Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 14. března 2023


Přítomní: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Jakub Čech (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), , Doc. RNDr Jiří Dolejší, CSc. (MFF), PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (PedF), PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF), Bc. Ondřej Černý (FF), Martina Horáková (3.LF), Mgr. Eliška Voříšková (FaF), prof. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), JUDr. Michal Říha (PF), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF), Kamila Otrubová (1.LF), Marek Lentvorský (FHS), Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS)


Hosté: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj), Mgr. Otomar Sláma, MBA, MPA. (CUIP)

Program:

  1. Zahájení

  2. Delegace 2 osob do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

  3. Delegace 1 osoby do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

  4. Vstup UK prostřednictvím CUIP do i&i Biotech fund

  5. Právní jednání

  6. Různé

1. Zahájení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.


Prof. Králíčková úvodem shrnula informace o financování vysokého školství. Pracovní skupina pro mzdy připravila podklad, ČKR jej projedná a předá dále na vládu. Jednali jsme s ministrem Balašem i náměstkem Müllerem a informujeme je o tom, že potřebujeme finanční injekci již letos a že tuto podporu veřejných VŠ je potřeba zachovat dlouhodobě. V pondělí byla ukončena lhůta pro zasílání připomínek k Principům, všechny budou probrány. Fakulty nám již nyní vyčíslují své plánované výdaje a investice na další roky, s vedeními fakult aktivně jednáme o jejich potřebách.


Dr. Bičovský – Je známo složení této poradní komise?


Prof. Králíčková informovala o složení komise za ČKR, dále jsou tam zástupci z RVŠ, předseda a místopředseda NKÚ, zástupce odborů a zástupci MŠMT.

2. Delegace 2 osob do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Mgr. Maňásek – Situace je taková, že obě komise zřízené dle Pravidel podpory pravděpodobně brzy zaniknou, nejspíše jejich mandát potrvá pouze do září 2023. Je to navázáno na novelu předpisu, který bude předložen AS UK v dubnu 2023. O témže byla včera informována Sociální komise AS UK, která také delegovala. Byl by rád, kdyby komise do konce svého mandátu alespoň jednou zasedla.


Doc. Brom navrhl, aby se komise hlasovala veřejně, přestože se jedná o hlasování o jménech.

Hlasování 21-0-0

Schváleno


Ekonomická komise AS UK navrhla nominovat:

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF)

Hlasování 19-0-1


PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)

Hlasování 21-0-0


Oba nominanti byli komisí schváleni a jejich jména budou předložena ke schválení plénu AS UK.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje delegovat do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK Mgr. Jana Bičovského, Ph.D. (FF) a PhDr. Petra Jüptnera, Ph.D. (FSV).

Schváleno

3. Delegace 1 osoby do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK

Ekonomická komise AS UK navrhla nominovat:

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (ÚJOP)

Hlasování 19-0-1


Nominant byl komisí schválen a jeho jméno bude předloženo ke schválení plénu AS UK.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK navrhuje delegovat do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK PhDr. Mgr. Pavla Pečeného, Ph.D. (ÚJOP).

Schváleno

4. Vstup UK prostřednictvím CUIP do i&i Biotech fund

Mgr. Maňásek – Jedná se o investiční fond pro rozvoj raných technologiích. UK byla dva roky nazpět oslovena, zda by měla zájem o to stát se strategickým investorem. Nové vedení UK se sešlo s vedením fondu a zjistili jsme, že se jedná o zajímavou investici. Půjde o částku v hodnotě cca 5 mil. Kč, kterou do fondu vložíme ve více splátkách. UK by měla mít na této investici v dlouhodobém horizontu zisk, ten však není možné garantovat, jedná se o rizikovou investici.


Mgr. Sláma – Pan kvestor shrnul vše podstatné, nyní investujeme 2 mil. Kč, zbytek půjde ve splátkách. Ve spolupráci s advokáty byla vybrána metoda vstupu mimo základní kapitál.


Mgr. Farkaš – Odkud se tyto finance budou čerpat, půjdou před závorku nebo se jedná o finance, které již někde jsou? Každý projekt stojí cca 50 mil. Kč. Jak velká je tam succession rate?


Mgr. Maňásek – Finance jsou, jedná se o cash pulling, vyděláno na to bylo z úroků na účtech a termínovaných vkladů. Pokud jde o úspěšnost projektů, tak tu nyní neznáme.


Mgr. Sláma – K dnešnímu dni fond zainvestoval 7 projektů, z ČR jsou projekty dva. Šanci, že projekt jako univerzita získáme, máme bez ohledu na to, zda do něj vstoupíme nebo ne. Kritéria pro řízení fondu jsou velmi přísná, je řízen z Lucemburku, vše je přísně kontrolováno a auditováno, takže díky našemu zapojení se do financování se nám šance na úspěch nezvýší. Fond funguje od roku 2021, zatím tedy proběhly pouze první investice.


Mgr. Maňásek – Vstupujeme tam jako investor, náš zisk tedy poplyne nejen z toho, že UK získá projekt, ale z investice jako takové.


Prof. Himl – V případě, že UK nebude úspěšná v podpoře projektů fondem, tak co nám to přinese? Co můžeme čekat, v jaké výši a v jaké době?


Mgr. Sláma – Benefity jsou dva: prvním je finanční benefit, kdy si koupíme podíl ve fondu, který se zhodnotí. Investiční období je 5 let, dalších 5 let je na likvidaci fondu. Jedná se o rizikovou investici, ale předpokladem je zisk nad 20 %. Druhým, významnějším benefitem z pohledu nefinančních toků, je PR a promo, jelikož vstup do tohoto investičního fondu je prestižní záležitostí, jedná se o první fond tohoto typu ve střední a východní Evropě. Nejhlavnějšími investory je např. Evropský investiční fond.


Ing. Skrbek – Kolik je investorů ve fondu?


Mgr. Maňásek – Kromě UK je tam Evropský investiční fond, ÚOCHB a cca 10 dalších. Pravidla pro vstup jsou velmi striktní, je tam přísný etický kodex, nesmí být vazby na Rusko atd. Přesné názvy všech investorů ale nyní neznáme.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala předložený materiál a vyjadřuje kladné stanovisko ke vstupu UK skrze CUIP do i&i Biotech Fund.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

5. Právní jednání

a) Nájemní smlouva na pronájem zahrady u zámku Poděbrady – ÚJOP

Mgr. Maňásek – Jde o objekt ve správě ÚJOP. Návrh je sjednat nájem týkající se terasy a zázemí s recepcí, šatnou a úklidovou komorou, a to na dobu necelých 15 let. Od roku 2024 dojde k navyšování dle míry inflace.


Mgr. Farkaš – Zaujalo jej, že máme 20 % zisk na jimi pořádaných akcích. Na základě čeho to budeme ověřovat?


Mgr. Maňásek – Toto je vždy šedá zóna, můžeme od nich požadovat další podklady, ale věří, že to bude fungovat, máme s nimi dobré vztahy.


Dr. Pečený – Základní přehled o pohybu osob v areálu budeme mít na základě harmonogramu akcí. S provozovatelem je ale dlouhodobá dobrá zkušenost, jednorázově si od nás pronajímal jiné prostory. Nájemce se dále zavazuje investovat do dalších úprav zahrady, což je něco, co bychom si my sami nemohli dovolit. Zvažovalo se toto ustanovení o zisku z akcí vypustit a nájem o to navýšit, ale prostory nebyly předtím veřejnosti přístupné, takže netušíme, jaká se dá čekat návštěvnost. Nebylo tedy jak toto navýšení spočítat.


Dr. Pečený dále upozornil na drobnou chybu v textaci v odst. 4.11. Pan kvestor poděkoval za upozornění a přislíbil její opravu v následujících dnech, aby na plénum AS UK šel již opravený podklad.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s La Place, s.r.o., IČO: 05785189, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem Sally terreny a zahrady o celkové výměře 5 334,34 m², za celkové měsíční nájemné ve výši 36 300,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem s výhradou úpravy textace odst. 4.11.

Hlasování 21-0-2

Schváleno

b) Nájemní smlouva na pronájem Pavlovova pavilonu v Plzni – LFP

Mgr. Maňásek – Jedná se o jeden ze tří objektů opuštěných LFP po přesunu do nového areálu. Původně byl úmysl budovy prodat, ale zájemce se zatím našel jen pro jeden z objektů. Nyní zde máme zájemce o nájem. Jedná se o VŠO, rádi by od nás objekt v budoucnu odkoupili, ale nemají nyní dostatečné finanční prostředky. Chtějí si proto nyní objekt pronajmout s možností jej po 5 letech odkoupit. AS LFP vyjádřil kladné stanovisko, zároveň jsou v podkladech srovnány varianty prodeje a pronájmu, kdy nyní LFP považuje pronájem za velmi výhodný. Další seriózní zájemci o koupi nyní nejsou. Díky pronájmu nebude budova chátrat, nájemce bude provádět běžnou údržbu. Nájemné je stanoveno v odpovídající výši.


Doc. Brom – Prostředky z nájemného jdou za fakultou, za rektorátem nebo se budou nějak dělit?


Mgr. Maňásek – To ještě není stanoveno, budova je nyní ve správě LFP, je třeba se domluvit. Předpokládá, že LFP bude chtít finance využít na vratky do Mikuláše.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít s Vyšší odbornou školou Plzeň s.r.o., IČO: 27910342, se sídlem U Borského parku 2887/27, PSČ 301 00, Plzeň, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem budovy Pavlovova pavilonu č.p. 517, která je součástí pozemku parc. č. 11580, a souvisejících pozemků, k. ú. Plzeň, za roční nájemné ve výši 3 402 880,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.

Hlasování 22-0-1

Schváleno

c) Dodatek č. 6 ke SoD na zhotovení projektové dokumentace na Mephared 2

Mgr. Maňásek – Započtou se proti sobě vícepráce a méněpráce. Máme kladná stanoviska obou fakult, záměr byl kladně projednán i na KR.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo ze dne 02.08.2018, ve znění dodatku č. 1 - dodatku č. 5 na zhotovení projektové dokumentace na projekt Mephared 2 mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a Bogle Architects, s.r.o., IČO: 24818321, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna ceny díla o 975,- Kč bez DPH, změna osoby oprávněné jednat za Univerzitu Karlovu a změna výměry podlahových ploch jednotlivých částí kampusu Mephared 2 s kladným stanoviskem.

Hlasování 21-0-1

Schváleno

d) Uložení optického vedení pro kampus Albertov – TSK

Mgr. Maňásek – Je třeba položit telekomunikační vedení do pozemku HMP spravovaného TSK, vyskytla se proto potřeba zřídit věcné břemeno. Cena bude vyčíslena dle cenové politiky HMP.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického vedení k tíži pozemků ve vlastnictví Hl. m. Prahy, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, IČO: 03447286, v k.ú. Nové Město, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Univerzity Karlovy, s kladným stanoviskem.

Hlasování 22-0-0

Schváleno

e) Uložení optického vedení pro kampus Albertov – VFN

Mgr. Maňásek – Analogická situace k minulému bodu, nyní se jedná o pozemek VFN. Délka vedení bude 203 m, částka navržena ve výši 1000 Kč.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického vedení k tíži pozemků ve vlastnictví Všeobecné fakultní nemocnice, IČO: 00064165, v k.ú. Nové Město, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Univerzity Karlovy, s kladným stanoviskem.

Hlasování 22-0-0

Schváleno

f) Přeložka vodovodního řadu pro stavbu kampus Jinonice – FSV

Mgr. Maňásek – Zřídíme bezúplatné věcné břemeno ve prospěch HMP, již byla v minulosti uzavřena SoSB, přeložka byla již provedena a nyní je třeba uzavřít smlouvu samotnou.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr zřídit bezúplatné věcné břemeno spočívající v umístění vodovodního řadu k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/228, 764/267, 764/272, 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav vodovodního řadu ve prospěch Hl. m. Prahy, zastoupené Pražskou vodohospodářskou společností, a.s., IČO 25656112, s kladným stanoviskem.

Hlasování 21-0-0

Schváleno

g) Smlouva o dílo na akci „UK – Kampus Albertov– BIOCENTRUM“

Mgr. Maňásek – Jedná se o návrh smlouvy, která bude součástí zadávací dokumentace, kdy zadávací řízení bude vypsáno v průběhu dubna. Návrh smlouvy byl pro informaci předložen komisi již v lednu 2023, ale následně probíhaly další tržní konzultace. Připomínky byly zapracovány do návrhu smlouvy, která je nyní předkládána. Dodavatelé se vyjádřili k přísným pokutám, z nichž většinu jsme tam zachovaly, jen u některých jsme upravili jejich výši, protože v případě zachování původních částek nedostaneme žádné nabídky. Inflační doložka je nutnou součástí smlouvy, byly zapracovány připomínky i k ní. Stran řídícího výboru nás potěšilo, že žádný spor nebyl. Přibyla možnost exkurzí studentů na stavbě, portál pro komunikaci s občany s aktuálními informacemi o průběhu stavby a budeme chtít informace o tom, jak budou dodavatelé chránit okolí před hlučností, prašností apod.


Dr. Doleček – Je zde jasný požadavek, že se chrání primárně náš zájem, coby zadavatele. Máme silný vliv v řídícím výboru, množství smluvních pokut i inflační doložku se zastropováním maximální ceny.


Doc. Brom – Má dotaz k odst. 9.1., kdy je záruka 60 měsíců a na stavební práce 24 měsíců. Je to standard?


Mgr. Maňásek – Ano, jedná se o standard, na základní věci bývá 5letá záruka.


Ing. Skrbek – Potvrzuje, že oba termíny jsou standardní. Pokud však dojde k nějaké opravě, tak začíná lhůta běžet na daný kus odznova.


Doc. Brom – Pojištění je v jednom případě 200 mil. Kč, v druhém 300 mil. Kč. Není ale stavba dražší? Je standardem, že se nepojišťuje na celou hodnotu stavby?


Mgr. Maňásek – I toto bylo součástí tržních konzultací, při částkách nad půl miliardy nám potenciální dodavatelé sdělili, že se jedná o nestandardní požadavek, který by nám velmi prodražil stavbu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala návrh Smlouvy o dílo na akci „UK – KAMPUS ALBERTOV – BIOCENTRUM“ s kladným stanoviskem.

Hlasování 22-0-1

Schváleno

8. Různé

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 21. květen 2023 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám