Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 17. března 2023

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 20. ledna 2023.

 3. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 3. února 2023.

 4. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 5. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK (č.j. 20/2023).

 6. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru J. M. paní rektorky UK jmenovat prof. PhDr. Evu Voldřichovou Beránkovou, Ph.D. prorektorkou pro zahraniční záležitosti.

 7. AS UK nominuje do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK Pavla Linzera (PF), Ing. Jana Hrabovského (MFF), RNDr. Radka Pilečka (PřF), Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. (FF), PhDr. Petra Jüptnera, Ph.D. (FSV), Leonu Petlíkovou (2.LF) a Bc. Veroniku Vohlídkovou (PedF).

 8. AS UK nominuje do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK PhDr. Mgr. Pavla Pečeného, Ph.D. (ÚJOP) a Mgr. Michaela Glogra (PF).

 9. AS UK projednal předložený materiál a souhlasí se vstupem UK skrze CUIP do i&i Biotech Fund a doporučuje materiál ke schválení ve Správní radě UK.

 10. AS UK projednal záměr uzavřít s La Place, s.r.o., IČO: 05785189, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem Sally terreny a zahrady o celkové výměře 5 334,34 m², za celkové měsíční nájemné ve výši 36 300,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.

 11. AS UK projednal záměr uzavřít s Vyšší odbornou školou Plzeň s.r.o., IČO: 27910342, se sídlem U Borského parku 2887/27, PSČ 301 00, Plzeň, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem budovy Pavlovova pavilonu č.p. 517, která je součástí pozemku parc. č. 11580, a souvisejících pozemků, k. ú. Plzeň, za roční nájemné ve výši 3 402 880,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.

 12. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 02.08.2018, ve znění dodatku č. 1 - dodatku č. 5 na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna ceny díla o 975,- Kč bez DPH, změna osoby oprávněné jednat za Univerzitu Karlovu a změna výměry podlahových ploch jednotlivých částí kampusu Mephared 2. AS UK doporučuje dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku.

 13. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického vedení k tíži pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČO: 03447286, v k.ú. Nové Město, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 14. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického vedení k tíži pozemků ve vlastnictví Všeobecné fakultní nemocnice, IČO: 00064165, v k.ú. Nové Město, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Univerzity Karlovy, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 15. AS UK projednal záměr zřídit bezúplatné věcné břemeno spočívající v umístění vodovodního řadu k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/228, 764/267, 764/272, 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav vodovodního řadu ve prospěch Hl. m. Prahy, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., IČO 25656112, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 16. AS UK projednal návrh Smlouvy o dílo na akci „UK – KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM“ a doporučuje ji předložit k projednání ve Správní radě UK ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

 17. AS UK bere na vědomí Stav naplňování Plánu rovných příležitostí UK.

 18. AS UK bere na vědomí materiál Kontrolní zprávy k institucionální akreditaci.

 19. AS UK bere na vědomí Zprávu o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2020/2021.

 20. AS UK bere na vědomí předložený materiál „Plán opatření pro zlepšení stability zápisů ve Studijním informačním systému (SIS)“ reagující na usnesení AS UK ze dne 3.2.2023 a souhlasí s implementací navrhovaných opatření.

 21. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 22. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 23. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 17. březen 2023 14:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám