Zápis ze zasedání AS UK 14. října 2022


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

MUDr. Tomáš Stejskal

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FarmF

Prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Karel Mikulčák

David Kverka

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Martin Mucha


Mgr. Eliška Voříšková


FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Mgr. David Pavlorek

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Bc. Dominika Erbeková

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Anna Yaghobová

FSV

KTF

HTF

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Mgr. Jan Křovák

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Mgr. Martin Boukal

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Mgr. Kateřina Hlaváčová

Bc. Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

doc. Jiří Mrázek, Th.D.

Františka Keprtová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Bc. Martina Pustková

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF)

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF)

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF)

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3.LF)

Mgr. Filip Hruša (FTVS)

Mgr. Andrej Farkaš (MFF)

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (PF)

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

Bc. Lalia-Irena Diopová (ETF)

Mgr. Agáta Hrdličková (FHS)


Dále nepřítomni


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Prof. Markéta Křížová, Ph.D., prorektorka pro zahraniční záležitosti

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

Mgr. Martin Maňásek, pověřený výkonem agendy kvestor UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

Mgr. et Mgr. David Hurný (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

Mgr. Václav Hájek (OVV)

Ing. Petra Wehrenberg (RUK)

Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA (CUIP)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

1. Zahájení, předání osvědčení, určení skrutátorů a ustavení komise pro tajné hlasování

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.


MUDr. Fontana předal osvědčení novým členům AS UK.


Osvědčení převzali:

doc. Jiří Mrázek, Th.D. (ETF)


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, informoval přítomné, že se na dnešním hlasování výjimečně nebude hlasovat pomocí elektronických hlasovátek, a to z technických důvodů.


Skrutátory byli určeni: Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS), MUDr. Tomáš Stejskal (2.LF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)


Ustanovení komise pro tajné hlasování


Navrženi byli: doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), JUDr. Michal Říha (PF)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení, předání osvědčení, určení skrutátorů a ustavení komise pro tajné hlasování

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 24. června 2022

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy fakult a součástí

5. Jmenování členů Hlavní volební komise AS UK

6. Delegace člena do Rady pro vnitřní hodnocení

7. Vyjádření k záměru jmenovat kvestora UK

8. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30.6.2022

9. Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP a.s.

10. Právní jednání

11. Informace z pracovních komisí

12. Informace z Rady vysokých škol

13. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 24. června 2022

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k předloženému návrhu zápisu ze zasedání AS UK nebyly doručeny žádné připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 24. června 2022.”

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce, která ve svém úvodním projevu informovala o práci kolegia rektorky v průběhu letních prázdnin. Informace již obdrželi děkani fakult minulý týden na RKR, které se J. M. jehož fungování se paní rektorka snaží zefektivnit a poskytnout při něm prostor pro diskusi.


Personální záležitosti

Co se týče personálních záležitostí, J. M. paní rektorka informovala, že se s Mgr. Zimou domluvila na ukončení jeho fungování v pozici kancléře UK k 30. září a poděkovala mu za jeho dosavadní činnost. Je tedy vypsán inzerát na nového kancléře a proběhne výběrové řízení. Požádala Mgr. Konečného (FF), aby zasedl ve výběrové komisi, jelikož se na studentském čtvrtku na tuto záležitost jako první zeptal. Předsedou komise bude prof. Kuklík. J. M. paní rektorka věří, že se povede vybrat nového kancléře či kancléřku. Dále informovala, že novým členem RKR bude nový předseda Grantové agentury UK prof. Komárek (2.LF). RKR se bude jako host účastnit i nová předsedkyně Rady pro rovné příležitosti doc. Sokolová. Výběrové řízení na ombudsmana by mělo být dokončeno do konce října, komise prozatím vybrala dvě kandidátky a jednu náhradnici pro postup do druhého kola. Probíhá rovněž výběrové řízení na ředitele ÚVT, lhůta pro přihlášky byla do včerejška a přihlásilo se 8 uchazečů.


Rozpočet, ekonomika, zákony a výstavba

J. M. paní rektorka informovala o probíhajících jednáních ohledně rozpočtu pro vysoké školy. Univerzity a zástupci vysokoškolských odborů koordinují své úsilí prostřednictvím ČKR. Do rozpočtu vysokých škol bylo přidáno 800 mil. Kč na energie a 513 mil. na rozpočet vysokých škol. Rozpočet na vědu zůstává stejný. Je důležité, že ČKR, RVŠ a odbory jednají koordinovaně. K novele zákona o vysokých školách byly doručeny připomínky, které v současné chvíli vypořádává MŠMT. Na konci října by se měl návrh posunout do mezirezortního řízení. V novele je kladen velký důraz na reformu doktorských programů. UK využila možnosti zaslat připomínky k návrhu novely zákoníku práce, v této souvislosti J. M. paní rektorka poděkovala FF UK za koordinaci. Důvodem novely ZP je evropská směrnice. Co se týče výstavby, UK zajímají především prostředky, které mají přijít na výstavbu kampusů Albertov a Mephared. Poděkovala dr. Dolečkovi za jeho trpělivou komunikaci s MŠMT ohledně parametrů, které jsou pro UK poměrně svazující. J. M. paní rektorka dále uvedla, že chce zamezit finančnímu krvácení v souvislosti se Zahrádkami a přemýšlí o jejich prodeji, pokud se na tom akademická obec shodne. To samé platí o nemovitostech UK v Santiago de Compostela.


Věda

J. M. paní rektorka pogratulovala prof. Krištoufkovi, který se stal členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Zároveň je jediný výzkumník na UK, který patří mezi „highly cited researchers“. Dále uvedla, že vznikla česká konference pracovníků v projektovém poradenství, což je krok směrem k propojení zkušeností z různých fakult v oblasti projektové podpory. Znovu zmínila téma reformy doktorských studijních programů, prof. Krištoufek připravuje pracovní skupinu na toto téma. Čeká nás i hodnocení vědy, na které se UK rovněž již připravuje. Cílem není posun v žebříčků, ale zlepšit kvalitu vědecké práce, která se do postavení UK v žebříčcích promítne.


Zahraničí

J. M. paní rektorka poděkovala všem, kdo se zapojili do integrace přes 300 ukrajinských freemoverů na UK, mezi kterými se nachází i 16 akademiků. UK aktivně pomáhá i ukrajinským univerzitám na dálku prostřednictvím její spolupráce s platformou Easter Partnership University Cluster. Kromě 4 ukrajinských univerzit toto partnerství tvoří i jedna gruzínská a jedna moldavská. UK tuto aktivitu komunikuje s MŠMT. Dále hovořila o 4EU+, jejíž každoroční setkání se letos konalo v Kodani. UK v Academic Council 4EU+ zastupují studenti K. Grygarová (3.LF) a P. Linzer (PF), místa akademiků dosud nebyla obsazená. Na příštím zasedání AS UK bude projednávat materiál, na jehož základě by měli být 2 akademici doplněni. J. M. paní rektorka dále uvedla, že UK by se měla přihlásit ke vzdělávání českých pracovníků pro orgány Evropské komise, proto s kolegy ze stálého zastoupení ČR při EK koordinuje přípravu modulů pro CŽV, které by uchazeče připravily na EPSO testy.


Komunikace a vnější vztahy

Po vzoru Univerzity v Curychu se J. M. paní rektorka rozhodla pořádat „snídaně s rektorkou“, což znamená, že bude každé tři týdny chodit na některou z fakult a hodinu bude hovořit z 10 lidmi, kteří se přihlásí prostřednictvím formuláře. Tento program připravuje ve spolupráci s OVV a měl by fungovat od listopadu. Dále uvedla, že pro prosazování zájmu vysokých škol je důležitá forma mezifakultních asociací. V rámci UK pouze teologické fakulty dosud v žádné takové asociaci nejsou. Z oblasti vnějších vztahů uvedla, že doc. Vlach zahájil propagační výzkum značky UK, který chce uchopit strategicky především ve vztahu k uchazečům. Propagace bude zahájena směrem k českým uchazečům a následně rozšířena směrem k zahraničním. Dále hovořila o projektu Didaktikon, který považuje za skvělý nástroj komunikace se studenty základních a středních škol. Proběhl také kurz krizové mediální komunikace a na jeho základě doc. Vlach připravuje ve spolupráci s FF a FSV desatero krizové komunikace. Chce také pozměnit organizaci univerzitního směru, pozornost přesunout směrem dovnitř UK a dát mu přidanou hodnotu v podobě prezentování nějakého tématu. Termín je dosud v řešení. Jménem doc. Vlacha také poděkovala studentům za přípravu uctění památky 17. listopadu na Albertově.


Prof. Zahálka uvedl, že některé prezentace v projektu Didaktikon jej nadchly a je rád za tuto formu prezentace. K rozpočtu vysokých škol uvedl, že čísla, o kterých hovořila J. M. paní rektorka jsou dosud pouze návrhem, který se teprve bude schvalovat. RVŠ vyjádřila poděkování za nárůst, ale nespokojenost s chybějícím střednědobým výhledem a celkovou výší prostředků.


Rozprava


Dr. Bičovský poděkoval za pochvaly projektu Didaktikon. Dále uvedl, že na Ekonomické komisi AS UK se diskutovala otázka mediánů mezd a Mgr. Maňásek zde zmínil, že v komunikaci s kontrolními orgány se UK musí chovat jako zaměstnavatel. Padla otázka, zda se to týká i mezd na UK, což Mgr. Maňásek potvrdil a uvedl, že kdyby došlo k soudnímu řízení, mohl by to být problém. Dr. Bičovský to považuje za znepokojivé a dotázal se, zda jde jen o dojem Mgr. Maňáska, či zda si UK nechala vyhotovit nějakou právní analýzu, protože potenciálně může jít o rozsáhlý problém. J. M. paní rektorka uvedla, že obecně se její vedení chce UK této otázce věnovat. To, že se UK jako zaměstnavatel nechová úplně správně je dlouhodobě komunikováno s tajemníky fakult. To, že UK v pracovněprávních záležitostech pokulhává je ale o výplod předchozího nastavení. Je v plánu tento problém postupně řešit ve spolupráci s personalisty, stejně jako otázku mezd, které se věnuje Rada pro rovné příležitosti. Mgr. Maňásek doplnil, že UK má analýzu problematických souběhů, ale ne analýzu mzdového nastavení. Nejde o jednoduché téma, problémem není různá mzda různých zaměstnanců, ale v nastavení tarifních složek, tedy základu, osobního ohodnocení, příplatků za vedení a podobně. Prof. Zahálka doplnil, že problematice mezd se věnuje i RVŠ, která má jako podklad analýzu mezd napříč kraji a akademiky v celé ČR. Prof. Kuklík uvedl, že už předchozí kvestor si nechal zadat analýzu pracovněprávních otázek, ale je upozornit i na spory, ve kterých už soudní řízení probíhá a vyplývá z nich, že UK je považována za jednoho zaměstnavatele s tím, že je možné, aby fakulty měly vlastní pravidla. V rámci jedné fakulty však nemohou existovat výrazné rozdíly. Doc. Himl uvedl, že problém s tarify vnímá a připomněl, že MUNI má deset fakult, ale zvládá pracovat s jedním tarifem bez rozptylů.


Prof. Černý uvedl, že začíná mít dobrý pocit z RVŠ, protože se tam začínají ukazovat analytická data. Podařilo se mimo jiné vyčíslit energetickou náročnost jednotlivých vysokých škol na osobu. Dotázal se, zda se v rámci energetického auditu neukázala možnost, jak celouniverzitně sdílet výukový prostor tak, aby se minimalizovaly energetické ztráty. J. M. paní rektorka uvedla, že RKR připravilo celou škálu opatření, ze kterých si fakulty mohou vybrat. Je pro sdílení prostor, ale nemůže to řešit rektorát, protože fakulty nejlépe vědí, jak jsou jejich budovy vytížené a co mohou sdílet s fakultami sídlícími poblíž. Je to dobrý nápad, ale aktivita musí přijít z vedení fakult, centrum to může pouze podpořit. Prof. Černý uvedl, že to myslel tak, že data z energetického auditu má vedení a na fakultách nemůžou vědět, komu mají nabídnout pomoc. J. M. paní rektorka uvedla, že celkový audit neexistuje a ani se nedomnívá, že by šlo o podklad, který by mohl v tomto ohledu pomoci. Prof. Zahálka doplnil, že materiály ohledně spotřeby energií z RVŠ poskytne senátorům k náhledu.


Dr. Kružík uvedl, že pokud UK dostane příspěvek na energie, bylo by při jejich rozdělování vhodné uvážit energetickou náročnost různých fakult a studijních programů jak z hlediska budov, tak z hlediska studia (používání laserů a podobně). J. M. paní rektorka poděkovala za podnět.Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy fakult a součástí

Tento bod uvedl JUDr. Michal Říha a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila kladné stanovisko.

a) Změna Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 188/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 188/2022) s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Změna Organizačního řádu Správy budov a zařízení (č.j. 193/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Organizačního řádu Správy budov a zařízení (č.j. 193/2022).“

Hlasování

Pro 54, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Jmenování členů Hlavní volební komise AS UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a krátce představil náplň činnosti Hlavní volební komise, jedná se o orgán AS UK.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.

Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 51 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 51 hlasovacích lístků, z toho 51 platných.


Kandidát/ka

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (3.LF) získal 43 platných hlasů, 2 byli proti, 4 se zdrželi,

MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP) získala 48 platných hlasů, 1 byl proti, 0 se zdrželo,

Mgr. Martin Čihák (1.LF)               získal 45 platných hlasů, 3 byli proti, 2 se zdrželi,

PharmDr. Petr Matouš, Ph.D. (FaF) získal 43 platných hlasů, 3 byli proti, 6 se zdrželo.


Návrh usnesení:

„AS UK delegoval do Hlavní volební komise MUDr. Josefa Fontanu (3.LF), MUDr. Annu Malečkovou, Ph.D. (LFP), Mgr. Martina Čiháka (1.LF) a PharmDr. Petra Matouše, Ph.D. (FaF).“

Schváleno

6. Delegace člena do Rady pro vnitřní hodnocení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod. Informoval, že se v průběhu funkčního období uvolnilo v Radě místo z důvodu ukončení studia jedné z delegátek. Je tedy potřeba delegovat nového zástupce z řad studentů.


Mgr. Voříšková seznámila přítomné s výsledkem jednání SKAS, z něhož vyplynul konsensuální návrh studentské části delegovat do RVH ThLic. Mgr. Karolínu Štauberovou (KTF). Navržená kandidátka se stručně představila.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.

Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 51 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 51 hlasovacích lístků, z toho 51 platných.


Kandidátka

ThLic. Mgr. Karolína Štauberová (KTF)        získala 46 platných hlasů, 2 byli proti, 3 se zdrželi.


Návrh usnesení:

„AS UK nominoval do Rady pro vnitřní hodnocení ThLic. Mgr. Karolínu Štauberovou (KTF).“

Schváleno

7. Vyjádření k záměru jmenovat kvestora UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl bod jednání s tím, že rozprava o tomto bodu částečně proběhla již na předchozím zasedání AS UK dne 24. června 2020. Následně předal slovo J. M. paní rektorce, která informovala, že ve výběrovém řízení byl na pozici kvestora vybrán Mgr. Martin Maňásek, který byl následně pověřen výkonem agendy funkce kvestora. J. M. paní rektorka představila Mgr. Maňáska jako pracovitého člověka se znalostí ekonomických předpisů a dalšími kvalitami. Mgr. Maňásek poděkoval J. M. paní rektorce za úvodní slovo a stručně se představil.


Prof. Kuklík následně představil detaily průběhu výběrového řízení. Na pozici se přihlásilo hodně kandidátů, přičemž vize Mgr. Maňáska pro řešení aktuálních úkolů a jeho návrhy střednědobých řešení komisi zaujaly nejvíce. Doba, která od výběrového řízení uplynula, toto potvrzuje.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. z pozice předsedy Ekonomické komise AS UK podpořil návrh na jmenování Mgr. Maňáska kvestorem UK a uvedl, že k jeho jmenování do funkce se Ekonomická komise AS UK vyjádřila kladně.


Mgr. Eliška Voříšková uvedla, že byl Mgr. Maňásek pozván na neformální schůzku se zástupci studentské kurie AS UK.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.

Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 51 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 51 hlasovacích lístků, z toho 51 platných.


Kandidát

Mgr. Martin Maňásek       získal 41 platných hlasů, 4 byli proti, 6 se zdrželo.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru jmenovat Mgr. Martina Maňáska kvestorem Univerzity Karlovy.“

Schváleno

8. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a informoval, že materiál byl řádně zveřejněn. Následně předal slovo Mgr. Maňáskovi k představení materiálu.


Mgr. Maňásek uvedl, že ze zprávy vyplývá, jak se UK jako celku i jejím součástem hospodářsky daří. Má potenciál identifikovat možné problémy, ale žádné vážné z ní nevyplývají. Za první pololetí UK dosáhla zisku ve výši 2 775 mld. Kč, což je o 540 mil. Kč více, než tomu bylo v roce 2021. V dalších měsících se očekává snížení zisku obdobně jako tomu bylo v minulých letech. Predikce je, že na konci roku UK zaznamená mírný zisk desítek milionů Kč. SBZ za první pololetí zaznamenala mírnou ztrátu, totéž platí pro hotel Krystal. Zatímco u SBZ se koncem roku očekává mírný zisk, u hotelu Krystal se počítá se ztrátou i nadále.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která materiál projednala bez výhrad a vzala jej na vědomí.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informaci o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a o rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2022.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Záměr zvýšení základního kapitálu CUIP a.s.

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo MUDr. Fontanovi k představení materiálu.


MUDr. Fontana uvedl, že bylo již realizováno zvýšení základního kapitálu CUIP a.s. o 6 mil. Kč a na základě předloženého materiálu by mělo dojít ke zvýšení ve stejné výši a za stejného procesu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje záměr navýšit základní kapitál CUIP a.s. o 6 mil. Kč dle schváleného plánu (druhá fáze navýšení)

a doporučuje k předložení Správní radě UK.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

10. Právní jednání

a) Položení kabelového vedení – Poděbrady (ÚJOP)

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění kabelového vedení NN a rozpojovací skříně k tíži pozemku parc. č. st. 1998, jehož součástí je stavba č.p. 77 a pozemku parc. č. 2000/1, k.ú. Poděbrady, obec Poděbrady, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelového vedení a rozpojovací skříně ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO 24729035, za jednorázovou náhradu ve výši 67 170,- Kč bez DPH, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě – Motol

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál. Omluvil se za nesprávnou informaci, kterou poskytl na jednání Ekonomické komise, kde padl dotaz, zda je pozemek ve správě 2.LF. Uvedl, že pozemek spravuje SBZ, nikoliv 2.LF.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Glogr se dotázal, proč dodatek neobsahuje inflační doložku. Apeloval na to, aby tyto doložky byly sjednávány. proč tam není inflační doložka. Apeluje na to, aby byly sjednávány a využívány. Je možné, že je doložka součástí jiného dodatku, některé však nejsou zveřejněny v registru smluv. Mgr. Maňásek poděkoval za upozornění a přislíbil doplnění dodatků do registru smluv. Souhlasí, že by bylo dobré inflační doložky doplnit tam, kde to lze. JUDr. Wagner uvedl, že inflační doložka se těžko uplatní u případů prodloužení smlouvy jen o jeden rok. U většiny smluv ale doložka je a uplatňuje se.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh dodatku č. 6 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o.  a doporučuje dodatek uzavřít.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

11. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Staša informoval, že Legislativní komise AS UK kromě již projednaného krátce hovořila o minimálním počtu prezenčně přítomných osob na hybridním jednání pléna AS UK. Na základě několika parametrů byl navržen minimální počet prezenčně přítomných na 40-42 osob. Detailní diskusi nad tímto tématem však komise přenechá pracovní skupině, jejíž zřízení bylo předznamenáno na AS UK dne 13. května 2022 s tím, že se zájemci o členství přihlásí do konce června, ale nikdo se nepřihlásil. Dále se komise zabývala tématem řetězení smluv uzavíraných na více než 5 let.                                                                                                                


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise kromě již projednaných bodů prodiskutovala reformu doktorského studia, výši odměn koordinátorů programu Cooperation a medián mezd na UK. Komise byla seznámena s výsledkem zúčtování podílu fakult a dalších součástí na dani z příjmu a rozdělení výsledku hospodaření UK za rok 2021 a s funkcí nově vytvořené Komise pro investiční rozvoj a dislokace. Komise také projednala zvyšování sociálních stipendií a zvyšování cen za ubytovací služby a stravování ve výcvikových střediscích UK a cen za pronájem sportovišť. Komise byla závěrem informována o plánovaném prodeji budov LFP.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK kromě již projednaného hovořila o reformě doktorského studia o problémech se SIS.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK kromě již uvedeného projednávala žádosti na podporu studentské zájmové činnosti. Dále byla seznámena se zvyšováním sociálních stipendií a s plány na přeměnu Studentského klubu Celetná na studovnu. Mgr. Maňásek upřesnil, že v SKC proběhne během následujících 14 dnů úprava osvětlení a otevření studovny je v plánu na začátku listopadu.


Mgr. Altová uvedla, že Komise pro IT AS UK se zabývala kyberbezpečností a trvajícími problémy se SIS. V souvislosti s druhým tématem komise vyjádřila nespokojenost, že dohodnutá opatření nebyla implementována, především je potřeba provést stress testy před aktualizací SIS. Komise rovněž diskutovala o rozsáhlém podnětu z fakult, který se týká ukládání prací ve formátu PDF/A. V této souvislosti požádala na ÚVT, zda by UK mohla mít vlastní konvertor. Rovněž se věnovala kontrole formulářů s nadbytečným počtem osobních údajů a obdržela informaci o probíhajících převodech informačních systémů do angličtiny, zejména v IS Věda.


Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK kromě již projednaného diskutovala další plány v oblasti vnějších vztahů, zejména prezentace UK navenek. V této souvislosti upozornil na vznikající databázi expertů pro média. Komise rovněž předjednala plán realizace strategického záměru v oblasti rovných příležitostí.


Amáta Vohradská uvedla, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Prof. Zahálka uvedl, že Komise pro vědu AS UK se tento měsíc nesešla, ale má naplánovaná setkání s prof. Krištoufkem a prof. Kuklíkem o hodnocení habilitačních řízení.


Rozprava


Mgr. Konečný v návaznosti na vystoupení dr. Staši poznamenal, že AS UK zřízení dané pracovní skupiny uložil a na daném zasedání několik senátorů vyjadřovalo zájem o členství, ale následně už nebyla rozeslána žádná výzva k přihlášení, proto nesouhlasí s tvrzením, že se nikdo nepřihlásil.


JUDr. Říha pozval členy AS UK na den v Karolinu, který proběhne dne 1. listopadu. Od 15 hodin proběhne setkání k dalšímu vzdělávání akademických pracovníků, které organizuje Mgr. Hurný. Od 17 hodin bude program pokračovat hodnocením výuky studujícími, které organizuje doc. Polák.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

12. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, předal slovo dr. Stráskému. Dr. Stráský informoval o průběhu projednávání rozpočtu vysokých škol v rámci Předsednictva RVŠ. V usnesení je požadován nárůst o 1,3 mld. Kč, byť původní záměr byl více ambiciózní. Většina navýšených prostředků poputuje na energie, ministerstvo financí argumentuje tím, že je třeba vzít v úvahu i zastropování cen energií, které samo představuje určitý příspěvek. Ve sněmovně leží návrh na přidání 4,2 mld. Kč, který ale pravděpodobně neprojde. Rozpočet na vědu bude nominálně stejný. Proběhla také diskuse o mzdách, ze které vyplynulo, že MŠMT se obtížně argumentuje o potřebě navýšení rozpočtu na mzdy, když ve fondech leží 20 mld. Kč. Druhé téma byla novela zákona o vysokých školách a související reforma doktorských studijních programů. Diskutovalo se o tom, zda by stipendiu mělo být 1,0 či 1,2 minimální mzdy, o požadavcích na školitele a o možnosti ponížení stipendia v případě, kdy doktorand získává peníze jinde, což považuje za problematické. Dále uvedl, že náměstek Velčovský informoval o vyhlášení výzvy Nábyteček a o výzvě EK na hightech spin-off firmy, které přispívají k řešení globálních problémů. Je také otevřená výzva pro špičkové výzkumy a plánuje se otevření výzvy na open science a na granty pro navrátilce z rodičovské dovolené.


JUDr. Říha doplnil, že sněm RVŠ byl také seznámen s doporučením Rady Evropy o potírání plagiátorství a hlasovalo se o tom, zda by se s tímto vysoké školy měly seznámit. SKRVŠ se podařilo uhájit 1,2násobek minimální mzdy pro výši doktorandského stipendia. Podařilo se také zachovat, že zaměstnanci nemůžou čerpat ze stipendijních fondů na mobility a podobně. Proběhlo také několik reprezentativních akcí a mezinárodních setkání.


Prof. Zahálka doplnil, že v rámci RVŠ proběhly volby do Akademické rady Akademie věd, UK zde má 3 místa z 15 (dr. Sedláček, prof. Křížová, prof. Zahálka). Sněm RVŠ byl také vyzván, aby se vyjádřil k situaci na UPOL, kde rektor na základě emailů v poště děkana Přírodovědecké fakulty odhalil informace, na jejichž základě chtěl dát děkanovi výpověď. AS fakulty na základě toho dal podnět AS univerzity na odvolání rektora. RVŠ přijala usnesení, které vyzývá dotčené aktéry, aby při řešení této situace respektovali příslušné předpisy.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

13. Různé

Prof. Zahálka poděkoval členům AS UK za hlasování per rollam a uvedl, že příslušná usnesení jsou k dispozici na webových stránkách AS UK.


J. M. paní rektorka informovala o navýšení cen ve výcvikových střediscích, jehož důvodem je inflace a zdražování. SBZ i přes toto zdražení zaznamená ztrátu.


MUDr. Ježek informoval, že LFP zahájí nový semestr v novém kampusu.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat 11. listopadu 2022 v 10:00. Zasedání ukončil ve 13:05.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 12. listopad 2022 19:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám