Zápis ze zasedání AS UK 4. března 2022


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.


Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

MUDr. Anna Olšerová

Tomáš Stejskal

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matrazsek

LF P

LF HK

FarmF

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Kristián Lux


PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

Tomáš Jan

FF

PF

PedF

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Bc. Martin Čihák

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. RNDr. Jiří Dolejší

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Bc. Jan Křovák

Mgr. Martin Boukal

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Bc. Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Doc. Petr Sláma, Th.D.

Františka Keprtová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Radek Holodňák

Agáta Hrdličková

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Karel Mikulčák (LFP)

David Kverka (LFP)

Martin Mucha (LFHK)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

MUDr. Karel Ježek, Ph.D (LFP)

Doc. Ing. Stanislav Smrček (PřF)

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (2.LF)

Mgr. Michael Glogr (PF)

Mgr. Anna Yaghobová (MFF)

Lalia-Irena Diopová (ETF)


Dále nepřítomni

Kamila Otrubová (1.LF)

Matěj Višňa (1.LF)

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Prof. Markéta Křížová, Ph.D., prorektorka pro zahraniční záležitosti

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (KR)

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

Mgr. Bc. Michal Zima, kancléř UK

Věra Šťastná (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Alena Vlasáková, DiS. (RUK)

Mgr. David Pavlorek (FF)

Michael Kučera

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina. AS UK na začátku zasedání vyjádřil minutovým potleskem podporu občanům Ukrajiny.


Skrutátory byli určeni: Tomáš Stejskal (2.LF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS)

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu. Následně byl rozhodnutím Předsednictva AS UK doplněn nový bod č. 5 „Mission Statement 4EU+“.


1. Zahájení a určení skrutátorů

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných ve dnech 21. ledna 2022 a 4. února 2022

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy fakult

5. Mission Statement 4EU+

6. Stav naplňování akčního plánu HR Award ke konci roku 2021

7. Právní jednání

8. Informace z pracovních komisí

9. Informace z Rady vysokých škol

10. RůznéNávrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS UK konaných ve dnech 21. ledna 2022 a 4. února 2022

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženým návrhům zápisů ze zasedání AS UK nebyly doručeny žádné připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 21. ledna 2022.”

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 4. února 2022.”

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka uvedla, že co se týče ekonomických záležitost, byla ustanovena pracovní skupina pro ekonomické záležitosti, která se na svém prvním zasedání věnovala investičním akcím a projednávala materiál připravený panem prorektorem Dolečkem. Součástí této skupiny jsou zástupci vedení univerzity, ekonomického odboru RUK, tajemníci z fakult či zástupci AS UK. Pracovní skupina bude přicházet s návrhy řešení v oblasti velkých investičních akcí tak, aby vedení UK přicházelo před Ekonomickou komisi AS UK s již předem připravenými alternativami. Předpokládá se, že po 1. červnu vznikne několik menších pracovních skupin, které se budou věnovat dílčím otázkám. Během února vedení UK navštívilo čtyři fakulty, kterých se velké investiční akce nejvíce týkají. Cílem návštěv je získat podněty a odpovědět na otázky. Dále J. M. paní rektorka informovala o vývoji v oblasti rovných příležitostí a o probíhajících přípravách institutu ombudsmana. Vedení UK již připravuje koncept, který je diskutován s děkany a tajemníky fakult. Připravuje se též aplikace na ochranu oznamovatelů. Co se týče oblasti bezpečnosti, sešla se J. M. paní rektorka s novým manažerem kyberbezpečnosti a manažerem protivlivové bezpečnosti. Obě oblasti jsou pro UK velmi důležité a počítá s tím, že na každém zasedání AS UK bude o vývoji v těchto oblastech informovat. Co se týče mezinárodních aktivit, je UK ve spojení s dalšími evropskými univerzitami s ohledem na dění na Ukrajině. Dále J. M. paní rektorka zmínila vývoj v rámci NPO s tím, že k 7. únoru UK aktivně ukončila zapojení ve vědecké části NPO a všechny připravované projekty prošly formálním hodnocením a byly odevzdány. J. M. paní rektorka dále informovala, že dnešním dnem začínají promoce. Co se týče KaM, nová ředitelka KaM pracuje na stabilizaci personální situace a nastavení ozdravných mechanismů. Ona i J. M. paní rektorka se účastnily zasedání Rady KaM, protože práce, která v této oblasti UK čeká, je rozsáhlá. Závěrem se J. M. paní rektorka věnovala krokům, které vedení UK učinilo ve vztahu k válce na Ukrajině. Začal zasedat krizový tým „Ukrajina“, jehož vedením byl pověřen kancléř UK. Vedení UK se soustředí na komunikaci s fakultami a komunikaci se studenty a akademiky z Ukrajiny, kterým bude v rozšířené míře nabízet nástroje pomoci jako jsou stipendia, kurzy češtiny a podobně. Dále zmínila i humanitární pomoc. Uvedla, že bude vděčná za jakékoliv podněty od členů AS UK. Závěrem uvedla, že je ráda, že vládní představitelé a jejich aktivity se v této otázce ubírají správným směrem. Podněty, které na UK od ministerstev chodí, se vedení snaží zpracovat a na fakulty zasílat utříděné.


Rozprava


Prof. Krejsek poděkoval vedení UK za návštěvu v Hradci Králové v souvislosti s projektem MEPHARED, kterou považuje za velmi užitečnou.


Mgr. Farkaš se dotázal na konkrétní kroky směrem k běžným uživatelům na fakultách v oblasti kyberbezpečnosti a protivlivové bezpečnosti. J. M. paní rektorka uvedla, že vedení UK si uvědomuje, že v současné chvíli je nutné tyto oblasti posílit. Členem kolegia rektorky, který se touto oblastí zabývá, je Mgr. Jindra, který s dalšími kroky seznámí děkany fakult na výjezdním zasedání rozšířeného kolegia rektora, kde zároveň vyslechne požadavky fakult.


Dr. Říha se dotázal, zda vedení UK zvažovalo novelizaci studijních předpisů v tom smyslu, aby se branná povinnost zohledňovala v rámci maximální doby studia či jako důvod pro udělení ISP. J. M. paní rektorka uvedla, že ve studijní agendě je celá řada podnětů, které vedení UK nyní ve spolupráci se studijními proděkany zpracovává. Doc. Martínková doplnila vyjádření J. M. paní rektorky o konkrétní nástroje s tím, že vedení UK stále vyčkává, zda bude nutné novelizovat univerzitní předpisy.


Doc. Dolejší se dotázal, zda by UK byla schopna poskytnout cyklus přednášek o historii Ruska, která by přispěla k tomu, aby veřejnost lépe porozuměla kontextu ukrajinské krize a byla schopna lépe se s ní vypořádávat. Doc. Vlach uvedl, že vedení UK připravuje reformu webu ukrajine.cuni.cz a sbírá informace z fakult. Je možné, že někde se již taková akce připravuje. Pokud ne, je možné to promyslet. Prof. Rovná uvedla, že její kolegové z Institutu mezinárodních studií FSV UK takové přednášky nabízí.


Prof. Raboch se dotázal, kolik je aktuálně na UK ruských studentů a jaký je jejich osud. Doc. Martínková uvedla, že na UK je v bakalářských a magisterských programech kolem 1500 ruských studentů a mezi 700-800 ukrajinských studentů. J. M. paní rektorka doplnila, že směrem k fakultám bylo avizováno, že by nemělo docházet k žádným projevům rozdílného zacházení s našimi studenty a dalším nežádoucím jevům směrem k ruským studentům.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila kladné stanovisko.

a) Změna Statutu FF UK (č.j. 55/a/2021)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Statutu FF UK (č.j. 55/a/2021) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Změna Jednacího řádu AS FF UK (č.j. 55/b/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu AS FF UK (č.j. 55/b/2022).“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Mission Statement 4EU+

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J. M. paní rektorka uvedla, že materiál obsahuje Mission Statement 4EU+ od roku 2019, na kterém se nic nemění, pouze se předkládá AS UK před tím, než bude předložen Evropské komisi. 6 univerzitních partnerů stále směřuje k hledání společných aktivit v oblasti inovací ve vzdělávání a oblasti třetí role na evropské úrovni.


Prof. Rovná doplnila informaci, že před více než třemi lety se podávaly první přihlášky pro vytváření evropských univerzitních aliancí. Mission Statement 4EU+ byl v roce 2019 připraven na 5 let. Projekt Erasmus+ se chýlí ke konci a nyní vedení UK připravuje druhé kolo. Dokumenty musí na každé z univerzit projít procesem schvalování.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k obsahu materiálů Mission Statement 4EU+ a souhlasí s jejich předložením Evropské komisi.“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Stav naplňování akčního plánu HR Award ke konci roku 2021

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J. M. paní rektorka požádala o úvodní slovo MUDr. Fontanu.


MUDr. Fontana uvedl, že jde o materiál, který byl připraven a projednán ještě bývalým vedením a nyní je nutné postupovat podle připraveného akčního plánu. Současné vedení provádí revizi s cílem zjistit, zda není nutné přistoupit k dílčím úpravám. Důležité je, aby byl akční plán naplňován a průběžně vyhodnocován tak, aby UK byla schopna uspět v rámci reevaluace. Následovat bude sled dalších kroků vyplývajících z akčního plánu. Vyjádření doplnila dr. Šťastná a uvedla, že reevaluace není formalita a samozřejmost a jsou případy, kdy HR Award obnovena nebyla. Např. bez plánu rovných příležitostí by pak UK měla znemožněno podávat některé projekty.


Prof. Černý upozornil, že v našem akademickém prostředí jsou instituce, které HR Award nemají a bylo by zajímavé vědět, jak bez ní fungují, pokud by náhodou hrozilo, že ji ztratíme.


Doc. Himl se dotázal, zda v materiálu zmíněná metodika pro ukončování pracovního poměru z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků má být jednotná pro všechny fakulty. J. M. paní rektorka uvedla, že účelem metodiky je, aby ji nemuseli vypracovávat sami tajemníci na fakultách. Je na fakultách, zda ji budou či nebudou modifikovat. Doc. Himl se dotázal, zda je tato metodika veřejně přístupná. J. M. paní rektorka uvedla, že ne, ale informace by měl poskytnout tajemník fakulty.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informaci o stavu naplňování akčního plánu HR Award ke konci roku 2021.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Právní jednání

a) Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na realizaci projektu „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“

Mgr. Zima, kancléř UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28.1.2020, dodatku č. 2 ze dne 06.12.2020, dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 5, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je zvýšení ceny za provedení díla o 2 565 352,35 Kč bez DPH, úprava změnových listů a změna personálního složení týmů na obou smluvních stranách. Akademický senát doporučuje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Trafostanice Myslíkova

Mgr. Zima, kancléř UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění zařízení distribuční soustavy – trafostanice - k tíži pozemku parc. č. 993, jehož součástí je budova č.p. 208, k.ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav zařízení distribuční soustavy ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516 za jednorázovou náhradu ve výši 943 900,- Kč + DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Výměna kabelového vedení k trafostanici u Nové koleje

Mgr. Zima, kancléř UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení VN a zemního optického kabelu k tíži pozemku parc. č. 1246/3, k.ú. Brandýs nad Labem, obec Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) Výměna kabelového vedení u koleje Kajetánka

Mgr. Zima, kancléř UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení NN a telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 605/2, k.ú. Břevnov, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení ve prospěch PRE Distribuce, a.s., se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, IČO 27376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Ing. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK, uvedl, že Legislativní komise AS UK se kromě již projednaného zabývala otázkou výkladu čl. 41 odst. 4 Jednacího řádu AS UK. Usnesla se na tom, že čl. 41 nebrání tomu, aby senátní komise jednala hybridně. Záměr konat zasedání tímto způsobem musí být členům komise oznámen spolu s pozvánkou na zasedání. Konat zasedání tímto způsobem je možné za předpokladu, že jsou prezenčně přítomní alespoň tři členové komise, kteří jsou členy AS UK.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise kromě již projednaných bodů dostala informace od vedení UK o některých ekonomických záležitostech. Zejména bylo avizováno, že Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na rok 2022 budou upraveny a že Principy pro rok 2023 budou předloženy dvoukolově. Dále uvedl, že se Ekonomická komise aktivně zajímá o problematiku velkých staveb a strategických investic a bude pořádat 26. dubna v 16:00 kulatý stůl k tomuto bodu.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komisi AS UK se představili noví gesční prorektoři a seznámili je s plány v jejich agendách. Doc. Martínková informovala o možnostech pomoci ukrajinským studentům ve studijní oblasti. Zároveň se Studijní komise věnovala otázce zacházení s ruskými studenty a přijala usnesení v tom smyslu, že jakékoliv vylučování ruských studentů z výuky a podobně je nepřijatelné.


Mgr. Tomáš Konečný uvedl, že Sociální komise AS UK projednala materiál HR Award a opatření kvestora ohledně zásad využívání výcvikových a rekreačních středisek UK. Sociální komisi se rovněž představila nová ředitelka KaM Ing. Valdová a informovala komisi o organizačních změnách na KaM a plánovaném zvýšení kolejného. Komise se věnovala i otázce pomoci ukrajinským studentům.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se věnovala otázce správy osobních údajů a systému WHOIs. Za zvláštní věc komise považuje, že veškerá data UK jsou uložena na dvou serverech, z nichž oba jsou umístěny v Celetné, a pokud by se tu něco přihodilo, přijde UK o veškeré údaje. Po dokončení rekonstrukce v Jinonicích by se měl jeden ze serverů přemístit sem. Dále se Komise pro IT AS UK věnovala vývoji a plánované přeměně SIS a vzala na vědomí materiál předložený prorektorem pro IT prof. Skopalem. Bude podán projekt do NPO, který by měl zafinancovat část vývoje SIS. Bude rozšířeno množství dodavatelů, kteří budou dodávat jednotlivé moduly SIS. Komise rovněž diskutovala zavedení jednotných adres v rámci O365.


Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK se tento měsíc nesešla. Probíhalo per rollam hlasování o dvou usneseních obsahujících výzvu vedení UK, aby zastavilo spolupráci s ruskými partnery, což se stalo. Ani jedno z usnesení nebylo pro nízké kvórum přijato.


Mgr. Filip Hruša, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Dr. Greger, předseda Komise pro vědu AS UK, uvedl, že Komise pro vědu AS UK prozatím nezasedala. Podařilo se zřídit e-mailovou konferenci a Google disk. Po diskusi s vedením UK má Komise pro vědu první materiály a členové diskutují o prvních dvou termínech zasedání. Na programu jednání je diskuse o zaměření komise, představení prorektora Krištoufka a zmíněný první materiál k projednání, kterým je analýza publikační činnosti pracovníků v kontroverzních časopisech.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

9. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo dr. Stráskému. Dr. Stráský uvedl, že 10. února 2022 se sešel sněm RVŠ, na kterém byla přítomná ministryně Langšádlová, jež informovala o chystané novele zákona o podpoře výzkumu. Rovněž zde vystoupila prof. Wildová, náměstkyně ministra školství, která informovala o tom, že časový horizont novely vysokoškolského zákona týkající se změny doktorského studia zatím nebyl stanoven. Pokračovala rovněž diskuse o pravidlech pro poskytování příspěvků a dotací. RVŠ vyjádřila uspokojení s rozpočtem na vzdělávání pro rok 2022 a neuspokojení se střednědobým výhledem. Řešily se rovněž etické otázky v kauze prof. Adama z MENDELU. 22. února zasedalo užší předsednictvo RVŠ a vyjádřilo se k tématu války na Ukrajině.


JUDr. Říha doplnil, že u novely vysokoškolského zákona se otevřela otázka, zda půjde o tři samostatné novely či půjde o strukturálnější změnu. V rámci SKRVŠ byl schválen rozpočet a ve vztahu k RVŠ se dohodlo, že SKRVŠ nebude posílat tak velké prostředky centru a z příspěvků vysokých škol si bude nechávat větší podíl. Důvodem je, že SKRVŠ bude hostit board meeting evropské studentské aliance. Dále uvedl, že byla přijata nová grafická identita SKRVŠ a řeší se nový web. Tradičně pokračuje diskuse o otázkách reformy doktorského studia či ubytovacího stipendia. Členové SKRVŠ se rovněž snaží pomáhat v současné situaci vztahující se k válce na Ukrajině. SKRVŠ se vyjádřila k vyjádření doc. Martina Dlouhého z VŠE směrem k ruským studentům a vědcům.


Prof. Zahálka doplnil, že v rámci fóra předsedů akademických senátů proběhla schůzka na MŠMT s ministrem Gazdíkem, kde byla přítomna i prof. Wildová. Šlo o velmi konstruktivní jednání a padla shoda na tom, že tato platforma bude ministrovi partnerem pro diskusi.


Rozprava


Mgr. Konečný uvedl, že v současné době platí, že ubytovací stipendia není možné vyplácet zahraničním studentům. V rámci změn se otevírá otázka, zda toto nastavení nepřehodnotit. Dr. Říha uvedl, že vzhledem k tomu, jak to vypadá se státním rozpočtem, tak by to byl velký zásah a požadavek ze strany vysokého školství, a není si jistý, že je to reálné.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

10. Různé

Dr. Bičovský upozornil, že NF UK vypsal výzvu na pomoc studentům a dalším členům akademické obce, kteří byli zasaženi válkou na Ukrajině.


Dr. Říha navrhl níže uvedené usnesení. Dr. Bičovský vyjádřil souhlas s tímto návrhem a podotkl, že by usnesení mělo být zveřejněno na stránkách UK v příslušných jazycích.


Návrh usnesení:

„AS UK v duchu humanistických tradicí naší univerzity a v souladu s částí I. odst. 18 Etického kodexu UK odmítá jakékoli projevy diskriminace zahrnující omezení možnosti studovat na základě etnické příslušnosti nebo národnosti.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


Prof. Krejsek se dotázal, jak je to s financováním projektu Cooperatio na úrovni UK. J. M. paní rektorka uvedla, že co se týče rozpočtu, stále se nacházíme v rozpočtovém provizoriu a UK může pracovat pouze s 1/12 obnosu z minulého roku. Celá řada otázek v rámci Cooperatií je nevydiskutovaných, např. v oblasti kompetencí koordinátorů. Prof. Krištoufek se setkává se zástupci fakult a probírají fungování Cooperatií, přičemž situace na různých fakultách je odlišná. Požádala o čas pro zjištění, kde to funguje dobře a kde musí dojít k nápravám. Fakulty mají volnost část nastavení dotvořit, ale řešení musí být kompatibilní s řešením centrálním.


Mgr. Hruša poděkoval kolegům, kteří organizují pomoc Ukrajině, a informoval o plánovaném konání benefičního běhu pro Ukrajinu na FTVS. J. M. paní rektorka se připojila k poděkování dobrovolníkům.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 1. dubna 2022 v 10:00. Zasedání ukončil ve 12:05.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 2. květen 2022 17:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám