Zápis ze zasedání AS UK 16. prosince 2022


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

Doc. MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

David Kverka

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Martin Mucha

Tomáš Pavelka

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

Amir Dezham

FF

PF

PedF

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Mgr. David Pavlorek

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

PhDr. David Greger, Ph.D.

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Bc. Dominika Erbeková

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Mgr. Kristýna Bubeníková

 Mgr. Anna Altová

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Anna Yaghobová

Mgr. Andrej Farkaš

FSV

KTF

HTF

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Mgr. Jan Křovák

Mgr. Martin Boukal

Mgr. Karolína Štauberová


ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Pavel Helan, Th.D.

Bc. Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

 Doc. Jiří Mrázek, Th.D.


Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Bc. Martina Pustková

Marek Lentvorský

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. (KTF)

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl (FHS)

MUDr. Tomáš Stejskal (2.LF)

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Matěj Višňa (1.LF)

Karel Mikulčák (LFP)

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV)

Doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (LFHK)

Mgr. Bc. Filip Hruša (FTVS)

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF)

Františka Keprtová (ETF)


Dále nepřítomni

Prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP)

Bc. Lalia-Irena Diopová (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Michael Kučera

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK (PF)

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK (PF)

1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl, že během zasedání se bude hlasovat pomocí elektronických hlasovátek. Koordinátorem elektronického hlasování byl určen Mgr. Farkaš (MFF).


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 1

Schváleno


Osvědčení převzali:

Amir Dezham (FaF)

Tomáš Pavelka (LFHK)

Marek Lentvorský (FHS)

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 11. listopadu 2022

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Jmenování členů Vědecké rady UK

5. Academic Council 4EU+

6. Právní jednání

7. Informace z pracovních komisí

8. Informace z Rady vysokých škol

9. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 11. listopadu 2022

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že do návrhu zápisu ze zasedání AS UK byly zapracovány připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 11. listopadu 2022.”

Hlasování

Pro 45, proti 1, zdržel se 2

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Rozpočet, legislativa

J.M. paní rektorka uvedla, že proběhla reprezentativní komise, kde UK zastupoval pan kvestor, ale nepřinesla žádné nové zprávy či překvapení. Navýšení, která byla avizována, jsou potvrzena. Dílčí věci byly debatovány s děkany i tajemníky fakult. Do budoucna je třeba si dávat pozor na střednědobý výhled. K novele zákona o vysokých školách uvedla, že stále neproběhlo mezirezortní jednání, které může ještě zahýbat s jejími základními parametry. Platí, že stipendium pro prezenčně studující studenty doktorského studia bude 1,2násobek minimální mzdy a celá novela se bude týkat pouze nově nastupujících studentů. Rovněž hovořila o novele zákoníku práce, která je pro UK důležitá, protože pracuje s úpravou DPP a DPČ. Vzhledem k tomu, že jde o novelu navazující na evropskou legislativu, pravděpodobně se nepodaří vyjednat výjimky. J.M. paní rektorka se však stala místopředsedkyní ČKR a bude se tedy v rámci předsednictva ČKR účastnit příslušných jednání o vypořádávání připomínek vysokých škol k této novele. Předběžně také informovala o připravovaném novém zákonu o vědě. Dále uvedla, že univerzitní pracovní skupina pro ekonomiku připravuje novelu opatření rektora o fondu Mikuláš. Vize je taková, že z fondu by se neměly čerpat nevratné částky.


Věda a studium

J.M. paní rektorka uvedla, že za rok 2022 UK získala 4 ERC granty. Dále informovala, že UK se snaží nabízet studentům možnost učit se vědu komunikovat a připomněla úspěch studentky PřF v mezinárodní soutěži týkající se této oblasti. Rovněž uvedla, že UK se chystá podpořit petici na podporu olympiád. Ze studijní oblasti informovala o vývoji v oblasti microcredentials. Od začátku chce vedení UK tento formát studia nastavit tak, aby byl kompatibilní s nastavením na ostatních univerzitách aliance 4EU+.


Zahraničí a celoživotní vzdělávání

V této oblasti J.M. paní rektorka poděkovala prof. Křížové za péči o Eastern Partnership University Cluster, protože od poslední informace v říjnu se UK ozvaly dvě další potenciální partnerské univerzity. UK také čeká jednání s Evropskou komisí o možné finanční podpoře. Co se týče 4EU+, v jejím čele nyní stojí Kodaňská univerzita a pořádá setkání zástupců všech partnerských univerzit v Bruselu. Rovněž hovořila o postupu v oblasti vytváření přípravných kurzů na stáže do Evropské komise. V oblasti celoživotního vzdělávání vedení UK pracuje na dvou zásadních věcech. V první řadě jde o pedagogické dovednosti, kterým by na UK měla být věnována větší pozornost. Druhou oblastí je virtuální mobilita, kde bylo provedeno vyhodnocení současného stavu a představeno děkanům. Podle J.M. paní rektorky jde o inkluzivní nástroj, který umožní získat zahraniční zkušenost i studentům, kteří si nemůžou dovolit vyjet do zahraničí.


Jiné

J.M. paní rektorka informovala, že proběhlo druhé zasedání Rady pro rovné příležitosti, kterého se zúčastnila i budoucí ombudsmanka UK. K oblasti péče o duševní zdraví uvedla, že v kampusu Hybernská bude od roku 2023 fungovat Centrum péče o duši a rozroste se tak paleta prostředků péče o duševní zdraví studentů a zaměstnanců UK. Rovněž informovala o různých formách setkávání vedení UK s fakultami, J.M. paní rektorka se setkává přímo s děkany, případně členové vedení navštěvuje zasedání akademických senátů a uchytil se i formát „snídaně s rektorkou“. Dále informovala, že CUIP se bude účastnit Expo v Osace. Rovněž hovořila o posunu v oblasti IT s tím, že nový ředitel ÚVT začíná nově nastavovat příslušné procesy a vedení UK celý proces bedlivě sleduje.


Rozprava


Mgr. Voříšková požádala o upřesnění informace o pozadí vzniku petice na podporu olympiád. J.M. paní rektorka uvedla, že MŠMT věnuje nedostatek pozornosti podpoře olympiád a jejich financování a někteří představitelé univerzit se snaží na tento problém upozornit, což J.M. paní rektorka považuje za správné.


Mgr. Bubeníková uvedla, že AS PřF UK se jednomyslně usnesl na nesouhlasném stanovisku, které se týká odměn v rámci programu Cooperatio. Uvedla, že usnesení bylo rozesláno členům AS UK a dotázala se, jak tento problém vnímá vedení UK. J.M. paní rektorka uvedla, že naprosto souhlasí s tím, že odměny, jak byly nastaveny předchozím vedením, jsou špatné. S příslušným opatřením rektora chce vedení UK pracovat na základě výstupů z proběhlého kulatého stolu. Prof. Jech uvedl, že i mezi koordinátory panuje souhlas s tím, že odměny nejsou vhodně nastavené.


Doc. Brom požádal o stručný komentář, v čem spočívá problém s novelou zákoníku práce a související změnou úpravy DPČ a DPP. J.M. paní rektorka uvedla, že problém spočívá v tom, že DPČ a DPP v podstatě zmizí a nově se budou tvářit jako malé úvazky. Evropská komise chce dát zaměstnancům větší jistotu, takže zmizí výhody plynoucí z flexibility charakteristické pro dohody. Mgr. Maňásek doplnil, že přibude například povinnost stanovení přesného rozvrhu pracovní doby. Dr. Helan se dotázal, zda se mění i daňové zvýhodnění. J.M. paní rektorka uvedla, že novela je zatím ve fázi před mezirezortním řízením, takže na to nyní nemůže odpovědět.


Prof. Raboch ocenil vytvoření Centra péče o duši.


Doc. Dolejší poděkoval za péči o virtuální mobilitu.


Prof. Jirkovský se dotázal, kde by našel více informací o spolupráci s univerzitami ve Velké Británii po brexitu, protože někteří jeho kolegové zaznamenávají určité problémy s komunikací. J.M. paní rektorka uvedla, že na úrovni zahraničního odboru probíhala jednání s britskými partnery, aby byla mobilita udržena, a požádala prof. Jirkovského o konkrétnější informace.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

3. Jmenování členů Vědecké rady UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce, která stručně představila návrh na jmenování prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D. členem Vědecké rady UK.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 50 platných.


Pro

Prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D. bylo odevzdáno 45 kladných hlasů, 3 bylo proti, 2 se zdrželo.


Návrh usnesení:

„AS UK uděluje předchozí souhlas se jmenováním prof. PhDr. Jana Jiráka, Ph.D. členem Vědecké rady UK.“

Schváleno

4. Academic Council 4EU+

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce, která stručně představila tři nominované osoby.


Mgr. Konečný představil nominaci dr. Kozmanové a požádal o její podporu.


Prof. Zahálka vyjádřil obdiv všem, kteří jsou ochotni obětovat svůj volný čas práci pro univerzitu. Stručně také představil nominaci Ing. Henebergové.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 50 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 50 hlasovacích lístků, z toho 49 platných.


Pro

Khaleda Mostafa Kamela Ismaila, Ph.D. (LFP) bylo odevzdáno 33 kladných hlasů.

Ing. Lenku Henebergovou (FTVS) bylo odevzdáno 29 kladných hlasů.

PhDr. Irenu Kozmanovou, Ph.D. (FF) bylo odevzdáno 33 kladných hlasů.


Návrh usnesení:

„AS UK navrhuje do Academic Council 4EU+ Khaleda Mostafa Kamela Ismaila, Ph.D. (LFP) a PhDr. Irenu Kozmanovou, Ph.D. (FF).“

Schváleno

5. Právní jednání

a) Dodatek č. 2 k SoD „Výstavba provizorní menzy“

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh uzavření dodatku č. 2 k SoD „Výstavba provizorní menzy“ se zhotovitelem PSC Construction a.s. v návaznosti na změnové listy č. 1 – 5. a souhlasí s jeho uzavřením.“.

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Dodatek č. 8 k SoD „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2.LF

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 ve znění dodatků č. 1 - 7, s názvem "Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou a PSG Construction a. s., IČO: 05042020, jehož předmětem je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 460 038,84,- bez DPH, a dohoda o narovnání, jejímž předmětem je oprava chybného součtu ve změnovém listu č. 18 o částku ve výši - 76 996,- Kč. AS UK doporučuje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.“.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

c) Obnova chytré trafostanice v objektu FTVS

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění chytré trafostanice TS 7932 k tíži pozemků parc. č. 302/6, 302/7 a 302/28, jehož součástí je budova č. p. 269, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování chytré trafostanice, jakož i oprávnění vstupovat a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby chytré trafostanice ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO:27376519, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) Pronájem loděnice v Poděbradech

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s Davidem Maříkem, bytem Palachova 498, 290 01 Poděbrady, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem areálu loděnice v Poděbradech o celkové výměře 2 780 m², za měsíční nájemné ve výši 24 000,- Kč bez DPH a 2 780,- Kč za pronajatý inventář, s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) Pronájem Šafránkova pavilonu v Plzni

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko s výhradou doplnění způsobu rozpočítání nákladů na energie mezi nájemce a fakultu, což z materiálu nevyplývá. Mgr. Maňásek uvedl, že co se týče spotřeby elektřiny, tak KaM, které provozují ubytovací část, mají vlastní elektroměr, takže jejich spotřebu platí podle tohoto elektroměru. Ve zbytku se počítá s tím, že 80% platí nájemce a zbývajících 20% tvoří energie na společné využívání společné vrátnice, vestibulu a posluchárny. Co se týče objemu tepla pro teplou vodu, kvalifikovaný odhad LFP je, že nájemci bude adekvátní fakturovat 10% spotřeby. Náklady na ústřední topení budou fakturovány půl na půl. Z odběru vody bude nájemci fakturováno 30% celkové spotřeby. Dále uvedl, že Ekonomická komise navrhovala, aby byla zavedena podvojná měřidla, s čímž LFP počítá, ale až v rámci rekonstrukce, která má být realizována v roce 2024.


Mgr. Farkaš uvedl, že by bylo vhodné do smlouvy uvést, že LFP počítá s instalací podvojných měřidel, aby se předešlo případnému konfliktu. Mgr. Maňásek přislíbil toto do smlouvy doplnit.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít se Scio, s.r.o., IČO: 10779442, se sídlem Pobřežní 658/34, Praha 8, PSČ 186 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Šafránkova pavilonu na adrese Alej Svobody 703/31, 301 00 Plzeň, za roční nájemné ve výši 958 850,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 49, proti 1, zdržel se 0

Schváleno

6. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Staša informoval, že Legislativní komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise kromě již projednaných bodů byla informována o změnách Pravidel hospodaření UK v souvislosti s NPO. Rovněž proběhlo společné zasedání Ekonomické komise, Komise pro vědu a Studijní komise k připravované reformě doktorského studia. Diskutovalo se o variantách ideálního modelu studenta doktorského studia.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK se setkala s doc. Polákem k otázkám budoucnosti studentského hodnocení výuky. Druhým tématem byla chystaná novela SZŘ, kde komise přijala usnesení vyzývající k tomu, aby se do novely promítl a posílil prvek veřejnosti u písemných státních zkoušek.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK se věnovala problematice přiznávání sociálních stipendií s ohledem na to, že přiznání tohoto stipendia mnohdy brání nedodání materiálů ze strany úřadů. Doc. Martínková doplnila, že padla shoda na konkrétním kroku a příslušné instrukce budou zveřejněny na webových stránkách univerzity. Mgr. Glogr dále doplnil, že na zasedání Sociální komise se představila nová ředitelka KaM.


Mgr. Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK vyjádřila souhlasné stanovisko k materiálu týkajícímu se O365. Dále projednávala harmonogram přípravy jednotného ekonomického informačního systému. Dále se zabývala problémy se zápisem v SIS a po diskusi se shodla na tom, že omezení počtu aktivních oken na uživatele by mělo být aktivní jen v čase zápisu na dané fakultě. Komise také opakovaně vyjádřila znepokojení nad prací Erudia, které kontinuálně nedodává, co má dodávat, stále například nedošlo k optimalizaci modulu zápisu na nové databázi. Komise usnesením vyzvala vedení, aby tuto situaci řešilo. Dále vyslechla zprávu o vývoji SIS 5, kde probíhá veřejná soutěž na první modul. Mělo by také dojít k vytvoření zadávací dokumentace pro soutěžení modulu zápis. Dalším tématem byl „Erasmus bez papírů“, kde je vývoj lehce opožděn, ale už se začíná testovat s partnerskými univerzitami a modul by měl být nasazen v letním semestru. Co se týče vícejazyčnosti univerzitních systémů, překlad modulu OBD je již téměř hotov a měl by být brzy nasazen. Komise se věnovala také otázce mapování webových stránek UK, momentálně se řeší to, aby byla doména .cuni zbavena neaktuálních stránek. Dalším tématem diskuse bylo digitální podepisování a digitální diplomy, kde se pracuje na tom, aby tuto službu UK poskytl CESNET. Komise rovněž vyslechla zprávu o postupu v oblasti kreditového a rezervačního systému KaM.


Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že Ediční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Mgr. Voříšková uvedla, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla, ale v lednu je plánované zasedání.


PhDr. David Greger, Ph.D., předseda Komise pro vědu AS UK, uvedl, že Komise pro vědu AS UK se setkala s prof. Kuklíkem a projednala jím předložený materiál obsahující teze pro přehodnocení kritérií habilitačních a jmenovacích řízení. Jednání bylo užitečné v tom, že se sdílela řada příkladů dobré praxe z jednotlivých fakult. Prof. Kuklík avizoval, že některé stručnější a jednodušší kroky by mohly být aplikovány již od února příštího roku. Druhá část materiálu, která se nestihla projednat, je na programu komise v lednu.


Rozprava


Prof. Skopal k IT agendě doplnil, že anglická verze modulu OBD by měla být nasazena dnes. Co se týče Erudia, problém spočívá v tom, že Erudio si zvyklo neplnit úkoly a nebýt za to trestáno, proto prof. Skopal zadal uplatňovat sankce za prodlevy v plnění. Druhý problém je, že Erudio má frontu požadavků s různou prioritou. Navíc od jednotlivých fakult chodí směrem k Erudiu požadavky, které obchází ÚVT, což je nutné také změnit.


Prof. Kuklík k agendě Komise pro vědu doplnil, že na základě projednání první části předloženého materiálu komisí byli informováni děkani a proběhlo jednání na Vědecké radě. Nezazněly připomínky, které by navrženým procesním změnám bránily, budou tedy provedeny od příštího semestru.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

7. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Stráskému. Doc. Stráský uvedl, že v rozpočtu vysokých škol přibyly 2 miliardy Kč, ale 800 milionů Kč z toho spolknou výdaje na energie. Střednědobý výhled rozpočtu je katastrofální, jsou zde neustále obrovské nominální mínusy i oproti roku 2022. Je třeba na všech frontách argumentovat, že nelze vysokým školám nominálně snižovat rozpočty. Na reprezentativní komisi RVŠ zastupovala dr. Valová z JAMU.


JUDr. Říha doplnil, že by bylo dobré na jednání RVŠ pozvat náměstka z ministerstva financí. Rovněž uvedl, že probíhá výročí 30 let RVŠ v Brně. Na začátku příštího roku se očekává obměna předsednictva a předsedů komisí. 


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

8. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat dne 20. ledna 2023 v 10:00. Zasedání ukončil ve 12:40.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 17. leden 2023 15:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám