Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.5.2023

Postdoktorandka/postdoktorand na Katedře fyziky kondenzovaných látek, specialistka/ta na rozptyl rentgenového záření

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Katedra fyziky kondenzovaných látek
Expertíza:Experimentální a teoretické znalosti RTG. rozptylu, difrakce rtg. záření, SAXS
Kód pracovního místa: 202303-PD-MFF-KFKL-001
Úspěšný kandidát bude zapojen do projektu zabývajícího se výzkumem halidových perovskitů, RTG a SAXS experimentálního studia a numerických simulacích fázové segregace v těchto materiálech. Nabízíme:
  Inspirativní vědecké prostředí ve výzkumné skupině složené z mezinárodně uznávaných výzkumníků i mladých vědců.
  Špičkově přístrojově vybavenou RTG laboratoř (vysokoteplotní a nízkoteplotní rentgenové difraktometry, difraktometry pro zkoumání tenkých vrstev, systém SAXS)
  Velmi dobře vybavená laboratoř pro přípravu, výzkum a charakterizaci materiálů (SEM, HR-TEM, DSC, AFM,...).
  Úzkou mezinárodní spolupráci se špičkovými univerzitami a instituty po celém světě
  Kariérní rozvoj, pracovní pozici na největší a nejprestižnější univerzitě v ČR
Kvalifikační a jiné předpoklady:  Ph.D. titul v oboru fyzika kondenzovaných látek, chemie nebo materiálový výzkum
  Pokročilé experimentální a teoretické zkušenosti v oblasti rentgenového rozptylu, rentgenové difrakce, SAXS, PDF analýzy a XRD/XRR výzkumu tenkých vrstev
  Ochota podílet se na multidisciplinárním výzkumu
  Vysoká motivace, práce samostatně i v týmu, zájem studovat nové perspektivní materiály
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. října 2023 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:2 roky
Neformální dotazy adresujte na:milan.dopita@mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:31. května 2023 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • seznam publikační aktivity
  • dva doporučující dopisy
Zveřejněno: 31. března 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám