Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 12. listopadu 2021

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 1. října 2021.

 3. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 15. října 2021.

 4. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 22. října 2021.

 5. AS UK bere na vědomí informace J. M. pana rektora.

 6. AS UK schvaluje v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2022.

 7. AS UK schvaluje záměr hledat způsob, jakým vložit 14 mil. Kč do dceřiné společnosti Univerzity Karlovy CUIP.

 8. AS UK bere na vědomí dokument Ukazatele Strategického záměru Univerzity Karlovy pro období 2021-2025 – vypořádání podnětů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 9. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu AS 2. LF UK (č.j. 224/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 10. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020 ve znění dodatku č. 1 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou, jako objednatelem na straně jedné, a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem jsou vícepráce spočívající v opravě areálového vodovodu, hydrantového vodovodu a oplocení a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 2 737 283,83 Kč bez DPH. AS UK doporučuje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 11. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 24 17 50 13, se sídlem Praha 4, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00, jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 8135/13 k. ú. Plzeň, obec Plzeň, do vlastnictví univerzity za kupní cenu ve výši 1 920 000,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno pozemkové služebnosti spočívající v právu cesty a stezky k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10, IČO: 67779999, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 13. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě spočívající v umístění sítí technické infrastruktury k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem provozu, kontroly, oprav, úprav, obnovy a údržby stavby ve prospěch Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, státní příspěvkové organizace, Přípotoční 300/12, 101 01 Praha 10, IČO: 67779999, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 14. AS UK projednal návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků, nemovitostí) a PREdistribuce, a.s. (jako provozovatelem distribuční soustavy) v rámci výstavby „Budovy Ústavu dějin a archivu UK“ a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.

 15. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 16. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 17. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 12. listopad 2021 12:31 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám