Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 15.5.2023

Postdok na Ústavu teoretické fyziky MFF UK v oboru gravitační fyziky se zaměřením na matematickou relativitu a černé díry

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Ústav teoretické fyziky
Kód pracovního místa: 202303-PD-MFF-UTF-002
ÚTF je mezinárodně uznávaným pracovištěm v teoretické gravitační fyzice. Ústav nabízí aktivní a přátelské prostředí a bohaté příležitosti ke spolupráci s řadou odborníků z pražské relativistické komunity a s velkým počtem studentů a postdoků na ÚTF. Pozice je nabízena na 1 rok s předpokládaným prodloužením o další rok v závislosti na zdrojích financování a vzájemném zájmu. Uchazeči se mohou ucházet o více postdockých pozic současně otevřených na ÚTF. Přihlášku je nutné podat na každou pozici zvlášť.
Kvalifikační a jiné předpoklady:Jedná se výzkumnou pozici zaměřená na teoretické a matematické aspekty gravitační fyziky. Expertíza uchazeče by měla být blízká jedné z následujících oblastí: matematická relativita, přesná řešení Einsteinových rovnic a jejich interpretace, globální struktura prostoročasů, skryté symetrie, černé díry, gravitace ve vyšších a nižších dimenzích, kvantové jevy v přítomnosti gravitačních polí.
Předpokládané datum nástupu:1. října 2023 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:2 roky
Neformální dotazy adresujte na:Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:15. května 2023 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • dva doporučující dopisy
  • motivační dopis
Zveřejněno: 31. března 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám