Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 8. listopadu 2022


Přítomní: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), Bc. Dominika Erbeková (PedF), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), Martina Horáková (3.LF), Mgr. Michael Glogr (PF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), JUDr. Miroslav Sedláček LL.M., Ph.D. (PF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. MUDr. Václav Liška, PhD. (LFP), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS)


Omluveni: prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK), doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS)


Hosté: Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), David Kverka (LFP), Karel Mikulčák (LFP)

Program:

1. Zahájení

2. Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023

3. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 2

4. Právní jednání

5. Přehled investičních akcí KaM

6. Různé

1. Zahájení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a distančně připojeným poděkoval za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2. Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023

MUDr. Fontana se ujal představení materiálu – V úvodu máme vytyčeno pět priorit, prvním z nich je novela Ph.D. studia a novela ZVŠ. Dojde k reflexi systémů na podporu vědy, aby lépe fungovaly od roku 2024, dále se zaměříme na hodnocení i u akreditací. Stran energetiky: snažíme se o úspory, udržitelnost a zodpovědný přístup. Posledním bodem je elektronizace UK, realizujeme kroky k zavedení nového ekonomického systému a k úpravě SIS.


Popsány jsou v Plánu i další aktivity, oproti minulosti se zaměřujeme více na aktivity, které jsou nově, omezujeme ty průběžně plněné.


Závěrem povinná příloha, vypracována s fakultami a součástmi, plán investičních aktivit. Po projednání na Správní radě materiál odešleme na MŠMT.


Doc. Brom – Dospějeme ke shodě o tom, že Principy chceme mít udělány s víceletým výhledem. Co nás v tomto směru čeká, jak to má interpretovat?


MUDr. Fontana – V roce 2024 se bude muset změnit financování, budou tam zapracovány jiné odkazy v návaznosti na příspěvek na vědu. Co se týče předvídatelnost Principů na další roky, tak to už bylo letos, kdy byla nově vypracována příloha Principů, chceme pro 2024 více zdůraznit základní priority, aby došlo k lepšímu propisování parametru K. Diskutuje se zapojení aktuálnějších dat z vědy do Principů. Již je připraven základní draft, který bude diskutován v dalším roce. Důvodem pro dlouhodobější výhled je, že pokud chce změny, tak nějaké stabilnější. Byl to i apel z letošního roku, aby mohla vzniknout Příloha č. 2 Principů týkající se předpokládaného výhledu do budoucna. Mělo by tam být předvídatelné, kam RUK směřuje.


Doc. Brom – Kdy toto můžeme čekat?


MUDr. Fontana – Asi už na začátku příštího roku, odhaduje to na leden, je to již předjednané.


Mgr. Farkaš – Jak reálné je, že bude nový ekonomický systém už příští rok?


Mgr. Maňásek – Řekl by, že k implementaci příští rok nedojde, je to reakce na stále běžící předběžné tržní konzultace, jejichž výsledkem je, že potřebujeme konkretizovat zadávací dokumentaci. Nemá odhad, kolik času na předělání bude potřeba, ale odhaduje měsíce.


Mgr. Farkaš – Neměla být metodika výstupem již proběhlých šetření?


Mgr. Maňásek – Běžel ekonomický organizační projekt od podzimu roku 2021, jehož výstupy budou v červnu 2022, které se ztvárnily v přílohách zadávací dokumentace. Dle dodavatelů je stávající podoba málo konkrétní. Musíme vše ale balancovat tak, abychom nebyli až moc konkrétní a diskriminační. Pokročili jsme v precizaci ekonomické metodiky, návrh projednáváme s tajemníky fakult, ale chceme si metodiku ještě osahat, takže ji nejdřív zkusíme otestovat na stávajících systémech, zda není potřeba ještě něco upravit. Pak je tam část procesní, na níž zatím nebyl kladen důraz. Ukazuje se ale, že by bylo dobré i tuto část dotáhnout, protože to nám umožní systém zlevnit. Jediná cena, co jsme zatím dostali, je dvakrát vyšší, než jsme ji odhadovali. Když se konstruovala předpokládaná hodnota, tak jsme počítali s menším objemem prací, než bude potřeba, ale i tak nás to překvapilo.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k materiálu „Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2023“.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

3. Novela Opatření rektora o svěření nemovitého majetku – dodatek č. 2

Mgr. Maňásek – Jedná se o svěření nemovitého majetku do správy fakult a dalších součástí. V materiálu jsou zahrnuty tři pozemky nově nabyté UK. Navrhuje se je svěřit do správy 3.LF, PřF a FTVS. AS všech fakult vyjádřily kladné stanovisko, novelizace projednána na kolegiu rektorky 31.10. kladně.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh dodatku č. 2 k Opatření rektora č. 57/2021 ve znění dodatku č. 1, kterým se svěřuje výkon správy nově nabytého majetku 3. lékařské fakultě, Fakultě tělesné výchovy a sportu a Přírodovědecké fakultě, a provádí se další úpravy v souvislosti s pozemkovými úpravami, které provedl katastrální úřad v k.ú. Nové Město, obec Praha a k.ú. Pec pod Sněžkou, obec Pec pod Sněžkou a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.

Hlasování 17-0-0

Schváleno

4. Právní jednání

a) Pronájem prostor současné Restaurace U Supa

Mgr. Maňásek – V červnu se ukončila nájemní smlouva na tento prostor a přes léto byla vypsána veřejná soutěž na pronájem prostor. Pět potencionálních zájemců si jej prohlédlo, nabídku podala jediná společnost, která má stejné vedení jako minulý nájemce. Jedná se ale o jinou právnickou osobu. Překvapilo nás to, ale po věcné i formální stránce je v pořádku, jinou nabídku ani nemáme. Kolegium rektorky se přiklonilo k tomu nájemní smlouvu uzavřít, ve smlouvě je inflační doložka.


Mgr. Farkaš – Jaké jsou změny oproti původní nájemní smlouvě, aby nedošlo k tomu, že jsme od nich odkoupili mobiliář, a ještě jim dáme nyní nájem levněji.


Mgr. Maňásek – Původní nájem byl za 520 000 Kč, ale tentokráte je ve smlouvě méně prostor, sklepy tam nejsou zahrnuty a parkovací stání také ne (pozn. na zasedání AS UK 18. listopadu 2022 se ukázalo, že tato částka byla podstatně nižší).


Mgr. Farkaš – Zaujalo ho, že tam plánují znovu vybudovat pivovar, a to za 15 mil. Kč, přitom nám ho původně chtěli prodat za 25 mil. Kč. Chce se zeptat, zda bylo přihlédnuto k tomu, že majitelé byli dlužníky na nájemném, byť se jedná o odlišnou společnost, tedy jsou potenciálně nespolehlivým nájemcem?


Mgr. Maňásek – Původní firma stále existuje. Přihlédlo se i k tomu, že je to potenciálně nespolehlivý nájemce, přihlédnuto je k tomu i ve smlouvě, je tam kauce. Pivovar se nebude zatím budovat, nájemce tam neplánuje vařit pivo. Bylo to v minulosti tak, že na místě vařili 50 % spotřeby piva, zbytek dováželi, nyní budou 100 % dovážet. Zůstane tam sice varna piva coby rekvizita, ale technologie tam již nebude.


Od jara se změnila hospodářská situace, smlouvu vypovídali hlavně proto, že čekali další lockdown a odliv turistů, k čemuž nedošlo, a proto se odhodlali znovu si prostory pronajmout.


Mgr. Farkaš – Co se týče zlevněných jídel pro studenty a zaměstnance UK. Bude tam integrace se systémem KaM, nebo jaký tam bude koncept? Ve smlouvě není dáno, jaké jsou stran tohoto podmínky. Je to na počet jídel nebo bude 15 % sleva neomezená?


Mgr. Maňásek – Bude to neomezeně, pro všechny členy UK, sleva bude po vizuální kontrole průkazky.


Doc. Dolejší – Má opět dotaz na nájemné. Ceny narostly o 20 %, je tedy v pořádku, že zůstalo nájemné ve stejné výši? Aby nebylo cílem přerušení nájmu dosáhnutí restartu ceny.


Mgr. Farkaš – Jestli si pamatuje, tak v minulé smlouvě nebyla inflační doložka a toto nájemné bylo vyjednáno v roce 2017. (pozn. původní smlouva byla uzavřena s inflační doložkou)


Mgr. Maňásek – Neví přesně rok uzavření smlouvy, ale do jejího konce smlouvy bylo cca 2,5 roku. Co se týče ceny, tak nám přišla jen jedna nabídka, žádnou lepší nemáme, je to nyní v tomto sektoru komplikované, mnoho firem zkrachovalo a poptávky po prostorách není tolik, jako před covidem. Přijde jim lepší to teď podepsat, než soutěž zrušit a mít prostory neobsazené třeba rok.


Dr. Stráský – Má dotaz na výpovědní podmínky a dobu smlouvy.


Mgr. Maňásek – Smlouva je na 10 let, výpovědní podmínky tam jsou, může dojít k ukončení vzájemnou dohodou a z naší strany můžeme smlouvu vypovědět jen ze zákonných důvodů.


Energie jsou jim účtovány ze 100 %, inflační doložka bude prvně uplatněna od roku 2024.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se společností Millesimo s.r.o., IČ: 07714661, se sídlem Rumunská 24/32, Praha 2 – Vinohrady, PSČ 120 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor současné Restaurace U Supa, Celetná č. 22 a 24, Praha 1, a prostor souvisejících v budově ve vlastnictví Univerzity Karlovy č.p. 22 a 24, Praha 1, za měsíční nájemné ve výši 479 000,- Kč bez DPH a s uzavřením nájemní smlouvy vyjadřuje kladné stanovisko.

Hlasování 9-2-8

Neschváleno

b) SBZ – Pronájem nebytových prostor v budově Karlovarská 11, Mariánské Lázně

Mgr. Maňásek – Jedná se o objekt školy, původně jej využíval ÚJOP, přešel na SBZ. Nájemné je stanoveno dohodou, energie bude platit město. Na KR projednáno s kladným stanoviskem.


Mgr. Farkaš – Můžeme jim zrušit nájem, pokud budeme mít naléhavou potřebu pro využití prostor. Jak tuto potřebu definujeme?


Mgr. Maňásek – Není to jasně definováno, můžeme prostory využívat třeba i jako výcvikové středisko.


Doc. Brom – Odpovídá cena ceně obvyklé?


Mgr. Maňásek – Cena je o něco nižší, ale obvyklá cena 80 tisíc Kč neprošla přes radu města. Variantu soutěžit nájem jsme nezvažovali, jedná se o školní budovu, která se v dané oblasti špatně pronajímá.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Městem Mariánské Lázně, IČO: 00254061, se sídlem Ruská 155/3, Mariánské Lázně, PSČ 353 01, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově v Karlovarské 11, Mariánské Lázně, za měsíční nájemné ve výši 62 500,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.

Hlasování 17-0-1

Schváleno

c) PedF – Pronájem nebytových prostor – TipToes s.r.o

Mgr. Maňásek – Jde o prostory v Brandýse, jedná se o návrh prodloužit nájemní smlouvu základní škole, šlo by o prodloužení do roku 2030. Nájemné je stanoveno dohodou a odpovídá ceně v místě obvyklé. AS vyjádřil kladné stanovisko, KR také. Součástí smlouvy je inflační doložka.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se ZÁKLADNÍ ŠKOLOU a MATEŘSKOU ŠKOLOU TIP TOES s.r.o., IČO: 242 56 510, se sídlem Lhota, Křenecká 52, PSČ 277 14, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, za měsíční nájemné ve výši 158 898,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

d) PedF – Pronájem nebytových prostor Záškola, s.r.o

Mgr. Maňásek – Jedná se o prostory v budově PedF, záměrem je uzavřít novou nájemní smlouvu na necelé 3 roky, výše nájmu je určena dohodou, cena je v místě obvyklá, AS vyjádřil kladné stanovisko, KR také.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se Základní školou Záškola, s.r.o., IČO: 05999111, se sídlem Královická 915/12, Brandýs nad Labem, PSČ 250 01, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Pedagogické fakulty v Brandýse nad Labem, za měsíční nájemné ve výši 76 192,- Kč bez DPH s kladným stanoviskem.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

e) PřF – SoSB věcné břemeno Vodafone

Mgr. Maňásek – Dlouhodobým záměrem je zřídit věcné břemeno, v současnosti uzavíráme jen SoSB. Nyní se proto nemluví o ceně, ta bude uvedena až v samotné smlouvě dle znaleckého posudku. AS vyjádřil kladné stanovisko, KR také.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění veřejné komunikační sítě k tíži pozemku parc. č. 1413/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování veřejné komunikační sítě, jakož i oprávnění vstupovat  a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby veřejné komunikační sítě ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, a vyjadřuje k materiálu kladné stanovisko.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

f) FTVS – Modernizace kabelové sítě Evropská

Mgr. Maňásek – Jedná se o kabely na pozemku FTVS, které tam již leží, jedná se nyní o narovnání vztahů z minulosti. DPP nyní na pozemek budou moci vstupovat, znalecký posudek určil cenu jednorázovou, AS i KR vyjádřily kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit pozemkovou služebnost spočívající v umístění kabelové sítě k tíži pozemků parc. č. 302/5 a 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav kabelové sítě, ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., se sídlem Sokolovská 42/217 Praha 9, PSČ 190 00, IČO 00005886, za jednorázovou náhradu ve výši 21 000,- Kč bez DPH, a vyjadřuje k materiálu kladné stanovisko.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

5. Přehled investičních akcí KaM

Mgr. Maňásek – MŠMT vyhlásilo dotační výzvu na zvýšení ubytovacích kapacit. Z jiných veřejných VŠ nejspíše nebude o výzvu takový zájem, proto máme zájem se na tomto účastnit co nejvíce. Osm projektů připravuje KaM, jeden LFP na Šafránkův pavilon. Na 7 z 8 akcí si KaM podle prognózy a finančního modelu vydělají, nejnáročnější je rekonstrukce Švehlovky, na níž bychom si museli půjčit. Co se týče LFP, tak se Šafránkův pavilon dělí na výukovou a ubytovací část, po přesunu výuky do nového kampusu je výhradním uživatelem objektu KaM, kolej je plně obsazena. V minulosti proběhla diskuse, zda bude zájem převést budovu na KaM, toto neproběhlo, nyní je stále svěřen LFP, která chce ubytovací kapacitu zlepšit a zkvalitnit. Zdroje na kofinancování při schválení žádosti by LFP získala z prodeje stávajících budov LFP.


Mgr. Farkaš – Momentálně není nejlepší čas brát si úvěr, a to ani za nadstandardní úrok 5 %, což je poměrně nevýhodné. To jej vede k tomu se zeptat, jaké jsou stran tohoto priority v kolegiu rektorky a ve vedení KaM? Kdybychom z dotačního programu dostali méně, jelikož žádáme o 2/3 všech prostředků alokovaných na ČR, tak jaká je priorita v rámci těchto investičních akcí?


Mgr. Maňásek – Švehlovka je nyní poslední na seznamu priorit.


Mgr. Farkaš – Tvorba FRIMu mu přijde vyšší než v minulých letech, co se tam promítlo? Jedná se o zvýšení nájemného, interní úspory či něco jiného?


Mgr. Maňásek – Ve FRIMu je nyní skoro 70 mil. Kč, tvorba v dalších letech nebude tak vysoká. Reálně to ale bude více, zde v materiálu se zobrazily jen finance, jež budou využité v kofinancování. Finance tam vycházejí z výpočtu odpisů, do nichž se promítají vložené prostředky do akcí a rekonstrukcí v minulých letech. Budou se tam převádět nějaké finance z fondu provozních prostředků. KaM budou muset šetřit na dalších akcí, např. další větší rekonstrukce neproběhnou. Běžná údržba bude, ale na rekonstrukcích se bude spořit. Během covidu se neinvestovalo, proto je ve FRIMu tolik.


Mgr. Farkaš – Kalkulace zde počítá se zvýšením nájemného. O kolik?


Mgr. Maňásek – Předpokládá se zvýšení nájemného, ale to bude kopírovat zvyšování cen energií a inflaci.


Mgr. Farkaš – Kdyby v Plzni vyšla dotace, ale nevyšla aukce budov, tak jak by to bylo řešeno?


MUDr. Ježek – Jedná se o velký závazek, se kterým jsou připraveni se popasovat nehledě na výsledek aukce. Kdyby to nevyšlo, tak jsou ochotni si vzít úvěr. Nechali si udělat vlastní investiční záměr a zajímalo by je, jak investiční záměry dalších položek vypracovávaných KaM počítají s tím, že v průběhu rekonstrukcí vypadnou příjmy. Pokud by se spoluúčast komplikovala, jsou další koleje UK připraveny se na financování účastnit?


Dr. Doleček – Harmonogramy jsou dělané tak, aby se rekonstrukce vešly do prázdnin, aby se to dotklo provozu kolejí co nejméně. Druhá rovina je, že toto není přehled všech zdrojů, co jsou, ale kdyby došlo k výpadku, který nelze predikovat, tak to bude nutné řešit s KaM průběžně. Buď se bude šetřit průběžně, nebo si budeme muset vzít úvěr. Zatím předpokládáme, že vyjde vše, ale to možná není reálné. Je to však poslední výzva za mnoho let, dalších min. 5 let žádná nebude.


Prof. Liška – Již na jaře se diskutovala Švehlovka, mnoho připomínek k ní bylo vzneseno, ale šly do ztracena. Podle něj je to nehospodárná záležitost. Je nutné myslet na to, kolik prostředků tam bude a kolik lůžek se z toho získá. Není rozumné rekonstruovat primárně jiné koleje?


Druhá věc je, že si LFP ponechala Šafránkův pavilon proto, že jeho prodejem bychom ztratili ubytovací kapacitu významným způsobem. Byli zklamaní z toho, že nebyli zahrnuti do investičního záměru KaM, přestože bylo anoncováno, že je to pro LFP klíčové. Byli nakonec dotlačeni k tomu, aby se přihlásit sami a soustředili se tak čistě na Šafránkův pavilon. Byl by rád, kdyby to nebylo vnímáno jako záměr LFP, ale jako záměr o blaho studentů a přeneseně i záměr KaM. Vše mají mimo jiné propočítáno tak, abychom zjistili, jaký bude zisk na lůžko.


Dr. Doleček – To, že hovoříme o pavilonu mimo osm záměrů KaM, to by nerad bral jako odsunutí, je to příklad dobré praxe. Naopak děkuje, že se toho LFP ujal.


Mgr. Farkaš – Nevěděl, že jednání probíhala tak, jak probíhala, tedy že si to LFP musela podat sama, přestože kolej provozuje KaM. Bylo by dobré přepočítat všechny investice na počet lůžek, kterých se investice dotkne. Pro senátory by to mohlo být klíčovým kritériem, ať víme, které rekonstrukce upřednostnit více a které méně. Chtěl by mít u každé investice jedno číslo, a to cenu za jedno lůžko.


MUDr. Fontana – Před létem byl zmiňován odlišný charakter akcí, dopad na lůžko se dá propočítat, ale je potřeba myslet i na doplňující komentář, že je něco jiného dopad komplexní rekonstrukce jako např. zateplení oproti rekonstrukci kuchyněk.


Dr. Doleček – Oni slíbili informovat o tom, co stihli připravit, komunikace probíhá, chtějí vše nachystat a doložit. Specifik Švehlovky jsme si vědomi, nyní jde hlavně o to vše nachystat a poslat.


Ing. Skrbek – Materiál se mu zdá kvalitnější než materiály minulé. Je však možné, že některým věcem nerozumí. Dr. Doleček říkal, že veškeré rekonstrukce by měly proběhnout přes letní období, ale víme, že to půjde přes veřejné zakázky a nemusí to dopadnout tak, aby stavba byla skutečně zahájena v polovině června, tedy nemusíme to vždy ovlivnit.


Materiál primárně řeší náklady na dostavbu, ale neřeší životní cyklus budovy, každá z nich má jistou životnost, většina nákladů jde na provoz. Zajímalo by jej, zda tyto rekonstrukce řeší provozní efektivitu v tom, že náklady budou po rekonstrukcích nižší, když hovoříme o šetření.


Mgr. Maňásek – Někde bude snížena i energetická náročnost budov, ale není to primárním cílem rekonstrukcí. Hlavně zvýšíme komfort bydlení či vyřešíme nyní neideální stavy. Zvýšíme kapacitu jednolůžek, které můžeme nabízet za vyšší cenu.


Dr. Doleček – Jedná se o mix, jsou tam rekonstrukce směřující k energetické úspornosti, ale dominantně je výzva vypsaná tak, aby bylo pohodlnější zázemí pro studenty. Každá rekonstrukce má jiný rozsah. Většina by měla ve svém důsledku vést k úsporám, ale není to hlavním cílem.


Prof. Liška – Nehledě na prioritu projektů si myslí, že všechny rekonstrukce vedou k úspoře, byť to není jejich primární cíl. Uspoříme na havarijních řešeních apod.


Ing. Skrbek – Zmíněno, že budeme šetřit, tak by jej zajímalo, jak to bude v procentech? Ať si uděláme představu, jak moc tvrdé to pro KaM bude.


Mgr. Maňásek – Spočítáno to není, protože to nelze odhadnout. Vše se bude soutěžit, reálné ceny mohou být jiné než odhadované. Dnes na tom KaM nejsou špatně, ve FRIMu je 70 mil. Kč, za rok 2022 byl slušný provozní zisk. Na delší dobu nelze nic predikovat. Pokud ale budou výdaje a příjmy stejné, jako letos, tak nebude třeba šetřit vůbec. Nevíme ale jaká bude obsazenost, proto to jen těžko odhadneme.


Dr. Doleček – I nyní mají průběžné roční investice různý rozptyl. Nyní předpokládáme, že nám vše vyjde. Nejde to vypočíst, toto ani předložený materiál neměl řešit. Více budeme vědět až po vyhlášení výsledků dotace.


Ing. Skrbek – Nyní máme odhadnuté náklady na různé modernizace a rekonstrukce, počítá se ale se zdražením v průběhu let? I to se samozřejmě těžko predikuje.


Mgr. Maňásek – Ano, je to těžko predikovatelné, nyní je situace turbulentní, ale očekává se uklidnění situace.


Dr. Kružík – Pokud bude recese, tak nastane velký útlum ve stavebnictví, proto by mohla být i soutěž lepší, budeme mít více zájemců o zakázku. Jakým způsobem, pokud vůbec, se počítá s vícepracemi?


Mgr. Maňásek – Pokud ví, tak tam vícepráce nejsou, žádný limit 10 % tam ani dát nejde vzhledem k dotaci, jinak bychom byli příkřeji hodnoceni.


Dr. Doleček – Řada aktivit je vypsána na více jak 2 roky dopředu od začátku prací, predikovat to tedy skutečně nelze.


Mgr. Farkaš – Pokud mají KaM někde ušetřit, tak mnoho studentů využívá toho, že jsou energie zdarma. Jeden studen těžící krypto nás stojí 10 tisíc Eur ročně. Elektroměr za pár set Kč nainstalovaný na každý pokoj nám ušetří velké množství financí. Měli bychom se tedy zaměřit na energetický audit.


Mgr. Maňásek – Toto je relevantní podnět pro Radu KaM, aby se ceny za energie zohledňovali v ceně nájmu.


Mgr. Glogr – Děkuje, předá podnět na Radě KaM.


Prof. Liška – Zvýšit ceny pro studenty je samozřejmě možné, ale fakulty mají i nyní možnost více hospodařit se stipendijním a sociálním fondem, aby ubytování svých studentů podpořily.


Ing. Skrbek – Jestli se neplete, tak žádost za Šafránkův pavilon podává LFP, dělá to primárně pro svoje studenty, bude se na rekonstrukci spolupodílet, ale provoz je reálně na KaM?


Mgr. Maňásek – Ano, provozují to KaM, budova je zatím svěřena LFP. Výnosy z toho mají tedy KaM.


Doc. Brom – U Šafránkova pavilonu je jeden nezpůsobilý výdaj, který jde za námi. Kde se s tím v nákladech počítá?


MUDr. Ježek – Těch 100 mil. Kč je počítáno i s DPH a je to součástí vkladu LFP.


Doc. Brom – Tím, že nyní dáme žádost včetně Švehlovky, neublížíme si?


Dr. Doleček – To nevíme, myšleno na to bylo, je zde ale šance, že Švehlovka kvůli poměru cena/lůžko nedopadne příliš dobře.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí materiál „Přehled investičních akcí KaM“.

Hlasování 18-0-0

Schváleno

6. Různé

Dr. Kružík přednesl informace z pracovní skupiny pro analýzu mezd. Vytvořili tabulku s mediány mezd, seskupené jsou dle fakult, let a mzdové kategorie, přepočteno je vše na plné úvazky a udělán z nich medián. Chce upozornit, že smysl tohoto datasetu je, abychom měli k dispozici střední míru, skrze niž budeme určovat trendy. Porovnávat konkrétní čísla je nesmyslné, toto je jen určená střední míra, spočítaná z dostupných dat. Mezivýstupem je vytvoření trendových tabulek/přehledů, které mají zatím rozdělené po fakultách, poté to bude děleno i dle základních kategorií. Data jsou anonymizovaná. Čísla rostou dle stejných poměrů, jako roste celá UK. Je tam i informace o tom, jak roste životní úroveň v ČR. Na datech stále pracují, je tam potřeba ještě zapracovat mimorozpočtové finance. V lednu či únoru bude analýza připravena a informace budou prezentovány komisi uceleně.


Dr. Jüptner – Moc děkuje za práci pracovní skupiny, mohou vzniknout zajímavé poznatky. První je, že by se chtěl přimluvit za to, abychom nemluvili o fakultách jako vítězích a poražených. Máme zde samosprávu, každá z fakult si může vnitřní poměry nastavit sama, nejde jen o vnější vlivy. Rád by, kdyby byla vidět i závislost křivek na Principech UK a jejím Rozpočtu.


Dr. Kružík – Děkuje za zpětnou vazbu. Nyní je to vztaženo k růstu rozpisových prostředků na UK, ještě si řeknou, jak to bude dále rozpočteno. Co se týče ostatních nápadů, tak pokud budeme mít dobrou datovou základnu, tak již není problém udělat dílčí analýzy. Rozdělení financí nemá vést k divergenci fakult.


Doc. Brom – Blíží se reforma PhD studia, jsou dvě možnosti pro společné zasedání. První možnost je čekat, až budeme znát detailní paramenty novely, což bude nejdříve koncem ledna. Druhá možnost je, že bychom přidali ještě jedno jednání na začátku prosince, kdy bychom si udělali ideovou debatu s tím, že ale nebudeme znát přesné parametry. Je zjevné, že bude výrazně vyšší tlak na počty doktorandů a prostředky na ně budou omezeny. Novela má být účinná až od akademického roku 2023/24, ale přijímací řízení probíhá již na podzim roku 2023. Prof. Krištůfkovi je to jedno, rád zasedne dvakrát, ale žádá o společné jednání všech 3 komisí.


Dr. Šima – Je pro to diskutovat reformu až bude známá alespoň vládní verze, před tím to nebude příliš efektivní.


Doc. Dolejší má za to, že něco bychom si mohli vydiskutovat předem.


PhDr. Stráský – Předčasná debata dle něj hrozí bezpředmětností.


Mgr. Farkaš – Jsme velmi silně to závisí na tom, kolik informací budeme mít. Pokud bude známo číslo k úvazku, či alespoň jeho obrys, tak to smysl má.


Dr. Jüptner – Ďábel se skrývá v detailu a malá změna tu reformu a její dopady může celé posunout.


Doc. Doleček – V pátek proběhlo jednání repre komise VŠ, kde MŠMT řekla, že již došlo k projednání připomínek od VŠ. Nyní musí MŠMT připravit veškeré podklady pro mezirezort, kam to půjde nejdřív začátkem prosince. Dalším připomínkovým místem bude opět ČKR, takže to uvidíme ještě jednou. Pokud půjde vše rychle, tak vládní návrh bude nejdříve v únoru, tak teprve začne legislativní proces. Nicméně jsou zde dva milníky – až to půjde do mezirezortu, kdy budeme znát názor MŠMT, nebo můžeme jednat až po vyřešení materiálu v mezirezortu.


Prof. Zahálka – Je pro to diskutovat to co nejdříve, protože by bylo dobré znát názory uvnitř UK.


Doc. Brom – Debata měla být o tom si vyjasnit, jak se na fakultách pracuje s oborovými radami a s počty doktorandů. Je myslitelné, že první ročník stráví všichni doktorandi v kombinovaném studiu a do prezenčního nastoupí až druhý rok – omezuje to ale zákon nebo naše vnitřní předpisy. Je tam celý balík věcí, jež lze diskutovat dříve, než budeme znát konkrétní čísla.


Doc. Brom vyhlásil orientační hlasování o tom, kdy členové komise debatu preferují:

Již v prosinci / až v únoru / bez preferencí

5 / 10 / 2


Doc. Brom – Připravuje se reforma vzdělávání pedagogických pracovníků, toho, jak mají vyučovat, jehož součástí i úprava Principů. Může se upravovat i koeficient K, 1 % se má rozdělit dle počtu odškolených osob, což je asi 8 mil. Kč, dále se má vydělit samostatná částka na provoz školícího centra.


MUDr. Fontana – Je to součástí celého širšího materiálu, bude to v Principech 2024, nyní nic konkrétního nenavrhují, půjde to standardní cestou.


Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.
Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UKPoslední změna: 17. leden 2023 12:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám