměrem koupě provozu restaurace a pivovaru U Supa.

 16. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou vícepráce spočívající v likvidaci kontaminovaných konstrukcí a navýšení ceny za provedení díla ve výši 1 042 662,12 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu k uzavření dodatku č. 1 podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 17. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění vstupního rozvaděče VN – trafostanice k tíži budovy bez č.p., která stojí na pozemku parc. č. 1560/2, k.ú. Nové město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu do budovy za účelem zajištění provozu, údržby a oprav trafostanice ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu k uzavření smlouvy podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 18. AS UK projednal návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti s T-Mobile Czech Republic s kladným výsledkem a doporučuje jej předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 19. AS UK projednal návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ ze dne 08.12.2020 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny díla ve výši 1 268 640,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

 20. AS UK projednal návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ ze dne 27.08.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.02.2020 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 19 293 730,15 Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

 21. AS UK bere na vědomí zprávy delegátů AS UK.

 22. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 23. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 24. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKKe stažení zde.


Poslední změna: 22. říjen 2021 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám