Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 13. prosince 2022


Přítomní: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF), JUDr. Michal Říha (PF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), MUDr. Anna Malečková (LFP), doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF), PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), JUDr. Miroslav Sedláček LL.M., Ph.D. (PF)


Hosté: Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), MUDr. Josef Fontana (RUK), Mgr. Jitka Baťková (RUK)

Program:

 1. Zahájení

 2. Informace od vedení UK

 3. Úprava harmonogramu realizace jednotného EIS

 4. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2022

 5. Změna Pravidel hospodaření UK v souvislosti s NPO

 6. Návrh OR – odpisový plán 2023

 7. Právní jednání

    a. 

  Dodatek č. 2 k SoD „Výstavba provizorní menzy“

    b. 

  Dodatek č. 8 k SoD „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2.LF"

    c. 

  Obnova chytré trafostanice v objektu FTVS

    d. 

  Pronájem loděnice v Poděbradech

    e. 

  Pronájem Šafránkova pavilonu v Plzni

 8. Různé

1. Zahájení

Doc. Brom zahájil zasedání, poděkoval všem za jejich účast a seznámil je s návrhem programu dnešního jednání.

2. Informace od vedení UK

Mgr. Maňásek, kvestor UK, poděkoval za slovo. Prvním bodem, o němž bude dnes mluvit, je příprava Principů, druhým je novelizace pravidel pro čerpání z fondu Mikuláš. Během podzimu probíhala jednání s fakultami o tom, v čem by se Principy na další rok měly měnit. Zítra zasedne pracovní skupina pro ekonomiku, která následně předloží informace a návrh nového znění Principů AS UK a Ekonomické komisi. Budeme vycházet i z ekonomických výhledů na roky 2023 a 2024. Někde se budou Principy otevírat více, jinde méně, zejména v návaznosti na ekonomický výhled. Za rok 2024 bychom rádi zařadili i střednědobé výhledy, jako je např. financování doktorandů. Nejde to nechat až na finální rozhodnutí o novele zákona. V lednu se k tomuto tématu chceme setkat.


Mgr. Farkaš – Víme, kde nás čekají největší změny?


MUDr. Fontana – Ve vědě se diskutuje mechanismus načítání aktuálnějších dat do rozpisování. Týká se to více článků. Druhá věc je vize uzavření otázek, které již měly být vyřešeny, či proměny systémů na podporu financování vědy. Diskutuje se i budoucí proměna Donatií. Budou otevřeny i odměny pro členy koordinačních rad. Něco ještě nebude v Principech 2024, ale je potřeba to diskutovat již nyní. Co se týče příspěvku, tak tam budeme muset přenést fix na další období, ať započítáváme aktuálnější data. V rámci „K“ bychom chtěli sledovat aktualizaci a propisování některých parametrů, ať sledujeme posuny. U Mikuláše je předpoklad navýšení, pro rok 2024 otevřeme diskuzi ohledně nemovitého majetku. U čl. 5 a 6 jsou upraveny parametry koheze, tak to bude i po této stránce funkční, výkyv dolů nás nečeká.


Mgr. Farkaš poděkoval za informaci.


JUDr. Říha – Co bude u pedagogických kompetencí měřitelným ukazatelem pro financování?


MUDr. Fontana – Tam jsou zatím navrhovány dvě varianty, ještě budou detailněji projednány.


Dr. Stráský – Diskuze bude až pak nad konkrétním návrhem. Poslední oficiální hodnocení vědy proběhlo 2018, vycházelo se z publikací za roky 2013-2017. Je potřeba to aktualizovat, je to založené na starých datech. Chtěl by varovat, že neumíme implementovat náhlé změny. Dodnes nejsou implementované kariérní řády. Musíme pedagogické dovednosti implementovat, ale musí to být reálné a funkční.


MUDr. Fontana – To je přesně tou snahou, aby se Strategický záměr propisoval i do Principů. Je to o váze, o spolehlivé datové základně. Co se týče Kariérních řádů, před 14 dny k tomu proběhl kulatý stůl. Snahou vedení bylo srovnat zatím vydané KŘ, říci si co považujeme za dobrou praxi, co se má upravit. Dvě fakulty prezentovaly své funkční modely. Pokud pedagogické kompetence budou zavedeny a budou věrohodná data, tak to můžeme zavést.


Mgr. Maňásek – V pravidlech pro fond Mikuláš se změní tři hlavní body. První je rozdělení akcí: budeme rozlišovat velké akce a mimořádnou pomoc. Druhá změna je rozdělení pravidel pro to, kdy se bude z Mikuláše půjčovat a kdy půjde o nevratný příspěvek. Budou se z něj moci i financovat věci stran energetických úspor. Dále zavedeme podrobnosti pro specifikaci žádosti, co vše má být její součástí. Bude se zakládat komise pro investiční rozvoj a dislokace, která se žádostmi bude zabývat.


Doc. Brom – Kdy to bude předloženo k diskuzi? Je letos Mikuláš vyčerpán či tam něco zbývá?


MUDr. Fontana – V Mikuláši většina sumy zbývá v rámci příspěvku. Začínali jsme s 2,4 mil. Kč, musíme fond doplnit. Závislá je jeho výše i na žádostech fakult.


PhDr. Doleček – Půjde to ke schválení v 1Q. Principy jsou důležité, velké akce dominantně způsobilé, musíme umožnit i extra výdaje. Dominantně půjde o půjčky, nevratný příspěvek jen výjimečně, aby tam bylo koncepční zdůvodnění. Žádost bude mít jasné parametry, budou muset ukázat, že umí pracovat s fondy a že mají reálný důvod, proč žádají.


Prof. Zahálka – Vítá konkretizaci. Zaznělo, že vznikla komise – bude se jednat o poradní komisi paní rektorky, která bude žádosti posuzovat, a následně žádosti paní rektorka předloží Ekonomické komise AS UK a plénu AS.


PhDr. Doleček – Ano, tak to bude. Komise již je, má k jednání více témat, ale toto je jedno z nich. Žádosti pročte, zkontroluje náležitosti, ale má ryze poradní funkci.


Mgr. Farkaš – K nevratným příspěvkům, které mají být dané na priority: bylo by dobré, kdyby spolu s tím RUK pomáhal fakultám žádat si o malé granty na udržitelnost z fondu životního prostředí.


PhDr. Doleček – Toto dělají, každá fakulta, která řeší energetickou udržitelnost, se tím zabývá. Zde je spoluúčasti okolo 30 %, je to složité, ale půjde to.


MUDr. Fontana – Projektová podpora již jedna fakulta konzultovala, nakonec to ale nevyšlo kvůli vysoké spoluúčasti.


Mgr. Farkaš – RUK by jim mohl dávat seznam možných grantů, o něž vůbec jde žádat, zda se zúčastní je jen na nich.


Doc. Dolejší – Nelíbí se mu slovo „komise“ u poradního orgánu paní rektorky. Sice žádostí předpřipraví, zkontrolují po formální stránce, ale stejně je znovu projedná Ekonomická komise AS UK a plénum AS UK, dále by to mělo být činností odboru RUK. Je to podle něj nadbytečný krok.


PhDr. Doleček – Komise je pracovní těleso sloužící paní rektorce, je čistě na ní, jak si to projedná. Posuzování Mikuláše je jen jednou z věcí, co komise řeší.


JUDr. Říha doplnil, že mnoho fakult ani nemůže o výzvy na udržitelnost žádat, jelikož mají staré budovy.

3. Úprava harmonogramu realizace jednotného EIS

Mgr. Maňásek – Proběhly předběžné tržní konzultace s potenciálními dodavateli. Účastnili se tři dodavatelé, zadání bylo oproti předchozím verzím zpřesněno, i tak se všichni vyjádřili, že tomu stále dostatečně nerozumí. V některých ohledech je stále nutné dokumentaci upřesnit, aby byli schopni dát adekvátní cenový odhad pro realizaci. Na základě tohoto podnětu přišla jedna nabídka, její cena však byla 2x tak velká, místo 100 mil. Kč činila 200 mil. Kč bez DPH. Je proto potřeba skutečně zadání zpřesnit, vyhodit překonané věci, odstranit analýzu současného stavu, která může vést k snížení ceny. Na upřesnění je potřeba nějaký čas, asi 6 měsíců. Během toho bude upřesněn kontrolní řetězec – návrhy struktur účetních pohybů. Současně budou i upřesněny základní ekonomické procesy: schvalování objednávek, faktur, cestovní příkazy. Chceme úroveň business analýzy, ať jsou dělány jednotně napříč UK. Nemůžeme zase být moc detailní, ať neomezíme počty dodavatelů.


Doc. Brom – Toto je zatím pouze pro informaci, nebudeme přijímat usnesení. Detaily budou předloženy na IT komisi.


Mgr. Farkaš – Když dojde k vypuštění analýzy současného stavu, tak se vlastně vyhodí papír za 15 mil. Kč?


Mgr. Maňásek – Nestálo to tolik, byl to jen jeden z bodů rozpočtu. Návrh do budoucna využijeme, technické zadání využijeme z větší části. Analýza jen nebude součástí zadávací dokumentace, ale bude jako výchozí bod.


Mgr. Maňásek představil harmonogram projednávání, v červnu chtějí představit zakázku.


Mgr. Farkaš – Co se týče jednotné metodiky, tak se řekne fakultám, že to bude jednotné a budou mít povinnou metodiku, kterou si musí zavést?


Mgr. Maňásek – Ano, přesně tak. Některé prvky dáme už do stávajícího systému. Kontrolní mechanismus zavedeme už od 1/2024. U zbytku záleží, zda to půjde zavést už teď či ne.


Ing. Srbek – Zavádět něco od ledna není ideální, když běží závěrka.


Mgr. Maňásek – Nemluví o zavedení ekonomického systému, ale o změně účetních struktur. Bude to znamenat, že ve chvíli, kdy se budou zakládat nové zakázky, tak by měly být v nové struktuře. Stávající však poběží stále ve staré.

4. Čerpání rozpočtu UK a rekapitulace hospodaření jejích součástí k 30. 9. 2022

Mgr. Maňásek – Jedná se o informační materiál, cílem je ukázat, jak jsme na tom jako UK s celkovým hospodařením, zda tam není problém – ten není. Hospodaření vypadá standardně, UK je v zisku, poměr obdobný jako v loňském roce. Predikce mírného zisku, všechny fakulty nyní v zisku. U součástí jsou drobné změny oproti loňsku – loni KaM ve ztrátě, letos v zisku, zejména obsazené koleje a doplňková činnost. KaM příprava plánu oprav na další 2-3 roky, zisk tedy půjde do fondu oprav. SBZ je v plusu v doplňkové činnosti, v hlavní činnosti v mínusu. Na konci roku čeká cca 3 mil. Kč zisk. Centrum Krystal jako celek skončí ve ztrátě, velké odpisy jsou dané rekonstrukcemi.


Doc. Brom – Žádná fakulta nemá problém s energiemi?


Mgr. Maňásek – Ne, nyní ne.


Mgr. Farkaš – Za co jsme dostali pokuty? Co jsme prodali za 1 mil. Kč? A jak mohou mít některé fakulty negativní vnitro-organizační náklady?


Mgr. Maňásek – Vnitřní vztahy ověří, co jsme prodali z hlavy také neví, ale ověří. Pokuty máme občas od ÚOHS, FP či Úřadu práce. Jsou to drobnější částky, ale nastřádá se to. Zejména jde o nedoložení věcí, Úřad práce najde nedoplatky na sociálním/zdravotním pojištění. Žádná konkrétní velká pokuta tam nebyla.

5. Změna Pravidel hospodaření UK v souvislosti s NPO

Mgr. Maňásek – Jedná se o vnitřní předpis, proběhne celé schvalovací kolečko. Návrh je nyní na KR a RKR, připomínky vzneseny nebyly. Dalším krokem je předložení do AS UK. Motivací pro změnu jsou projekty z NPO, dostaneme mnoho financí předem formou příspěvku, kdy nám to spadne do fondů. MŠMT si tím může financování zjednodušit i v budoucnu. Dle stávajících Pravidel pro hospodaření UK je povinností RUK příspěvek ihned přeposlat na fakulty. Záměrem změny je rozposíláváni přizpůsobit harmonogramu rozpočtů, aby finance šly na fakulty dle toho, jak je budou čerpat. Upravují se 3 články Pravidel. V souvislosti s projektem budeme MŠMT a EU reportovat čerpání financí.


Mgr. Farkaš – Máme si to představit tak, že ve fondu budou omašličkované peníze? Nebude se muset upravit čerpání i na fakultách?


Mgr. Maňásek – Obecně je možné mít ve fondech omašličkované peníze a je to běžné. Nepředpokládá, že by fakulta mela ve svých pravidlech něco, co by tomu odporovalo. 


PhDr. Doleček – Je to také úprava i do budoucna.


JUDr. Říha – Ministerstvo financí hledá, kde se dá v rozpočtu škrtat, takže je dobré, že to půjde dopředu. Ale nebude to mít vliv i na toto?


PhDr. Doleček – NPO se plní do 2024, ale žádosti jen do 2023, proto MŠMT již nyní předpokládá, že fondy zapojíme.


Mgr. Farkaš – K čl. 29 (DPH) – nemělo by se do tohoto článku něco doplnit?


Mgr. Baťková – DPH je obecně nezpůsobilý náklad, MŠMT nám to dává i tak z fondu F. Takto ta definice stačí.

6. Návrh OR – odpisový plán 2023

Mgr. Maňásek – Schválilo jej již KR, na Ekonomickou komisi je to jen pro informaci. Od 1.1. se posune hranice pro odpisy. Zvyšuje se limit pro drobný hmotný majetek podléhající evidenci, aktualizují se tabulky pro účetní a daňové odepisování. OR neobsahuje narovnání odepisování dříve pořízeného majetku. OR se bude vztahovat na technické zhodnocení od 1.1.2023 dál, starší majetek se odepisuje dle stávajících postupů. V souladu s přípravou na EIS jsme zjistili, že fakulty postupují různě při odepisování. Máme rok 2023 na analýzu a návrh, jak se s tímto vyrovnáme, ale to bude až od 2024. Tajemníci již OR viděli.


Mgr. Farkaš – Je fajn, že se posouvá limit. Dojde i automaticky k posunu u už řešících zakázek, které toto umožňují?


Mgr. Maňásek – Záleží na datu pořízení majetku, nejde to posunout u starších.

7. Právní jednání

a. Dodatek č. 2 k SoD „Výstavba provizorní menzy“

Mgr. Maňásek – Zareaguje na 5 změnových listů. První dva jsou změna napojení kontejnerů a změna přípojek – vedou jinudy. Třetí jsou nečekané události – nejde dodat buňky za původní ceny, změna v mezích ZZVŘ. Část gastro-vybavení nové menzy je nově pořízeno, původně byl předpoklad přesunout maximum vybavení ze stávající menzy. Nevyplatí se to, navíc se prodloužila doba provizoria. Gastro zaplatí KaM, na změny č. 1-3 a 5 půjdou finance z Mikuláše. Zaplatíme asi o 880 tis. Kč méně na DPH, ty budou vráceny do Mikuláše.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh uzavření dodatku č. 2 k SoD „Výstavba provizorní menzy“ se zhotovitelem PSC Construction a.s. v návaznosti na změnové listy č. 1 – 5 a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

b. Dodatek č. 8 k SoD „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2.LF"

Mgr. Maňásek – Jedná se o návrh 2.LF, o vícepráce doplnění elektroinstalace a rozvodů vodu a dopravního značení. Součástí i méně práce. AS 2.LF kladné stanovisko, navýšení zaplatí fakulta.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 ve znění dodatků č. 1 - 7, s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou a PSG Construction a. s., IČO: 05042020, jehož předmětem  je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 460 038,84,- bez DPH, a dohoda o narovnání, jejímž předmětem je oprava chybného součtu ve změnovém listu č. 18 o částku ve výši - 76 996,- Kč, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

c. Obnova chytré trafostanice v objektu FTVS

Mgr. Maňásek – Materiál předložila FTVS, jedná se o záměr sepsat SoSB na věcné břemeno související s trafostanicí na dobu trvání živostnosti zařízení. Smlouva je úplatná, jednorázová náhrada, tržní ohodnocení poté, co uvedeno do provozu. AS fakulty vyjádřil kladné stanovisko. 


Mgr. Glogr – Jak se odliší časový okamžik „konce životnosti“, když bude stanice průběžně modernizována? V jakých částkách se náhrada bude pohybovat?


Mgr. Maňásek – Jedná se o desítky tisíc Kč, dle posudku. Ohledně životnosti neví, znalec toto bude muset zohlednit.


Mgr. Glogr – Nedá se využít výhody, že u nás stanici mohou udělat? Kdyby si ji postavili jinde, tak to bude dražší. Je to dobrý podklad pro vyjednávání o slevě na energie.


Mgr. Maňásek – Energie jsou v rámci ZZVŘ, což je trochu problematické.


Ing, Skrbek – Nynější stanice je v majetku UK, pokud ji chceme modernizovat, což je nezbytné, tak to bude nákladné, zároveň nedostaneme ani územní souhlas. My tam tu stanici chceme.


Doc. Dolejší – Souhlasí, že stanice je potřeba, ale je potřeba, aby byla skutečně bezpečná. Je ve smlouvě nějaké vypořádání škod, kdyby stanice nějaké škody způsobila?


Mgr. Maňásek – Pokud by to ve smlouvě nebylo, tak náhrada škody vyplývá automaticky ze zákona.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění chytré trafostanice TS 7932 k tíži pozemků parc. č. 302/6, 302/7 a 302/28, jehož součástí je budova č. p. 269, k. ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zřízení a udržování chytré trafostanice, jakož i oprávnění vstupovat  a vjíždět na služebné pozemky v souvislosti se zajištěním provozu, oprav, modernizace a údržby chytré trafostanice ve prospěch PREdistribuce, a.s., IČO: 27376519, a vyjadřuje k němu kladné stanovisko.

Hlasování 15-0-0

Schváleno

d. Pronájem loděnice v Poděbradech


Mgr. Maňásek – Jedná se o pronájem pro FO na 10 let. Součástí smlouvy je i inflační doložka, bude uplatňována až od roku 2025, proč, to ale neví, bylo to součástí dohody mezi ÚJOP a panem Maříkem. Do pátku zjistí detaily. Cena byla stanovena dohodou, mělo by se jednat o cenu v čase a místě obvyklou.


Dr. Pečený – Je to spojené s tím, že objekt loděnice je prakticky využitelný jen cca 3 měsíce v roce, což vstupovalo i do vyjednávání. Není tam přívod pitné vody. Rád zjistí, proč se začne s doložkou od 2025.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Davidem Maříkem, bytem Palachova 498, 290 01 Poděbrady, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem areálu loděnice v Poděbradech o celkové výměře 2 780 m², za měsíční nájemné ve výši 24 000,- Kč bez DPH a 2 780,- Kč za pronajatý inventář, s kladným stanoviskem s výhradou doplnění informací o aplikaci inflační doložky.

Hlasování 14-0-0

Schváleno

e. Pronájem Šafránkova pavilonu v Plzni

Mgr. Maňásek – Jde o budovu svěřenou LFP. Část ubytovací provozují KaM, hovořilo se o ní minule. Část výuková byla využívána do doby, než se LFP přestěhovala do nového kampusu, nyní jsou prostory prázdné. LFP se pokusila tyto prostory pronajmout, nájemce našla. Nájemné je na 10 let, cena je v čase a místě obvyklá, součástí je inflační doložka. AS LFP vyjádřil kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš – Zaujalo jej rozpočítání služeb a energií, kde jsou koeficienty nahodilé. Jak se to počítá? Je to zvláštní, např. teplá voda je tam dvakrát.


Mgr. Maňásek – Detaily zjistí, je tam dohoda LFP a KaM stran rozpočítání energií, ale ověří na fakultě.


Mgr. Farkaš – Děkuje, bylo by dobré, aby se na tom jednotně dohodli. Instalace podružných měřáků je velmi dobře návratná investice.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se Scio, s.r.o., IČO: 10779442, se sídlem Pobřežní 658/34, Praha 8, PSČ 186 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Šafránkova pavilonu na adrese Alej Svobody 703/31, 301 00 Plzeň, za roční nájemné ve výši 958 850,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem s výhradou doplnění rozpočítání energií.

Hlasování 16-0-0

Schváleno

8. Různé

Doc. Dolejší – jsou problémy s financemi na velké vědecké infrastruktury, což ovlivní vědeckou práci. Ohrožuje ji to nyní, stejně tak i mobilitu studentů.


JUDr. Říha – Zítra se o tom bude na vládě jednat znovu.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 6. únor 2023 10:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám