Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 12. října 2022


Přítomní: Mgr. Tomáš Konečný (FF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Martina Pustková (FHS), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (součásti)


Omluvení:

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Mgr. Martin Boukal (KTF), Bc. Terezie Remencová (HTF)


Hosté: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy), Mgr. Martin Maňásek (pověřený výkonem agendy kvestora)

Program:

  1. Schválení zápisu z 22. června 2022

  2. Informace a novinky z PR

  3. Plán realizace SZ UK pro rok 2023

  4. Nominace do Ediční rady rektora UK

  5. Různé


1. Schválení zápisu z 22. června 2022

Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, všechny přítomné přivítal a informoval, že k zápisu byly doručeny připomínky doc. Vlacha, které byly řádně zapracovány. Zápis byl následně schválen tichým souhlasem.

2. Informace a novinky z PR

Doc. Vlach – Děkuje za pozvání, je rád, že může jednání Ediční komise AS UK navštěvovat. Dne 6. září bylo otevřeno propagačně-vzdělávací centrum Didaktikon, které už nyní naráží na své kapacity, aktuálně ve dvou lidech na částečné úvazky se nedají požadavky na něj plně zvládnout. Práce na něm pokračují, chceme, aby se jej od 1. ledna podařilo rozjet více, vše ve spolupráci s HMP, resp. zapsaným ústavem.


Má dobré zprávy ze soutěže UKa: podpořili jsme 3 projekty ze zhruba 10 přihlášených. Jedním z nich je podcast Pod čepicí, další jsou propagační videa pod záštitou týmu z FTVS, jejichž premiéra bude pravděpodobně na veletrhu Gaudeamus v Brně.


Web OVV je nově udělaný, snažili jsme z něj udělat výkladní skříň směrem dovnitř UK jako servis pro fakulty a součásti, zveřejňujeme tam například zápisy z KaPR pro akademickou veřejnost.


Proběhl kurz krizové komunikace a do konce roku vypracujeme desatero krizové komunikace, jak by měla na mediální procedura v tomto ohledu UK fungovat.


Změnou projde připravovaný rektorský sportovní den v květnu 2023, po dohodě s paní rektorkou by rádi zapojili vhodnou formou i vedení UK.


Novinkou je podcast Stop-time, kde pravidelně je hostem paní rektorka a členky a členové vedení UK, připravili jsme prohlášení k zahájení akademického roku, ať ukážeme, že máme skutečný zájem o naše studenty a všechny členy naší akademické obce.


Na základě debaty v KaPR se budeme zabývat strategií konceptu propagace značky Univerzity Karlovy. Prvním krokem je kvalitativní výzkum zacílený na skupinu možných uchazečů o studium (tj. maturitních ročníků) v českém jazyce (tzv. Fáze 1): oslovili jsme pět největších hráčů v této oblasti v ČR, vítězem firma STEM/MARK, která první část analýzy přes fokusní skupiny udělá. Právě KaPR se 17. 10. sejde nad tzv. Fází 1b, v rámci níž by rádi oslovili první ročníky bakalářského studia v českém jazyce. Chceme od nich zpětnou vazbu, jak vnímali prezentaci UK, chápání UK vs. fakulta, obor atp.. Rád by v dohledné době došel k oficiálnímu rozdělení chápání UK na dvě složky – reprezentační a propagační. Paralelně se současnou fází běží oslovení fakult a součástí, dáváme dohromady jejich vizuály a tiskové zprávy a zjišťujeme, jak užívají svou propagační značku. Pokud chceme jednotné směřování, tak to bez analýz nejde.


Fáze 2 tohoto výzkumu, která nejspíše přijde až začátkem roku 2023, bude kvantitativní průzkum na širokém vzorku populace. Firma na to není zatím vysoutěžená. Nyní nedokážou říct, jaké bude zadání fáze 2, to je nutné si ujasnit v rámci fáze jedna. Když to dobře dopadne, tak proběhne fáze 3 na jaře roku 2023, což bude první krok k jasnějšímu směřování nového vizuálu a rozdělení rovin vnímání UK. Tradičně padá dotaz, proč je analýza směřovaná jen na studenty v česko-jazyčných studijních programech: nejprve si vše musíme ozkoušet v češtině, ale zároveň myslíme i na cizojazyčné programy, u nichž by rád po fázi 1b udělal obdobné šetření, a doufá, že se tyto dvě větve na jaře spojí.


Ediční komise se může na webu podívat na zápisy KaPR, zveřejněn je tam i plán výzkumu vnímání značky UK veřejností.


Závěrem by rád informoval o akci 17. listopad, kterou dříve řešil kancléř. On sám byl nyní pověřen ideovým dohledem nad touto akcí za UK. Akce však je a nadále bude primárně v režii studentských spolků. Dále jednáme i o formě a organizaci univerzitního plesu. Rád by, aby byl zároveň benefiční akcí, abychom získali peníze na dobrou věc.


Pustková – Slyšela, že se ples bude konat 14. ledna. Je to tak?


Doc. Vlach – Měl být původně 13. 1., ale pokud má být akce důstojná, tak není reálné, abychom v lednu udělali akci, která skutečně stojí za to. Reálný termín je spíše březen či duben.


Doc. Cyril – Proč odešel pan kancléř, resp. hlavně kdy bude vybrán nový?


Doc. Vlach – To není dotaz určený přímo pro něj. Upřímně si myslí, že pan kancléř odešel po klidné dohodě s paní rektorkou. Nový kancléř bude vybrán poměrně záhy, do 16. 10. se dá hlásit do výběrového řízení.


Mgr. Maňásek – Výběrová komise se sejde 24. 10., vybere 1-2 kandidáty, kteří absolvují pohovor s paní rektorkou. Chceme mít nového kancléře do konce října.


Doc. Vlach – Řada agent potřebuje pro svůj běh kancléře, nyní je mají rozděleny členové kolegia.


Mgr. Bubeníková – AS UK se o vypsání výběrového řízení dozvěděl naprosto náhodou, aniž by to proběhlo oficiálními senátními kanály. Inzerát byl venku ještě předtím, než to bylo projednáno na kolegiu. Univerzitní orgány by informaci měly obdržet jinak než z portálu jobs.cz


Doc. Vlach – Situace proběhla skutečně velmi rychle, proto byla snaha vypsat inzerát co nejdříve. Kolegium i senát o tom byly informováni co nejdříve to šlo.


Mgr. Maňásek – V mezičase mezi rozhodnutím o odchodu pana kancléře a vyhlášením výběrového řízení neproběhlo žádné Předsednictvo AS UK či plénum senátu. Ideální by bylo o tom AS UK informovat, ale kancléř je zase jediný, k jehož jmenování se AS UK nevyjadřuje. Ve funkci skončil koncem září, avšak rozhodnutí o jeho odchodu padlo už v polovině září. Paní rektorka dala panu kancléři určitou nabídku, kterou se rozhodl nepřijmout a skončit.


Doc. Vlach – UK si nemůže dovolit být dlouho bez kancléře, proto šel inzerát ven hned.


Doc. Brom – Díky. Senát má vlastní email, možná na něj šlo poslat informaci, že výběrové řízení probíhá.


Mgr. Maňásek – Děkuje za podnět, skutečně by bylo ideální, kdyby to na senát šlo jako informace.


Mgr. Konečný – Na webu byl inzerát v pátek, zatímco kolegium zasedalo až v pondělí a o víkendu proběhla řada spekulací vzhledem k nečekaně rychlému vývoji. Má nicméně marginální dotaz k plesu, jak bude řešeno vnější/vnitřní sponzorování. Neuvažujeme o nějakém nastavení pravidel a doporučení pro tyto akce konané se 3. stranami? Asi by stálo za to mít obecnější doporučení, protože právní situace plesů je velmi zvláštní, přístupy jsou odlišné fakulta od fakulty.


Doc. Vlach – Na OVV připravují seznam, kdo byl sponzorem plesů na UK a na fakultách. Rozhodně to dává smysl, pro další roky je to dobrý podnět. Např. MFF UK má dobré plesy, které fakultu stojí řádově desítky tisíc korun, ale ne stovky. Je to ale také dáno tím, že tam lidé chodí, je vyprodáno, nehrají tam drahé kapely apod. U UK plesu to ale bude jako průběh minovým polem – chceme to mít levné, zároveň reprezentativní, lepší jak fakulty a musíme se odlišit. To je velmi těžké.


Mgr. Konečný – Chystá se u příprav 17. listopadu jet stejnou formou, jako poslední 3 roky, nebo nastane změna podoby a struktury?


Doc. Vlach – Tušil, že pod něj 17. listopad spadne, ale teprve v pátek proběhlo k akci první jednání. Nyní na akci dohlíží Mgr. Čermák, vedoucí marketingu OVV RUK, který toto pohlídá. UK se spolupodílí primárně finančně. Je již polovina října, a tak radši uděláme variantu, která je již odzkoušená z minulých let. Jsou ve hře dvě varianty: jedna skromnější a druhá srovnatelná s loňskem. Pravděpodobně proběhne oficiální zahájení, následně proslovy, chceme mít zapojenou ukrajinskou studentku participující na dobrovolnické činnosti. Ideální bude debata o úspěšným podcastech o historii apod. určitě nechceme, aby se UK spolupodílela na protestech a demonstracích. Úlohou UK je pietní akce a připomenutí, že jsme byli u listopadových událostí. Musí to ale být důstojné.


Mgr. Konečný – Akce má svoji hodnotu a také několik participujících organizací. Na UK zbývá část na Albertově, což byla dosud prakticky jen tribuna pro proslovy. Řečnický program není to nejatraktivnější, co může akce nabídnout. Poslední roky tam byly i aktivity financované přes podporu studentské spolkové činnosti, čímž se univerzitní podíl i financování tříští na několik institucích a chybí v této oblasti kontrola. Chápe ale, že jsme pořád na začátku s plánováním a není možnost vše měnit.


Doc. Vlach – Upřímně: bude rád, když akce proběhne za rozumné peníze a nebude z toho průšvih.


Mgr. Konečný – UK akci financovala, ale nepořádala vše, mnoho dělaly spolky a další instituce, které na to dostaly peníze od univerzity. Ne že by akce neproběhla a neměla svůj přínos, ale působilo to poněkud zvláštně a pořadatelská role byla nejednoznačná a nepřehledná.


Doc. Vlach – Asi to bude podobně i letos, kdy UK se bude finančně spolupodílet.


Mgr. Konečný – Má ještě jednu drobnost, zmiňoval se Didaktikon a zájem škol. Počítá se s prohlubováním spolupráce pražských škol s centrem, např. se zapojováním do dalších aktivit UK a získáváním kontaktů na školy pro další zapojování?


Doc. Vlach – Nyní se školy samy objednávají, nicméně to rozjíždíme. Od 1.1. se snad podaří rozšíření jeho kapacity. Rád by časem, např. za rok, udělal „univerzitní školy Didaktikonu“, kdy si dovede představit síť škol spolupracujících s Didaktikonem. Na tyto školy by se udělal novinový/FB plánek, něco jako Forum light, abychom začali nenápadně a nenásilně inseminovat značku UK. K tomu ale potřebuje mít rozumný propagační vizuál. Didaktikon má velký potenciál, pokud se příští rok jestě více rozběhne. Na základě partnerské smlouvy s HMP do roku 2025 by se měl Didaktikon z Kampusu Hybernská spolu s dalšími aktivitami částečně osamostatnit, velká část financí by již neměla jít z UK. Budeme pravděpodobně přispívat na obsah, ale provoz by měl být financován od samotného ústavu. Máme tři roky to do tohoto stavu dostat.


Mgr. Konečný – Zmiňoval se nový podcast paní rektorky, na UK poslední dobou však vznikly možná stovky podcastů. Je ale problém, že je nikdo neeviduje, což by také pomohlo k propagaci. Probíhá nějaká koordinace v této oblasti?


Doc. Vlach – Na stránkách UK Forum vznikla záložka Radio Forum, kam by rád postupně některé podcasty sdružil, ve smyslu „programových řad“. Obsahoval by i studentské podcasty z Kampusu Hybernská, volnočasová témata. Na Radiu Forum pak budou diskutovány i celouniverzitní problémy.


Mgr. Konečný – Byl by rád, kdyby i na streamovacích platformách typu Spotify byl nějaký rozcestník na UK projekty. Není v možnostech nikoho se dnes zorientovat v tom, jaké podcasty na univerzitě vznikají a jedno místo, odkud o nich bude informace, by mohlo pomoci.


Doc. Vlach – UK je živoucí organismus, pořád se u nás vyvíjejí nové věci. V rámci Radio Forum bude i anglický podcast, ať jsme internacionální.


Mgr. Bubeníková – Má připomínku k focení spolků na kalendář, pro ně to nebyla příliš pozitivní zkušenost.


Doc. Vlach – Slyšel to i z jiných stran, včera to prověřoval. Byl to tradiční problém interní komunikace. Dostali jsme seznam 70 spolků, z nichž se vybralo 24, kterým jsme psali. Prosil, aby na fotkách bylo více spolků dohromady, a někdy se to povedlo, jinde ne. Přizná se, že řadu spolků sám nezná. Požádal vedení oddělení médií OVV RUK, aby o velkých spolcích aspoň byla v kalendáři zmínka, pokud nemají fotku.


Mgr. Bubeníková – Seznam spolků na UK je velmi neaktuální, na webu z roku 2017, např. na PřF UK si jej udržují studenti sami. Domluva s OVV RUK byla velmi těžká, nakonec si časy focení musely zorganizovat spolky samy mezi sebou. Centrální komunikace nefungovala.


Doc. Vlach – Byl by rád, kdyby byly alespoň seznamy spolků vytvořeny, UK POINT, který tuto oblast řeší, o situaci ví. Dostáváme nějaká vstupní data, ale nevíme, zda jsou aktuální či nikoliv.


Mgr. Konečný – Řada spolků je již neaktivní, u větších fakult je těžké o tom udržovat přehled, mnohé spolky navíc nemají primárně fakultní působnost.


Mgr. Maňásek – Proběhne k tomuto schůzka s paní rektorkou.


Doc. Vlach – Vy jste možná překvapeni, že něco nefunguje, a my občas také. Např. nedávno dal obeslat PR list s dotazem, zda a jak se využívá monitoring, který je do této konference zasílaný. Bohužel ale zjistil, že se ne úplně kompletně neví, kdo je v rámci konference vlastně zařazen.

3. Plán realizace SZ UK pro rok 2023

Mgr. Konečný – Byl rozeslán plán realizace Strategického záměru, který půjde na listopadové plénum. Rád by toto téma otevřel již nyní.


Mgr. Maňásek – Nynější SZ je poněkud přehlednější, verze z loňských let byly dosti zmatené. Naším SZ jsou však zmateni všichni, nikde jinde tak detailní není. Je to ale věrný obraz UK, jsme velmi heterogenní. Cílem je uvádět do SZ raději více cílů než méně.


Mgr. Konečný – Je rád za číslování jednotlivých bodů: byť je neintuitivní, tak usnadňuje orientaci v dokumentu. Ediční komise se týkají dva dílčí cíle. Prvním je avizovaná změna v rámci klubu Alumni, kde se také slibuje posílení medializaci těch úspěšných absolventů. Navnímal, že bude revize toho, jak klub Alumni (ne)funguje. Jak to proběhne?


Doc. Vlach – Zjistili jsme, že žádná strategie klubu absolventů není připravená, na UK Pointu se jimi nyní nikdo nezabývá. 1. 11. nastupuje pracovnice, která si to vezme za své a strategii připraví. Bude to primárně na dr. Vymazalové, ale rád se do toho zapojí i on sám. Slibuje si od toho, že bychom měli tyto věci více propojené v centru. Dovede si představit, že časem bude i Forum částečně placené z aktivit absolventských firem. Chceme se k tomu sejít. Rád by do procesu zapojil i absolventské spolky fakult. Vidí potenciál v propojování, kdy by probíhaly akce celouniverzitní i fakultní. Je to také otázka poptávky. Je to zatím neuchopené téma, snad v roce 2023 pevně uchopíme nově budovanou strategii.


Mgr. Konečný – Druhým cílem je prezentace uplatňování a prezentování výsledků výzkumu, včetně zohlednění výsledku humanitních a sociálních oborů, což oceňuje. Je to bod napříč několika články SZ. Nás se týká i specifická část s Kampusem Hybernská.


Doc. Vlach – U databáze mediálně zdatných expertů jsme narazili na určité technické a právní problémy. Minulý týden byl připomínkován pilotní formulář na sběr těchto kontaktů. Dotáhneme to nejpozději v příštím roce, aby to bylo plně korektní. Prorektor Krištoufek, dr. Doleček i paní rektorka již začali pracovat na vnitřní analýze postavení UK v mezinárodních žebříčcích. I OVV RUK nabízí několik různých pohledů na analýzy, zejména z důvodů možné mediální prezentace. Pror. Krištoufek se na tuto problematiku opravdu zaměřuje, pracuje se i na větší podpoře mladých, perspektivních pracovníků.


Mgr. Konečný – Zaujalo jej, jak se počítá s využitím Kampusu Hybernská ke zviditelnění společenskovědních oborů. Jak se to bude dále rozvíjet?


Doc. Vlach – Pro něj je v Kampusu hybernská je hlavním plánem číslo jedna Didaktikon. Dále je cítit velký potenciál a zapojení sociálně-humanitních věd. Některé firmy, které spolupracují na technickém a přírodovědném technologické transferu, mají zájem i třeba o sociologii a psychologii. Příkladem je samořízené auto, které má kromě technické stránky věci i etický rozměr.


Mgr. Maňásek – I akce k udržitelnosti mají svůj sociální a humanitní rozměr. Musíme nad vědami začít přemýšlet jinak.


Doc. Vlach – Jedna z prvních vlaštovek přišla 27. 9., a to aktivita Future book, nový projekt zaměřený na moderní metody vyučování a výukových médií.

4. Nominace do Ediční rady rektora UK

Mgr. Konečný informoval, že se žádní kandidáti nepřihlásili, proto toto téma necháme na další jednání.

5. Různé

Do bodu Různé se již nikdo nepřihlásil, a tak Mgr. Konečný ukončil jednání a popřál všem klidný večer.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Schválil: Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK


Poslední změna: 24. listopad 2022 20:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám