Zápis ze zasedání AS UK 24. června 2022


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.


Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Karel Mikulčák

David Kverka

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková


FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Mgr. David Pavlorek

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D.

Dominika Erbeková

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Mgr. Martin Boukal

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Bc. Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Františka Keprtová

Bc. Lalia-Irena Diopová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Agáta Hrdličková

Martina Pustková

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (2.LF)

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Mgr. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF)

Mgr. Anna Yaghobová (MFF)

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF)


Dále nepřítomni

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF)

Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Martin Mucha (LFHK)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., prorektor pro vědeckou činnost

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D. prorektor pro informační technologie

Mgr. Bc. Michal Zima, kancléř UK

JUDr. Tomáš Horáček, kvestor UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (KR)

Mgr. et Mgr. David Hurný (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

Bc. Martin Čihák (KR)

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (RUK)

PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (RUK)

Mgr. Lucie Panchártek Suchá (RUK)

Mgr. Martin Maňásek (ÚVT)

Mgr. Lenka Matochová (RUK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. (FHS)

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

Lukáš Nowak (MFF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK


1. Zahájení, předání osvědčení a určení skrutátorů

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.


MUDr. Fontana předal osvědčení novým členům AS UK.


Osvědčení převzali:

Mgr. David Pavlorek (FF)

Martina Pustková (FHS)


Doc. Sláma se po 23 letech svého působení v AS UK rozloučil s členy AS UK a popřál jim mnoho štěstí v jejich dalším působení.


AS UK vzal tichým souhlasem na vědomí, že na dnešním zasedání se bude hlasovat pomocí elektronických hlasovátek.


Koordinátorem elektronického hlasování byl určen: Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení, předání osvědčení a určení skrutátorů

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 13. května 2022

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy UK

5. Vnitřní předpisy fakult

6. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021

7. Bilanční zpráva o plánu realizace strategického záměru

8. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023

9. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí ("Mikuláš")

10. Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025 - doplnění Plánu investičních aktivit

11. Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023-2027

12. Dohoda o ukončení nájmu u Supa

13. Právní jednání

14. Výsledek výběrového řízení na kvestora UK

15. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023

16. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023

17. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 1

18. Vyjádření k návrhu Opatření rektora – Ombudsman Univerzity Karlovy

19. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem

20. Zpráva o činnosti Ústřední knihovny v roce 2021

21. Zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy

22. Informace z pracovních komisí

23. Informace z Rady vysokých škol

24. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 13. května 2022

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK nebyly doručeny žádné připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 13. května 2022.”

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


J. M. paní rektorka uvedla, že v rámci jednání Reprezentativní komise MŠMT vyjádřilo přesvědčení, že je třeba ustavit pracovní komisi Reprezentativní komise, ve které zasednou 3 rektoři, 3 kvestoři a 3 zástupci RVŠ. UK s MŠMT komunikuje též ohledně navýšení cen energií, ve spojení je i s ČKR a odbory. Dále J.M. paní rektorka uvedla, že novela zákona o vysokých školách byla zaslána všem děkanům, kteří byli ze strany vedení UK požádáni o připomínky do konce měsíce. Podstatná část novely se týká doktorských studijních programů. UK pracuje na tom, aby k novele dala smysluplné připomínky. Dále informovala, že už je výzva týkající se výstavby kampusů v rámci NPO. Pro UK jde o Mephared a Albertov, pro MUNI Farmaceutická fakulta. Novinka je, že vláda hodlá provázat všechny tři tyto výstavby do jednoho celku. Dále uvedla, že na fakultách běží spolupráce v oblasti jednotného Ekonomického informačního systému. Ukázala se potřeba mít silnou metodiku i pro oblast ekonomiky. Rektorát musí podporovat metodiku i tam, kde to doposud nebylo zvykem, např. právě v oblasti ekonomiky, která se začíná hezky propojovat s oblastí personalistiky. Umí si představit, že metodice v oblasti personalistiky se UK bude postupně přibližovat, což bude pomáhat fakultám. Z oblasti vnějších vztahů informovala o tom, že spolupráce s fakultními zástupci je naplno v provozu. V oblasti propagace vědy se daří sdílet know-how mezi fakultami. Na září prorektor Vlach plánuje školení na krizovou komunikaci. Dále informovala, že KR v pondělí projednalo ustavení Rady pro rovné příležitosti, do které AS UK musí vybrat svého zástupce. S tím souvisí i nový vzdělávací portál UK pro zaměstnance a doktorandy, který bude provázaný s CAS, aby se mohl propojovat s dalšími systémy. J.M. paní rektorka dále informovala, že se dnes ráno sešla s ředitelkou KaM Ing. Valdovou a na základě některých komunikačních pochybení podepsaly dohodu o ukončení působení Ing. Valdové v této pozici ve zkušební době. Vedením KaM bude po dobu konání výběrového řízení pověřena Mgr. Hurdová. Dále uvedla, že navnímala požadavek na pokračování v práci ohledně pomoci sociálně slabým studentům. Vedení UK má tuto oblast provázanou s podporou ukrajinských studentů. Dále uvedla, že byla složena pracovní skupina ze studentů a pracovníků rektorátu, která bude přes prázdniny pracovat na přípravě Dobrovolnického centra UK.


Prof. Zahálka uvedl, že studentská část AS UK bude vyzvána k předkládání nominací do Rady pro rovné příležitosti.


Rozprava


Mgr. Glogr otevřel otázku peněz alokovaných na ukazatel J. Dotázal se, zda by bylo možné v rámci jednání o rozpočtu vysokých škol apelovat na zvýšení prostředků v rámci tohoto ukazatele. Nyní normativ nepokrývá ani pětinu ceny jednoho jídla. J.M. paní rektorka uvedla, že nedokáže říct, zda se jí to v rámci Reprezentativní komise podaří, ale podnět si poznamenává.


Prof. Brom požádal, aby novela zákona o vysokých školách byla zaslána senátorům k připomínkování. Dále požádal, aby EIS a metodika týkající se slučování úvazků prošla přes oponenturu Ekonomické komise AS UK. J.M. paní rektorka uvedla, že požádá pana kancléře, aby novelu zaslal. Dále uvedla, že v oblasti EIS se prozatím pouze formuje ekonomické oddělení a možné společné postupy.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy UK

I. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu (č.j. 124/2022)

JUDr. Michal Říha předal slovo předkladateli, J. M. paní rektorce, která představila návrh dílčí změny. J.M. paní rektorka uvedla, že se jedná především o poplatky za studium v cizím jazyce, návrh reaguje na současnou situaci a odpovídá požadavkům fakult. Prof. Martínková doplnila, že novela doplňuje rovněž ustanovení o vládních stipendistech.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Předkladatel na základě žádostí z fakult provedl modifikaci tohoto návrhu, která byla řádně vyvěšena na internetových stránkách. Legislativní komise AS UK doporučila vzít modifikaci za základ dalšího projednávání. Nejprve tedy plénum hlasovalo o tom, zdali znění modifikace může být vzato za základ dalšího projednávání.


Hlasování o modifikaci

Pro 42, proti 0, zdržel se 2

Schváleno


K návrhu byly podány pozměňovací návrh prof. MUDr. Zuzany Moťovské, Ph.D. (3.LF) a prof. MUDr. Richarda Škáby, CSc. (2.LF). Pozměňovací návrhy byly konzumovány modifikací předkladatele.


JUDr. Říha uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu (č.j. 124/2022) ve znění modifikace předkladatele.“

Pro 41, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

5. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Michal Říha a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila kladné stanovisko.

a) Změna Pravidel pro organizaci studia na 2.LF UK (č.j. 131/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 2.LF UK (č.j. 131/2022).“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Změna Statutu PF UK (č.j. 137/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Statutu PF UK (č.j. 137/2022) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Změna Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 154/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Změny Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK (č.j. 154/2022).“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) Změna Jednacího řádu Akademického senátu 2.LF UK (č.j. 160/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Změny Jednacího řádu Akademického senátu 2.LF UK (č.j. 160/2022.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J.M. paní rektorka uvedla, že jde o materiál, který pokrývá ještě rok minulého vedení. I z toho důvodu materiál neobsahuje žádný nový koncept tvorby výroční zprávy. Požádala o komentář kancléře UK.


Mgr. Zima, kancléř UK, doplnil, že výroční zpráva se skládá z povinné části, kterou musí UK předložit MŠMT a nepovinné části, o které již hovořila J.M. paní rektorka. Poděkoval dotčeným odborům za vyhotovení výroční zprávy.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy za rok 2021.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

7. Bilanční zpráva o plánu realizace Strategického záměru

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J.M. paní rektorce. J.M. paní rektorka uvedla, že v případě tohoto materiálu se rovněž dostáváme zpět do roku 2021 a zpracován je standartním způsobem. O doplnění požádala MUDr. Fontanu.


MUDr. Fontana stručně představil předložený materiál. Uvedl, že materiál se sestává ze standartní části, kde je verbálně popsáno, jak se UK dařilo naplňovat aktivity, které si předsevzala. Nová je část týkající se vyhodnocení plnění indikátorů, které si UK stanovila. Připomněl, že tyto indikátory vznikly z různých podnětů, zejména to byly indikátory doporučené v rámci zahraničního hodnocení.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. Uvedl, že Ekonomická komise apelovala zejména na to, že je potřeba data skutečně vyčistit, než se začnou používat pro rozdělování příspěvků na UK.


Mgr. Konečný, předseda Ediční komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ediční komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s Bilanční zprávou o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2021. Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

8. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J.M. paní rektorce. J.M. paní rektorka uvedla, že za klíčové považuje, že předložený materiál prošel dvouměsíčním kolečkem připomínkování. Poprvé se na připomínkování podíleli tajemníci fakult. Požádala, aby členové AS UK věnovali pozornost i uvedenému vypořádání připomínek. Osobně pokládá za důležitý krok vpřed, že dokument obsahuje popis parametrů s vysvětlením, což dříve přílohou Principů nebývalo. O komentář pořádala MUDr. Fontanu.


MUDr. Fontana uvedl, že dorazily připomínky od pěti fakult a dvou součástí. Byly otevřeny některé body, které v Principech dlouho měněny nebyly, týká se to zejména parametru koheze a znovuotevírání Principů. V rámci koheze je nově zavedeno dvojí pásmo. Co se týče znovuotevírání Principů, bylo změněno stávající ustanovení, které počítalo s otevíráním Principů ve chvíli, kdy dojde k meziročnímu poklesu. Vzhledem k pravděpodobnosti tohoto scénáře je toto ustanovení upraveno. Dále přibyla příloha, kde je popsáno, jak se počítají jednotlivé ukazatele. MUDr. Fontana dále okomentoval obsah některých jednotlivých článků.Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš uvedl, že IT Komise doporučila, aby v kritériu „vícejazyčnosti prostředí“ bylo hodnoceno také poskytování překladů dat do informačních systémů, aby byly fakulty motivované k plnění informačních systémů i v angličtině. MUDr. Fontana uvedl, že je možné to pro rok 2024 zavést. J.M. paní rektorka poděkovala za podnět a uvedla, že si uložila za domácí úkol na dovolenou přemýšlet o tom, kde na dvojjazyčnost začít nejvíce tlačit.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2023.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J.M. paní rektorce. J.M. paní rektorka uvedla, že žádost se týká dvou projektů. První žádost se týká přípravné fáze projektu Mephared 2 v Hradci Králové a jedná se o žádost o změnu zápůjčky ve výši 40 mil. Kč na nevratný příspěvek. Vedení UK vyslovila žádosti kladné stanovisko, a to především proto, že se jedná o část podpory, kterou UK dává, pro projektovou přípravu. Druhá žádost je žádost FHS a jedná se o žádost, aby částka ve výši 10 mil. Kč byla změněna ze zápůjčky na nevratný příspěvek a zbytek zápůjčky byl restrukturalizován dle předloženého návrhu. I s tímto plánem vedení UK souhlasí. V materiálu jsou ještě dva odstavce týkající se ETF, která byla ve fázi soutěžení dodavatele na rekonstrukci budovy ETF, ale bohužel se nepodařilo smlouvu o dílo uzavřít, a to z toho důvodu, že ji oba možní dodavatelé odmítli podepsat. ETF se rozhodla rekonstrukci o rok posunout a žádost bude znovu předložena AS UK.


JUDr. Horáček, kvestor UK, doplnil, že k uzavření smlouvy o dílo na rekonstrukci budovy ETF nedošlo, protože ETF do ní správně vložila klauzuli o tom, že cena díla se nesmí navýšit. V mezidobí se ceny stavebního materiálu hnuly tak, že dodavatel by nebyl schopen za dohodnutou cenu dílo realizovat.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš uvedl, že v souvislosti s problémům na ETF nezaznělo, že se nezačne stavět ani na Albertově. Uvedl, že by se mělo dělat vše pro to, aby materiály byl předkládány ve standartních termínech a podle pravidel.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti FHS vyhovět.“

Hlasování

Pro 35, proti 0, zdržel se 9

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti MEPHARED 2 vyhovět.“

Hlasování

Pro 38, proti 0, zdržel se 6

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a bere na vědomí informaci o stavu projektu, na nějž ETF žádala z fondu Mikuláš.“

Schváleno tichým souhlasem

10. Strategický záměr Univerzity Karlovy 2021-2025 - doplnění Plánu investičních aktivit

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J. M. paní rektorka uvedla, že pro UK je podstatně doplnit do Plánu investičních aktivit akce, na které by mohla požádat o příspěvek od MŠMT. Stručně obsah předloženého materiálu okomentovala. Vyjádření J.M. paní rektorky doplnil dr. Doleček.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která o předloženém materiálu podrobně diskutovala a vzala ho na vědomí.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách doplnění přílohy Strategického záměru Univerzity Karlovy 2021-2025 „Plán investičních aktivit“ o akce 3. lékařské fakulty: nákup budovy č. 10 v areálu Státního zdravotnického ústavu a získání pozemku u Fyziologického ústavu; dále o akci Lékařské fakulty v Plzni: Rekonstrukce budovy Šafránkova pavilonu I. a II. etapa.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

11. Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023 – 2027

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J. M. paní rektorka uvedla, že jde o rámcovou smlouvu o tom, s jakými elektronickými zdroji budeme společně na UK pracovat. Je ráda, že se materiál podařilo připravit tak, aby UK byla pro centralizované zadávání dobře připravena.


Mgr. Hurný doplnil, že obsahem rámcové smlouvy je pověření vysoutěžit pro UK informační elektronické zdroje, a to jak ty páteřní, tak ty fakultní / oborové. Finanční krytí bylo adekvátně finančně navýšeno.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Konečný, předseda Ediční komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ediční komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK rovněž doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal předložený materiál „Příprava Rámcové smlouvy o centralizovaném zadávání 2023 – 2027“ s kladným stanoviskem a souhlasí s jeho postoupením Správní radě Univerzity Karlovy k projednání per rollam.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

12. Dohoda o ukončení nájmu u Supa

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J. M. paní rektorka uvedla, že když se 1. února ujala funkce, začala prověřovat nastavení smluvního vztahu s nájemcem restaurace U Supa. Jeho představa o provozu byla neslučitelná s péčí řádného hospodáře, proto po osobních jednáních vedení UK přistoupilo k dohodě, že nájem bude ukončen. Pro J.M. paní rektorku je toto pozitivní zpráva a UK začne obratem hledat nového nájemce, který bude skutečným partnerem UK.


Prof. Kuklík doplnil, že nájemce doplatil dlužné nájemné, které nebylo placeno od prosince, a dohodu je nutné vnímat i z tohoto úhlu pohledu. Nájemce navíc již prostor vyklidil. Konstatoval, že bývalé vedení UK od poloviny prosince do konce ledna neučinilo v této věci žádný krok a chvíli trvalo zjistit, jaký je skutečný stav. Dále uvedl, že odkup pivovaru, o kterém se debatovalo, nikdy ani nepřipadal v úvahu, protože nájemce měl zařízení v nesplaceném leasingu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Glogr poděkoval vedení UK, že tuto věc uzavřeli. 1. října AS UK schválil, že vedení UK má mandát k odkupu pivovaru, což pochopitelně s ohledem na okolnosti nebylo možné, ale záměr AS UK, který v loňském roce vyjádřil, byl otočen a byl by rád, kdyby do budoucna byli členové o podobných záležitostech informováni. Prof. Kuklík uvedl, že měl za to, že informace, kterou J.M. paní rektorka poskytla na předminulém zasedání AS UK, byla dostatečná. Nájemci bylo nabídnuto, aby pokračoval, ale jeho podmínky byly neakceptovatelné.


Prof. Zahálka uvedl, že vzhledem k mimořádnosti tohoto bodu se Předsednictvo AS UK snažilo pružně reagovat a zařadit tento mimořádný bod na program jednání. Jedna z variant je uspořádat per rollam hlasování. JUDr. Říha se přimluvil, aby se o návrhu hlasovalo dnes.


Prof. Beran poukázal na to, že to, že se povedlo ukončit komplikovaný právní poměr dohodou, je velké vítězství. Hlasování per rollam považuje za nouzový prostředek, když se orgán není schopen usnést.


Hlasování o tom, zda se bude hlasovat

Pro 42, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK projednal Dohodu o ukončení nájmu s nájemcem EXTREM G s.r.o. a souhlasí, aby byla tato dohoda uzavřena.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

13. Právní jednání

a) 2. LF – Dodatek č. 6 ke SoD na dobudování výukových prostor

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2021, dodatku č. 2 ze dne 12. 1. 2022, dodatku č. 3 a č. 4 ze dne 26. 4. 2022 a dodatku č. 5 na zhotovení stavby s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice, IČO: 05042020, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla o částku 7 431 643,26 Kč bez DPH. AS UK doporučuje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 6.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Centrum Krystal – Položení telekomunikačního vedení u Centra Krystal

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit služebnost spočívající v umístění telekomunikačního vedení k tíži pozemku parc. č. 278/5, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemek za účelem zajištění provozu, údržby a oprav telekomunikačního vedení ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, PSČ 148 00, IČO 64949681, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) KaM – Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě na pronájem nebytových prostor v koleji Hostivař

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s obchodní společností ČNSO, s.r.o., IČO: 28494628, se sídlem Weilova 2/1144, 102 00 Praha 10, jako nájemcem, dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 03.05.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.05.2016 a dodatku č. 2 ze dne 09.06.2017, jehož předmětem je zúžení předmětu nájmu o prostory v objektu B, úprava ceny za nájemné, zrušení telefonních linek, snížení poplatku za odvoz odpadu a prodloužení doby nájmu do 31.12.2032, a vyjadřuje k návrhu dodatku kladné stanovisko.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) KaM – SoSB o zřízení věcného břemene – Bělínského

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění součásti distribuční soustavy (dále jen „SDS“) k tíži pozemku parc. č. 658/8, k. ú. Dolní Měcholupy, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování součásti distribuční soustavy, jakož i práva provádět na SDS úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti ve prospěch PREdistribuce, a.s, Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 27376516, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) Kampus Albertov – SoSB s T-Mobile o zřízení služebnosti

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti mezi UK (jako vlastníkem předmětných pozemků) a T-Mobile Czech Republic a.s., (jako provozovatelem sítě elektronických komunikací) v rámci překládky části těchto sítí z důvodu výstavby objektu Biocentra Kampusu Albertov a souhlasí, aby byla tato smlouva uzavřena.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

f) LFHK – Smlouva o výpůjčce na zřízení staveniště FN v HK

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové, IČO: 00179906, se sídlem Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, jako vypůjčitelem, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání bezplatného užívání části pozemku parc. č. 712/1, k. ú. Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové o výměře 4 520 m² s dobou výpůjčky do 30. června 2026 s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 41, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

g) Mephared – Smlouva o dílo na stavbu Mephared 2

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr vybrat zhotovitele stavby s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“ s kladným stanoviskem a doporučuje uvedený záměr předložit k projednání Správní radě Univerzity Karlovy.“

Hlasování

Pro 38, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

h) MFF – Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem stravovacích prostor v Praze Troji

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 20.10.2017, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do 31.12.2023 v nebytových prostorech stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální fakulty v Holešovičkách 747, Praha 8, s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 39, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

i) MFF – Nájemní smlouva na pronájem stravovacích prostor

JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s paní Adelínou Starostovou, IČO: 74400851, se sídlem Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor, stravovacího zařízení a prostor souvisejících v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malostranském náměstí č.p. 25, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 65.394,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

14. Výsledek výběrového řízení na kvestora UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J.M. paní rektorka úvodem poděkovala končícímu kvestorovi JUDr. Horáčkovi za spolupráci. Dále stručně okomentovala průběh výběrového řízení, který je popsán v předloženém materiálu a výběrovou komisi. Uvedla, že jí je líto, že kolegyně Fiantová při předkládání materiálu opomněla přiložit CV a vizi vybraného kandidáta Mgr. Maňáska a omluvila se, že byly zaslány až dnes ráno.


Prof. Zahálka uvedl, že AS UK klade na roli kvestora velký důraz a z toho důvodu se navržený kandidát členům AS UK nejprve představí na jednání příslušných komisí a vyjadřovat se k jeho osobě bude AS UK až na říjnovém zasedání.


Mgr. Maňásek se následně stručně představil.


Mgr. Voříšková uvedla, že před zasedáním AS UK se, jak je zvykem, sešla studentská komora a projednávala jednotlivé body programu včetně záměru jmenovat kvestora UK. Jménem studentské komory požádala členy kolegia rektorky a pracovníky RUK, kteří se podílejí na přípravě materiálů pro zasedání AS UK, aby materiály byly AS UK předkládány kompletní a s dostatečným časovým předstihem tak, jak to ukládá Jednací řád AS UK. Poděkovala za představení Mgr. Maňáska a pozvala ho na setkání se studentskou komorou. J.M. paní rektorka uvedla, že věří, že nejde o obecný problém jejího vedení a poukázala na kvalitně zpracovaný materiál k Principům se všemi přílohami. Prof. Zahálka podotkl, že funkci kvestora AS UK přikládá velkou vážnost a uvedl, že je rád, že se nastalý problém podařilo vyřešit.


Návrh usnesení:

„AS UK vzal na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na funkci kvestora UK.“

Schváleno tichým souhlasem

15. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J.M. paní rektorka uvedla, že jde o každoročně předkládaný materiál. Letos jde o formální proměnu s tou výjimkou, že byl zvýšen nárok z 2,7 násobku životního minima na 3,4.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2022 Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2022/2023.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

16. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J.M. paní rektorka uvedla, že historie sociálního stipendia je taková, že podle zákona o vysokých školách dostávají univerzity od MŠMT prostředky čistě na sociální stipendium. V době, kdy byla J.M. paní rektorka prorektorkou pro studijní záležitosti, podařilo se v Principech pro rozdělování příspěvků a dotací alokovat 5 mil. Kč na podporu sociálně ohrožených studentů. Vedení UK si hlídá, jak tuto kapitolu v Principech čerpá, protože má předvídatelnou složku týkající se chronicky sociálně slabých studentů a složku akutně podporovaných, do které nyní přibyli ukrajinští studenti. Studijní odbor je opatrný v tom, aby byly všechny podmínky, které si UK stanovuje, naplněny.


Doc. Martínková připomněla, že UK nad rámec peněz, co dává MŠMT, sociálně slabším studentům ještě přidává. Je nutné zvýšit povědomí o příspěvku 500 Kč na stravu v menzách.


Dr. Vymazalová doplnila, že jde skutečně zatím pouze o hledání ideální cesty a vedení je otevřené dialogu.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí. Dále apeloval na navýšení příspěvku na stravu z 500 Kč na 900 Kč. Dále apeloval na navýšení prostředků na ukazatel J.


Mgr. Farkaš vyjádřil souhlas s Mgr. Glogrem. Dále doplnil, že za minulý rok byl celkový objem prostředků vyčerpaných na příspěvek na jídlo 112 000 Kč. Apeloval na to, aby proběhlo operativní vyhodnocení poté, co se zvýší povědomí o tomto příspěvku.


Mgr. Konečný uvedl, že navýšení je proveditelné, protože částka alokovaná v Principech bývá nevyčerpaná. Dále uvedl, že v poslední době zvedají částky životního minima, což znamená, že se zvedá i sociální stipendium, které poskytuje MŠMT, tudíž částka, o kterou UK dorovnává, se fakticky snížila. Dr. Vymazalová poznamenala, že částky by se měly zvedat s rozmyslem, což nyní probíhá.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2022 Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2022/2023 s úpravou výše částky poskytované na stravné.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

17. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 1

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce, která požádala o úvodní slovo dr. Horáčka.


JUDr. Horáček, kvestor UK, představil předložený materiál. Vzhledem k tomu, že šlo o jeho poslední materiál, který má za úkol představit, rozloučil s členy AS UK a popřál jim mnoho úspěchů v další práci.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh dodatku č. 1 k Opatření rektora č. 57/2021, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku Lékařské fakultě v Plzni, Fakultě tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakultě, vyjímá se nemovitý majetek ze správy Ústavu jazykové a odborné přípravy, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Nové Město a k.ú. Podolí, oboje obec Praha, a v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.“

Hlasování

Pro 39, proti 0, zdržel se 5

Schváleno

18. Vyjádření k návrhu Opatření rektora – Ombudsman Univerzity Karlovy

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J.M. paní rektorka uvedla, že je předkládán návrh na zavedení institutu ombudsmana na UK. Debata byla zahájena koncepcí, která byla členům AS UK představena již na jaře a následně se vyvinula v předkládané opatření rektora. Všechny proběhlé debaty institut posouvají směrem k ideálnímu konceptu. Podstatné byly též připomínky rakouského studentského ombudsmana a prezidenta sítě studentských ombudsmanů.


Mgr. Zima, kancléř UK, doplnil, že předložený materiál zakládá funkci, což neznamená, že zároveň definuje veškeré náležitosti, jak funkce bude pojata konkrétní osobou. Předpokládá se další úzká spolupráce napříč orgány univerzity, aby se fungování ombudsmana konkrétně nastavilo.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.


Prof. Černý uvedl, že vzhledem k nastaveným parametrům a široké negativní definice toho, kdo ombudsmanem může být, se velmi snižuje možnost výběru vhodného kandidáta z univerzitního prostředí. Materiál v tomto ohledu působí dosti technicistně. J.M. paní rektorka uvedla, že by jí mrzelo, kdyby to tak působilo. Neslučitelnost byla do materiálu vkládána zejména na žádost právníků a za účelem zajištění nezávislosti. V tomto ohledu srovnala pozici ombudsmana s pozicí DPO. Mgr. Zima doplnil, že negativní výčet může působit extenzivně, ale je to výsledek rozsáhlých jednání a širokého konsensu. Nebylo cílem, aby pozice směřovala mimo univerzitní prostředí.


JUDr. Říha uvedl, že každý máme jinou představu o tom, co má ombudsman dělat a tyto různé představy propojujeme do finálního návrhu. Nyní zaznívá, abychom nebyli tak restriktivní, ale zároveň to byla připomínka vzešlá z AS UK, která žádala vyloučení garantů. Pokud má být ombudsman orgánem poslední instance, nemůže mít zároveň jinou funkci v rámci rozhodovací soustavy.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému návrhu Opatření rektora č. xx/2022 Ombudsman Univerzity Karlovy.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 3

Schváleno

19. Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce. J.M. paní rektorka uvedla, že materiál má ukázat, že se podařilo za posledních 8 let vymoci staré poplatky a nyní už je UK vymáhá každoročně. Činnost se v poslední době ustálila tak, že UK vymůže každý rok přibližně 10 mil. Kč. Je třeba dále pracovat na propagaci, aby studenti měli příslušné informace a nedostávali se do situace, kdy nebudou vědět, že jim poplatek může být vyměřen.


Mgr. Matochová doplnila, že obsahem materiálu jsou pouze poplatky vymáhané prostřednictvím rektorátu. Není v něm obsažena největší část poplatků, která je studenty zaplacena v termínu splatnosti nebo na základě výzev odeslaných z fakult. Jde o případy, kdy studenti na tyto výzvy nereagují.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí. Podotkl, že není potřeba cítit se provinile za to, že UK vymáhá peníze, které jí náleží.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí materiál Informace k vymáhání poplatků spojených se studiem.“

Hlasování

Pro 43, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

20. Zpráva o činnosti Ústřední knihovny v roce 2021

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce, která požádala o úvodní slovo Mgr. Hurného.


Mgr. Hurný uvedl, že zpráva je do určité míry návodem pro členy akademické obce a fakulty, čím se Ústřední knihovna zabývá. Dále uvedl, že zásadní agendou v minulém roce byla implementace nového knihovního systému, která proběhla poměrně úspěšně. Závěrem poděkoval pracovníkům Ústřední knihovny, protože jde o velmi dobře fungující součást univerzity.


Mgr. Konečný, předseda Ediční komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ediční komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Komise pro IT AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal materiál Zpráva o činnosti Ústřední knihovny v roce 2021 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

21. Zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce, která požádala o úvodní slovo prof. Skopala.


Prof. Skopal popsal mechanismus dynamického nákupního systému, prostřednictvím kterého chce UK realizovat změnu SIS. UK chce využít možnost financování změny z Národního plánu obnovy a rozpočet je dlouhodobě naplánován velmi velkoryse. Forma dynamického nákupního systému byla konzultována s odborem veřejných zakázek a představuje ideální variantu pro soutěžení jednotlivých modulů v rámci SIS. Nový informační systém bude postaven na modulární struktuře, což ho umožní rozdělit na nezávislé celky. UK bude schopna používat tyto moduly přes rozhraní i v jiných systémech. Jde o koncepční, technologickou i zakázkovou inovaci.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Komise pro IT AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí předložený materiál „Zásadní inovace studijního informačního systému UK v rámci Národního plánu obnovy“ a souhlasí s vyhlášením zadávacího řízení na zavedení dynamického nákupního systému na rozvoj studijního informačního systému UK.“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

22. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Říha informoval, že Legislativní komise AS UK kromě již projednaného poskytla konzultaci k návrhu Jednacího řádu AS 1. LF UK. Dále se komise zabývala podnětem kolegyně Hrdličkové, který se týkal užívání generického maskulina.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise kromě již projednaných bodů prodiskutovala algoritmus výpočtu mediánových mezd na fakultách, který vypracovala pracovní skupina a poskytla k dispozici ÚVT. Část členů Ekonomické komise se sešla s členy Sociální komise ohledně koleje Švehlovka. Zjistilo se, že památková ochrana v budově je taková, že nelze měnit prostorové dispozice, takže i po rekonstrukci sociální zařízení zůstanou na chodbách. K záměru se má smysl vyjadřovat až po létě, protože momentálně nejsou známy parametry výzvy, kam se projekty rekonstrukce kolejí a menz mohou hlásit.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK kromě již projednaného hovořila o situaci ÚJOP v Mariánských lázních.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK kromě již uvedeného projednávala žádosti na podporu studentské zájmové činnosti.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro informační technologie AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se kromě již projednaného zabývala jednotnými tvary e-mailů s tím, že by měly být funkční na konci léta a studenty je třeba motivovat, aby je používali. Dále uvedl, že se komise dostala výčet změn ve vícejazyčnosti univerzitních systémů s tím, že tato oblast se vyvíjí a doufá, že se bude vyvíjet i do budoucna.


Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK kromě již projednaného diskutovala zrušení střediska ÚJOP v Mariánských Lázních v návaznosti na podněty, které AS UK obdržel. V průběhu jednání, na kterém byli přítomni autoři podnětů, došlo k vyjasnění některých argumentů. Komise zároveň požádala o zpřístupnění analýzy, o kterou se opíralo rozhodnutí vedení o zrušení střediska.


Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, uvedla, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Dr. Greger, předseda Komise pro vědu AS UK, uvedl, že Komise pro vědu AS UK na svém posledním zasedání diskutovala s prof. Kuklíkem o možnosti úprav procesu habilitačních a jmenovacích řízení. Zároveň obdržela od prof. Krištoufka podklad k proběhlému vnitřnímu hodnocení univerzity, který mohou členové komise v průběhu léta připomínkovat. Na podzim je v plánu další setkání, kde se komise bude těmito tématy znovu zabývat.


Rozprava


Mgr. Farkaš se přimluvil za to, aby se vedení UK při rozhodování, které rekonstrukce budou upřednostněné s ohledem na čerpání z dotačního programu zamyslelo nad tím, co má největší efekt. Plánované úpravy koleje Švehlovka budou pěkné, ale ubytovaným nezvýší životní standard, zatímco rekonstrukce jiných kolejí životní standard ubytovaných zásadním způsobem zvýší. Mgr. Konečný uvedl, že stejně tak můžeme za efektivní považovat rekonstrukci koleje Švehlovka s ohledem na to, že jde o historickou památkově chráněnou budovu, kterou má UK povinnost udržovat. Apel Mgr. Farkaše se dá vykládat různými způsoby a je třeba důvěřovat vedení UK, že samo vyhodnotí přínosy a rizika jednotlivých rekonstrukcí. Mgr. Glogr se ztotožnil s názorem Mgr. Konečného.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

23. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo doc. Stráskému. Doc. Stráský uvedl, že dosud není jasné, kdo bude nový ministr školství. Ministryně Langšádlová informovala, že se budou navyšovat prostředky na excelentní vědu, aplikovaný výzkum a transfer. Dále informoval, že se bude připravovat nový zákon o podpoře výzkumu a vývoje (č. 130/2002 Sb.). Předsedkyně ekonomické komise RVŠ informovala o navýšení rozpočtu na vysoké školy zhruba o 3%., v oblasti vědy a výzkumu rozpočet poklesne o zhruba 15%. Většina navýšení rozpočtu MŠMT bude alokována na platy učitelů v regionech. Dále uvedl, že MŠMT počítá stále koeficient A podle čísel z roku 2017 a informoval o vývoji doktorandských stipendií.


JUDr. Říha uvedl, že proběhlo několik studentských konferencí, kterých se účastnili zástupci SKRVŠ. Projednává se reforma doktorského studia a dávají se dohromady další připomínky k novele vysokoškolského zákona.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

24. Různé

Prof. Zahálka připomněl, že dnes uplyne termín pro vzdání se odměny za práci v AS UK. Dále informoval o avizovaném per rollam hlasování o podnětu z 2.LF. Závěrem pozval všechny členy AS UK na Zahradní slavnost UK.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 14. října 2022 v 10:00. Zasedání ukončil ve 14:55.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 14. říjen 2022 14:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám