Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 30. března 2022

Přítomní:

Mgr. Tomáš Konečný (FF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Mgr. Martin Boukal (KTF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF), Martina Horáková (3. LF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), Bc. Martin Jelínek (FF)

Hosté:

doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy)

Program:

  1. Plán zasedání ediční komise

  2. Aktualizace agendy ediční komise

  3. Zhodnocení kampaně pro zájemce o studium ("Na Karlovku tour")

  4. Představení koncepce vnějších vztahů UK

  5. Různé

1) Plán zasedání ediční komise

Úvodem zasedání Tomáš Konečný nadhodil otázku po stanovení pravidelného času a data pro konání zasedání ediční komise v rámci senátního týdne. Jako výhledově vhodná doba bylo určeno středeční odpoledne či podvečerní hodiny.


Další zasedání byla předběžně určena na 11. 5. a 22. 6. v odpoledním čase s možným posunem v závislosti na možnostech hostů.

2) Aktualizace agendy ediční komise

Dr. Jan Bičovský zdmínil nutnost definovat náplň činnosti ediční komise vzhledem ke komisi pro vědu a její roli v oblastech publikační činnost, vznesl dotaz na rozdělení agendy ve vztahu k ediční politice a publikačním otázkám.


Eliška Voříšková informovala o schůzi komise vědu, která si zatím určila určité pracovní povinnosti, jednalo se o výčet 6 bodů, které se vedle hodnocení vědy věnovaly doktorskému studiu a grantovým otázkám, jejich souhrn bude v zápisu.


Tomáš Konečný doplnil, že obdržel úvodní shrnutí od předsedy komise pro vědu dr. Gregra a předběžně se bavili o vytyčení hranic v oblasti publikační činnosti, kde se komise pro vědu bude zaobírat otázkami vykazování, evidování a fungování publikačního procesu po obsahové stránce, zatímco v ediční komisi zůstane provozní a technická rovina jako zpřístupňování informací, nakladatelská politika či knihovní agenda.


Dr. Bičovský se zeptal, jak funguje ediční rada nakladatelství Karolinum, kdo rozhoduje o vydávání, jaké jsou procesy pro vydávání, a navrhl, aby se ediční komise zaměřila na toto téma s ohledem na větší transparentnost celého procesu.


Tomáš Konečný odvětil, že v rámci rektorátu existuje ještě ediční rada, která má řídit ediční politiku nakladatelství a že se pokusí od ní vyžádat pro jednání určité podklady či zastoupení. Dodal, že ediční politiku univerzity bude mít v novém kolegiu v gesci prof. Kuklík.


Dr. Bičovský požádal o vznik sdíleného souboru, kam by členové komise mohli uvést, co bychom rádi slyšeli od konkrétního orgánu. V oblasti ediční politiky vnímá za důležité nechat si zodpovědět, jaké jsou kroky pro vydávání v rámci nakladatelství Karolinum, jestli existuje vydavatelská koncepce, jak se rozhoduje o vydání a nákladu a jaké jsou prodeje.


Eliška Voříšková apelovala na využívání sdílených disků i pro budoucí kontinuitu komise a požádala o nahrávání podkladů na disk.


Dr. Bičovský doplnil, že má smysl se ptát i na koncepci spolupráce Karolina s fakultami, roli univerzitního nakladatelství v kontextu samostatné publikační aktivity fakult a obecnější otázku nákladů a prodejů.


Tomáš Konečný doplnil, že vedle nakladatelské koncepce v Karolinu je to otázka určitého obchodního plánu a nastavené distribuce, nicméně k tomu je třeba pozvat zástupce nakladatelství.


Coby další součást agendy komise pak Tomáš Konečný zmínil výsek ze zahraniční agendy, zejména oblast získávání cizojazyčných studentů a meziuniverzitní spolupráce.


Dr. Bičovský navrhl před diskuzí zmapovat konkrétní dílčí otázky, jako jak funguje univerzita v kontaktu se zahraničními absolventy, jak je univerzita vnímána v zahraničí, jakým způsobem funguje její propagace mimo českojazyčný prostor.


Martin Jelínek nadhodil otázku fungování univerzity v rámci regionu jihovýchodní a východní Evropy. Dr. Bičovský s tím souhlasil a zmínil zájem slovansky mluvících studentů, kde neexistuje systematická kampaň k jejich získávání. Komise by dle něj měla i blíže zhodnotit kampaň Study in Prague a navrhnout případné změny.


Martin Jelínek dodal, že by se celkově měla zahraniční propagace více zaměřit na východní oblast, univerzitě chybí jednotná strategie směrem na studenty z východních zemí mimo EU


Dr. Bičovský doplnil, že komunikace univerzity v cizích jazycích a způsob její prezentace na západních univerzitách, výstupy směrem navenek, propagační video a další formy vnější komunikace jsou otřesné, byla by vhodná komparace komunikace zahraničních univerzit s námi ve vztahu k snaze získat zahraniční studenty.


Tomáš Konečný přislíbil věnovat jedno z nadcházejících zasedání této agendě, o podklady požádá prof. Křížovou, která sama již dříve projevila zájem se jednání komise zúčastnit.

3) Zhodnocení kampaně pro zájemce o studium ("Na Karlovku tour")

Prorektor Vlach představil rozeslané materiály k projektu Na Karlovku. Zmínil poměrně vysoké náklady na webovou prezentaci a relativně nízký přínos.


Eliška Voříšková se zeptala na běžnou cenu podobného webu, prorektor Vlach odvětil, že jeho odhad nákladů, které by považoval za rozumné, by byly na částce pravděpodobně o cca 30 % nižší. Dr. Bičovský položil otázku, zda cena zahrnuje i provoz a správu webu, což prorektor Vlach vyvrátil, náklady byly na pořízení, grafické zpracování, naplnění obsahem atp. V rozpočtu OVV nicméně z velké části náklady nefigurovaly, hradily se z něj pouze dílčí odměny, ochranná známka a další spíše drobné práce.


Prorektor Vlach uvedl, že současným plánem je, že web Na Karlovku bude letos ještě fungovat a plněn o akutní změny, ale bude vyžadovat do budoucna silnější rebranding a jeho další fungování je k diskuzi.


Dr. Bičovský reagoval, že vnímal celou kampaň jako zpočátku pozitivní náhradu za nemožnost konat v době karantén standardní dny otevřených dveří, ale dnes v tom nevidí další přidanou hodnotu. Navrhl ale, zda by šlo využít šablony webu i pro jiné fakulty, které by to mohly naplnit vlastním obsahem. Z hlediska uchazečů vnímá stávající podobu jako programově prázdnou, nevyskytují se tam aktuality, web působí celkově mrtvě a výběr doporučení na studentský život mu přijdou velmi kusá a nepromyšlená.


Kristýna Bubeníková doplnila, že web je dle ní obsahově zastaralý, údaje jsou v něm z roku 2020, obsahově vůbec necílí na uchazeče, a i z materiálů je zřejmé, že jeho návštěvníci jsou ve věku 40 a více let. Daleko efektivněji vnímá prezentaci na Gaudeamu, která je přitom nekonzistentní s podobou webu.


Prorektor Vlach odvětil, že v rámci prezentace na veletrhu Gaudeamus byl vysoutěžen desing a způsob prezentace, který s webem Na Karlovku souvisí, proto ještě letos bude nejspíše v obdobném duchu, poté má v plánu toto řešit společně se změnou webu Na Karlovku.


Martin Jelínek doplnil, že web se sice snaží mluvit jazykem přístupným mladým, ale mýlí se v rámci zacílení a podle něj takto nefunguje.


Eliška Voříšková přidala svůj postřeh, že univerzita se tváří často příliš prestižně a odrazuje studenty mnohdy už jménem, web je tu jako možnost se prezentovat méně vážně.


Prorektor Vlach uvedl, že v rámci univerzity chybí jednotný brand i pro samotné lákání zájemců o studium, ale také v širším ohledu. Zmínil svůj cíl začít rozlišovat univerzitní reprezentaci od propagace studia a jména univerzity, propagační rovina by měla mít vlastní brand. Na jednotnou formu propagace lze pak napojit web Na Karlovku a s rebrandingovými možnostmi existujících propagačních nástrojů. Tuto propagační kampaň zatím vnímá jako další řez proti snaze o jednotný propagační styl, kterému ji bude třeba přizpůsobit.


Dr. Bičovský připomněl, že věci se musí řešit zároveň s vnímáním Prahy, spoluprací s magistrátem a za jejich pomoci lze prezentovat pozitiva studia v Praze a neoddělovat studium na univerzitě od vnímání Prahy. Apeloval také na větší zapojení fakultních webů.


Prorektor Vlach k otázce webového prostředí Na Karlovku uvedl, že možnost nabídnutí jiným fakultám prozkoumá, ale musí se prozkoumat kompatibilita a to, zda je web vůbec přímo na univerzitních serverech, či externě.


Tomáš Konečný nadhodil otázku, zda by web neměl být servisní platformou pro fakulty, které vlastní propagační web nemají a potřebují v tomto pomoci ze strany rektorátu. Navrhl také zatím aktualizovat obsah webu příručkami a materiály z fakult, které jsou často už ozkoušené a mnohdy mají vhodnější zacílení. Výhledově by web Na Karlovku mohl být rozcestníkem k dalším materiálům a webům jednotlivých fakult a plnil roli jakési společné nástěnky.


Prorektor Vlach to uvedl jako jednu z možností, přičemž dodal, že jsou fakulty, kterým je potřeba pomáhat s propagací možností studia a pak fakulty, které dělají svou propagaci profesionálněji, a pomoc od rektorátu není nutně třeba.


Martina Horáková doplnila, že na každé fakultě je komunikace směrem k uchazečům jiná, v některých případech fakulty reagují obvykle rychleji než univerzita.


Dr. Bičovský se zeptal na hrubé srovnání výdajů mezi OVV UK a třeba na MUNI, prorektor Vlach odvětil, že v rozpočtu je to zhruba třetinový rozdíl ve prospěch Brna, samotné OVV UK má zhruba jen o třetinu větší rozpočet než obdobná oddělení na některých fakultách

4) Představení koncepce vnějších vztahů UK

Prorektor Vlach na úvod seznámil se stávající strukturou odboru vnějších vztahů, který tvoří útvar tiskového mluvčího, oddělení marketingu, oddělení vnějších vztahů a UniMedia. Představil širší restrukturalizaci, která nyní na odboru začíná probíhat. Od 1. 4. postupně dojde k celkové obměně oddělení marketingu, tvořit jej bude podsekce pro veletrhy a práci s uchazeči a projektová část, což je agenda, která se bude odebírat z UK Pointu, cílem je v rámci oddělení dbát na projektový management a marketingové analýzy, správu sociálních sítí a grafiku. Dojde k přeskupení úvazků (min. 2 úvazky z UK Point), aby byly zohledněny i pro potřeby zastupitelnosti.


U rozpočtu OVV by se v tomto roce rád vešel do stejných částek, co v minulém roce, ale zatím nelze predikovat takový výsledek. Stávající struktura nákladů je problematická, neboť řada činností probíhala více na ad hoc bázi, ne vždy z vlastního rozpočtu OVV. V tomto roce se bude snažit rozpočtově oddělit náklady na mzdy, provoz, jednotlivé akce, obecnou propagaci a rezervy. Cílem je zprůhlednění celého rozpočtu


V rámci UniMedia ocenil prorektor Vlach nové fungování UK Forum, ale chce zaměstnance zapojit i do tvorby propagačních materiálů a využití pro propagaci UK, rozjíždí se nové podcasty, vhodné je, aby se začalo naplňovat memorandum o spolupráci mezi UK a ČT, chystá se podobné jednání i mezi UK a ČRo.


Dr. Bičovský nadhodil možnost spolupráce v rámci serveru ceskepodcasty.cz i pro univerzitní věci. Zmínil rovněž svůj dojem, že dohnat v propagaci MUNI těžko půjde i při zdvojnásobení rozpočtu, protože UK má pořád výrazné zpoždění.


Prorektor Vlach odvětil, že v nejbližší době odstartují dva nové projekty, první na propagaci učitelských oborů v rámci platformy Didaktikon v Kampusu Hybernská, druhý v podobě soutěž pro studenty UK na projekty pro propagaci univerzity, celková alokace na podporu projektů je 200 000 Kč. Požádal ediční komisi o návrhy na členy poroty. Jedná se zatím o pilotní projekt s cílem sesbírat nápady, podmínkou je mezifakultní účast a zaujetí na přilákání budoucích studentů.


Dr. Bičovský navázal úvahou, že některé nápady k propagaci jde zkusit získávat od studentů, typicky v oblasti oslovování uchazečů. Výhledově by se dalo pracovat koncepčně s obory věnující se přímo propagaci, potažmo projektovému řízení.


Prorektor Vlach potvrdil, že k tomu je právě připravena pilotně zmiňovaná soutěž. Výhledově lze touto cestou podpořit projekty pro propagačně slabší fakulty, kde je potřeba daleko spíše uvažovat, jak netradičně představit UK za málo peněz. Na doplňující dotaz od dr. Bičovského potvrdil, že soutěže se může se studenty externí subjekt, univerzita podobně může zapůjčit technické vybavení. Řešení projektů musí probíhat mezi zářím a listopadem vzhledem k cílení projektů a ukončení vyúčtování projektů.


(odchod dr. Bičovského, příchod prof. Černého)


Prorektor Vlach dále zmínil, že nyní OVV pracuje za podpory prorektora Skopala a ÚVT na aktualizaci zodpovědnosti webových stránek UK v doméně cuni.cz, dále probíhají jednání na aktualizaci obsahu na Wikipedii, s ČT, dále se zvažuje prezentace v podobě šíření do médií, změny čekají Petruskovu cenu, která bude určena jako ocenění za propagaci a reprezentace univerzity, a rovněž se chystá zřízení poradního sboru ve formě Komise pro komunikaci a PR UK (KAPR), kterou plánuje jako poradní, pracovní a koncepční orgán. Co se týče složení, vnímá jako vhodné ji rozdělit na tři okruhy: (a) stálí členové nominováni z fakult (9), (b) přidružení členové (i odborníci mimo UK), včetně 3 zástupců z řad členů AS UK (min. 2 z ediční komise, min. 2 studenti), plus (c) gremiální jednání za přítomnosti proděkanů.


Z diskuze vzešlo, že po vydání příslušného opatření budou členové AS UK vyzváni k nominacím, které následně projedná ediční komise a předloží se ke schválení květnovému plénu AS UK.


Prof. Černý navázal na předchozí debatu o projektu Na Karlovku, která vnímá jako nevýrazný. Doplnil, že fenomén nerozhodnutého studenta moc nefunguje a o takový typ studentů programově neusilujeme, cílová skupina navíc lépe reaguje skrze dlouhodobou komunikaci a dlouhodobou propagaci směrem k nim, kdy je potřeba několika vstupů v delším horizontu, jednoduchá grafika a jeden web k oslovení uchazečů nepostačuje. Zmiňoval dále potřebu rozklíčovat strukturu financování OVV a směřování prezentace univerzity, která se v posledních letech výrazně personalizovala, když některé finance byly spíše směřovány na osobní propagaci rektora a položil dotaz, zda takové aktivity, jejichž původní koncept nebyl špatný, budou pokračovat a v jaké formě. Rovněž žádal o analyzování financování jednotlivých aktivit, protože v nich vidí možnost efektivnějšího vynakládání na propagaci UK.


Prorektor Vlach odpověděl, že projekt „Česko a jak dál?“ skončil nyní v březnu a již také s koncem dubna skončí prezentace UK na akcích Sportovec roku.


Tomáš Konečný volně navázal dotazem na odpovědnost členů kolegia za různé partikulární aktivity a orgány UK, jako třeba Rada sportu. Prorektor Vlach odkázal na nové rozdělení agend, které obsahuje materiál „Rozdělení agend v kolegiu rektorky“.


Michael Glogr doplnil apel na zvážení změny rozpočtu a celkového financování sportovních aktivit, kde jsou dlouhodobější nejasnosti.


Prof. Černý se zeptal na příslušnost agendy U3V a další oblasti, spadající pod UK Point, ale mající propagační rozměr. Prorektor Vlach odvětil, že je v plánu oddělení agend ve smyslu cílení na uchazeče a přesun těchto záležitostí pod OVV, zatímco UK Point bude příslušný k činnosti dovnitř směrem k akademické obci, tj. zaměstnance, studenty a absolventy atp., nicméně bude na akcích participovat. Zatím tak dochází postupně k převodu agendy veletrhů Gaudeamus a související propagace této činnosti na OVV, v UK Pointu se dál ponechává agenda alumni, CŽV atp.
Zapsal: Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK


Poslední změna: 18. duben 2022 19:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám