Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 14. října 2022

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 24. června 2022.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 188/2022) s výhradou legislativně technických oprav.

 5. AS UK schvaluje návrh změny Organizačního řádu Správy budov a zařízení (č.j. 193/2022).

 6. AS UK delegoval do Hlavní volební komise MUDr. Josefa Fontanu (3.LF), MUDr. Annu Malečkovou, Ph.D. (LFP), Mgr. Martina Čiháka (1.LF) a PharmDr. Petra Matouše, Ph.D. (FaF).

 7. AS UK nominoval do Rady pro vnitřní hodnocení ThLic. Mgr. Karolínu Štauberovou (KTF).

 8. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat Mgr. Martina Maňáska kvestorem Univerzity Karlovy.

 9. AS UK bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2022.

 10. AS UK schvaluje záměr navýšit základní kapitál CUIP a.s. o 6 mil. Kč dle schváleného plánu (druhá fáze navýšení) a doporučuje k předložení Správní radě UK.

 11. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku parc. č. st. 1998, jehož součástí je stavba č.p. 77 a pozemku parc. č. 2000/1, k.ú. Poděbrady, obec Poděbrady, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení a rozpojovací skříně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za jednorázovou náhradu ve výši 67 170,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 12. AS UK projednal návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. a doporučuje dodatek uzavřít.

 13. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 14. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 15. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZa správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKKe stažení zde.Poslední změna: 14. říjen 2022 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám