Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 24. června 2022

  1. AS UK schvaluje program zasedání.

  2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 13. května 2022.

  3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

  4. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu (č.j. 124/2022) ve znění modifikace předkladatele.

  5. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 2.LF UK (č.j. 131/2022).

  6. AS UK schvaluje návrh změny Statutu PF UK (č.j. 137/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

  7. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 154/2022).

  8. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu 2. LF UK (č. j. 160/2022).

  9. AS UK schvaluje výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021.

  10. AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s Bilanční zprávou o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021.

  11. AS UK schvaluje návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023.

  12. AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti FHS vyhovět.

  13. AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti MEPHARED 2 vyhovět.

  14. AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a bere na vědomí informaci o stavu projektu, na nějž ETF žádala z fondu Mikuláš.

  15. AS UK schvaluje v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách doplnění přílohy Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025 „Plán investičních aktivit“ o akce 3. lékařské fakulty: nákup budovy č. 10 v areálu Státního zdravotnického ústavu a získání pozemku u Fyziologického ústavu; dále o akci Lékařské fakulty v Plzni: Rekonstrukce budovy Šafránkova pavilonu I. a II. etapa.

  16. AS UK projednal předložený materiál „Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023 – 2027“ s kladným stanoviskem a souhlasí s jeho postoupením Správní radě Univerzity Karlovy k projednání per rollam.

  17. AS UK projednal Dohodu o ukončení nájmu s nájemcem EXTREM G s.r.o. a souhlasí, aby byla tato dohoda uzavřena.

  18. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2021, dodatku č. 2 ze dne 12. 1. 2022, dodatku č. 3 a č. 4 ze dne 26. 4. 2022 a dodatku č. 5 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla o částku 7 431 643,26 Kč bez DPH. AS UK doporučuje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 6.

  19. AS UK projednal záměr zřídit služebnost spočívající v umístění telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 278/5, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav telekomunikačního vedení ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO 64949681, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

  20. AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností ČNSO, s.r.o., IČO: 28494628, se sídlem Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10, jako nájemcem, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 03.05.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.05.2016 a dodatku č. 2 ze dne 09.06.2017, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o prostory v objektu B, úprava ceny za nájemné, zrušení telefonních linek, snížení poplatku za odvoz odpadu a prodloužení doby nájmu do 31.12.2032, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.

  21. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti distribuční soustavy (dále jen „SDS“) k tíži pozemku parc. č. 658/8, k. ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování součásti distribuční soustavy, jakož i práva provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti ve prospěch PREdistribuce, a.s, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

  22. AS UK projednal návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků) a T-Mobile Czech Republic a.s., (jako provozovatelem sítě elektronických komunikací) v rámci překládky části těchto sítí z důvodu výstavby objektu Biocentra Kampusu Albertov a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.

  23. AS UK projednal záměr uzavřít s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, IČO: 00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání bezplatného užívání části pozemku parc. č. 712/1, k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové o výměře 4 520 m² s dobou výpůjčky do 30. června 2026 s kladným stanoviskem.

  24. AS UK projednal záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“ s kladným stanoviskem a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Správní radě Univerzity Karlovy.

  25. AS UK projednal záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2023 v nebytových prostorech stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Holešovičkách 747, Praha 8, s kladným stanoviskem.

  26. AS UK projednal záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor, stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí č.p. 25, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 65.394,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.

  27. AS UK vzal na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na funkci kvestora UK.

  28. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2022 Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023.

  29. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2022 Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023.

  30. AS UK projednal návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 57/2021, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku Lékařské fakultě v Plzni, Fakultě tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakultě, vyjímá se nemovitý majetek ze správy Ústavu jazykové a odborné přípravy, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Nové Město a k.ú. Podolí, oboje obec Praha, a v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

  31. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2022 Ombudsman Univerzity Karlovy.

  32. AS UK bere na vědomí materiál Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem.

  33. AS UK projednal materiál Zpráva o činnosti Ústřední knihovny v roce 2021 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

  34. AS UK bere na vědomí předložený materiál „Zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy“ a souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému na rozvoj studijního informačního systému UK.

  35. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

  36. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

  37. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k uzavření svazku manželského mezi Mgr. Annou Yaghobovou a Bc. Janem Haluzem. AS UK také vysílá svou gratulaci.

  38. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZa správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKKe stažení zde.Poslední změna: 24. červen 2022 15:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám