Usnesení přijatá AS UK per rollam dne 14. června 2022

  • AS UK projednal návrh uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako kupujícím a SATPO Project X, s.r.o., se sídlem Holečkova 3331/35, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO 07209274, jako prodávajícím, jejímž předmětem je prodej jednotek vymezených v budově č.p. 399, která je součástí pozemku parc. č. 1341, a prodej pozemků parc. č. 1342/1 a parc. č. 1342/2, vše k.ú. Nové Město, obec Praha, za kupní cenu ve výši 134.990.000,- Kč , a návrh na zakoupení licence na studii budoucí možné přístavby ve výši 10.000,- Kč, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.Protokol o výsledku per rollam

Protokol č. 1
Poslední změna: 14. červen 2022 13:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám