Zápis ze zasedání AS UK 20. ledna 2023


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

MUDr. Tomáš Stejskal


Prof.MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. 

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Martina Horáková

Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

Prof. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.

David Kverka

Karel Mikulčák

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Doc. MUDr.Vladimír Koblížek, Ph.D.

Martin Mucha


PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

Mgr. Eliška Voříšková

Amir Dezham

FF

PF

PedF

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Tomáš Konečný

Mgr. David Pavlorek

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Mgr. Michael Glogr

PhDr. David Greger, Ph.D.

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

Bc. Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Mgr. Bc. Filip Hruša

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

 Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

 Mgr. Anna Altová

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc.

Mgr. Anna Yaghobová

Mgr. Andrej Farkaš

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Bc. Marek Boňko

Mgr. Jan Křovák

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Mgr. Martin Boukal

Mgr. Karolína Štauberová

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Bc. Terezie Remencová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Jiří Mrázek, Th.D.

 Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

 Františka Keprtová

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Marek Lentvorský

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Bc. Martina Pustková (FHS)

Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)

ThDr. Pavel Helan, Th.D. (HTF)

Tomáš Pavelka (LFHK)

Prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D. (PF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

Bc. Veronika Vohlídková (PedF)

MUDr. Anna Olšerová (2.LF)


Dále nepřítomni

Mgr. Kateřina Hlaváčová (HTF)

Bc. Lalia-Irena Diopová (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

Prof. Ph.Dr. Lenka Rovná, CSc. (KR)

Mgr. et Mgr. David Hurný (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (ombudsmanka)

ThDr. Pavla Damohorská, Th.D. (HTF)

ThDr. Ing. Anna Müllerová (HTF)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Jakub Čech (PF)

Mgr. Jan Hrabovský (MFF)

Jiří Pilip (FF)

Michael Kučera

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK (PF)

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK (PF)

1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl, že během zasedání se bude hlasovat pomocí elektronických hlasovátek. Koordinátorem elektronického hlasování byl určen Mgr. Farkaš (MFF).


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: JUDr. Michal Říha (PF), Martina Horáková (3.LF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 3

Schváleno


Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 16. prosince 2022

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy UK

5. Volba kandidátů na členy Etické komise UK

6. Delegace zástupce do Studentské komory RVŠ

7. Trendy ve vývoji mezd na UK

8. Zpráva o čerpání prostředků AS UK

9. Stav naplňování akčního plánu HR Award ke konci roku 2022

10. Právní jednání

11. Informace z pracovních komisí

12. Informace z Rady vysokých škol

13. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 16. prosince 2022

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že do návrhu zápisu ze zasedání AS UK byly zapracovány připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 16. prosince 2022.”

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Rozpočet, legislativa, výstavba

J. M. paní rektorka uvedla, že novela zákona o vysokých školách by v rozmezí několika dnů měla být posunuta do mezirezortního řízení. Vedení UK vývoj v této oblasti sleduje, stejně jako připravovanou novelu zákoníku práce. Delegace ČKR tento měsíc na toto téma jednala s MPSV a tlačila na to, aby se nároky nezpřísňovaly nad rámec požadavků novelou implementované směrnice. Bylo přislíbeno, že návrhy budou do novely před mezirezortním řízením zapracovány. Změna pro UK bude spočívat především v nových povinnostech v její pozici zaměstnavatele u DPČ a DPP. Třetím sledovaným zákonem je připravovaný zákon o vědě. Nově nemá být pouze o poskytování institucionální podpory vědy, ale objeví se zde i úprava duševního vlastnictví, transferu technologií a podobně. Co se týče výstavby, proběhlo jednání na MŠMT o tom, které mají být podpořeny v rámci NPO, a J. M. paní rektorka oceňuje posun, který v této oblasti nastal. Vedení UK rovněž obdrželo podklady od MŠMT pro rozpis příspěvků. Došlo k velmi mírnému poklesu v ukazateli K, zlepšila se graduation rate, mírně narostl počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků i studujících v cizím jazyce. Naopak nastal mírný pokles u zaměstnanosti absolventů a v externích příjmech.


Věda

J. M. paní rektorka v tomto bodě informovala, že bylo odevzdáno všech pět projektů do OP JAK, kde je UK hlavním řešitelem. UK je pak v celé další řadě projektů i v pozici spoluřešitele. Probíhá příprava kontrolních zpráv institucionální akreditace, které zpracovává OKVA. Byly vytvořeny pracovní skupiny pro oblast hodnocení vědy, které by měly zasednout v průběhu února.


Studium, zahraničí

Co se týče studia, požádala J. M. paní rektorka ve světle současných událostí děkany a děkanky o informace o agenturách, se kterými fakulty spolupracují v oblasti získávání uchazečů. K zahraniční problematice uvedla, že minulý týden proběhlo úspěšné setkání s velvyslanci, ze kterého UK čerpá konkrétní nabídky na spolupráci a posílení zahraniční spolupráce. Vedení UK se chce také začít věnovat vízové problematice, která trápí všechny veřejné vysoké školy. Tlačit chce především na digitalizaci.


Komunikace

V současné době probíhají bilanční schůzky J. M. paní rektorky s děkany na základě vyplněných dotazníků. Ukázalo se, že je dobře si stanovit priority, a potvrdila se existence mezer a nutnost posílení některých agend. Bude se rovněž upravovat fungování RKR. J. M. paní rektorka dále uvedla, že má dobrý pocit z proběhlých akcí „snídaně s rektorkou“, během kterých navštívila již tři fakulty. Rovněž pozvala členy AS UK na moderovaný dialog s prorektorkou pro IT z Harvardu Klárou Jelínkovou, který se bude konat 29. května.


Vnější vztahy

J. M. paní rektorka v tomto bodě připomněla podepsání smlouvy o spolupráci s Wikimedia. Dále připomněla možnost předkládat nominace na Cenu Miloslava Petruska za prezentaci. Rovněž uvedla, že bylo zveřejněno video „Univerzita našich příběhů“, které považuje za hezký studentský počin. Jde o jeden z výstupů soutěže, kterou pořádá OVV.


Jiné

Vedení UK se sešlo s členy správní rady Nadačního fondu UK a debatovali o přechodu práce NF do další úrovně a posílení jeho aktivit. J. M. paní rektorka věří, že se podaří zlepšit komunikaci s donory i příjemci podpory. J. M. paní rektorka pak v závěru svého vystoupení představila 10 vydařených počinů nového vedení UK za poslední rok.


Následně sebe a své vize pro výkon funkce představila Kateřina Šámalová (FF), nová ombudsmanka UK.


Rozprava


Mgr. Farkaš požádal o upřesnění informace o veřejné zakázce v oblasti podpory při procesu zaměstnávání cizinců na UK. J. M. paní rektorka uvedla, že cílem je usnadnit při zaměstnávání cizinců fakultám proces a komunikaci s úřady. Mgr. Maňásek doplnil, že jde především o to, že se zaměstnáváním cizinců a vyjížděním zaměstnanců UK do zahraničí je spojeno spoustu administrativních úkolů ve vztahu k finančním úřadům, správám sociálního zabezpečení a dalším. Tyto postupy jsou administrativně velmi náročné a v každé zemi se liší. V rámci dané zakázky má UK nasmlouváno poradenství a pomoc s registracemi pro určitou skupinu zemí, kam zaměstnanci nejčastěji vyjíždějí či odkud zaměstnance UK nejčastěji přijímá. RUK má být centrálním místem, aby s touto záležitostí fakulty neměly tolik práce. Konkrétně má tuto agendu na starosti Mgr. Irena Aridi.


Mgr. Konečný uvedl, že v souvislosti s novelou zákoníku práce vzniká další problém. Tím, že se zvedá minimální mzda, si musí někteří zaměstnanci se zkrácenými úvazky doplácet minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. RUK by měl vydat metodické doporučení směrem k fakultám, protože problém se týká čím dál většího počtu lidí. J. M. paní rektorka přislíbila, že tuto záležitost bude řešit se zástupci ekonomických odborů fakult.


JUDr. Říha se dotázal, zda MPSV počítá s tím, že bude zachován zvláštní režim rozvrhování práce u akademických pracovníků, kteří si práci rozvrhují sami. J. M. paní rektorka uvedla, že není jisté, zda a jak tato záležitost bude řešena.


JUDr. Říha se dále dotázal na možnost rozšíření nemocenského pojištění na doktorandy. J. M. paní rektorka uvedla, že o této možnosti nic neví, ale bude sledovat průběh mezirezortního řízení.


Mgr. Farkaš se dotázal, zda vedení UK pokročilo v hledání levnější alternativy jídla po zvýšení cen stravování v menzách. J. M. paní rektorka uvedla, že vedení UK zkoumá, zda by namísto snižování ceny „sociálního“ jídla nebylo cílenější a efektivnější zvýšit příspěvek na stravování lidem, kteří pobírají sociální stipendium. Mgr. Konečný uvedl, že se domnívá, že tato forma podpory neřeší daný problém a velká část studentů z pomyslného síta vypadává. J. M. paní rektorka uvedla, že situace se stále analyzuje. Mgr. Farkaš uvedl, že to má být překlenovací opatření, ale primárně by UK spolu s ČKR měla kontinuálně vyvíjet tlak na to, aby se zvýšila dotace na stravování, která se nezvýšila už 10 let.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy vnitřních předpisů UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu UK (č.j. 225/2022)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, J. M. paní rektorce. J. M. paní rektorka uvedla, že novela má za cíl upravit pravidla pro konání písemných státních zkoušek. Doc. Martínková doplnila, že tuto klíčovou změnu vítá, protože rozšiřuje portfolio možností, ale zároveň garantům studijních programů nic nenařizuje. Poděkovala za připomínky Studijní komise AS UK směřující k úpravě zajištění možnosti účasti veřejnosti. Mgr. Sýkorová doplnila, že novela obsahuje několik dalších drobností, které stručně představila.


JUDr. Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK navrhla upravit požadavek veřejnosti. Po předložení modifikace vyjádřila komise k návrhu kladné stanovisko.


Předkladatel na základě doporučení Legislativní komise AS UK a Studijní komise AS UK provedl modifikaci tohoto návrhu, která byla řádně vyvěšena na internetových stránkách. Legislativní komise AS UK doporučila vzít modifikaci za základ dalšího projednávání. Nejprve tedy plénum hlasovalo o tom, zdali znění modifikace může být vzato za základ dalšího projednávání.


Hlasování o modifikaci

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Studijního a zkušebního řádu UK (č.j. 225/2022) ve znění modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

II. Dílčí změna Jednacího řádu Akademického senátu UK (č.j. 253/2022)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK, předal slovo předkladateli, Mgr. Farkašovi. Mgr. Farkaš uvedl, že téma distanční účasti senátorů na zasedáních AS UK se řeší již nějakou dobu. Základem novely je doplnění ustanovení o distanční účasti a umožňuje především to, aby distančně připojení mohli být na zasedání plně účastni včetně práva hlasovat. Na základě pozměňovacího návrhu předkladatel návrh novely modifikoval, čímž se vyřešily některé sporné otázky.


JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK, seznámil AS UK se stanoviskem J. M. paní rektorky (č.j. 14/2023).


Předkladatel provedl modifikaci tohoto návrhu, která byla řádně vyvěšena na internetových stránkách. Legislativní komise AS UK doporučila vzít modifikaci za základ dalšího projednávání. Nejprve tedy plénum hlasovalo o tom, zdali znění modifikace může být vzato za základ dalšího projednávání.


Rozprava


JUDr. Říha připomněl, že novela se vztahuje i na jednání pracovních komisí, ale ne všechny místnosti Karolina jsou pro distanční účast vybaveny. Mgr. Farkaš uvedl, že na tento deficit se přišlo poměrně rychle. Některé místnosti nemají napevno instalovaný konferenční set, což se ale dá řešit využitím zapůjčeného mobilního setu. Umožnění distančního připojení je v kompetenci předsedy komise.


MUDr. Ježek uvedl, že plnohodnotnou distanční účast nepovažuje za dobrý krok. Je to skvělý nápad pro pracovní komise, ale v případě zasedání AS UK, které se koná jednou za měsíc, by se mělo zůstat u prezenční formy. Mgr. Farkaš poznamenal, že novela je postavená tak, aby vysílala jasný signál, že prezenční jednání je preferováno. Proto je například možný počet distančně připojených omezený.


Doc. Brom uvedl, že naopak distanční účast podporuje a domnívá se, že existují situace, kdy je požadavek na distanční účast ospravedlnitelný. Připomněl například, že z předloženého rozpočtu AS UK vyplývá, že někteří členové na zasedání přiletěli ze zahraničního pobytu, což nepovažuje za správný signál.


Dr. Bičovský předložený návrh podpořil. Přijde mu zvláštní, že AS UK ze svých zdrojů platí letenku někomu, kdo se vrací na zasedání. Zároveň poukázal na nedostatek prostoru v Malé aule. Pokud by se nástroj neosvědčil, je možné Jednací řád znovu upravit do původní podoby.


Doc. Dolejší poznamenal, že hlasujeme o novele předpisu, a ne o způsobu, jak vychovat správného senátora.


Prof. Zahálka poznamenal, že Malou aulu považuje za velmi důstojný prostor. Dále uvedl, že na přípravě novely už se odvedlo mnoho práce a je třeba to minimálně vyzkoušet.


Mgr. Pavlorek uvedl, že návrh podpoří, ale jako člen AS UK vnímá jako svou vnitřní odpovědnost vůči akademické obci na zasedání AS UK docházet.


Prof. Škába uvedl, že se připojuje k těm, kteří se vyslovují ve prospěch prezenčního zasedání.


Dr. Kříž se připojil k preferenci osobní účasti. Poukázal na to, že ve chvíli, kdy se zavede možnost elektronické účasti, bude se to považovat za plnohodnotnou účast. Plnohodnotná účast by ale měla být osobní.


Mgr. Končený poznamenal, že jako problematický bod návrhu vnímá zajištění tajnosti hlasování, proto se v hlasování zdrží.


Mgr. Farkaš uvedl, že hlasování je v novele upravené tak, aby tajnost byla zaručena. Dále uvedl, že ho mrzí, že je novela vnímána jako prezenční proti distančnímu zasedání, přitom jde pouze o doplnění možnosti distanční účasti a neumožňuje, aby se zasedání konalo pouze distančně.


Dr. Greger uvedl, že diskuse mu svou citlivostí připomíná diskusi o odměnách senátorů za činnost. Bude hlasovat pro návrh, protože také vnímá důvody pro umožnění distanční účasti. Také vnímá, že kolegové přípravou strávili mnoho času a jejich práci je třeba docenit.


Dr. Gojda uvedl, že zkušenost z AS 3.LF, kde byla možnost distančního připojení po skončení pandemie ponechaná, je taková, že se distančně připojují pouze jednotlivci, pokud vůbec někdo. K žádnému zneužívání této možnosti nedochází.


Hlasování o modifikaci

Pro 44, proti 3, zdržel se 6

Schváleno


K návrhu byl podán pozměňovací návrh JUDr. Josefa Staši, CSc. (č.j. 15/2023). Pozměňovací návrh byl konzumován modifikací předkladatele.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Jednacího řádu Akademického senátu UK (č.j. 253/2021) ve znění modifikace předkladatele.“

Hlasování

Pro 48, proti 1, zdržel se 5

Schváleno

III. Dílčí změna Pravidel hospodaření UK (č.j. 254/2022)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo zástupci předkladatele, Mgr. Maňáskovi. Mgr. Maňásek uvedl, že hlavní motivací pro předložení navržené změny jsou finanční prostředky, které přichází od MŠMT v rámci NPO, a potřeba systematicky upravit tuto formu financování. Změna spočívá v tom, že peníze, které UK obdrží v rámci specifických projektů, nebudou ihned přerozděleny fakultám dle Pravidel pro rozdělování příspěvků a dotací, ale budou přerozděleny ve vazbě na finanční harmonogramy konkrétních projektů.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise AS UK vyjádřila k návrhu kladné stanovisko.

JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh dílčí změny Pravidel hospodaření UK (č.j. 254/2022).“

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

5. Volba kandidátů na členy Etické komise UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo předsedovi komise pro tajné hlasování.


Mgr. Konečný, předseda Ediční komise, uvedl, že komise se seznámila s nominacemi.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 59 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 59 hlasovacích lístků, z toho 59 platných.


Pro

Mgr. Barboru Štindlovou, Ph.D. (ÚJOP) bylo odevzdáno 53 kladných hlasů, 0 bylo proti, 4 se zdrželi.

Mgr. Tomáše Konečného (FF) bylo odevzdáno 52 kladných hlasů, 1 byl proti, 5 se zdrželo.

Kamilu Otrubovou (1.LF) bylo odevzdáno 52 kladných hlasů, 3 byli proti, 3 se zdrželi.


Návrh usnesení:

„AS UK navrhuje jmenovat do Etické komise UK Mgr. Barboru Štindlovou, Ph.D., Mgr. Tomáše Konečného a Kamilu Otrubovou.“

Schváleno

6. Delegace zástupce do Studentské komory RVŠ

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo předsedovi komise pro tajné hlasování.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 59 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 59 hlasovacích lístků, z toho 59 platných.


Pro

Bc. Marka Boňko (FSV) bylo odevzdáno 56 kladných hlasů, 2 byli proti, 1 se zdržel.


Návrh usnesení:

„AS UK jmenuje zástupcem ve Studentské komoře RVŠ Bc. Marka Boňka.“

Schváleno

7. Trendy ve vývoji mezd na UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo dr. Kružíkovi, který představil analýzu vývoje mezd na UK, vypracovanou na základě dat za rok 2019, které předložil emeritní pan rektor. Z analýzy vyplývá, že vzhledem ke strukturaci mezd na jednotlivých fakultách jsou na UK mediány i průměry mezd obtížně souměřitelné. Nejtriviálnější důvod je ten, že na některých fakultách byly dlouhou dobu možné tzv. vědecké úvazky, zatímco na jiných nikoliv. Na základě takových dat nemůže být vedena žádná smysluplná diskuse. V současné době se dle jeho názoru ani nedá rozumně stanovit medián a průměr měsíční mzdy za celou UK. Pracovní skupina, která se tématem zabývala, se pokusila zmapovat, co lze o mzdách v této situaci smysluplně říci. Pokusila se v co největší míře kompenzovat všechny identifikované problémy a nepracovala se mzdovými třídami, které se v čase mění, ale s kategoriemi profesor, docent a odborný asistent. Zároveň zavedla medián přepočtené měsíční mzdy, který kompenzuje souběhy více úvazků či úvazků a dohod. Dr. Kružík upozornil, že jde o umělou střední hodnotu, která byla zvolená za účelem sledování trendů, nikoliv za účelem přímého srovnávání napříč univerzitou v daném roce. Sledovaným obdobím jsou roky 2013–2021. V tomto období došlo ke třem významným událostem. Stoupla minimální mzda zhruba o 80%, navýšily se rozpisované prostředky na vědu a vzdělávání na UK o 50% a došlo k růstu roční míry inflace. Vůči těmto trendům srovnávala pracovní skupina po jednotlivých fakultách vývoj a změny v čase u mediánu přepočtené měsíční mzdy. Závěrem dr. Kružík uvedl, že technické podrobnosti budou k dispozici v písemném materiálu a představil několik příkladů zjištění.


J. M. paní rektorka poděkovala pracovní skupině a uvedla, že požádala dr. Kružíka, aby materiál představil rovněž děkanům na RKR.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Dr. Bičovský se dotázal, jaké procentuální zvýšení rozpočtu nás donutí něco dělat, například otevřít KEN. J. M. paní rektorka uvedla, že otevřít otázku KEN znamená pro rektorát i pro fakulty obrovské množství práce a obrovské množství dat a se zanedbatelným nárůstem to nepovažuje za vhodné.

8. Zpráva o čerpání prostředků AS UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod. Stručně okomentoval hospodaření AS UK. Byl vygenerován kladný hospodářský výsledek ve výši 742 536,27 Kč. Tato částka bude přesunuta do fondu Mikuláš.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.


Mgr. Farkaš a Mgr. Konečný požádali o dopracování materiálu, aby z něj srozumitelněji vyplývaly jednotlivé položky.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí Zprávu o čerpání prostředků AS UK v roce 2022.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

SchválenoMgr. Glogr navrhl navýšení stipendia pro členy AS UK z 1000 Kč na 1500 Kč.


Doc. Brom poznamenal, že Ekonomická komise k tomuto návrhu nepřijala žádné stanovisko, ani o něm nejednala. Navrhl přesunout projednávání této záležitosti do bodu Různé.


Prof. Moláček navrhl oddělit při hlasování o tomto návrhu studenty od akademických pracovníků. Osobně si nedokáže představit, že by hlasoval pro navýšení odměn pro akademiky. Mgr. Konečný tento návrh podpořil.


Dr. Greger uvedl, že návrh nepodpoří, protože na fakultách nejsou odměny za členství vnímány pozitivně. Mgr. Glogr uvedl, že odměnu nelze vnímat jako odměnu za práci, ale jako náhradu za čas strávený na jednáních AS UK.


Dr. Bičovský uvedl, že považuje za zvláštní, že akademici vůbec nějaké odměny dostávají. Zvýšení stipendií pro studenty ale podporuje.


Mgr. Voříšková podpořila původní návrh na navýšení odměn všem členům AS UK bez ohledu na příslušnost ke komoře. Uvedla, že mandát všech členů si je rovný a z toho důvodu by měla být zachována stejná výše stipendia a odměny. V případě, že se kdokoliv bude chtít své odměny či stipendia vzdát, existují mechanismy, kterých je možno využít. Mgr. Pavlorek toto podpořil.


Doc. Brom uvedl, že návrh je nepřipravený a není podložený příslušnými výpočty. Mgr. Konečný navrhl vrátit se k projednávání návrhu v bodu Různé, ale mělo by se o něm hlasovat dnes, jelikož třetině senátorů po tomto zasedání končí funkční období.


Prof. Zahálka doplnil částku, o kterou by navýšení pro studenty zatížilo rozpočet AS UK s tím, že v současné době potřebnými prostředky disponuje. Navrhl hlasovat o odměnách akademiků a stipendiích studentů odděleně. Mgr. Glogr s tímto vyjádřil souhlas a připomněl, že každý se může své odměny vzdát, případně ji věnovat na dobročinné účely.Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje navýšení odměny za činnost v AS UK za přípravu, případně předprojednání materiálů v pracovních komisích a za účast na zasedání pléna AS UK pro člena AS UK ve výši 1500 Kč.“

Hlasování

Pro 14, proti 22, zdržel se 12

Nebylo schválenoNávrh usnesení:

„AS UK schvaluje navýšení stipendia za činnost v AS UK za přípravu, případně předprojednání materiálů v pracovních komisích a za účast na zasedání pléna AS UK pro člena AS UK ve výši 1500 Kč.“

Hlasování

Pro 34, proti 1, zdržel se 15

Schváleno

9. Stav naplňování akčního plánu HR Award ke konci roku 2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka uvedla, že HR Award je známka kvality, která umožnuje UK žádat o mezinárodní granty i celou řadu národních grantů. Obsahuje celou řadu aktivit především v oblasti personální politiky. Požádala o doplnění dr. Fontanu, který předložený materiál představil podrobně.


Mgr. Konečný, předseda Ediční komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ediční komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informaci o stavu naplňování akčního plánu HR Award ke konci roku 2022.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

10. Právní jednání

a) Kupní smlouva o převodu budovy děkanátu LFP

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Dr. Jirkovský uvedl, že na Ekonomické komisi zaznělo, že se teprve bude jednat o tom, jak se prodejem nabyté finance rozdělí a vrátí zpátky na LFP a dotázal se, zda už se tato otázka vyřešila. Mgr. Maňásek uvedl, že zatím ne.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí souhrnnou informaci o prodeji nemovitostí Lékařské fakulty v Plzni a projednal záměr uzavřít kupní smlouvu mezi Univerzitou Karlovou jako prodávajícím a STYL PLZEŇ, s.r.o., IČO: 00029050, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 10117, jehož součástí je stavba č.p. 657, pozemku parc. č. 10118, jehož součástí je stavba č.p. 654, pozemku parc. č. 10119 a pozemku parc. č. 10120, to vše v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, za kupní cenu ve výši  42 200 000,- Kč., a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

b) Dodatek č. 8 k SoD „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2.LF

Mgr. Maňásek, kvestor UK, představil předložený materiál.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít s Monikou Orlovskou, IČO: 06644708, se sídlem S. K. Neumanna 489/11, 500 02 Hradec Králové, jako vypůjčitelkou, smlouvu o výpůjčce, jejímž předmětem je přenechání bezplatného užívání prostorů sloužícího podnikání – skladu, bufetu a přípravny v budově č.p. 1203, jež je součástí pozemku parc. č. st. 1587, k.ú. Hradec Králové, obec Hradec Králové, pro provoz kantýny, s dobou výpůjčky od 1.3.2023 do 31.12.2024, s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

11. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Josef Staša informoval, že Legislativní komise AS UK kromě již projednaného poskytla předběžnou konzultaci k návrhu novely Pravidel pro organizaci studia na PF UK týkající se veřejné kontroly písemných zkoušek. Dále se na základě podnětu doručeného Petiční komisi AS UK zabývala výkladem čl. 2 odst. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na LFP UK.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise kromě již projednaných bodů řešila Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na rok 2024. Komise dostane podklady od vedení, bude je interně připomínkovat a uspořádá k nim zasedání dne 21. února v 17:00.


JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK v rámci projednávání dílčí novely SZŘ narazila na několik dalších podnětů. Konkrétně šlo o možnost garantovat souběžně doktorský a bakalářský studijní program či připomínku k počtu členů komise u státní zkoušky.


Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK zasedala pouze krátce, jelikož jí nebyl doručen klíčový materiál, novela Pravidel pro poskytování podpory studentské zájmové činnosti, proto bude svoláno další zasedání.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se seznámila s novým ředitelem ÚVT dr. Kalikou a jeho vizemi, mezi které patří například katalog služeb s určenými gestory v rámci kolegia rektorky, respektive odborů RUK či help desk a service desk k poskytovaným službám, kam se uživatelé budou moci obracet s požadavky na ÚVT. Komise dále projednala příručku kyberbezpečnosti, kterou mohou členové komise připomínkovat až do neděle. Rovněž byla projednána veřejná zakázka na kreditový systém pro KaM, kde je situace podobná.


Mgr. Tomáš Konečný, předseda Ediční komise AS UK, uvedl, že doc. Vlach představil Ediční komisi AS UK vyhodnocení akce „Na Karlovku“ a dalších PR akcí. Rovněž představil otázky, které se chystá otevřít na půdě Komise pro komunikaci a PR, především sjednocení vizuální prezentace UK a budování značky UK. Dále se komise zabývala otázkami partnerské spolupráce s právnickými osobami. Je přislíbeno provedení screeningu smluv, které mají fakulty uzavřeny, především memorand o spolupráci a podobně. Komisi byly dále představeny avizované změny týkající se Nadačního fondu UK a bylo přislíbeno, že bude předložen materiál s celkovým hodnocením jeho dosavadního fungování. V souvislosti s projednáváním materiálu k HR Award zazněl rovněž apel na to, aby v budoucnu tyto materiály byly redukovány pouze na podstatné a věcné body. Komise také obdržela materiál o přijímacím řízení.


Mgr. Bc. Filip Hruša, předseda Petiční komise AS UK, že Petiční komise AS UK řešila podnět týkající se nepřiznaného stipendia za vynikající studijní výsledky, který byl konzultován s Legislativní komisí. Situace se nakonec vyřešila ve prospěch dotčené studentky a Petiční komise doporučila LFP upravit nejasné ustanovení Pravidel pro přiznávání stipendií. Komise dále projednávala podnět absolventa MFF týkající se kvality foto a video služeb u promocí. Zástupci vedení UK se aktivně podíleli na řešení tohoto podnětu a situace je taková, že se pravděpodobně vypíše výběrové řízení na nového poskytovatele těchto služeb.


PhDr. David Greger, Ph.D., předseda Komise pro vědu AS UK, uvedl, že Komise pro vědu AS UK v mezidobí nezasedala. Na svém příštím zasedání bude pokračovat v diskusi o úpravě habilitačních a jmenovacích řízení.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

12. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo dr. Říhovi, který připomněl možnost nominace účastníků konventu akademických senátorů. V současné chvíli probíhá připomínkování Výroční zprávy RVŠ za uplynulý rok.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

8. Různé

J. M. paní rektorka uvedla, že chce uvést na pravou míru informaci, kterou zaslechla v kuloárech, že by měl ÚOCHAB univerzitě nabídnout miliardu Kč na Kampus Albertov. Uvedla, že jednání, které proběhlo mezi ředitelem ÚOCHAB prof. Konvalinkou, dr. Dolečkem a J. M. paní rektorkou se týkalo mnoha nástrojů možné budoucí spolupráce ÚOCHAB a UK, ale rozhodně nikdo nenabídl UK miliardu na Kampus Albertov. Momentálně je vzhledem k rané fázi přípravy projektu o podpoře Kampusu Albertov předčasné mluvit.


Dr. Říha poděkoval doc. Dolejšímu, Mgr. Pavlorkovi a Mgr. Glogrovi za jejich práci v AS UK.


Prof. Zahálka poděkoval všem končícím senátorům za jejich práci v AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat dne 3. února 2023 v 10:00. Zasedání ukončil ve 14:10.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 17. březen 2023 15:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám