Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 20. ledna 2023

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 16. prosince 2022.

 3. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 4. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK (č.j. 225/2022) ve znění modifikace předkladatele.

 5. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Jednacího řádu Akademického senátu UK (č.j. 253/2022) ve znění modifikace předkladatele.

 6. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Pravidel hospodaření UK (č.j. 254/2022).

 7. AS UK navrhuje jmenovat do Etické komise UK Mgr. Barboru Štindlovou, Ph.D., Mgr. Tomáše Konečného a Kamilu Otrubovou.

 8. AS UK jmenuje zástupcem ve Studentské komoře RVŠ Bc. Marka Boňka.

 9. AS UK bere na vědomí Zprávu o čerpání prostředků AS UK v roce 2022.

 10. AS UK neschvaluje navýšení odměny za činnost v AS UK za přípravu, případně předprojednání materiálů v pracovních komisích a za účast na zasedání pléna AS UK pro člena AS UK ve výši 1500 Kč.

 11. AS UK schvaluje navýšení stipendia za činnost v AS UK za přípravu, případně předprojednání materiálů v pracovních komisích a za účast na zasedání pléna AS UK pro člena AS UK ve výši 1500 Kč.

 12. AS UK bere na vědomí informaci o stavu naplňování akčního plánu HR Award ke konci roku 2022.

 13. AS UK projednal návrh uzavření dodatku č. 2 k SoD „Výstavba provizorní menzy“ se zhotovitelem PSC Construction a.s. v návaznosti na změnové listy č. 1 – 5 a souhlasí s jeho uzavřením.

 14. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019 ve znění dodatků č. 1 - 7, s názvem „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK“ mezi Univerzitou Karlovou a PSG Construction a. s., IČO: 05042020, jehož předmětem  je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné stavební práce a celkové navýšení ceny za provedení díla ve výši 460 038,84,- bez DPH, a dohoda o narovnání, jejímž předmětem je oprava chybného součtu ve změnovém listu č. 18 o částku ve výši - 76 996,- Kč. AS UK doporučuje dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 15. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 16. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 17. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 20. leden 2023 14:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám