Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 16. prosince 2022

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 11. listopadu 2022.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK uděluje předchozí souhlas se jmenováním prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D. členem Vědecké rady UK.

 5. AS UK navrhuje jmenovat do Academic Council 4EU+ Khaleda Mostafu Kamela Ismaila, Ph.D. (LFP) a PhDr. Irenu Kozmanovou, Ph.D. (FF).

 6. AS UK projednal návrh uzavření dodatku č. 2 k SoD „Výstavba provizorní menzy“ se zhotovitelem PSC Construction a.s. v návaznosti na změnové listy č. 1 – 5 a souhlasí s jeho uzavřením.

 7. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 ve znění dodatků č. 1 - 7, s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou a PSG Construction a. s., IČO: 05042020, jehož předmětem  je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 460 038,84,- bez DPH, a dohoda o narovnání, jejímž předmětem je oprava chybného součtu ve změnovém listu č. 18 o částku ve výši - 76 996,- Kč. AS UK doporučuje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 8. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění chytré trafostanice TS 7932 k tíži pozemků parc. č. 302/6, 302/7 a 302/28, jehož součástí je budova č. p. 269, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování chytré trafostanice, jakož i oprávnění vstupovat  a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby chytré trafostanice ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 27376519, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 9. AS UK projednal záměr uzavřít s Davidem Maříkem, bytem Palachova 498, 290 01 Poděbrady, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem areálu loděnice v Poděbradech o celkové výměře 2 780 m², za měsíční nájemné ve výši 24 000,- Kč bez DPH a 2 780,- Kč za pronajatý inventář, a se záměrem souhlasí.

 10. AS UK projednal záměr uzavřít se Scio, s.r.o., IČO: 10779442, se sídlem Pobřežní 658/34, Praha 8, PSČ 186 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Šafránkova pavilonu na adrese Alej Svobody 703/31, 301 00 Plzeň, za roční nájemné ve výši 958 850,- Kč bez DPH, a se záměrem souhlasí.

 11. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 12. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZa správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKKe stažení zde.Poslední změna: 19. prosinec 2022 19:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám