Zápis ze zasedání AS UK 17. prosince 2021


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa (1.LF)

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

MUDr. Anna Olšerová

Tomáš Stejskal

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Veronika Viktoria Matraszek


LF P

LF HK

FarmF

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

MUDr. Anna Malečková

MUDr. Drahomír Kolenčík

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Kristián Lux


Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

Tomáš Jan

Mgr. Eliška Voříšková


FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Bc. Martin Čihák

Mgr. Tomáš Konečný


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Mgr. Michael Glogr


Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek


Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. et Mgr. David Hurný


Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Mgr. Andrej Farkaš

Mgr. Anna Yaghobová


FSV

KTF

HTF

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Kristýna Švárová


Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová


ThDr. Pavel Helan, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Ondřej Horký

Lalia-Irena Diopová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Zuzana Terry

Mgr. Jan Potoček

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluveni

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

Mgr. Eliška Ullrichová (FSV)

Mgr. Martin Boukal (KTF)

Mgr. Kateřina Hlaváčová (ETF)

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D. (Součásti)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Martina Horáková (3.LF)

Mgr. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)


Dále nepřítomni

Martin Mucha (LFHK)

JUDr. Michal Říha (PF)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)


Hosté

Prof. MUDr. Tomáš Zima, MBA, rektor UK

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

MUDr. Milan Prášil, MBA, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK

MUDr. Josef Fontana (KR)

Mgr. Michal Zima (KR)

Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK)

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (RUK)

Mgr. Lucie Panchártek Suchá (RUK)

Mgr. Miroslav Čermák (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Tereza Smužová (RUK)

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (FHS)

Prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (FaF)

Michael Kučera

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení, předání osvědčení a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty v Modré zasedací místnosti Karolina.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK vyzval MUDr. Fontanu, člena Hlavní volební komise, aby předal osvědčení Mgr. Anně Yaghobové (MFF). Zároveň pogratuloval ke zvolení nové člence AS UK za studentskou část PedF Dominice Erbekové.


Skrutátory byli určeni: Mgr. et Mgr. David Hurný, Tomáš Jan (FaF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)


Byla určena komise pro tajné hlasování ve složení: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Bc. Martin Čihák (FF)


Doc. Dolejší požádal, aby Mgr. Farkaš mohl poskytnout stream z dnešního jednání doc. Bromovi, který se na jednání nemohl dostavit. Mgr. Hurný požádal, aby byl odkaz na stream poskytnut všem členkám a členům AS UK. Proběhla diskuse o tom, zda by měl být z dnešního zasedání pořizován stream, případně pro koho. AS UK se usnesl, že dnešní zasedání bude streamováno a odkaz bude obratem zaslán členům AS UK.


Návrh usnesení:

„AS UK se usnesl na tom, že průběh zasedání bude sdílen členům akademické obce.“

Schváleno tichým souhlasem

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení, předání osvědčení a určení skrutátorů

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 12. listopadu 2021

3. Vystoupení J. M. pana rektora

4. Vnitřní předpisy UK

5. Vnitřní předpisy fakult

6. Restrukturalizace zápůjčky FHS

7. Projekt Mephared 2, současný stav, perspektivy

8. Situace na Kolejích a menzách UK

9. Volba kandidátů na členy Rady Kolejí a menz UK

10. Opatření rektora o svěření nemovitého majetku

11. Metodika výběru a financování EIZ na UK pro období 2023-2027

12. Právní jednání

13. Informace z pracovních komisí

14. Informace z Rady vysokých škol

15. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných dne 1. října 2021, 15. října 2021 a 22. října 2021

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že do návrhu zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 12. listopadu byla zapracována jedna drobná připomínka technického charakteru.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 12. listopadu 2021.”

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

3. Vystoupení J. M. pana rektora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor uvedl, že měl schůzku s několika členy nové vlády, kde byl ujištěn, že rozpočet na vysoké školství by neměl klesat, ale je třeba se připravit na to, že bude vyhlášeno rozpočtové provizorium, které bude dle jeho odhadů trvat do února či března. Nová vláda by měla získat důvěru 12. či 13. ledna 2022. Rozpočet na VŠ může být rozepsán mezi březnem až koncem dubna. Rozpočtové provizorium z hlediska jejího chodu UK neohrozí, ale je třeba počítat s tím, že v provizoriu se nemohou vypisovat nové programy na které by se mohlo čerpat. J. M. pan rektor dále uvedl, že byly vyhlášeny vzdělávací výzvy v rámci Národního plánu obnovy. Přijímací řízení na UK dopadlo dobře z hlediska počtu zahraničních studentů. Podařilo se také dobře zvládnout záležitosti týkající se vymáhání dlužných částek. K proběhlým výběrovým řízením na vedoucí pozice na UK a součástech uvedl, že z výběrového řízení na ředitele Kolejí a menz UK vzešly dvě kandidátky, se kterými se setká zvolená kandidátka na rektorku prof. Králíčková. Proběhlo též výběrové řízení na nového kancléře UK, kterým se od 1. ledna 2022 stane Mgr. Michal Zima. Závěrem J. M. pan rektor informoval o plánovaných akcích. Bude se konat Vánoční koncert, ples UK byl přesunut na duben.


Rozprava


Doc. Himl poděkoval vedení UK za materiál týkající se mezd na UK. Dále uvedl, že v rámci programů Cooperatio probíhá dolaďování dohod mezi jednotlivými zúčastněnými součástmi a koordinátory a má pocit, že Cooperatia toho v tomto ohledu moc nezmění. Apeloval na to, aby RUK bral vážně stanoviska rad Cooperatií, jinak hrozí, že se stanou ryze formálními spolky a nebudou mít na vývoj vědecké oblasti vliv. J.M. pan rektor uvedl, že pro vedení UK bylo prioritou, aby lidé hladce přešli z Progresů do Cooperatií. Vztah fakult a koordinátorů se bude dále dolaďovat. Fakulty chtějí ovládat peníze a koordinátor by měl ovládat vědní stránku věci.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. pana rektora.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy vnitřních předpisů UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Dílčí změna Řádu výběrového řízení UK (č.j. 223/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, J. M. panu rektorovi, který představil návrh dílčí změny.

Dne 10. prosince 2021 předložil předkladatel modifikaci tohoto návrhu, která byla řádně vyvěšena na internetových stránkách. Legislativní komise AS UK doporučila vzít modifikaci za základ dalšího projednávání. Nejprve tedy plénum hlasovalo o tom, zdali znění modifikace může být vzato za základ dalšího projednávání.


Hlasování o modifikaci

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


K návrhu byl podán pozměňovací návrh doc. Mgr. Cyrila Broma, Ph.D. (č.j. 247/2021). Část pozměňovacího návrhu byla konzumována modifikací předkladatele. Ve zbytku předkladatel pozměňovací návrh stáhl.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko s výhradou legislativně technických oprav.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Řádu výběrového řízení UK (č.j. 223/2021) ve znění modifikace předkladatele a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlý návrh fakultního vnitřního předpisu. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. pan rektor předložil kladné stanovisko.

a) Změna Volebního řádu AS LF HK UK (č.j. 248/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS LF HK UK (č.j. 248/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Restrukturalizace zápůjčky FHS

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že slíbil představitelům FHS, že předloží jejich žádost o restrukturalizaci zápůjčky FHS. Tuto žádost považuje za oprávněnou a svému slibu se rozhodl dostát. Příběh FHS a její zápůjčky započal před funkčním obdobím J. M. pana rektora i stávající děkanky FHS. Ví, že Ekonomická komise AS UK se domnívá, že by měla být žádost posunuta na březnové zasedání, ale nedomnívá se, že do března se něco změní.


PhDr. David Greger, Ph.D., seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila odložit projednávání materiálu na jaro následujícího roku. Uvedl, že Ekonomická komise AS UK chápe situaci FHS, avšak pro odložení na běžný jarní termín hovoří vícero důvodů. Jsou tu další projekty dalších fakult, které počítají s tím, že je předloží v jarním termínu, a fond Mikuláš se neplní tak, abychom mohli rozdat velkou částku navíc. Žádost FHS by měla být posouzena v kontextu jiných žádostí, aby bylo jasné, na co UK má.


Mgr. Farkaš uvedl, že je třeba doplnit, že žádost byla předložena v nestandardním termínu. Žádost FHS by skutečně měla být posuzována v kontextu dalších žádostí. Navíc u této žádosti chybí jasné odůvodnění, proč má k odpuštění dojít. Žádost má 4 stránky a odůvodnění je omezeno na dvě věty. Usnesení Ekonomické komise navrhuje zápůjčku restrukturalizovat tak, aby byla rozložena do delšího období. Dále upozornil, že pokud by zápůjčka byla FHS nyní odpuštěna, pohybovali bychom se vzhledem k dalším projektům na hranici toho, co nám předpisy jako nevratný příspěvek rozdělit umožňují. Z toho důvodu si myslí, že by měla být žádost FHS projednána spolu s dalšími žádostmi a AS UK by se měl přiklonit k usnesení navrženému Ekonomickou komisí.


Dr. Pětová uvedla, že žádost byla podána v září, protože nebylo jasné, jak na tom fakulta bude. Fakulta se doteď snaží co nejvíce zaplatit ze svého a dostát svým závazkům, přesto přichází s žádostí o odpuštění části dluhu v situaci, kdy má ve fondu zhruba 1 665 000 Kč. Domnívá se, že fakulta investovala ze svých vlastních prostředků poměrně značnou částku. Od roku 2007 si FHS velmi utahovala opasek např. v oblasti mezd, které jsou zde na velmi nízké úrovni, a přesto za ta léta dokázala investovat půl milionu Kč ze svého. Zdůraznila, že FHS nežádá o solidaritu, protože by sama špatně hospodařila. Celá UK se díky FHS zbavila problému s budovou, která byla nepoužitelná.


Dr. Kružík uvedl, že z hlediska zaměstnanců jsou přijatelné obě varianty, byť ta první mu přijde správnější a lepší. Usnesení, jak je navrženo, má jednu slabinu, a to, že je hodně vágní, konkrétně formulace „na takové období, aby FHS mohla půjčku splácet“. Přimluvil se za to, aby tato lhůta byla specifikována např. slovy „minimálně na 10/15 let“. Požádal o zvážení toho, že takto vágní usnesení staví FHS do nejistoty v tom smyslu, že neví, na jakou částku má cílit.


Mgr. Farkaš uvedl, že na lhůtu a její specifikaci je nutno se podívat optikou dalších žádostí. Tabulka s platy poskytnutá vedením UK není příjemná pro nikoho, některé fakulty jsou na tom ještě hůře, a proto to nepovažuje za argument, pro který by se měla zápůjčka odpouštět. Před rokem mohla FHS žádat o roztažení období pro splácení a tvrdila, že dostane všem svým závazkům. Je pro něj záhadou, proč se tato diskuse nevedla už tehdy.


Dr. Greger poznamenal, že na Ekonomické komisi explicitně zazněl návrh, že by splatnost byla na deset let, byť se o něm nehlasovalo. Dále uvedl, že se nedomnívá, že by pro restrukturalizaci půjčky nebyla podpora. Když se diskutovala pravidla fondu Mikuláš, řešilo se, kolik má být nevratný příspěvek a kolik půjčka. Připomněl, že padla shoda na tom, že by to mělo být 50:50. Nevíme, co bude v budoucnu. Většina (21) členů Ekonomické komise se vyslovila pro posunutí projednávání této žádosti na jaro.


Prof. Boháč uvedl, že by odděloval diskusi o výši mezd a o prostředcích na provoz.


Doc. Dolejší uvedl, že svět se nechová podle našich usnesení, ale naše usnesení musí reflektovat svět. Nyní je restrukturalizace předčasná.


Prof. Králíčková uvedla, že lidsky rozumí tomu, proč J. M. pan rektor vyhověl FHS a žádost předložil. Nové vedení UK bude respektovat vůli AS UK a v případě, že diskuse o žádosti bude posunuta na jarní termín, bude situaci řešit sociálně citlivě vzhledem k FHS a splátky budou roztaženy tak, aby pro ni byly snesitelné.


Dr. Pětová upřesnila, že vedení FHS loni nenavrhovalo restrukturalizaci na celé období, protože bylo poučeno, že se jedná o peníze pouze na daný rok. Fakulta právě proto, že nechce být nadále v situaci, kdy každý rok přichází s žádostí o posunutí, navrhuje jednorázové řešení.


Dr. Kružík uvedl, že podle jeho výpočtů je bezpečnější rozpočítat splátky na 15 let. Poznamenal, že splátka 27 milionů Kč tvoří 27 % výdajů fakulty, což je bezprecedentní.


Dr. Jüptner uvedl, že se shoduje s Mgr. Farkašem. Byl by rád, pokud by zde zazněla alespoň nějaká forma závazku, že situace bude řešena, protože fakulta musí mít možnost pracovat s nějakým výhledem.


Návrh usnesení:

„AS UK vyzývá FHS UK a nové vedení UK, aby předložilo v jarním termínu žádostí z fondu Mikuláš žádost o restrukturalizaci půjčky FHS z fondu Mikuláš na takové období, aby FHS mohla půjčku splácet. AS UK neuzavírá možnost část půjčky odpustit v budoucnu, pokud nové vedení UK, po zvážení situace na celé UK, takový návrh předloží. AS UK souhlasí s odkladem splátky FHS v roce 2022 do tří měsíců poté, co bude schválený rozpis příspěvků a dotací na UK.“

Hlasování

Pro 38, proti 1, zdržel se 10

Schváleno

7. Projekt Mephared 2, současný stav, perspektivy

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že jde o analogický příběh s FHS. Představitelům LFHK a FaF slíbil, že navrhne, aby byla uzavřena smlouva mezi UK a příslušnými fakultami týkající se výstavby univerzitního kampusu v Hradci Králové. Taktéž je navržena změna zápůjčky ve výši 40 mil. Kč na nevratný příspěvek.


PhDr. David Greger, Ph.D., seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila odložit projednávání materiálu na jaro následujícího roku. Uvedl, že tento návrh taktéž není možné kvůli termínu předložení posoudit v kontextu ostatních projektů. Součástí předložené zprávy byla navíc příloha o podílech na nákladech projektu v jeho přípravné fázi, které byly stanovené tak, že 25% se má podílet každá z Hradeckých fakult a 50% UK. V diskusi se však ukázalo, že z materiálu nevyplývá, jaká je hodnota této přípravné fáze. Ve zprávě by měla být nominálně uvedena částka, nikoli procentuálně vyjádřený závazek.


Mgr. Farkaš doplnil o shrnutí diskuse na Ekonomické komisi. Uvedl, že materiál je předložený jako zpráva a perspektivy, ale mohl by být předložen jako tři jednotlivé body. Zpráva samotná byla zpracována velmi kvalitně. Druhým možným samostatným bodem je restrukturalizace zápůjčky na nevratný příspěvek a třetím je smlouva. K restrukturalizaci zápůjčky uvedl, že materiál obsahuje informaci, že se fakulty pokusí požádat o 60 milionů Kč jako refundaci v rámci programu NPO. Pokud je tu tedy možnost, že část nákladů bude refundovaná, mělo by se s přeměnou na nevratný příspěvek počkat. Proto je navrženo přesunut žádosti na řádný termín. J. M. pan rektor upozornil, že nevíme, jaké podmínky stanoví NPO pro spoluúčast a vzhledem k rozpočtovému provizoriu se dostáváme s vyhlídkami až k podzimu příštího roku.


Prof. Krejsek uvedl, že nejsou žádné rezervy na to, aby se daných 60 milionů Kč, o kterých hovoří Mgr. Farkaš, nějakým způsobem zaúčtovalo. Nelze očekávat, že by na přípravu projektu ještě nějaké prostředky přišly. Poukázal na to, že tu není prostor pro analogii s FHS. Opakovaně bylo řečeno, že to není projekt dvou fakult, ale celé UK. Je to unikátní možnost pro UK získat odhadem 3,5 miliardy Kč a obohatit se kvůli tomu, že se v Hradci dobře pracuje. Poukázal na to, že z Mikuláše tento projekt zatím dostal pouze 15 milionů Kč. Pokud fakulty nebudou cítit podporu ze strany univerzity, třeba jejich vedení rozhodne o tom, že projekt vůbec nechce.


Doc. Koblížek připomněl, že hradecké fakulty ze svého vynaloží 32 mil. Kč, dlužit budou 80 mil. Kč a dostaly 15 mil. Kč. Jejich podíl na přípravě projektu bude činit 88%. Oproti tomu na projektu Albertov je společný podíl 4 zúčastněných fakult 50%. Kde je pak nějaká spravedlnost?


Prof. Trejtnar uvedl, že si fakulty skutečně váží podpory, byť je nízká, protože bez ní by přípravy nemohly pokračovat. Na druhou stranu jde též o projekt, který je jmenovitě obsažen ve Strategickém záměru UK, takže je třeba zvážit, že jde o univerzitní projekt. Současný podíl fakult na financování je skutečně poměrně vysoký. Očekával by, že podpora v budoucnu bude adekvátní.


Mgr. Farkaš uvedl, že nemá rád, když J. M. pan rektor fabuluje s daty, bavíme se o přípravné fázi projektu, ne o stavbě. V materiálu, který poslal prof. Krejsek, se dle jeho názoru zajímavě operuje s čísly a součty. Zeptal se, co je tedy správný materiál, který měl být plénu předložen? Mezi materiálem, který předložil prof. Krejsek a oficiálním materiálem předloženým fakultou je rozdíl v tom, že druhý ze zmíněných připouští, že částka ve výši 60 mil. Kč by mohla být vratná z vyúčtování první žádosti o platbu. Proto je navrženo zabývat se touto problematikou až na jaře a posoudit jí v kontextu dalších projektů v době, kdy již budeme znát podmínky NPO, abychom věděli, zda jde o uznatelný náklad, nebo ne. Pokud ne, rád se postaví za původní usnesení. Proto také původně navrhoval, aby náklady ve výši 20 mil. Kč, o kterých víme, že jsou neuznatelné, byly odpuštěny. J. M. pan rektor poznamenal, že materiál předkládá rektor prostřednictvím Předsednictva AS UK.


Dr. Greger připomněl čl. 5 pravidel fondu Mikuláš, který uvádí, že při rozhodování o žádostech dbá rektor na to, aby celkový rozsah závazků ze zápůjček v daném kalendářním roce odpovídal alespoň výši jedné poloviny zdrojů na investiční rozvoj, které pro daný kalendářní rok AS UK alokoval. Požádal J. M. pana rektora, aby vysvětlil, jak dva jím předložené návrhy odpovídají tomuto článku. Dále uvedl, že argumentům zástupců Hradeckých fakult rozumí. Jde o velkou investici a univerzita si má udělat jasno, zda do ní jde. Na druhou stranu jsme v období, kdy se mění vedení univerzity. Obdobný závazek, který J. M. pan rektor přijal směrem k Albertovu, musí k Mepharedu přijmout nové vedení. Proto bude pro všechny lepší, když se návrh projedná v řádném termínu na jaře. J. M. pan rektor uvedl, že to jsou odkladné věci, tudíž se to tam vejde. Fakultám slíbil, že oba návrhy předloží, a učinil tak, přičemž tak nemohl učinit dříve, protože nebyl hotový Národní plán obnovy.


Prof. Zahálka uvedl, že situace není identická s FHS. Hradecké fakulty nyní očekávají deklaraci toho, co se bude s projektem dít do budoucna. Raději by viděl větší vůli vyjádřit podporu závazku, který nás čeká. Dr. Greger uvedl, že by Hradec též rád podpořil, ale staveb je více a jde o miliardy. Bude se vytýkat před závorku, ostatní fakulty jsou nervózní z toho, že jsou tu miliardové investice, na které UK nemá. J. M. pan rektor poznamenal, že UK dojela na to, že se tu neinvestovalo. Když UK nebude mít naplánované projekty, nikdy žádné peníze nedostane a nic nepostaví. Průměrně trvá jedna investiční akce 10 let.


Prof. Zimčík uvedl, že hradecké fakulty žádají o to, aby jim UK vyjádřila podporu v tom, že se bude z 50 % podílet na úhradě nákladů. Chápe, že tu je obava o to, že není stanovena finální částka, ale fakulty ji nyní nevědí. Vzhledem k tomu, jak se během posledního půl roku vyvíjí sazby za stavební práce, je nyní nemožné finální částku určit, aniž by hrozilo, že se bude zvyšovat. Snaží se snižovat náklady co to jde, ale tomuto se nelze vyhnout.


Dr. Greger uvedl, že nikdo nechce, aby se nestavělo nic, a pokud to tak bylo, tak je dobře, že to J. M. pan rektor změnil. Nyní se ale bavíme o rozumné míře. Prosil o to, aby nové vedení řeklo, kde je jeho rozumná míra a k čemu se zaváže.


Prof. Králíčková uvedla, že nové vedení UK chce projekt Mephared podpořit.


Mgr. Farkaš uvedl, že je třeba si uvědomit, z čeho se tvoří zdroje. Domnívá se, že je třeba si položit otázku, zda je rektorát všemocný a může zachránit každou investiční akci. Fond Mikuláš se dnes tvoří z toho, co do něj přispěje každá z fakult. Pokud chceme investovat, musíme vstoupit i do sféry úvěru. Upozornil též na to, že když si fakulty půjčují z centra, de facto na tom vydělávají, protože jde o půjčku bezúročnou a bez inflační doložky. Nové vedení by si dle jeho názoru mělo vypracovat komplexní pohled na to, jak tento systém dlouhodobě udržet.


Prof. Zahálka uvedl, že dle jeho názoru není vhodné se neustále odvolávat na to, co chce nové vedení. AS UK je samosprávná jednotka a nemusí se ptát stávajícího ani nastupujícího vedení, čemu má a nemá vyjádřit podporu.


Návrh usnesení:

„AS UK se seznámil se zprávou "Projekt Mephared 2, současný stav, perspektivy". AS UK žádá, aby předkladatelé připravili upravenou zprávu s vyčíslením nákladů přípravné fáze realizace projektu, spolu s restrukturalizací půjčky. AS UK žádá, aby materiály byly znovu předloženy v jarním termínu pro předkládání žádostí o čerpání z fondu Mikuláš.“

Hlasování

Pro 7, proti 5, zdržel se 27

Nebylo schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informaci o současném stavu projektu Mephared 2 a harmonogramu jeho dalšího průběhu.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK souhlasí se změnou zápůjčky v částce 40 mil. Kč na nevratný finanční příspěvek.“

Hlasování

Pro 14, proti 6, zdržel se 24

Nebylo schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK doporučuje uzavřít navrhovanou vnitrouniverzitní dohodu o společném postupu k dobudování Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v rámci programu MEPHARED 2.“

Hlasování

Pro 26, proti 1, zdržel se 15

Schváleno

8. Situace na Kolejích a menzách UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Farkašovi.


Mgr. Farkaš uvedl, že zařazení tohoto bodu bylo vyvoláno diskusí, která proběhla na půdě Sociální komise AS UK a týkala se otevřených dopisů zaměstnanců Kolejí a menz. Cílem bodu je obeznámit zejména akademiky s tím, jaká je situace na Kolejích a menzách UK. Otevřené dopisy popisují chaotické řízení Kolejí a menz, nedodržování vnitřních předpisů a situaci týkající se reorganizace ředitelství KaM, která vedla k rozštěpení ředitelství na dvě frakce. Mgr. Farkaš dále stručně popsal průběh výběrového řízení na ředitele Kolejí a menz, zejm. poukázal na to, že den před ústními pohovory proběhla nestandartní situace, a to, že byl namísto odpadlého kandidáta na žádost JUDr. Horáčka, kvestora UK, zařazen Bc. Otto Kult. Tento krok nebyl konzultován s výběrovou komisí. J. M. pan rektor uvedl, že Bc. Kult končí svůj pracovní poměr na UK k poslednímu prosinci. O situaci a problémech na KaM je obeznámen. On osobně od odborů dostal jeden dopis, ve kterém zaměstnanci žádali, aby se pan Kult mohl účastnit výběrového řízení na ředitele KaM, čemuž vyhověl. Mgr. Farkaš uvedl, že je dobře, že J. M. pan rektor poskytl informaci o tom, že Bc. Kult se rozhodl odejít, jelikož byl jmenovaný v rozporu s vnitřními předpisy. Dále uvedl, že si nemyslí, že je správné tím věc považovat za vyřízenou.


Mgr. Farkaš dále stručně informoval o probíhajícím soudním řízení s bývalým ředitelem KaM Ing. Macounem o neplatnosti jeho výpovědi. Řízení momentálně na žádost soudkyně směřuje k mimosoudnímu vyrovnání. Závěrem informoval o některých smlouvách, na které se dotazoval JUDr. Horáčka.


J. M. pan rektor uvedl, že problém investic do KaM je ten, že jdou investovat pouze vlastní prostředky a nedávají se na ně dotace. Jedná se o projektu MŠMT, kde je ale spoluúčast 40 %.


JUDr. Horáček upozornil na to, že první dopis, který se objevil, byl anonymní, přesto však řada věcí, které byly zmíněny, vychází právě z tohoto dopisu. Co se týče personální stránky, uvedl, že byla potřeba rychlého řešení a zapojení osob, na které se v dané chvíli mohl spolehnout. Výběrové řízení by trvala 2-3 měsíce. Týkalo se to dvou osob, pana Kulta a pana Votruby. Pan Kult byl jmenován ředitelem odboru investic a pan Votruba ředitelem gastro provozů. Na rozdíl od Mgr. Farkaše nemá radost z toho, že pan Kult ukončil pracovní poměr. Jeho osobní důvod, proč vyjádřil přání, aby byl pan Kult zařazen mezi uchazeče pozvané na ústní pohovor bylo to, že pan Kult neměl zájem dále pokračovat ve spolupráci v případě, že je jeho dosavadní působení hodnoceno tak, že neměl být ani vyslechnut na pohovoru. Považuje za standardní, aby výběrová komise při osobním pohovoru posoudila kandidáta na žádost nadřízeného. Co se týče smluv, věnoval se JUDr. Horáček nejprve smlouvě na střechu koleje Na kotli v Hradci Králové. Zásluhou pana Kulta se také podařilo střechu v týchž prostorách opravit a dnes tam díky tomu mohou bydlet studenti. Co se týče foodtracku a marketingu, uvedl, že jde o zakázky v přibližné hodnotě 500 000 Kč. Food track byl kupován před pandemií, kdy byly ceny úplně jiné a jeho nákup byl manažerské rozhodnutí s cílem oslovit uchazeče na akcích jako je Gaudeamus apod. Kvůli pandemii tento plán padl a ředitelství řeší otázku, zda ho prodat. Co se týče marketingové smlouvy, byla uzavřena kvůli tomu, aby se na změně brandu pracovalo co možná nejrychleji. To, že si paní Budínová založila společnost s ručením omezením, je její záležitost, ale vedení UK na ní mělo vynikající reference právě proto, že pro UK již dříve pracovala a vědělo, že práce bude z její strany odvedena špičkově. Závěrem JUDr. Horáček uvedl, že osobně je rád za to, že probíhá kontrola, ale kontrola musí být přiměřená a uvážlivá ve vztahu k řešeným problémům.


Mgr. Hurný uvedl, že požádal Mgr. Farkaše o zařazení tohoto bodu, protože je potřeba, aby na plénu AS UK zaznělo, jak vážná situace je. Neměl by nic proti tomu, kdyby pan kvestor přišel a řekl, že považuje za správné, aby uchazeči z okruhu vedoucích zaměstnanců KaM byli pozváni na ústní pohovor. Ale to se nestalo, členové komise se o panu Kultovi dozvěděli 12 hodin před konáním ústních pohovorů. Mgr. Hurný dále shrnul způsob, jakým byl ukončen pracovní poměr s bývalým ředitelem KaM. Považuje za problematické, že se nyní dozvídáme, že UK možná bude muset platit značnou částku za mimosoudní vyrovnání. Apeloval na to, aby tato částka případně nešla z rozpočtu KaM, protože by to pro ně bylo likvidační. Situace je vážná a AS UK by měl vyzvat vedení k tomu, aby pravidelně informovalo AS UK o situací na KaM. JUDr. Horáček doplnil, že mediace s Ing. Macounem nakonec neproběhla. Upozornil, že každý pracovněprávní spor je rizikový. Podmínkou jakékoliv dohody je, že se UK nevzdá žádných nároků vůči Ing. Macounovi. V rámci soudního řízení zatím neproběhlo v této věci žádné ústní jednání.


Prof. Ing. Zahálka poznamenal, že situace na KaM byla tragická už za vedení Ing. Macouna, přičemž i tehdy probíhala vnitřní kontrola ze strany AS UK, ale byla marná. Navrhované usnesení podpoří.


MUDr. Prášil uvedl, že většinu zmíněných věcí považuje za vyřešené. Ta situace není taková, že by se před rokem či rokem a půl z krásného idylického stavu na KaM stal chaos. Na základě fungování pana kvestora a za významného přispění Mgr. Farkaše došlo k poměrně rychlému řešení, které vedlo k situaci, která na KaM je nyní. Pan kvestor jako čerstvě příchozí viděl, že má zásadně komplikovanou situaci na velmi významné součásti a nechtěl se od ní oddělit tím, že před sebe postaví jiného manažera, dokud nebude znát detaily jejího fungování. Nebýt pana kvestora, nepodařilo by se mnoho pozitivních věcí (kariérní principy, rozvoj CUIP apod.). Není jednoduché být manažerem v tak složitém organismu, jako je univerzita. Vzhledem k tomu, že MUDr. Prášil končí ve funkci kancléře, rozloučil se s členy AS UK a poděkoval za spolupráci.


Mgr. Farkaš uvedl, že menzy se zasanovaly, což je v tuto chvíli základ, ale zároveň zde došlo k osobnímu rozvratu. Vnímá manažerskou slepotu v tom, že kontrolní orgán byl zároveň řídícím orgánem, což vedlo k tomu, že se obcházely vnitřní předpisy. Času pro výběrové řízení bylo dost, mohl se někdo najmout na krátkou dobu určitou, zatímco by výběrové řízení proběhlo. Jeden z otevřených dopisů byl podepsaný a oba pojmenovávaly tytéž problémy. Je podstatné pojmenovat, že něco se dělo špatně, aby se to znovu neopakovalo. Omlouvat chyby časovým presem považuje za alibistické.


JUDr. Horáček se dotázal Mgr. Farkaše v čem podle něj chyboval u zmíněných smluv na veřejné zakázky. Postupovalo se zcela v souladu s opatřením rektora a zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zdůraznil, že ani vnitřní předpis ani zákon neporušil.


Mgr. Čermák uvedl, že na posledním zasedání Rady KaM zazněla informace, že finanční bilance se bude blížit kladným hodnotám, tudíž z hlediska hospodaření je situace pozitivní.


Návrh usnesení:

„AS UK bere předložené informace o situaci na Kolejích a menzách UK na vědomí a vyjadřuje nad ní silné znepokojení.“

Hlasování

Pro 38, proti 4, zdržel se 12

Schváleno

9. Volba kandidátů na členy Rady Kolejí a menz UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo prof. Boháčovi, předsedovi komise pro tajné hlasování.


PhDr. David Greger, Ph.D., uvedl, že Ekonomická komise AS UK nominovala do Rady Kolejí a menz UK Ing. Milana Skrbka (FTVS).


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK nominovala do Rady Kolejí a menz UK Bc. Nikoletu Anderlovou (PřF) a Mgr. Michaela Glogra (PF).


ThDr. Jaroslav Hrdlička navrhl nominovat ThDr. Pavla Helana, Th.D.


Bylo vydáno 50 hlasovacích lístků, odevzdáno 50 hlasovacích lístků. 50 hlasovacích lístků bylo platných.


Pro ThDr. Pavla Helana, Th.D. bylo odevzdáno 40 hlasů.

Pro Ing. Milana Skrbka bylo odevzdáno 16 hlasů.

Pro Bc. Nikoletu Anderlovou bylo odevzdáno 40 hlasů.

Pro Mgr. Michaela Glogra bylo odevzdáno 35 hlasů.


Návrh usnesení:

„AS UK doporučuje J.M. panu rektorovi jmenovat do Rady Kolejí a menz ThDr. Pavla Helana, Th.D, Bc. Nikoletu Anderlovou a Mgr. Michaela Glogra.“

Schváleno

10. Opatření rektora o svěření nemovitého majetku

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo JUDr. Horáčkovi k představení navrženého materiálu. JUDr. Horáček uvedl, že jde o komplexní dokument, který řeší svěření majetku jednotlivým součástem a fakultám. Nahrazuje se jím dosavadní opatření rektora č. 52/2017. Děje se tak kvůli novým vlastnickým strukturám a nemovitostem, které jsou v materiálu popsány. Na Ekonomické komisi AS UK zazněl požadavek, aby byla prověřena jedna úprava týkající se MFF UK. Otázka byla s fakultou ověřena a navržené znění je správné.


Prof. Zahálka seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku, kterým se nahrazuje OR č. 52/2017 ve znění pozdějších opatření, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.“

Hlasování

Pro 34, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

11. Metodika výběru a financování EIZ na UK pro období 2023-2027

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo MUDr. Fontanovi k představení navrženého materiálu. MUDr. Fontana uvedl, že tento bod je výsledkem práce pracovní skupiny k metodice financování EIZ, která začala pracovat v průběhu letních měsíců a nyní po půl roce dospěla k předloženému návrhu. V letních měsících probíhalo vyhodnocování zájmu o jednotlivé elektronické informační zdroje, kdy síla hlasů jednotlivých fakult byla určena pomocí tzv. FTE. Deadline pro tuto první fázi vyhodnocování byl stanoven na 21. 9., kdy následně byly vyhodnoceny výsledky. Na konci října se konal kulatý stůl a z výsledků jednání předložila pracovní skupina kolegiu rektora pět variantních návrhů, které byly projednány v prosinci. Za kompromisní návrh kolegium rektora považovalo návrh, který částečně rozšiřoval společenskovědní zdroje. Požadavkům lékařských fakult bylo vyhověno částečně, a to z toho důvodu, že v současné chvíli je v rámci schválených Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK schválená suma 26,5 mil. Kč. Pokud by bylo dnes na plénu AS UK rozhodnuto, že by se měly ještě nějaké zdroje na žádost lékařských fakult zařadit, bude nutno vyčlenit v rámci příspěvku nebo dotace vyšší částku. Součástí materiálu je i teoretický výhled, jak bude situace vypadat následujících 5 let.


Prof. Zahálka seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš uvedl, že tento materiál projednala i IT komise, který vyjádřila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Prof. Jech uvedl, že nebyl vyslyšen požadavek lékařských fakult hradit některé klíčové lékařské publikace. Jedná se o zdroje, které jsou zásadní potravou pro vědce, kteří na UK pracují, skupinu časopisů BMJ. Požádal o rozšíření návrhu o tyto publikace. Jde o částky, které nejsou předjednané, a může se stát, že se podaří vyjednat lepší ceny. Prof. Jech požádal AS UK o podmíněný souhlas se zakoupením těchto publikací za tyto výhodné ceny. Apeloval na členy AS UK aby připustili, že jde o něco, co lékaři skutečně ke své práci potřebují.


Prof. Zahálka uvedl, že z procedurálního hlediska nemá AS UK nyní možnost s materiálem pracovat a musí ho projednat tak, jak byl předložen. Materiál je výsledkem jednání v rámci celé univerzity. Prof. Jech uvedl, že v takovém případě je pro neschválení materiálu a jeho doplnění.


MUDr. Fontana uvedl, že je potřeba, aby se materiál v určité podobě schválil. Až následně se přijde s finálními cenami a je možné, že pokud bude vyjednávání příznivé, budou zahrnuty i publikace, které jsou nyní pod čarou.


Dr. Římanová uvedla, že ve chvíli, kdy nahlásíme EIZ do centra, bude zahájeno jednání o cenách. Na základě toho UK podepisuje závaznou smlouvu o smlouvě budoucí, na základě které běží druhé kolo jednání o předplatném. V tuto chvíli je důležité domluvit se o skladbě EIZ a jejich finančních dopadech. V závěru předloženého materiálu je tabulka elektronických zdrojů, které budou již nyní jednoznačně předpláceny fakultami. Je jich podstatně více než těch páteřních.


Dr. Staša upozornil, že AS UK nic neschvaluje, pouze vyjadřuje kladné stanovisko.


Dr. Římanová doplnila, že pro jednání pracovní skupiny byly k dispozici statistiky a maximální úroveň detailu. Na základě těchto statistik bylo vyloučeno 6 databází, které byly dosud předpláceny. Vyhodnocení tedy není pouze převzato z předchozího období.


Votrubová požádala, aby zmíněné zdroje byly zařazeny jako první pod čarou. Patrně se na ně ani tak nedostane, protože vyjednávání je těžké, nicméně tyto zdroje doposud platily lékařské fakulty společně s FaF UK a v dalším období na to nebudou mít peníze. To znamená, že o tyto zdroje skutečně přijdou, což pro ně bude patrně znamenat i snížení kvality výzkumu.


Prof. Jech uvedl, že měl za to, že senátoři mohou navrhnout jiné usnesení, které by mohlo vést k nákupu dalších databází. Pokud je to možné, navrhli by usnesení v tom smyslu, že by zmíněné databáze byly nakoupeny v případě splnění podmínky vyjednání prostředků. JUDr. Staša poznamenal, že doplňující usnesení je možné, ale měla by mu předcházet věcná diskuse.


Prof. Raboch se dotázal, zda existuje souhrnné stanovisko lékařských fakult. Žádná taková informace se k němu nedonesla. JUDr. Staša poznamenal, že v tom je právě ten rozdíl, tedy zda jde o postřehy senátorů či vůli fakult. Prof. Zahálka doplnil, že na kolegiu rektora zazněl na toto téma dotaz a bylo řečeno, že vedení univerzity se takto rozhodlo, a proto byl materiál takto předložen. Prof. Kachlík uvedl, že jde rozhodně o souhrnné stanovisko vedoucích lékařských knihoven, ale obává se, že tuto otázku podcenili děkani.


MUDr. Fontana zdůraznil, že kolegium rektora se při svém rozhodování muselo řídit i aspektem ekonomickým. Je tu samozřejmě mnohem více důležitých EIZ, nicméně kdybychom si předpláceli vše, co chceme, stojí to univerzitu 300 mil. Kč. Někde se hranice musela učinit.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal materiál „Metodika výběru a financování EIZ (CzechELib) na Univerzitě Karlově pro období 2023–2027“ s kladným stanoviskem a souhlasí s výběrem páteřních EIZ (celouniverzitní financování) pro předplatné 2023–2027, ve verzi rozšíření páteřních EIZ nad rámec původního, vstupního návrhu o multioborové EIZ pro vědu, výzkum a výuku napříč obory.“

Hlasování proběhne per rollam

12. Právní jednání

a) Dodatek č. 5 ke SoD Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice

JUDr. Wagner představil předložený materiál.


Prof. Zahálka seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je úprava harmonogramu realizace díla a zvýšení ceny za provedení díla o 11 534 884,93 Kč bez DPH. AS UK doporučuje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.“

Hlasování proběhne per rollam

b) Pronájem pozemků Albertov Revmatologickému ústavu

JUDr. Wagner představil předložený materiál.


Prof. Zahálka seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s Revmatologickým ústavem jako nájemcem smlouvu o spolupráci, jejímž předmětem je nájem pozemků parc. č. 1416, 1413/1, 1413/2 a 1412, vše k. ú. Nové Město, obec Praha, o celkové výměře 5 516 m² za nájemné ve výši 26 922,60 Kč bez DPH ročně, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“

Hlasování proběhne per rollam

c) Přeložka T-Mobile v Kampusu Albertov

JUDr. Wagner představil předložený materiál.


Prof. Zahálka seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Smlouvy s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě – překládce stávající infrastruktury mezi UK a T-Mobile Czech Republic a.s., v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.”

Hlasování proběhne per rollam

13. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK se kromě již projednaného návrhu zabývala návrhem změny Volebního řádu AS ETF UK, ke kterému uplatnila věcnou připomínku. Dále konzultovala návrhy změn vnitřních předpisů FF UK.


Prof. Zahálka informoval AS UK o dalších usneseních přijatých Ekonomickou komisí AS UK.


Prof. Zahálka dále uvedl, že Studijní komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že agenda Sociální komise AS UK byla již vyčerpána v předchozích bodech.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se tento měsíc nesešla.


Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Tomáš Jan, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

14. Informace z Rady vysokých škol

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, předala zprávu JUDr. Říhy.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

15. Různé

Prof. Zahálka připomněl, že dnes uplyne lhůta pro vzdání se odměny za výkon funkce člena AS UK.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 21. ledna 2021 v 10:00. Zasedání ukončil v 14:40.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 21. leden 2022 10:32 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám