Zápis ze zasedání AS UK 4. února 2022


První zasedání AS UK dne 4. února 2022

Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

MUDr. Anna Olšerová

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matrazsek

LF P

LF HK

FarmF

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Karel Mikulčák

David Kverka

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Kristián Lux


PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

Tomáš Jan

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Mgr. Andrej Farkaš

Mgr. Anna Yaghobová

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Bc. Jan Křovák

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

Mgr. Martin Boukal

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Bc. Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Lalia-Irena Diopová

Františka Keprtová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D

Mgr. Radek Holodňák

Agáta Hrdličková

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

Kamila Otrubová (1.LF)

Matěj Višňa (1.LF)

Ing. Milan Skrbek (FTVS)

Tomáš Stejskal (2.LF)

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)

Doc. Petr Sláma, Th.D. (ETF)

Bc. Martin Čihák (FF)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3.LF)

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF)

Martin Mucha (LFHK)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., navržený prorektor pro informační technologie

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., navržený prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., navržená prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. Markéta Křížová, Ph.D., navržená prorektorka pro zahraniční záležitosti

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, navržený prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., navržený prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., navržený prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., navržený prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (KR)

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. et Mgr. David Hurný (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D, kvestor UK

Mgr. Bc. Michal Zima, kancléř UK

Ing. Miluše Valdová (KaM)

JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D. (PF)

Mgr. Alena Vlasáková (RUK)

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (RUK)

MUDr. Anna Malečková (LFP)

Mgr. Jan Pačes (PřF)

Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Michael Kučera

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK


1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Modré posluchárně v Celetné ulici. Úvodem přivítal novou J. M. paní rektorku prof. Králíčkovou a popřál jí vše nejlepší k narozeninám. Zároveň poděkoval končícím členům Předsednictva AS UK MUDr. Malečkové a Mgr. Hurnému.

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení, předání osvědčení novým členům a určení skrutátorů

2. Volba předsedy AS UK

3. Volba místopředsedy AS UK

4. Volba dalších členů předsednictva AS UK

5. Ustavení pracovních komisí a volba předsedů pracovních komisí

6. Přestávka

7. Rozhodnutí o konání dalších zasedání AS UK


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, požádal JUDr. Hřebejka, předsedu Hlavní volební komise, aby předal osvědčení nově zvoleným členům AS UK.


Osvědčení obdrželi:

prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (PF)

Bc. Dominika Erbeková (PedF)

Martin Mucha (LFHK)

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (2.LF)

Bc. Lalia-Irena Diopová (ETF)

Františka Keprtová (ETF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

doc. Petr Sláma, Ph.D. (ETF)

Tomáš Jan (FaF)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS)

Mgr. Radek Holodňák (FHS)

Agáta Hrdličková (FHS)

Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)

Bc. Marek Boňko (FSV)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)

Bc. Jan Křovák (FSV)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)

David Kverka (LFP)

Karel Mikulčák (LFP)

prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Mgr. Anna Altová (PřF)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti)

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti)


Skrutátory byli určeni: Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Filip Hruša (FTVS), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: Mgr. Michael Glogr (PF), MUDr. Anna Olšerová (2.LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 3

Schváleno


Předsedou volební komise byl zvolen: Mgr. Michael Glogr (PF).

2. Volba předsedy AS UK

Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou voleb.


Kandidátem pro volbu předsedy AS UK byl Mgr. Filipem Hrušou navržen prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), který přijal nominaci a krátce představil sebe i teze, se kterými kandiduje na tuto funkci.


Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.


Po přestávce Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 57 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 57 hlasovacích lístků, z toho 47 bylo platných.

Pro prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) bylo odevzdáno 47 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.”


3. Volba místopředsedy AS UK

Bod uvedl Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidátem pro volbu místopředsedy AS UK byl Mgr. Annou Altovou (PřF) navržen Mgr. Andrej Farkaš (MFF), který nominaci přijal. Mgr. Bičovský, dr. Greger a doc. Dolejší podpořili kandidaturu Mgr. Farkaše.


Kandidátkou pro volbu místopředsedkyně AS UK byla JUDr. Michalem Říhou (PF) navržena Mgr. Eliška Voříšková (FaF), která přijala nominaci. Mgr. Hruša a dr. Kudláčková tento návrh podpořil.


Oba navržení kandidáti se následně v pořadí, v jakém byli navrženi, krátce představili.


Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.


Po přestávce Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 57 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 57 hlasovacích lístků, z toho 57 bylo platných.

Pro Mgr. Andreje Farkaše (MFF) bylo odevzdáno 20 platných hlasů.

Pro Mgr. Elišku Voříškovou (FaF) bylo odevzdáno 37 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil Mgr. Elišku Voříškovou místopředsedkyní Akademického senátu Univerzity Karlovy.”

4. Volba dalších členů předsednictva AS UK

Bod uvedl Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování.


Kandidáty pro volbu dalších členů předsednictva AS UK byli navrženi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF), prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), Bc. Terezie Remencová (HTF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF).


Navržení kandidáti se v pořadí, v jakém byli navrženi, vyjádřili, zda souhlasí se svou nominací. Mgr. Farkaš vyjádřil nesouhlas s kandidaturou. Souhlas nepřítomné prof. Moťovské byl doručen prof. Zahálkovi písemnou formou.


Následně se kandidáti v pořadí, v jakém byli navrženi, krátce představili.


Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.


Po přestávce Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 57 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 57 hlasovacích lístků, z toho 57 bylo platných.

Pro JUDr. Ing. Josefa Stašau, CSc. (PF) bylo odevzdáno 52 platných hlasů.

Pro prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF) bylo odevzdáno 33 platných hlasů.

Pro doc. Dr. Phil. Mgr. Pavla Himla (FHS) bylo odevzdáno 44 platných hlasů.

Pro Bc. Terezii Remencovou bylo odevzdáno 43 platných hlasů.

Pro PhDr. Davida Gregera, Ph.D. (FSV) bylo odevzdáno 31 platných hlasů.


Usnesení:

„AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc. (PF), prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D. (3. LF), doc. Dr. Phil. Pavla Himla (FHS) a Bc. Terezii Remencovou (HTF) do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.”

5. Ustavení pracovních komisí a volba předsedů pracovních komisí

Bod uvedl prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, a navrhl ustanovení Ekonomické, Legislativní, Sociální a Studijní komise, neboť dle Jednacího řádu Akademického senátu UK se tyto komise zřizují povinně. Informoval, že o zřízení dalších komisí se bude hlasovat zvlášť.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Ekonomickou, Legislativní, Sociální a Studijní komisi AS UK.”

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Prof. Zahálka dále vyzval k návrhům na ustanovení dalších komisí AS UK.


Jan navrhl zřízení Petiční komise AS UK.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Petiční komisi AS UK.”

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Mgr. Farkaš navrhl zřízení Komise pro informační technologie AS UK. Prof. Zahálka tento návrh podpořil.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Komisi pro informační technologie AS UK.”

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Dr. Ježek navrhl zřízení Komise pro vědu a stručně tento návrh odůvodnil. Dr. Greger tento návrh podpořil.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Komisi pro vědu AS UK.”

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 3

Schváleno


Mgr. Konečný navrhl zřízení Ediční komise AS UK.


Usnesení:

„AS UK ustanovil Ediční komisi AS UK.”

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Prof. František Zahálka vyhlásil přestávku.


Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, svolala první zasedání pracovních komisí pro volbu předsedů.


Následně prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, oznámil jména nových předsedů jednotlivých komisí.


Předsedy jednotlivých pracovních komisí AS UK se stali:


Ekonomická komise: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF). Nikdo nebyl proti.

Legislativní komise: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF). Nikdo nebyl proti.

Sociální komise: Michael Glogr (PF). Nikdo nebyl proti.

Studijní komise: JUDr. Michal Říha (PF). Nikdo nebyl proti.

Komise pro IT: Mgr. Andrej Farkaš (MFF). Nikdo nebyl proti.

Komise pro vědu: PhDr. David Greger, Ph.D. (FSV). Nikdo nebyl proti.

Petiční komise: Mgr. Filip Hruša (FTVS). Nikdo nebyl proti.

Ediční komise: Mgr. Tomáš Konečný (FF). Nikdo nebyl proti.

6. Přestávka

Během přestávky proběhlo krátké jednání Předsednictva AS UK o návrhu konání dalšího zasedání AS UK dne 4. února 2022. AS UK vzal na vědomí zvolení předsedů pracovních komisí AS UK.

7. Rozhodnutí o konání dalšího zasedání AS UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a navrhl usnesení.


Usnesení:

„AS UK schválil konání dalšího zasedání pléna AS UK dne 4. února 2022.”

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Další zasedání AS UK dne 4. února 2022

1. Zahájení a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, zahájil druhé zasedání AS UK.


Skrutátory byli určeni: Doc. Dr. Phil Pavel Himl (FHS), Mgr. Filip Hruša (FTVS), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)


Program zasedání AS UK:

1. Zahájení, určení skrutátorů

2. Vystoupení J. M. paní rektorky UK

3. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorů UK

4. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: Mgr. Michael Glogr (PF), MUDr. Anna Olšerová (2.LF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 2

Schváleno


Předsedou volební komise byl zvolen: Mgr. Michael Glogr.

2. Vystoupení J. M. paní rektorky UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka uvedla, že většina navrhovaných členů kolegia rektorky začala na svých pracovištích působit již začátkem měsíce. Nové vedení UK se též již setkalo s vedoucími odborů, probíhá také komunikace s příslušnými vládními představiteli, ministrem Gazdíkem a ministryní Langšádlovou.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

3. Vyjádření k návrhu na jmenování prorektorů UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka seznámila členy senátu s návrhem na jmenování prorektorů UK a se způsobem rozdělení kompetencí jednotlivých prorektorů a dalších členů kolegia rektorky.


Navrženi byli:

- Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., navržený prorektor pro informační technologie

- Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., navržený prorektor pro vnější vztahy

- Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., navržená prorektorka pro studijní záležitosti

- Prof. Markéta Křížová, Ph.D., navržená prorektorka pro zahraniční záležitosti

- Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, navržený prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání + navržený místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení

- Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., navržený prorektor pro akademické kvalifikace

- Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., navržený prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

- PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., navržený prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj


Navržené kandidátky a kandidáty na funkce prorektorů UK se členům senátu stručně představili.


Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, zahájil volbu. Po volbě vyhlásil přestávku.


Po přestávce Mgr. Glogr, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil plénum senátu s výsledky hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 52 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 52 hlasovacích lístků, z toho 52 bylo platných.

Pro souhlasné stanovisko ke jmenování

prof. RNDr. Tomáše Skopala, Ph.D. prorektorem pro informační technologie 51 hlasů ANO / 1 hlas NE

doc. RNDr. Martina Vlacha, Ph.D. prorektorem pro vnější vztahy 52 hlasů ANO / 0 hlasů NE

doc. RNDr. Markétu Martínkovou, Ph.D. prorektorkou pro studijní záležitosti 49 hlasů ANO / 2 hlasů NE

prof. Markétu Křížovou, Ph.D. prorektorkou pro zahraniční záležitosti 47 hlasů ANO / 3 hlasů NE

doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D., MBA prorektorem pro koncepci a kvalitu vzdělávání a místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení 52 hlasů ANO / 0 hlasů NE

prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. prorektorem pro akademické kvalifikace 51 hlasů ANO / 1 hlasů NE

prof. PhDr. Ladislava Krištoufka, Ph.D. prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost 49 hlasů ANO / 2 hlasů NE

PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D. prorektorem pro strategickou spolupráci a rozvoj 49 hlasů ANO / 3 hlasů NE


Návrh usnesení:

„AS UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru J. M. paní rektorky UK jmenovat:

prof. RNDr. Tomáše Skopala, Ph.D. prorektorem pro informační technologie,

doc. RNDr. Martina Vlacha, Ph.D. prorektorem pro vnější vztahy,

doc. RNDr. Markétu Martínkovou, Ph.D. prorektorkou pro studijní záležitosti,

prof. Markétu Křížovou, Ph.D. prorektorkou pro zahraniční záležitosti,

doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D., MBA prorektorem pro koncepci a kvalitu vzdělávání a místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení,

prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc. prorektorem pro akademické kvalifikace,

prof. PhDr. Ladislava Krištoufka, Ph.D. prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost, a

PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D. prorektorem pro strategickou spolupráci a rozvoj.”

4. Různé

Prof. Zahálka informoval členy AS UK o zrušení papírové úřední desky.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil že termín příštího zasedání bude určen novým Předsednictvem AS UK. Zasedání ukončil ve 14:05.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 4. březen 2022 11:47 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám