Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 9. května 2022

Přítomní:

Bc. Marek Boňko (FSV), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Mgr. Michael Glogr (PF), Martina Horáková (3.LF), Agáta Hrdličková (FHS), Tomáš Jan (FaF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Bc. Jan Křovák (FSV), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), Bc. Terezie Remencová (HTF), JUDr. Michal Říha (PF), Matěj Višňa (1.LF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF)

Hosté:

prof. Markéta Křížová, Ph.D. (KR), Ing. Miluše Valdová (ředitelka KaM), Matyáš Kapic (Studentský majáles, z. s.)

Program:

  1. Schválení zápisu ze zasedání dne 28. února

  2. Informace z Rady Kolejí a menz

  3. Aktualizace OR č. 47/2020 - Statut Stipendia Václava Havla

  4. Investiční akce Kolejí a menz

  5. Podpora studentské zájmové činnosti

    a) Studentský majáles, z.s.

    b) UK Hockey Prague z.s.

  6. Různé


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se konalo prezenčně v Malé zasedací síni Karolina.

1. Schválení zápisu ze zasedání dne 28. února

Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že k zápisu ze zasedání dne 28. února 2022 nebyly doručeny připomínky. Zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. Informace z Rady Kolejí a menz

Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že na minulém zasedání, které bylo poměrně krátké, se Rada KaM vyjadřovala k cenám ubytování a stravného, zabývala se překlady inženýrských sítí a byla seznámena s hospodařením KaM za měsíc únor.

3. Aktualizace OR č. 47/2020 – Statut Stipendia Václava Havla

Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo prof. Křížové, prorektorce pro zahraniční záležitosti.


Prof. Křížová uvedla, že v tuto chvíli je vypláceno stipendium Václava Havla 12 studentům z Běloruska, Ukrajiny a Myanmaru. Stipendium je určeno pro studenty pocházející ze zemí, kde studovat nemohou, protože jsou vystaveni politické šikaně. V tuto chvíli není primárně určeno pro Ukrajinské studenty, kteří mají speciální formu podpory z MŠMT. Navržené změny jsou zásadní v tom, že byly určeny termíny, do kterých je třeba, aby se studenti přihlásili, vzhledem k očekávanému nárůstu počtu přihlášek. Vedení UK rovněž potřebuje, aby se za hlásící se studenty zaručovaly fakulty, protože stipendium VH je určeno pro studenty, kteří tu chtějí studium dokončit. Druhá změna spočívá v nemožnosti souběhu stipendia Václava Havla s jinou formou finanční podpory pro studium. Neexistenci souběhu budou žadatelé prokazovat formou čestného prohlášení.


Mgr. Konečný se dotázal, zda by nebylo možné namísto nemožnosti souběhu zavést možnost, že v případě souběhu by komise situaci posoudila individuálně, aby čerpání stipendia nebylo znemožněno studentům, kteří např. pobírají krátkodobé či jednorázové stipendium. Prof. Křížová uvedla, že takto je to myšleno. Dosud se to neposuzovalo, návrh spočívá v tom, že nyní se souběh posuzovat bude. Komise bude zasedat vždy na jaře a na podzim a bude procházet i stávající podpory.


Prof. Křížová se ztotožnila s modifikací navrženou Mgr. Konečným směrem k mírnější formulaci posuzování souběhu různých forem podpory. Existenci souběhu a nutnost jeho vyloučení bude posuzovat příslušná komise.


Mgr. Glogr se poznamenal, že mu nepřijde vhodné měnit v celém opatření slovo „rektor“ na „rektorka“.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na novelizaci OR č. 47/2020 – Statut Stipendia Václava Havla ve znění modifikace čl. 3 odst. 11 písm. c).“

16 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Přijato

4. Investiční akce Kolejí a menz

Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Ing. Valdové, ředitelce KaM.


Ing. Valdová představila přehled investičních akcí z hlediska jejich připravenosti pro zajištění stavebního povolení, resp. připravenosti pro podání žádosti o dotační projekt MŠMT:


Rekonstrukce staré budovy Švehlovy koleje. Rekonstrukcí se rozumí kompletní rekonstrukce budovy, ve které bydlí 300 studentů a jedná se o památkově velmi cennou stavbu. S tím souvisí i náročnost rekonstrukce a půjde o obrovskou investici.

Rekonstrukce Šafránkova pavilonu. Pavilon je ve správě Lékařské fakulty v Plzni, nikoliv Kolejí a menz. Spoluúčast by realizovala LFP z vlastních zdrojů a bude za ní zodpovídat tajemnice Ing. Klečková.


Přestavba objektu č. 5 na kolej – Praha, Hostivař. Půjde o přestavbu administrativní budovy na kolej vzhledem ke stávajícímu přetlaku poptávky po kolejním ubytování. Vybudování nové koleje představuje navýšení kapacity o 150 lůžek.


Rekonstrukce a oprava bloku A4, kolej Na Kotli, Hradec Králové. Rekonstrukce je z pohledu vedení KaM řešením havarijního stavu koleje. Investiční závěr má vedení KaM k dispozici a zpracovávají se materiály pro žádost do dotačního programu.


Rekonstrukce sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK. Opět jde o nápravu havarijního stavu, přičemž vzhledem k velkému počtu studentů vidí vedení KaM tuto investici jako prioritní.


Rekonstrukce 5 stoupaček (sociálky, kuchyňky), kolej Otava. Stoupačky jsou v havarijním stavu, na koleji Otava je zatím zrekonstruováno 5 stoupaček z celkových 27. Vedení KaM odhaduje náklady ve výši 50 mil. Kč.


Vybudování 1L pokojů, kolej Na Větrníku. Jedná se o přestavbu jednoho křídla budovy a poloviny vstupní části bloku IV na jednolůžkové pokoje v buňkovém systému, aby se vyhovělo aktuální poptávce.


Rekonstrukce sociálních zařízení a kuchyněk, kolej Na Větrníku. Jedná se o rekonstrukci týkající se velkého množství studentů, předmětná část kolejí je v havarijním stavu.


Ing. Valdová dále upozornila na riziko, že nebude možné všechny záměry realizovat z důvodu specifik jednotlivých dotačních titulů a problémů při získávání stavebních povalení. Dále seznámila komisi s jednotlivými variantami financování rekonstrukcí. Varianta č. 1 předpokládá, že UK požádá pouze o rekonstrukce označeny čísly 3-9, tzn, nepočítá se s příspěvkem na rekonstrukci Švehlovy koleje a vypadává odsud i Šafránkův pavilon. Na tuto variantu by UK potřebovala získat 83 mil. Kč, na zbytek by čerpala FRIM, který se mění v závislosti na tom, jak KaM odepisují jiné investice. Tento úvěr by UK mohla splácet bez jakýchkoliv problémů i při obsazenosti kolejí pouze 50%. Varianta č. 2 předpokládá, že dotace pro Švehlovu kolej bude získána a spolufinancování bude čerpáno ze zdrojů rektorátu. V případě, že další dotace na rekonstrukce 3-9 už získána nebude, musí rektorát zvážit, zda bude mít peníze na spoluúčast, protože jinak by KaM tyto akce nebyly schopny realizovat. Varianta č. 3 předpokládá, že by se KaM podařilo získat dotace na vše. Znamenalo by to, že by KaM zbyly i finance na podporu financování rekonstrukce Švehlovy koleje.


Mgr. Glogr se dotázal, zda v rámci přípravy materiálu byly zhodnoceny životnosti všech kolejí, nebo pouze těch, které jsou v havarijním stavu již nyní. Ing. Valdová uvedla, že vedení KaM hledělo na dva aspekty. Jedním z nich byla příprava akcí tak, aby u nich bylo získáno stavební povolení, bez kterého nelze o dotaci žádat. Druhým aspektem bylo zjištění, že jde skutečně o havarijní stavy, proto vedení KaM nemělo pochybnosti o výběru investičních akcí. Zevrubných odhad dalších investic do kolejí jsou 2 až 3 miliardy Kč.


Mgr. Glogr se dále dotázal, zda součástí rekonstrukce stoupaček je i rekonstrukce sociálních zařízení. Ing. Valdová uvedla, že ano.


Mgr. Konečný se dotázal, zda je havarijní stav dokumentován pouze u těchto případů či u všech kolejí. Dále se dotázal, na kolik je zpracovaná dokumentace havarijního stavu, zda je to pouze u těchto objektů či u všech. Ing. Valdová uvedla, že projektová dokumentace se nedělá k havarijnímu stavu, ale k tomu, jak ten stav má vypadat. Z tohoto pohledu se nedokumentuje to, co je poničené. Vedení KaM nicméně havarijní stavy na všech kolejích monitoruje.


Mgr. Konečný se dále dotázal, zda v průběhu přípravy rekonstrukcí probíhala i komunikace se samosprávami. Ing. Valdová uvedla, že se domnívá, že samosprávy většinou řeší pouze exteriér.


Mgr. Glogr navázal na návrh Mgr. Farkaše na prodej Švehlovy koleje. Uvedl, že tento návrh považuje za nevhodný, protože jde o jedinečný objekt v centru města a podobný už nikdy nezískáme. Ing. Valdová dodala, že rozhodnutí o Švehlově koleji bude jednoznačně politickým rozhodnutím, protože ta investice je obrovská a nemá nic společného s rentabilitou KaM.


Ing. Valdová uvedla, že vedení KaM dělá jednou měsíčně zprávy o hospodaření a je naprosto zjevný problém, že koleje jsou koncipovány jako sociální bydlení, ale nikdo je finančně nepodporuje. Univerzitu Karlovu čeká rozhodování, kam dále bude koncepce kolejí směřovat. Domnívá se, že by univerzita a fakulty měly podporovat sociální bydlení. Pokud se však vedení UK s fakultami nedomluví, budou se ceny muset rapidně zvednout.


Mgr. Konečný uvedl, že je třeba si říct, zda chceme, aby koleje a menzy sloužily jako sociální servis, který univerzita z různých důvodů poskytuje svým studentům, či nikoli. V opačném případě by si fakulty musely připravit ubytovací stipendijní program. Dále uvedl, že by pro tyto úvahy bylo zajímavé zjistit procentuální podíl zastoupení studentů jednotlivých fakult, případně univerzit na kolejích. Jsou fakulty, které koleje takřka nevyužívají. Ing. Valdová přislíbila, že takový přehled připraví.


Ing. Valdová závěrem informovala, že vedení KaM přijalo nového ředitele menz.

5. Podpora studentské zájmové činnosti

a. Studentský majáles, z.s.

Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo zástupci spolku, který seznámil Sociální komisi AS UK s historií iniciativy Studentský majáles a průběhem loňského a letošního ročníku. Stručně též okomentoval rozpočet akce a odůvodnil požadovanou částku.


Mgr. Glogr tlumočil podnět Mgr. Farkaše směřující k doplnění reálného rozpočtu vzhledem k tomu, že akce už proběhla, a k příslušné revizi žádosti na jeho základě. Mgr. Konečný uvedl, že toto je standard všech žádostí a reálné vyúčtování se následně překládá Hodnotící komisi. Proto nepovažuje neexistenci reálného rozpočtu za vadu žádosti.


Návrh usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. paní rektorce podpořit akci „Studentský Majáles 2022“ žadatele Studentský majáles, z.s., v souladu s Opatřením rektora č. 13/2018 a Pravidly podpory zájmové činnosti studentů, ve výši 79.700 Kč.“

13 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Přijato

b. UK Hockey Prague z.s.

Projednávání této žádosti bylo přerušeno.

6. Různé

Mgr. Glogr uvedl, že bylo přislíbeno zaslání opraveného znění opatření kvestora týkající se rezervace rekreačních objektů UK, které zatím neobdržel.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 3. srpen 2022 14:50 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám