Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 15.5.2023

Postdok na Ústavu teoretické fyziky MFF UK v oboru gravitační fyziky se zaměřením na teorie s derivacemi vyššího řádu

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Ústav teoretické fyziky
Kód pracovního místa: 202303-PD-MFF-UTF-004
ÚTF je mezinárodně uznávaným pracovištěm v teoretické gravitační fyzice. Ústav nabízí aktivní a přátelské prostředí a bohaté příležitosti ke spolupráci s řadou odborníků z pražské relativistické komunity a s velkým počtem studentů a postdoků na ÚTF. Pozice je nabízena na 2 roky s možným prodloužením o další rok. Uchazeči se mohou ucházet o více postdoktorských pozic současně otevřených na ÚTF. Přihlášku je nutné podat na každou pozici zvlášť.
Kvalifikační a jiné předpoklady:Jedná se výzkumnou pozici v rámci projektu dr. Ivana Koláře. Cílem projektu je studovat gravitační teorie a skalární teorie pole (v přítomnosti gravitace), které obsahují derivace vyššího konečného nebo nekonečného řádu (nelokální teorie). Výzkum bude zaměřen na řešení některých z následujících problémů: přesná a přibližná řešení gravitačních teorií s vyššími derivacemi, skalární teorie pole s vyššími derivacemi na křivých prostoročasech z klasického a kvantového pohledu, regularita polí a křivosti v kontextu funkcí a (nelineárních) distribucí. Odborná kvalifikace uchazeče by měla být blízká jedné z následujících oblastí: obecná relativita a modifikované teorie gravitace, přesná řešení a jejich interpretace (černé díry, gravitační vlny, atd.), kvantová gravitace nebo kvantová teorie na křivém pozadí, derivace vyššího řádu a nelokalita.
Předpokládané datum nástupu:1. září 2023 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:2 roky
Neformální dotazy adresujte na:ivanhoex.cpp@gmail.com

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:15. května 2023
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • dva doporučující dopisy
  • motivační dopis
Zveřejněno: 31. března 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám