Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 21. ledna 2022

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 17. prosince 2021.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. pana rektora.

 4. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Akreditačního řádu UK (č.j. 252/2021) ve znění modifikace předkladatele.

 5. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Pravidel hospodaření UK (č.j. 256/2021).

 6. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Stipendijního řádu UK (č.j. 259/2021) ve znění modifikace předkladatele.

 7. AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS FTVS UK (č.j. 263/2021).

 8. AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS ETF UK (č.j. 9/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

 9. AS UK bere na vědomí dokument Souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025: Podklad pro každoroční sběr dat.

 10. AS UK bere na vědomí Zprávu o čerpání prostředků AS UK v roce 2021 a vyjadřuje souhlasné stanovisko s převedením kladného zůstatku hospodaření do Fondu na podporu projektů.

 11. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 764/110, 764/228, 764/267, 764/272 a 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení, včetně oprávnění provádět na plynárenském zařízení úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti a jeho odstranění ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO 27403505, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 13. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 14. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 21. leden 2022 18:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám