Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 13. května 2022

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 1. dubna 2022.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK vytvoří pracovní skupinu pro přípravu návrhu dílčí novely Jednacího řádu AS UK a vyzývá zájemce, aby se o členství hlásili do června roku 2022.

 5. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK (č. j. 79/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

 6. AS UK schvaluje návrh Volebního řádu Akademického senátu 3. LF UK (č. j. 100/2022).

 7. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Vědecké rady HTF UK (č. j. 101/a/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

 8. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu HTF UK (č. j. 101/b/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

 9. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na PF UK (č. j. 102/2022).

 10. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na 2. LF UK (č. j. 103/b/2022)

 11. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 1. LF UK (č. j. 104/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

 12. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FF UK (č. j. 63/2022).

 13. AS UK nominuje do Komise pro komunikaci a PR Univerzity Karlovy (KaPR) Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. (FF), Mgr. Kristýnu Bubeníkovou (PřF) a JUDr. Michala Říhu (PF).

 14. AS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Univerzity Karlovy za rok 2021 ve znění modifikace předkladatele.

 15. AS UK schvaluje Rozpis příspěvků a dotací na UK pro rok 2022 ve znění modifikace předkladatele .

 16. AS UK schvaluje Návrh provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2022 a střednědobého výhledu UK na roky 2023 a 2024.

 17. AS UK bere na vědomí materiál Investiční akce KaM.

 18. AS UK schvaluje záměr navýšit základní kapitál CUIP o 6 mil Kč, převést 2 mil Kč z RUK na SBZ v rámci kofinancování dostavby kanceláří a zbývajících 6 mil Kč navýšit do základního kapitálu v druhé polovině roku 2022 a doporučuje k předložení Správní radě UK.

 19. AS UK schvaluje Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Univerzity Karlovy za rok 2021.

 20. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na aktualizaci OR č. 47/2020 – Statut Stipendia Václava Havla ve znění modifikace předkladatele.

 21. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 01.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 03.01.2022, dodatku č. 3 a dodatku č. 4 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 651 669,13 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 22. AS UK projednal návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy ve prospěch PREdistribuce, a. s., za jednorázovou náhradu 10.000,-Kč bez DPH a na dobu neurčitou a doporučuje jej předložit Správní radě UK k vydání předchozího souhlasu podle ust. §15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.

 23. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Danielou Holou, bytem Sestupná 289/1, Praha 6 a Jaromírem Šestákem, bytem Rybničná 14/3a, Praha 6, podílovými spoluvlastníky jako prodávajícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 302/100, k. ú. Veleslavín, obec Praha, za kupní cenu ve výši 26 500,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 24. AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací mezi Univerzitou Karlovou jako budoucím dárcem a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvkovou organizací, IČO: 70947996, se sídlem Kutnohorská 59, Plačice, PSČ 500 04, Hradec Králové, jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku o výměře 1 m² odděleného z pozemku parc. č. 725/190 k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 25. AS UK projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a Svatomírem Prokopcem, bytem U krbu 1434/14, 100 00 Praha 10, jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 3972, jehož součástí je budova č.p. 2551, k. ú. Vinohrady, obec Praha, za kupní cenu ve výši 31 044 500,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 26. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UK-LFPL-Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ ze dne 08.12.2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.03.2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 4 076 015,70 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 27. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ ze dne 27.08.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.02.2020 a dodatku č. 2 ze dne 25.02.2022 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a GEMO a.s., IČO: 13642464, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je navýšení ceny za provedení díla ve výši 16 405 250,95 Kč bez DPH. Akademický senát doporučuje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 28. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 29. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 30. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 11. říjen 2022 18:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám