Zápis ze zasedání Komise pro informační technologie AS UK ze dne 12. října 2022

Přítomni: Bc. Marek Boňko (FSV), Bc. Dominika Erbeková (PedF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Jakub Horký (PF)


Přítomni online: Mgr. Anna Altová (PřF), Bc. Vojtěch Švandelík (MFF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), RNDr. Daniel Toropila, Ph.D. (ÚVT)


Hosté: Ing. Štěpánka Fikaisová, MBA (ÚVT), Mgr. Martin Maňásek (kvestor), Mgr. Jan Jindra (KR), manažer kyberbezpečnosti (MK), prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. (KR)

Program:

  1. Úvodní slovo předsedy komise

  2. Úprava testu KB

  3. Vyjádření ÚVT k podnětu PDF/A

  4. Pády a zakopnutí SIS v uplynulém měsíci

  5. Postup příprav nového SIS

  6. Postup ve zdvojjazyčňování aplikací UK

  7. Různé


1. Úvodní slovo předsedy komise

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání komise.


Mgr. Farkaš se dotázal, zda má někdo z členů komise připomínky k zápisu ze zasedání Komise pro IT ze dne 22. června 2022. Připomínky nikdo nevznesl, zápis byl schválen tichým souhlasem.

2. Úprava testu KB

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš uvedl bod jednání a předal slovo MK.


MK uvedl, že byly dopracovány testové otázky a v tuto chvíli jsou připraveni spustit pilotní projekt. Dotázal se, zda mají členové komise nějaké připomínky, v opačném případě pilotní projekt spustí.


Mgr. Farkaš uvedl, že otázky nejsou už úplně triviální, což se mu líbí. Dotázal se, zda prošlo dalšími úpravami i školení. MK uvedl, že do podoby školení se již nezasahovalo.


Bc. Erbeková uvedla, že otázky jí nyní připadají lepší a dotázala se, zda je u některých i více možných odpovědí. MK uvedl, že všude je jen jedna správná odpověď.


Mgr. Farkaš požádal o zpětnou vazbu po spuštění pilotního testu a navrhl níže uvedené usnesení.


Usnesení:

Komise pro IT AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu testových otázek kurzu kyberbezpečnosti.

4 pro prezenčně/3 pro distančně – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

3. Vyjádření ÚVT k podnětu PDF/A

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš uvedl tento bod a předal slovo Ing. Fikaisové.


Ing. Fikaisová uvedla, že zadavatelem požadavku na formát PDF/A není UK, ale Digitální archiv. Má přislíbeno, že někdo z Digitálního archivu s ní projde celý proces. Byly nalezeny problémy a příslušná pravidla jsou poměrně komplikovaná. Požádala o schůzku i Erudio, aby projednali, zda by byli ochotni toto optimalizovat. Mgr. Maňásek se domnívá, že Erudio s tímto problémem nepomůže


Mgr. Altová uvedla, že podnět pochází z PřF, kde se již problém podařilo vyřešit, ale ocenila by, kdyby existoval nástroj, který by fungoval lépe než současná online podpora. Optimální řešení by bylo, aby UK měla vlastní nástroj pro konverzi, jinak potřebu formátu PDF/A chápe. Mgr. Maňásek uvedl, že nyní má UK archivní informační systém, jehož součástí by takový nástroj měl být.


Usnesení:

Komise pro IT AS UK vyzývá ÚVT, aby prověřilo možností nasazení vlastního konverzního nástroje pro konverzi závěrečných prací do formátu PDF/A. Také vyzývá ÚVT ke kontrole formulářů poradny tak, aby nebyla nutnost vyplňovat zbytečné množství osobních údajů.

4 pro prezenčně/4 pro distančně – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

4. Pády a zakopnutí SIS v uplynulém měsíci

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš představil bod jednání a předal slovo prof. Skopalovi.


Prof. Skopal uvedl, že SIS letos zaznamenal horší pády než loni, což bylo důsledkem vynucené aktualizace databázového serveru společnosti Erudio v lednu letošního roku. Těsně před zápisem se to neotestovalo, na jaře vznikl problém poprvé, nyní podruhé. Erudio dosud nedodalo optimalizaci databázových skriptů, aby se nová databáze dostala na stejnou výkonnostní úroveň, jakou měla databáze stará. Prvním krokem vedení UK je donutit Erudio, aby skripta aktualizovalo a má přislíbeno, že to do měsíce vyřeší. Dalším opatřením by bylo omezení počtu oken přihlášených studentům, aby se limitovala zátěž. Erudio tuto úpravu provedlo, ale neotestovalo, proto nebyla nasazena. ÚVT dále zjistilo, že 20% z přístupů bylo provedeno automatickými skripty, což je nepřípustná funkcionalita, která se blíží kybernetickému útoku. Je možné pokusit se tyto pokusy zastavit předtím, než se student dostane do SIS. Primárně by však měla zabrat první dvě uvedená opatření. Ing. Fikaisová doplnila, že poptala několik firem pro realizaci zátěžových testů.


Mgr. Horký uvedl, že například na PF v jeden moment zapisuje přibližně 600 studentů. Pokud by každý z těchto studentů měl otevřených 5 oken, jde o zhruba 4000 požadavků. To je z IT pohledu obecně nízké číslo, které by nemělo vytvářet žádný problém. Důvodem problémů je závažná vada v SIS, což dokazuje i to, že v některých minulých letech se zápisy víceméně nebyl problém. To, co se děje nyní, tedy že se do SIS nejde ani přihlásit, způsobuje tvrdá chyba v softwaru. Jediný lék je tuto chybu opravit a opatření typu omezování počtu oken či vlny a předzápisy jsou zbytečná. Dalším opatřením jsou stress testy, o kterých mluví už dlouho, a pokud již byly poptány, je to jedině dobře. Ing. Fikaisová uvedla, že momentálně ví o třech vadách, které má Erudio za úkol opravit. Prof. Skopal uvedl, že to, co vedení UK nyní realizuje, je damage control na několika úrovních, což bychom nemuseli dělat, kdyby Erudio fungovalo tak, jak chceme. Architektonické vady se neodstraní jinak, než že se vytvoří nový SIS.


Mgr. Farkaš uvedl, že zápisový modul je jeden z prvních, které mají být soutěženy pro nový SIS. V tuto chvíli mu tedy připadá rozumné nasazovat i záplaty. Velké systémové úpravy nemají smysl u systému, který má být nahrazen. Připomněl usnesení z březnového zasedání komise, které nebylo naplněno a promítá se v navrženém usnesení.


Usnesení:

Komise pro IT AS UK vyjadřuje nespokojenost s nezavedením opatření k zápisu v SIS přijatém na komisi dne 30. 3. 2022. Komise pro IT AS UK žádá ÚVT o implementaci původních opatření spolu s vyžádáním optimalizace procedur zápisu SIS ze strany dodavatele SIS. Komise pro IT AS UK také žádá vedení UK o komplexní optimalizaci načasování zápisů na UK spolu s pořizováním stress testů před nasazením zásadních aktualizací SIS.

4 pro prezenčně/4 pro distančně – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

5. Postup příprav nového SIS

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš představil bod jednání a předal slovo prof. Skopalovi.


Prof. Skopal uvedl, že aktuálně je otevřený DNS, deset firem má doposlat příslušné dokumenty a jakmile se systém zavede, otevře se i pro další firmy. Ze seznamu dodavatelů bude UK soutěžit mini tendery, přičemž první chce vyhlásit v dohledné době pro zaváděcí modul „o mně“. Ten otestuje všechny nastavené procesy. Analýzu modulu zápisu do předmětu chce vedení nechat vyhotovit tak, aby se tender mohl vypsat v lednu.


Usnesení:

Komise pro IT AS UK bere na vědomí zprávu o postupu příprav nového SIS.

Schváleno tichým souhlasem

6. Postup ve zdvojjazyčňování aplikací UK

Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš představil bod jednání a předal slovo Ing. Fikaisové.


Ing. Fikaisová uvedla, že SIS je přeložen kompletně. U Who Is je hotová část Erasmus a meziuniverzitní dohody. Co se týče IS Věda, pracuje se postupně na OBD s cílem dokončit jej do konce roku. Zbývající aplikace se překládají postupně, ale celkový termín dokončení se posouvá až za nový rok, a to z důvodu přibývání aplikací v IS Věda.


Mgr. Farkaš požádal o upřednostnění překladu modulu pro volby do akademických senátů.


Usnesení:

Komise pro IT AS UK bere na vědomí zprávu o postupu ve zdvojjazyčňování aplikací UK.

Schváleno tichým souhlasem

7. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Předseda komise Mgr. Andrej Farkaš poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Schválil: Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK

Poslední změna: 10. leden 2023 20:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám