Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 30.7.2023

Postdok na Katedře fyziky povrchů a plazmatu, specialistka/ta na nízkoteplotní SPM

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Katedra fyziky povrchů a plazmatu
Kód pracovního místa: 202307-VP2-MFF-KFPP-018

Úspěšný kandidát bude zapojen do projektu zabývajícího se výzkumem interakce povrchových stavů pevných látek (pravděpodobně perovskitů nebo křemíku) s uměle připravenými nanostrukturami (kovové klastry nebo organické struktury). Nabízíme inspirativní vědecké prostředí, špičkově přístrojově vybavenou laboratoř s nízkoteplotním AFM/STM (mikroskopie atomárních sil a řádkovací tunelová mikroskopie) a úzkou mezinárodní spolupráci se světovými pracovišti na vrcholu oboru.

Kvalifikační a jiné předpoklady:
  • Ph.D. titul v oboru fyzika kondenzovaných látek nebo materiálový výzkum.
  • Pokročilé teoretické znalosti v oblasti elektronických vlastností pevných látek.
  • Pokročilé experimentální zkušenosti s nízkoteplotním SPM.
  • Vysoká motivace, práce samostatně i v týmu.
Předpokládané datum nástupu:1. října 2023 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:1 rok
Neformální dotazy adresujte na:pavel.kocan@mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:30. července 2023 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • dva doporučující dopisy
  • motivační dopis
  • seznam publikační aktivity
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám