Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 21. září 2021

Přítomni: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), Mgr. Jan Pačes (PřF/AS), JUDr. Michal Říha (PF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Kateřina Volná (FF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Tereza Smužová (RUK), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor), Ing. Marie Fiantová (RUK), JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF), Mgr. Adam Šoukal (LFP)


Program

1. Vnitřní předpisy UK

a. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu (č.j. 158/2021)

b. Vnitřní mzdový předpis (č.j. 163/2021)

2. Změna Jednacího řádu AS MFF UK (č.j. 155/2021)

3. Změna Jednacího řádu AS 2. LF UK (č.j. 156/2021)

4. Změna Pravidel pro organizaci studia na LFP UK (č.j. 160/2021)

5. Vnitřní předpisy KTF UK (č.j. 189/2021)

a. Změna Volebního řádu AS KTF UK (č.j. 189/a/2021)

b. Změna Statutu KTF (č.j. 189/b/2021)

6. Různé

1. Vnitřní předpisy UK

Stanoviska k těmto návrhům jsou uvedena v Příloze.

2. Změna Jednacího řádu AS MFF UK (č.j. 155/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu AS MFF UK (č.j. 155/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.


Znění legislativně technických oprav bylo zasláno na fakultu.

3. Změna Jednacího řádu AS 2. LF UK (č.j. 156/2021)

Legislativní komise uplatnila k návrhu změny Jednacího řádu AS 2. LF UK (č.j. 156/2021) věcnou připomínku.

Schváleno tichým souhlasem.


- Věcná připomínka se týká čl. 3a odst. 3, v němž je nezbytné doplnit ustanovení o hlasování. V již schválených předpisech je to řešeno následovně: „Jestliže se zasedání senátu koná distanční formou nebo jestliže je umožněna distanční účast některého člena nebo některých členů senátu na zasedání, a) musí být při veřejném hlasování vyjádření vůle každého člena senátu dáno zřetelně najevo ostatním členům senátu, dalším jmenovitě zúčastněným osobám i veřejnosti, b) může se tajné hlasování konat pouze tehdy, pokud všichni hlasují prostřednictvím programu, který dostatečně zaručuje regulérnost hlasování, zejména ověření totožnosti hlasujících, platnost hlasu a anonymitu hlasování.“ Konstrukce pro případ, že by hlasování mělo probíhat jak fyzicky, tak elektronicky, je ve vztahu k tajnému hlasování složitější: „… může se tajné hlasování konat pouze tehdy, pokud se ho účastní alespoň 3 členové prezenčně a 3 členové distančně; prezenčně se hlasuje prostřednictvím hlasovacích lístků, distančně se hlasuje prostřednictvím programu, který dostatečně zaručuje regulérnost …“.


Znění věcné připomínky bylo zasláno na fakultu.

4. Změna Pravidel pro organizaci studia na LFP UK (č.j. 160/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na LFP UK (č.j. 160/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

Schváleno tichým souhlasem.


- Legislativní komise upozorňuje, že vypuštění slov „či v zahraničí“ (čl. I., bod 8.) neznamená zákaz tyto předměty uznávat; postupovat bude třeba napříště podle příslušného ustanovení Studijního a zkušebního řádu UK, které stanoví delší lhůtu pro možnost uznání.

- Legislativní komise dále upozornila na ustanovení novelizovaného čl. I, bodem 10 a doporučila pro přehlednost ustanovení upřesnit tak, aby bylo zřejmé, že elektronická forma zápisu se nevztahuje na zápis do prvního úseku studia. Upřesnění lze považovat za legislativně technickou opravu.

- Podle sdělení zástupce fakulty byl čl. II (Přechodná ustanovení) do znění novely začleněn v důsledku administrativního pochybení. Legislativní komise si vyžádala písemné potvrzení této skutečnosti.


Znění dalších legislativně technických oprav bylo zasláno na fakultu.

5. Vnitřní předpisy KTF UK (č.j. 189/2021)

a. Změna Volebního řádu AS KTF UK (č.j. 189/a/2021)

Návrh byl upraven podle připomínek Legislativní komise. Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Volebního řádu AS KTF UK (č.j. 189/a/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

b. Změna Statutu KTF (č.j. 189/b/2021)

Legislativní komise po diskusi vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu KTF UK (č.j. 189/b/2021).

Schváleno tichým souhlasem.

6. Různé

V rámci tohoto bodu nikdo nevystoupil.


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.

Příloha ke stažení zde.


Poslední změna: 12. říjen 2021 18:32 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám