Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK 11. května 2022

Přítomní:

Mgr. Anna Altová (PřF), Bc. Marek Boňko (FSV), Lalia-Irena Diopová (ETF), Bc. Dominika Erbeková (PedF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Lukáš Nowak (MFF), Alexandr Stropek (PedF), Bc. Vojtěch Švandelík (MFF), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (RUK)

Hosté:

Mgr. Jan Jindra (KR), Mgr. Ing. Tereza Kůstková (OVV), Mgr. Martin Maňásek (ÚVT), prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (KR), Ing. Miluše Valdová (KaM), doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (KR)

Program:


  1. Úvodní slovo předsedy komise

  2. Webové domény ve správě UK

  3. Školení kyberbezpečnosti

  4. Zadávací dokumentace k stravovacímu systému pro menzy

  5. Stav výběrového řízení na nový ubytovací systém KaM

  6. Resty z minulých komisí

  7. Zprávy z think-thanku prorektora pro IT

  8. Různé


1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise.


Mgr. Farkaš se dotázal, zda má někdo z členů komise připomínky k zápisu ze zasedání Komise pro IT ze dne 30. března 2022. Připomínky nikdo nevznesl, zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. Webové domény ve správě UK

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš uvedl bod jednání a předal slovo Mgr. Maňáskovi, který stručně představil tři předložené materiály. V prvním materiálu je popsáno, jak probíhá registrace domén druhé úrovně a zahrnuje odpovědi na často kladené dotazy. Druhý materiál obsahuje přehled aktuálně registrovaných domén druhé úrovně s uvedením příslušné fakulty či součásti. Třetí materiál obsahuje informace o doménách, které jsou spravovány systémem Document Globe pod kontrolou ÚVT. Nejsou zde weby, které si řeší fakulty a používají na to jiné nástroje.


Mgr. Farkaš se dotázal, jaký počet domén vzniká tak, že si je registrují soukromí uživatelé, kteří se je pak snaží převést do systému UK. Mgr. Maňásek uvedl, že případy, kdy se uživatelé snaží o převod domény, jsou ojedinělé. Není dobře, aby UK provozovala domény, které jsou zaregistrované na fyzické osoby. Existenci domén, které jsou registrovány na fyzické osoby a tváří se, že jsou domény univerzitní, ale nelze podchytit.


Doc. Vlach, prorektor pro vnější vztahy, uvedl, že od začátku dubna OVV ve spolupráci s ÚVT začal mapovat jednotlivé uzly a osoby, které jsou za ně zodpovědné. Nyní se podařilo do čtvrté úrovně ujasnit, kdo za co zodpovídá. Rádi by došli do stavu, kdy na centrální části webových stránek bude v záhlaví informace o tom, který odbor či osoba za obsah dané stránky zodpovídá. Vyjádření doc. Vlacha doplnila s konkrétními návrhy opatření Ing. Kůstková.


Proběhla diskuse o konkrétních možných pravidlech správy webových domén. Výsledkem diskuse bylo, že je nezbytné seznam správců pravidelně aktualizovat a zavést systém zveřejňovaní zodpovědných osob na příslušných uzlech.


Usnesení:

„Komise pro IT AS UK doporučuje zavést pravidelně aktualizovaný systém zveřejňování odborů či osob zodpovědných za obsah daného uzlu na příslušné stránce. Doporučuje tento systém zavést primárně u stránek s nevyšším provozem a u stránek určených studentům.“

8 pro – 0 proti – 1 zdrž.

Schváleno


Dále proběhla diskuse na téma neaktuálních stránek na webu UK a jejich případného zrušení.


Usnesení:

„Komise pro IT AS UK doporučuje zkontrolovat veřejně přístupné stránky na webu UK, v případě neaktuálnosti doporučuje stránky přesunout do archivu nebo smazat.“

9 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

3. Školení kyberbezpečnosti

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš uvedl tento bod a předal slovo manažerovi kyberbezpečnosti, který stručně popsal vývoj v této oblasti.


Usnesení:

„Komise pro IT AS UK doporučuje zavést plošné školení kyberbezpečnosti ve znění navrženém manažerem kyberbezpečnosti.“

9 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

4. Zadávací dokumentace k stravovacímu systému pro menzy

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš představil bod jednání a předal slovo Ing. Valdové, ředitelce KaM.


Ing. Valdová uvedla, že KaM nutně potřebují nový stravovací systém. Současný systém je fixován do března roku 2023 a do té doby musí být vysoutěžen a připraven nový. Předpokládá se, že parametry výběrového řízení budou upraveny na základě předběžné tržní konzultace.


Mgr. Farkaš uvedl, že v porovnání s jinými zadávacími dokumentacemi mu tato zakázka přijde málo popsaná a dotázal se, zda vedení KaM při přípravě spolupracovalo s ÚVT. Ing. Valdová uvedla, že návrh byl konzultován s ÚVT i odborem veřejných zakázek.


Mgr. Farkaš dále uvedl, že mu v zadání chybí zmínka o mobilních místech, kde si studenti „odpípávají“ při výběru jídla. Ing. Valdová upřesnila, že stravovací systém je především interní systém pro menzy a řeší z 90% kalkulace cen a receptur. Předpokládá, že tato triviální záležitost bude samozřejmostí.


Mgr. Farkaš se závěrem dotázal, jak bude systém navázán na aplikaci Karlovka a zda toto navázání má koncepčně smysl. Mgr. Maňásek uvedl, že vedení UK chce aplikaci Karlovka dále rozvíjet a vítá připomínky k jejímu obsahu. Domnívá se, že je pro UK lepší mít jednu aplikaci, která obsahuje moduly pro různé okruhy uživatelů než vyvíjet různé aplikace pro různé agendy. Podnětů mají nyní bohužel málo. Mgr. Farkaš připomněl, že Komise pro IT AS UK se v minulosti vyjádřila v tom smyslu, že aplikace je nepoužitelná. Mgr. Maňásek požádal o konkrétní podněty.


Usnesení:

„Komise pro IT AS UK doporučuje pokračovat ve výběrovém řízení na nový kreditní systém pro menzy UK s navrženou zadávací dokumentací. Vzhledem k časovému tlaku doporučuje krabicové řešení.“

9 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

5. Stav výběrového řízení na nový ubytovací systém KaM

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš představil bod jednání a uvedl, že poslední informace byla o předběžných tržních konzultacích před tři čtvrtě rokem. Dotázal se Ing. Valdové, jaký je současný vývoj.


Ing. Valdová uvedla, že v této chvíli se na tomto nepracuje, protože prioritou vedení KaM jsou dotační programy, o kterých proběhla diskuse včera na Ekonomické komisi. Druhou prioritou je stravovací systém. O výběrovém řízení se od začátku svého působení ve vedení KaM informovala a pochopila, že výběrové řízení se nezdařilo, protože zadávací dokumentace byla taková, že všichni uchazeči nakonec odstoupili. Její první krok v této věci bude prověřit, zda stávající systém nemá nějaké moduly, které by se daly aktualizovat a systém tak umožňoval to, co od něj potřebujeme. Je to cesta nejmenšího odporu a pokud to nebude možné, proběhne nové výběrové řízení, a to stejným způsobem, jako výběrové řízení na stravovací systém.


Mgr. Maňásek doplnil, že výběrové řízení vůbec vypsáno nebylo a z předběžných tržních konzultací vyplynuly tři možné společnosti.


Mgr. Farkaš uzavřel, že je to škoda, protože ubytovací systém KaM je po SIS hned druhá největší bolístka studentů a už se dlouho slibuje, že se to pohne.

6. Resty z minulých komisí

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš uvedl, že jedním z restů jsou digitální podpisy od CESNET a požádal Mgr. Maňáska o informace o vývoji v této oblasti. Mgr. Maňásek uvedl, že v této oblasti se bohužel rovněž moc nepokročilo. UK dostala od CESNET nabídku, kolik by taková služba stála, přičemž CESNET toto řešení zpoplatňuje úplně jiným způsobem než jiní dodavatelé na trhu, a to za fixní částku. Takové řešení se tedy vyplatí čím více ho budeme používat. Je to potřeba porovnat s ostatními nabídkami na trhu z hlediska předpokládané frekvence využívání, což je trochu věštění z křišťálové koule. Druhý problém je technický. Erudio dostalo od UK zadání vytvořit úpravu pro elektronické pečetě a podpisy, ale dosud s tím nijak nepokročilo.


Mgr. Farkaš se dále dotázal na vývoj ve věci změny číselných identifikátorů emailů na standardizovaný tvar loginu. Mgr. Maňásek uvedl, že ÚVT na tom pracuje tato záležitost by mohla být v dohledu 14 dnů dokončena. Všichni studenti v O365 získají automaticky emailovou adresu, která bude ve tvaru písmenný login, zavináč, stud.cuni.cz. Bc. Švandelík podotkl, že byla dohoda, že koncovka bude pouze cuni.cz. Mgr. Maňásek vysvětlil technický problém, který by toto přineslo. U fakultních koncovek je problém s tím, že jednotné emaily musí být zavedeny plošně.

7. Zprávy z think-thanku prorektora pro IT

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš představil bod jednání a předal slovo prof. Skopalovi.


Prof. Skopal uvedl, že think-thank řeší formu zadávací dokumentace pro SIS, aktuální stav je takový, že obdrželi verzi dokumentace, která se přetransformovala z rámcové smlouvy do DNS. Tato verze by nemusela procházet schvalovacím procesem tak dlouho. Mgr. Maňásek doplnil, že byl připraven draft zadávací dokumentace v původně předpokládané podobě, tj. rámcová smlouva s více dodavateli. Návrh byl konzultován z právníky z odboru veřejných zakázek, kteří doporučili touto cestou nejít a využít raději dynamický nákupní systém (DNS), který by měl několik výhod. Je otevřený, s dodavateli se na začátku neuzavírají smlouvy, pouze se registrují do DNS a UK to umožňuje volnější meze, jak v mini tenderech dodavatele vybírat.


Prof. Skopal dále uvedl, že modulární systém musí mít jednotnou podobu, což je problém, pokud jednotlivé moduly budou vyrábět různí dodavatelé. Má k tomu vypracovanou analýzu, ve které je popsáno řešení, a to nechat vyvinout framework, který by tuto harmonizaci dělat automaticky. Do budoucna by bylo zřejmě úplně nejlepší, abychom byli schopní front end dělat zvlášť a v mini tenderech nechat pouze vnitřek modulů. Mgr. Farkaš uvedl, že podporuje oddělení, protože si umí představit problémy s harmonizací v případě, kdy např. jeden z developerů něco aktualizuje. Bc. Švandelík se k tomuto názoru připojil.


Prof. Skopal závěrem informoval o připravovaném projektu „Mapa Univerzity“, který by měl základními daty, které jsou již nyní dostupné, vytvořit jiný pohled do univerzity, než nabízí současné weby. Projekt by mohl být za pomoci studentů dokončen přes prázdniny.

8. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UKPoslední změna: 3. srpen 2022 15:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám