Zápis ze zasedání AS UK 21. ledna 2022


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa


Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Tomáš Stejskal


Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Veronika Viktoria Matraszek

Martina Horáková

LF P

LF HK

FarmF

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková


Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.


Prof. PharmDr. František Trejtnar, CSc.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Tomáš Jan

Mgr. Eliška Voříšková

FF

PF

PedF

Bc. Martin Čihák

Mgr. Tomáš Konečný


JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.

Mgr. Michael Glogr

JUDr. Michal Říha

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Mgr. et Mgr. David Hurný

Mgr. Jan Pačes


Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Andrej Farkaš


FSV

KTF

HTF

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Kristýna Švárová

Mgr. Eliška Ullrichová

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Mgr. Martin Boukal


ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Ondřej Horký

Lalia-Irena Diopová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Jan Potoček

PhDr. Dana Hůlková Nývltová, Ph.D.


Omluveni

Doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. (FSV)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)

Mgr. Zuzana Terry (FHS)

Dominika Erbeková (PedF)

Kristián Lux (LF HK)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti)

Mgr. Anna Yaghobová (MFF)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Martin Mucha (LFHK)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)


Dále nepřítomni

Prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. (2.LF)

MUDr. Drahomír Kolenčík (LFP)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Tomáš Zima, MBA, rektor UK

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., prorektorka pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc., prorektor pro rozvoj

Prof. JUDr. Aleš Gerloch, DrSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku

Mgr. Bc. Michal Zima, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., kvestor UK

Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK)

Mgr. Diana Sýkorová (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

Mgr. Anna Altová (PřF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

David Kverka (LFP)

Karel Mikulčák (LFP)

Bc. Marek Boňko (FSV)

Michael Kučera

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty v Modré posluchárně v Celetné ulici.


Členové AS UK se formou slavnostního přípitku rozloučili s J. M. panem rektorem. Prof. Zahálka mu poděkoval za spolupráci s AS UK. J. M. pan rektor též poděkoval členům AS UK za skvělou spolupráci po celá dvě funkční období.


Členové AS UK uctili minutou ticha památku zesnulého bývalého člena AS UK Mgr. Václava Balka.


Skrutátory byli určeni: Mgr. David Hurný, Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D., Mgr. Bc. Filip Hruša

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení a určení skrutátorů

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 17. prosince 2021

3. Vystoupení J. M. pana rektora

4. Vnitřní předpisy UK

5. Vnitřní předpisy fakult

6. Souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025: Podklad pro každoroční sběr dat

7. Zpráva o čerpání prostředků AS UK

8. Právní jednání

9. Informace z pracovních komisí

10. Informace z Rady vysokých škol

11. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 17. prosince 2021

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že do návrhu zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 17. prosince 2021 byly zapracovány připomínky. Nová verze zápisu byla následně opět nahrána na uzavřené stránky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 17. prosince 2021.”

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 2

Schváleno

3. Vystoupení J. M. pana rektora

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi.


J. M. pan rektor uvedl, že k 1. 1. 2022 byla ředitelkou KaM jmenována Ing. Miluše Valdová, která prošla konkurzním řízením. Dále byl k 1. 2. 2022 jmenován manažerem kyberbezpečnosti Mgr. František Hostek. J. M. pan rektor dále uvedl, že bylo schváleno programové prohlášení nové vlády, včetně bodu prosazování excelence na vysokých školách. Vzhledem k aktuální situaci bylo vydáno opatření rektora, aby se na fakultách postupovalo rozvážně vzhledem k rozpočtovému provizoriu. Nový rozpočet bude pravděpodobně schvalován v březnu. Byl ujištěn ministrem Gazdíkem a kolegy z MŠMT, že kapitola vysokých škol a vědy by neměla být krácena. Připravuje se NPO, UK je zapojena v celkem pěti projektech. Podávání přihlášek by mělo být zahájeno začátkem února. J. M. pan rektor upozornil, že jde o bohatý zdroj pro část univerzitních pracovišť. Dále informoval, že se zpožďuje výstavba Biocentra Albertov a MEPHAREDu v Hradci Králové. Co se týče vzdělávacích prostředků z NPO, probíhá intenzivní příprava napříč fakultami. K ekonomickému informačnímu systému na UK uvedl, že v tuto chvíli běží přípravy zpracovávání dat. Dále informoval, že UK byla přidělena dotace pro Centrum Krystal ve výši 7,2 mil. Kč. Bohužel prozatím MMR částku nepřevedlo, a tak J. M. pan rektor podepsal exekuční příkaz. Diskutuje se také příprava investic na koleje, resp. možnost podat do konce června žádost na MŠMT o spoluúčast. Řeší se rovněž strategie pro výcviková střediska UK, přičemž prioritou je výuka, zaměstnanci a studenti. Finalizují se zprávy ohledně HR Award a rovných příležitostí tak, aby nebylo ohroženo podávání žádostí do grantových projektů. Postupně předává agendu zvolené kandidátce na rektorku prof. Králíčkové, které bude prezidentem předán jmenovací dekret příští týden.


Rozprava


Mgr. Farkaš se dotázal, jaká je spoluúčast UK u plánovaných investičních akcí na výstavbu kolejí a jaký je plán pro hledání financí v rámci UK na tuto spoluúčast. J. M. pan rektor uvedl, že před třemi lety stát nedával nic. Nyní je šance, že stát přispěje až polovinu. Co se týče zdrojů na spoluúčast, je třeba otevřít diskusi a naučit se s touto variantou pracovat. O příspěvek lze žádat u těch akcí, kde bude podána žádost o stavební povolení, což se nyní týká sedmi akcí. JUDr. Říha poznamenal, že ve chvíli, kdy získáme 50 % či 40 % spoluúčast, je to velmi výhodné. Koleje a menzy lze využívat i komerčně, proto je tak vysoká spoluúčast státu ojedinělá.


Prof. Trejtnar se dotázal, zda je možné odhadnout, jaká částka bude v rámci NPO alokována pro UK. J. M. pan rektor uvedl, že jde o pět projektů, proto očekává zhruba mezi 1 až 2,5 mld. Kč. Stručně shrnul popis zmíněných pěti projektů a podíl UK na nich.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. pana rektora.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy vnitřních předpisů UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Dílčí změna Akreditačního řádu UK (č.j. 252/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, J. M. panu rektorovi, který požádal prof. Wildovou o představení návrhu dílčí změny. Prof. Wildová uvedla, že novela se pokouší zbavit se slabých míst, které se v průběhu akreditačního řízení objevují. Navržené změny jsou drobné, ale pro fungování RVH podstatné. Stručně představila jednotlivé změny.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Předkladatel na základě doporučení Legislativní komise AS UK provedl modifikaci tohoto návrhu, která byla řádně vyvěšena na internetových stránkách. Legislativní komise AS UK doporučila vzít modifikaci za základ dalšího projednávání. Nejprve tedy plénum hlasovalo o tom, zdali znění modifikace může být vzato za základ dalšího projednávání.


Hlasování o modifikaci

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


K návrhu byl podán pozměňovací návrh JUDr. Josefa Staši, CSc. a prof. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. (č.j. 2/2022). Pozměňovací návrh byl již konzumován modifikací předkladatele.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Akreditačního řádu UK (č.j. 252/2021) ve znění modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

II. Dílčí změna Pravidel hospodaření UK (č.j. 256/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, J. M. panu rektorovi, který představil návrh dílčí změny. Jde o drobnou změnu v otázce možnosti čerpat školkovné ze sociálního fondu.

Prof. Zahálka uvedl, že Ekonomická komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


K návrhu nebyl podán pozměňovací návrh.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Pravidel hospodaření UK (č.j. 256/2021).“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

III. Dílčí změna Stipendijního řádu UK (č.j. 259/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, J. M. panu rektorovi, který požádal prof. Králíčkovou o představení návrhu dílčí změny. Prof. Králíčková stručně okomentovala změny u jednotlivých druhů stipendií.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Předkladatel na základě doporučení Legislativní komise AS UK provedl modifikaci tohoto návrhu, která byla řádně vyvěšena na internetových stránkách. Legislativní komise AS UK doporučila vzít modifikaci za základ dalšího projednávání. Nejprve tedy plénum hlasovalo o tom, zdali znění modifikace může být vzato za základ dalšího projednávání.


Hlasování o modifikaci

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


K návrhu nebyl podán pozměňovací návrh.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Stipendijního řádu UK (č.j. 259/2021) ve znění modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

IV. Dílčí změna Jednacího řádu AS UK (č.j. 261/2021)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, Mgr. Farkašovi, který představil návrh dílčí změny. Uvedl, že návrh vyplývá z aktuální potřeby, kdy po ukončení nouzového stavu vnitřní předpisy neumožňují distanční či hybridní zasedání senátu. Přesto však existují mimořádné situace, na které předložená novela reaguje tak, že ve skutečně potřebných a odůvodněných situacích umožňuje distanční účast. Přínos vidí zejména pro jednání senátních komisí.


J. M. pan rektor uvedl, že k původnímu návrhu vyjádřil nesouhlasné stanovisko, jelikož ho považoval za příliš široký. Pozměňovací návrh byl konkrétnější, vylučuje např. distanční volby a podobně, proto k němu je jeho stanovisko kladné.


K návrhu byl podán pozměňovací návrh JUDr. Josefa Staši, CSc. a prof. JUDr. Radima Boháče, Ph.D. (č.j. 3/2022). Předkladatel Mgr. Farkaš vyjádřil s pozměňovacím návrhem souhlasné stanovisko. JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK doporučila pozměňovací návrh ke schválení.


Rozprava


Mgr. Hruša se dotázal, podle čeho se určila právě 1/5 senátorů. JUDr. Staša uvedl, že to koresponduje s ustanovením o počtu senátorů, kteří si mohou vymoci mimořádné zasedání senátu.


Doc. Dolejší uvedl, že návrh podporuje. V pozměňovacím návrhu ho překvapila lhůta 14 dní. JUDr. Staša upřesnil, že toto je řešení standardní situace, pokud bude situace mimořádná, bude se postupovat podle jiných pravidel.


Mgr. Glogr uvedl, že tento návrh upravuje to, že pokud 1/5 senátorů požádá, bude jednání senátu převedeno na distanční formu. Předsednictvo AS UK pak nemá žádnou rozhodovací pravomoc. Považuje to za velkou slabinu navržené novely. JUDr. Doc. Dolejší upřesnil, že pokud 1/5 senátorů požádá o distanční účast, tak to neznamená, že se zbytek nemůže zúčastnit prezenčně.


Hlasování o pozměňovacím návrhu

Pro 38, proti 0, zdržel se 8

Schváleno


JUDr. Staša dále uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Jednacího řádu AS UK (č.j. 261/2021) ve znění schváleného pozměňovacího návrhu.“

Hlasování

Pro 32, proti 0, zdržel se 12

Nebylo schváleno

5. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlý návrh fakultního vnitřního předpisu. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. pan rektor předložil kladné stanovisko.

a) Změna Volebního řádu AS FTVS UK (č.j. 263/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS FTVS UK (č.j. 263/2021).“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

b) Změna Volebního řádu AS ETF UK (č.j. 9/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS ETF UK (č.j. 9/2022) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025: Podklad pro každoroční sběr dat

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. panu rektorovi k představení navrženého materiálu. J. M. pan rektor uvedl, že se finalizovaly některé ukazatele a parametry, o dokumentu se již dlouze hovořilo při přípravě Strategického záměru UK, nyní se pouze předkládá finální dokument AS UK na vědomí.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí dokument Souhrnný přehled ukazatelů Strategického záměru Univerzity Karlovy na období 2021-2025: Podklad pro každoroční sběr dat.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Zpráva o čerpání prostředků AS UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod. Stručně okomentoval hospodaření AS UK. Byl vygenerován kladný hospodářský výsledek ve výši 672 751 Kč, který bude přesunut do Fondu na podporu projektů tak, jak je to deklarováno ve vnitřních předpisech UK.


Prof. Zahálka seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí Zprávu o čerpání prostředků AS UK v roce 2021 a vyjadřuje souhlasné stanovisko s převedením kladného zůstatku hospodaření do Fondu na podporu projektů.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Právní jednání

a) Přeložka plynu pro stavbu Kampusu Jinonice

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Prof. Zahálka seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění stavby plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 764/110, 764/228, 764/267, 764/272 a 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění bezpečného provozu, údržby, oprav a stavebních úprav plynárenského zařízení, včetně oprávnění provádět na plynárenském zařízení úpravy za účelem jeho výměny, modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti a jeho odstranění ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO 27403505, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK se kromě již projednaného návrhu zabývala otázkou pořizování streamu ze zasedání AS UK, přičemž doporučila Předsednictvu AS UK, aby byl stream pořizován a po půl roce se tato praxe vyhodnotila. Dále se zabývala otázkou pokračování mandátu v případě přechodu člena senátu do navazujícího studijního programu. FF UK si tuto možnost chtěla ve svých předpisech výslovně upravit. Zákon však stanoví, že úprava přísluší vnitřnímu předpisu vysoké školy, proto by byl takový fakultní předpis v rozporu se zákonem. Legislativní komise proto doporučila novelizovat Volební řád AS UK.


Prof. Zahálka informoval AS UK o dalších usneseních přijatých Ekonomickou komisí AS UK. Ekonomická komise AS UK se věnovala projektu MEPHARED, přičemž část Ekonomické komise podala písemnou žádost panu kvestorovi o upřesnění některých bodů. K tomuto tématu se chce Ekonomická komise vrátit na mimořádném jednání, případně se vyjádří per rollam. J. M. pan rektor uvedl, že plénum AS UK na rozdíl od Ekonomické komise pochopilo, že nejde o projekt hradeckých fakult, ale celé univerzity. Dohoda byla podepsána. Vnímá to, že některé věci jsou nevyjasněné, vedení UK proto zašle Ekonomické komisi AS UK částečné upřesnění během dneška.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komisi AS UK byli představeni noví gesční prorektoři.


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK kromě již projednaného zabývala podnětem VSK MFF UK, který se týkal využívání univerzitního výcvikového centra Albeř. Sociální komise přijala usnesení, ve kterém vyjádřila záměr se problematikou využívání rekreačních, sportovních, výcvikových a dalších obdobných objektů UK dále zabývat.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se věnovala otázce designu a dalšího vývoje SIS4, resp. přesunu na SIS5, který je předběžně zařazený do NPO. Dále se komise zabývala stavem překladů univerzitních informačních systémů a přijala usnesení v tom smyslu, aby všechny další univerzitní systémy byly vytvářeny ve dvojjazyčné mutaci. Dále byla komise informována o aktuálním vývoji v oblasti kyberbezpečnosti. ÚVT pracuje na postupném zlepšování vnitřních procesů, postupně se UK propracovává k tomu, aby naplňovala požadavky stanovené zákonem o kybernetické bezpečnosti. Dále byla komise ze strany ÚVT informována o napojení na centrální registry veřejné správy a o povinnostech, které musí UK v tomto ohledu splňovat.


Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Tomáš Jan, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Rozprava


Prof. Krejsek informoval, že v Hradci Králové proběhla v souvislosti s projektem MEPHARED kontrola ze strany MŠMT. Bylo konstatováno, že projekt MEPHARED je perfektně připraven.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

10. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo JUDr. Říhovi. JUDr. Říha uvedl, že v rámci RVŠ se řešily otázky, které již shrnul pan rektor, zejm. otázky související s testováním studentů a zaměstnanců VŠ či financování VŠ. Co se týče programového prohlášení vlády, staví se RVŠ negativně k tomu, že vzniká oddělené ministerstvo pro vědu a výzkum. S plánovanou novelou vysokoškolského zákona se otevírá otázka vztahu a kompetencí akademických orgánů, nicméně parlamentní strany deklarovaly, že do tohoto nechtějí zasahovat. Reformu doktorského studia bude mít na starosti politický náměstek ministra školství. Co se týče SKRVŠ, zapojila se do připomínkování programového prohlášení vlády a chystá se na předsednictví.


Prof. Zahálka dále doplnil, že UK hostila fórum předsedů akademických senátů.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

11. Různé

Prof. Zahálka poděkoval končícím členům AS UK za jejich práci.


Prof. Zahálka dále uvedl, že první zasedání AS UK v novém složení je plánováno na 4. 2. 2022. Zároveň se bude měnit vedení UK a AS UK se bude vyjadřovat k návrhu na jmenování prorektorů. Obdržené materiály budou zpřístupněny novým senátorkám a senátorům již v lednu, tj. za trvání mandátu stávajícího J. M. pana rektora, aby se s nimi mohli všichni do zasedání pléna seznámit. Je však nutné zároveň reflektovat případnou změnu pandemické situace přesunutím data jednání, k čemuž by však Předsednictvo AS UK nerado přistupovalo. Prof. Králíčková poděkovala a požádala, aby, pokud to bude jen trochu možné, si plénum AS UK vyslechlo jí navržené prorektory co nejdříve.


Dr. Jüptner upozornil na problém se zaměstnáváním cizinců, které by pro UK mělo být prioritou, jelikož jde o součást internacionalizace. V současnosti však fakulty čelí právním problémům a procesy nastavení odvodů do cizích zemí trvají velmi dlouho. Dochází k situacím, kdy za zaměstnance není pojištění odváděno třeba rok. Je třeba nastavit jasný systém komunikace, lhůt a pravidel mezi fakultami, rektorátem UK a agenturami, které se zaměstnáváním cizinců pomáhají. V opačném případě hrozí nejen ostuda, ale i sankce.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 4. února 2022 v 10:00. Zasedání ukončil ve 12:10.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 4. březen 2022 10:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám