Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 30. ledna 2023

Přítomní:

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Bc. Marek Boňko (FSV), Mgr. Michael Glogr (PF), Mgr. Tomáš Konečný (FF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF), Mgr. Jakub Horký (PF)

Hosté:

Bc. Jakub Čech (PF), Mgr. Zuzana Poláková (UK Point), Bc. Tereza Virtová (UK Point)

Program:


  1. Dobrovolnické centrum UK

  2. OR Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

  3. Různé


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se konalo prezenčně v Malé zasedací síni Karolina.

1. Dobrovolnické centrum UK

Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Polákové.


Mgr. Poláková uvedla, že cílem předkládaného materiálu je ukotvit dobrovolnickou pomoc do struktury univerzity. Předkládaný materiál dnes projednávalo i kolegium rektorky, které k němu neuplatnilo žádné zásadní připomínky.


Bc. Virtová doplnila, že materiál popisuje vznik a cíle Dobrovolnického centra UK. Potřeba jeho institucionalizace na UK se objevila v návaznosti na potřebu dobrovolnické pomoci v souvislosti s pandemií COVID-19 a válkou na Ukrajině. Dobrovolnické centrum bude podporovat studenty podílející se na dobrovolnické činnosti a poskytovat jim organizační zázemí. Rovněž bude informovat studenty a zaměstnance o možnostech zapojení se do dobrovolnické činnosti u partnerských organizací, které jsou uvedeny v předloženém materiálu. S těmito organizacemi UK podepíše memorandum o spolupráci, které bude formalizovat vztah mezi UK a danou organizací. V současné chvíli probíhá příprava webových stránek, na jaře bude probíhat navázání spolupráce se zmíněnými partnerskými organizacemi. V rámci struktury UK bude Dobrovolnické centrum zařazeno pod UK point a bude mít jednoho až dva koordinátory.


Mgr. Bičovský se dotázal, zda se u některých z uvedených organizací uvažuje o uzavření memoranda o spolupráci s UK, jehož předmětem by byly i další věci kromě poskytování dobrovolnické pomoci. Například s Člověkem v tísni by UK mohla spolupracovat i na dalších úrovních. Mgr. Poláková uvedla, že tato možnost se řešila již na KR a je zjevné, že u takto velkých organizací se otevírá mnoho dalších možností spolupráce. Mgr. Bičovský doporučil čerpat inspiraci od některých iniciativ založených na fakultách.


Mgr. Bičovský se dále dotázal na financování Dobrovolnického centra. Mgr. Poláková uvedla, že Dobrovolnické centrum bude postaveno na vlastních zdrojích, ale jsou připravené i ústupové varianty pro případ, že by se projekt nevydařil.


Mgr. Konečný doporučil zacílit nejprve na dvě až tři oblasti dobrovolnické pomoci, které budou pro UK prioritní. Dále poznamenal, že dobrovolnictví má často politický přesah, a proto by v předpisech stálo za to vymezit, které typy dobrovolnictví UK podporuje, aby bylo jasné, že například podpora politické kampaně sem nepatří.


Mgr. Bičovský poznamenal, že příležitosti k dobrovolnictví by mohly být sdíleny i mezi studenty programu Erasmus jako příležitost, jak se seznámit.


Bc. Boňko se dotázal, zda bude do možností dobrovolnictví zapojena i oblast asistence při studiu studentům se specifickými potřebami, která pod UK pointem již funguje. Mgr. Poláková uvedla, že v současnosti to není koncipováno jako dobrovolnictví.


Usnesení

Sociální komise AS UK vyjadřuje souhlas se založením Dobrovolnického centra UK a souhlasí s jeho stanovenými cíli a plánovanou činností. Vyjadřuje rovněž kladné stanovisko k předloženému opatření rektora.“

6 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

2. OR Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že v posledních letech zájem o využití podpory studentské zájmové činnosti studentů klesl, proto vedení UK dospělo k závěru, že by tuto formu podpory bylo záhodno zjednodušit, zpřehlednit a posléze více propagovat.


Mgr. Konečný uvedl, že většina jeho komentářů k materiálu byla vysvětlujícího charakteru. Jeden jeho návrh se týká zahrnutí volnočasových aktivit. Dále navrhl zohlednit možnost hrazení nájmu, což v návrhu OR zatím není.


Mgr. Bičovský se dotázal, zda z textu OR vyplývá, že o podporu může žádat i jednotlivec a jak se pro účely daného OR definuje pojem „spolek“. Mgr. Konečný uvedl, že předpis původně počítal s pojmem „studentský spolek“, následně se to změnilo na „zapsaný spolek“. Jednotlivce jako žadatele předpis kvůli procesním problémům nepřipouští. Mgr. Horký uvedl, že se domnívá, že definice by měla vycházet z definice spolku v občanském zákoníku. Mgr. Glogr doplnil, že čl. 6 odst. 1 OR uvádí, že všechny příjemce zájmové podpory eviduje univerzita v rámci seznamu příjemců. Důvodem vedení tohoto seznamu je zachovávání kontaktních údajů na spolky působící na UK. Teoreticky může jít i o spolek akademiků. Mgr. Konečný uvedl, že teoreticky může o podporu žádat kdokoliv, ale akce musí splňovat příslušné podmínky. Doteď musely spolky hlásit počet UK studentů a poměr k celkovému počtu členů, což se nyní mění.


Mgr. Glogr dále okomentoval další navržené změny v předloženém OR.


Usnesení

Sociální komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko s východisky změn v podpoře studentské zájmové činnosti na UK a s návrhem vnitřního předpisu a jeho prováděcího OR.“

6 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

3. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Mgr. Glogr, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Mgr. Michael Glogr, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 3. duben 2023 18:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám