Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 13. března 2023

Přítomní:

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Bc. Marek Boňko (FSV), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Jakub Čech (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Martina Horáková (3. LF), Mgr. Richard Keračík (FF), Mgr. Jan Křovák (FSV), Marek Lentvorský (FHS), Pavel Linzer (PF), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), Mgr. Petra Tesařová (HTF), Matyáš Uvíra (2.LF), Oskar Vogl (ETF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF) | Mgr. Michael Glogr (PF), Jakub Gogela (FF), Georgia Hejduková (PF), Mgr. Jakub Horký (PF), Tomáš Jakub Knap (PF), Marek Veverka (FF)

Omluveni:

Tomáš Pavelka (LFHK), Martina Pustková (FHS) | MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF), Kateřina Procházková (PF)

Hosté:

Mgr. Zuzana Poláková (UK Point), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

Program:


  1. Zahájení a schválení programu zasedání

  2. Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 30. ledna 2023

  3. Informace z Rady KaM

  4. OR Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

  5. Nominace zástupců do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

  6. Ubytovací stipendia

  7. K otevírací době knihoven a zajištění potřeb studujících

  8. Různé


1. Zahájení a schválení programu zasedání

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se konalo prezenčně v Malé zasedací síni Karolina. Uvedl, že do navrženého programu zasedání byl přidán nový bod č. 3 „Informace z Rady KaM“. Navržený program zasedání byl schválen tichým souhlasem.


Bc. Čech navrhl přidat bod týkající se odměňování akademických pracovníků na humanitních fakultách. Bc. Boňko uzavřel proběhlou diskusi s tím, že vzhledem k tomu, že Sociální komise nyní nedisponuje příslušnými podklady, bude toto téma ponecháno k řešení Ekonomické komisi AS UK.

2. Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 30. ledna 2023

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že k zápisu ze zasedání dne 30. ledna 2023 nebyly doručeny připomínky. Zápis byl schválen tichým souhlasem.

3. Informace z Rady KaM

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Glogrovi.


Mgr. Glogr informoval, že Rada KaM se sešla minulý týden a zabývala se několika technickými body, jmenovitě svěřením majetku do správy KaM a směnou pozemků v Praze 6 s hl. m. Prahou. Na příštím zasedání bude projednávána výroční zpráva KaM, dále se Rada KaM bude věnovat některým investičním akcím.


Mgr. Farkaš se dotázal, zda v oblasti přípravy velkých investičních akcí došlo k nějakému posunu. Mgr. Maňásek uvedl, že vedení UK čeká na vyjádření MŠMT, které bude k dispozici na konci března.


Usnesení

Sociální komise AS UK bere na vědomí informace z Rady KaM.“

Schváleno tichým souhlasem

4. OR Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Konečnému k představení materiálu.


Mgr. Konečný uvedl, že důvodem pro revizi daného OR a souvisejícího vnitřního předpisu je dosáhnout účelnějšího využívání finančních prostředků, které jsou na tuto oblast alokovány v Principech pro rozdělování příspěvků a dotací. Částka je nyní tradičně čerpána zhruba z poloviny a zbytek propadá do jiných fondů. Dále je třeba vnést do procesu poskytování této podpory větší transparentnost. Třetím důvodem je snaha o to, aby se žadatelé při zpracovávání žádosti naučili přemýšlet v širších souvislostech a vyzkoušeli si, co taková žádost musí obsahovat až budou v budoucnu zpracovávat rozsáhlejší žádosti. Posledním důvodem je upravit obsoletní ustanovení a přizpůsobit předpisy legislativním změnám.


Dr. Vymazalová doplnila, že vedení UK se snažilo systém poskytování podpory natolik změnit, že byla této oblasti v rámci UK pointu přizpůsobena administrativní agendu a dostal ji na starost Mgr. Konečný.


Bc. Boňko požádal Mgr. Konečného, aby více přiblížil změnu v rozhodovacím procesu. Mgr. Konečný vysvětlil, jak rozhodovací proces probíhal doteď na více úrovních. Do budoucna budou žádosti posuzovány pouze Sociální komisí AS UK a tím pádem zaniknou dva jiné orgány. Tento krok přinese také větší transparentnost procesu a možnost zpětně dohledat data, jelikož se ze zasedání Sociální komise pořizují zápisy.


Bc. Boňko se dotázal na časový plán. Mgr. Maňásek uvedl, že by se tato změna měla stihnout projednat na dubnovém plénu AS UK, přičemž upozornil, že v rámci procesu je možné uplatnit pozměňovací návrhy.

5. Nominace zástupců do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod. Jak již bylo řečeno, vedení UK předložilo na minulém zasedání komise novelu příslušného opatření rektora, podle které je působnost Hodnotící komise přesunuta Sociální komisi. Proto se předpokládá, že mandát dnes nominovaných zástupců potrvá pouze do účinnosti této novely. Přesto je třeba nominaci provést.


Bc. Boňko dále uvedl, že navrženi byli Pavel Linzer (PF), Ing. Jan Hrabovský (MFF), RNDr. Radek Pileček (PřF). Další návrh nikdo nepřednesl.


Komise pro tajné hlasování byla ustavena ve složení: Mgr. Michael Glogr (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF)


Celkem hlasovalo 22 členů Sociální komise AS UK.

Výsledky hlasování:

Pro Pavla Linzera (PF) hlasovalo 21 členů Sociální komise AS UK.

Pro Ing. Jana Hrabovského (MFF) hlasovalo 18 členů Sociální komise AS UK.

Pro RNDr. Radka Pilečka (PřF) hlasovalo 19 členů Sociální komise AS UK.


Usnesení

Sociální komise AS UK do Hodnotící komise v rámci Pravidel podpory zájmové činnosti nominuje Pavla Linzera (PF), Ing. Jana Hrabovského (MFF) a RNDr. Radka Pilečka (PřF).“

Schváleno

6. Ubytovací stipendia

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi.


Mgr. Maňásek uvedl, že v současném roce MŠMT vyčlenilo na ubytovací stipendia částku 785 mil. Kč, ze kterých UK připadne zhruba 131 mil. Kč, což je určeno podle počtu žádostí o ubytovací stipendium, které se v systému nachází. Na jednoho žadatele tak připadne 5 400 Kč. UK na ubytovací stipendia přidává celkovou částku 8 mil. Kč, ze které se stipendium proplácí těm, kteří nesplňují požadavky MŠMT, tedy mají trvalé bydliště v Praze. UK má také zvýšené výměry stipendia pro studenty splňující další kritéria z hlediska sociální situace rodiny, ty ale pobírá minimum studentů.


Bc. Čech uvedl, že z hlediska dopadu na studenty je ubytovací stipendium zásadnější než příspěvek na stravování v menzách. Dotázal se, zda zmíněných 131 mil. Kč je účelově vázáno na ubytovací stipendia, což Mgr. Maňásek potvrdil.


Linzer uvedl, že diskuse není o tom, zda má být ubytovací stipendium o 500 Kč nižší či vyšší, ale o tom, aby si na UK mohl opravdu dovolit studovat každý, kdo na to má, a aby UK plnila určitou sociální roli. Připomněl, že studenti vysokých škol jsou jednou ze skupin, kterým v poslední době žádná finanční pomoc poskytnuta nebyla. Rovněž uvedl, že PF UK byla nedávno změněna akreditace směrem k náročnějšímu studiu, aby studenti při studiu tolik nepracovali.


Hejduková se dotázala, jak moc je směrem ke studentům propagována zmíněná zvýšená výměra ubytovacího stipendia a zda by v tomto ohledu nešlo změnit přístup. Mgr. Maňásek uvedl, že neví přesně, jak je to s formou propagace, ale pokud student ví, že může požádat o ubytovací stipendium a přihlásí se do aplikace, informace o možnosti požádat o stipendium ve zvýšené výměře z formuláře vyplývá. Mgr. Konečný tuto informaci doplnil. Mgr. Poláková uvedla, že informace o ubytovacích stipendiích je poskytována mimo jiné při orientačním týdnu. Hejduková uvedla, že by bylo dobré ve spolupráci s fakultami zlepšit obecně propagaci centrálních akcí rektorátu.


Bc. Čech uvedl, že z rozhovorů se studenty, kteří mají trvalý pobyt v Praze se dozvěděl, že o možnosti čerpat ubytovací stipendium i v případě, že nemají trvalý pobyt mimo Prahu jich mnoho neví. V rámci propagačních aktivit by se tedy mělo myslet i na toto.


Mgr. Glogr poznamenal, že je důležité příslušnou aplikaci učinit co nejvíce uživatelsky přívětivou.

Linzer uvedl, že prostor pro zlepšení je i ve vnitřních zdrojích (koordinace, komunikace vůči studentům a uchazečům).


Dr. Vymazalová navrhla potkat se k tomuto tématu mimo plénum Sociální komise AS UK.


Mgr. Konečný uvedl, že u ubytovacích stipendií se vždy zdůrazňuje, že o něj mohou požádat všichni studenti nezávisle na místě trvalého bydliště. Dále uvedl, že jsou fakulty, které opakovaně rozesílají hromadný email všem studentům s připomenutím lhůty pro podání žádostí a podobně.


Bc. Boňko uvedl, že na svém posledním zasedání řešila tuto otázku i SK RVŠ. Najít peníze na podporu jakýchkoliv rozpočtů je v dnešní době těžké, ale RVŠ i ČKR se na MŠMT pokouší vytvářet tlak.


Mgr. Horký potvrdil, že informovanost studentů v tíživé finanční situaci je velmi bídná. V ČR je obecně podpora těchto studentů nastavena velmi nelogicky. To nejmenší, co UK může udělat, je pomoci studentům, aby se v této nelogické změti zorientovali.


Linzer uvedl, že studenti by primárně měli poukazovat na problém a být při tom co nejhlasitější.


Dr. Bičovský uvedl, že komise problém sociální a ekonomické situace studentů vysokých škol řeší už poněkolikáté a partnerem v této diskusi by mělo být i MŠMT. Prof. Wildová informovala, že vzniká pracovní skupina, která se bude tímto problémem zabývat. Sociální komise neměla ke svým dosavadním debatám k dispozici příslušná data, která je třeba začít dávat dohromady, aby stálo za to se o tom smysluplně bavit a zkoušet vytvořit tlak na další orgány. Linzer uvedl, že zároveň si tento problém UK musí vzít jako agendu podobně jako je tomu například se mzdami či SIS. Bc. Boňko doplnil, že prof. Wildová o zmíněné pracovní komisi informovala i na zasedání RVŠ.


Bc. Boňko uzavřel proběhlou diskusi s tím, že s dr. Vymazalovou domluví možné datum a formát kulatého stolu či pracovní komise.

7. K otevírací době knihoven

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo předkladateli podnětu Bc. Čechovi.


Bc. Čech uvedl, že k předložení tohoto podnětu ho vede tristní stav knihoven hlavního města Prahy. Rád by dosáhl toho, aby Sociální komise začala vyvíjet tlak na to, aby se situace zlepšila. Cílem je rozproudit diskusi o tomto problému, se kterým se při komunikaci se studenty často setkává. Chápe, že není v rozpočtových možnostech volat po non-stop studovně pro studenty UK, ale alespoň o víkendech by něco otevřeno být mělo.


Mgr. Farkaš uvedl, že mu je proti srsti přijímat usnesení proti hl. m. Praze, protože nevíme, zda je to problém, který trápí skutečně takové množství studentů. Například NTK má otevřeno nonstop a je poměrně využívaná, ale přeplněná nebývá. Proto pokud by měla komise přijímat usnesení, mělo by tomu předcházet šetření, zda nejde o požadavek malé skupiny studentů.


Mgr. Končený uvedl, že souhlasí s Mgr. Farkašem. Na FF UK byla možnost využívat studijní prostory v sobotu, přinášelo to určité problémy a nebylo to využíváno. Existuje sdílený dojem, že je po tom poptávka, ale reálně se to týká pouze prvních dvou až tří týdnů zkouškového období. Plošné otevírání o víkendech není funkční řešení. Dále uvedl, že je třeba oddělit prostor ke studiu a prostor knihoven. Otevírat knihovny pro víkendový provoz je řádově náročnější než otevírat studijní prostor. Pokud má být diskuse vedena, neměla by se týkat knihoven, ale právě pouze studijních prostor. Potenciální otevření SKC podle něj zase skončí špatně a nebude využíváno. Reálně se může vést diskuse pouze o tom, zda by během zkouškového období měl být vytvořen prostor ke studiu o víkendech.


Bc. Čech uvedl, že Sociální komise by si mohla udělat exkurzi do NTK o víkendu, jsou tam fronty stovek studentů. Je pravda, že se musí věnovat více úsilí propagaci takových možností. Mgr. Farkaš poznamenal, že fronta v NTK se tvoří pouze před otevřením.


Knap podpořil podnět Bc. Čecha a uvedl, že fronta se tvoří před otevřením pouze proto, aby studenti zabrali místo pro svoje kamarády. Do NTK chodí tolik lidí, protože je všeobecně známo, že je tam přívětivý studijní prostor.


Dr. Bičovský uvedl, že zkouškové období je nepochybně období, kdy je studijní prostor potřeba. UK má spoustu nevyužitých prostor napříč Prahou a po městě je spoustu institucí, se kterými by se stálo za to bavit.


Mgr. Glogr upozornil, že diskuse se vede mezi studenty PF a FF a mělo by se zjistit, co UK skutečně potřebuje. Donedávna byla knihovna na PF UK otevřena i v sobotu a zela prázdnotou. Bc. Čech poznamenal, že knihovna byla otevřena pouze do 16 hodin.


Matraszek uvedla, že na 3.LF jsou vyhrazené studovny, které jsou otevřené ve zkouškovém období 24 hodin.

Vogl uvedl, že si není jistý, že toto je problém, který studenty zásadně pálí. Vyzval k rétorické střízlivosti. Bc. Čech poznamenal, že má pocit, že ve srovnání s možnostmi, které mají studenti ČVUT nebo studenti v Brně na tom UK skutečně není dobře.


Horáková uvedla, že je třeba vzít v potaz i další faktory, např. že NTK je blízko koleje Kajetánka. Úkolem univerzity podle ní není zajistit každému studentovi místo na učení. Nejlepší řešení, jak vyřešit tento problém na konkrétní fakultě, je požádat o prostory v rámci této fakulty. Apelovat na městské knihovny považuje za zbytečné.


Mgr. Konečný uvedl, že FF UK má empiricky z dat ověřeno, že poptávka není.


Gogela poznamenal, že by toto téma mohla řešit pracovní skupina v rámci Sociální komise.


Bc. Boňko požádal Mgr. Maňáska o poskytnutí dat o využívání knihoven, primárně se zaměřením na zkouškové období. Mgr. Maňásek uvedl, že je možné zaslat dotaz fakultním knihovnám a dotázat se.

Hejduková uvedla, že se domnívá, že jde o důležité téma. Na rozdíl od kolegyně Horákové má za to, že povinností univerzity je zajistit, aby se studenti měli o víkendech kde učit. Horáková uvedla, že její příspěvek do diskuse byl myšlen tak, že univerzita nemusí uspokojovat imaginární poptávku, aniž by disponovala příslušnými daty.


Bc. Boňko uzavřel proběhlou diskusi s tím, že Mgr. Konečný připraví návrh, jakým způsobem by se dalo zjistit jaká je skutečná poptávka.

8. Různé

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK uvedl, že mu byl doručeny výsledky a komentář k dotazníku spokojenosti s menzami UK v Praze, který vytvořila Studentská rada FF UK. V dubnu až červnu 2022 jej vyplnilo celkem 980 studentů ze všech pražských fakult UK. Avizoval, že materiál bude předán ředitelce KaM a bude projednáván na příštím zasedání Sociální komise AS UK v dubnu. Stejně tak bude na dubnovém zasedání projednáván podnět týkající se fungování Studentského klubu Celetná.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Bc. Marek Boňko, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 27. duben 2023 17:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám