Zápis ze zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 24. dubna 2023


Přítomní: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Bc. Jakub Čech (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF), prof. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), Martina Horáková (3.LF), ThDr. Jaroslav Hrdlička (HTF), Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (1.LF), MUDr. Karel Ježek, Ph.D. (LFP), PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (FaF), PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV), Mgr. Josef Kružík, Ph.D. (FHS), PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF), MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP), Mgr. Eliška Mašková (FaF), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), Karel Mikulčák (LFP), Kamila Otrubová (1.LF), PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D. (Součásti), JUDr. Michal Říha (PF), Ing. Milan Skrbek (FTVS), Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D. (MFF), Mgr. Karel Šima, Ph.D. (FF), Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (FTVS), Bc. Ondřej Černý (FF), Doc. RNDr Jiří Dolejší, CSc. (MFF), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), Mgr. Michael Glogr (PF), prof. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (2.LF), JUDr. Miroslav Sedláček, LL.M, Ph.D. (PF), PhDr. Jiří Štípek, Ph.D. (PedF), MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. (2.LF)


Omluveni: Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF)


Hosté: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka UK), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. (prorektor UK), prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. (prorektor UK), David Kverka (LFP)

Program:

  1. Zahájení a informace vedení

  2. Provozní a kapitálový rozpočet UK na 2023

  3. Rozpis finančních prostředků na UK pro 2023

  4. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

  5. Zásady programu Cooperatio

  6. Právní jednání (Nájemní smlouva SCIO – Šafránkův pavilon)

  7. Principy 2024 – informace o dalším postupu

  8. Aktualizace výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK – informace o dalším postupu

  9. Náklady na "absolventorok" na UK na různých fakultách – prezentace prof. Ondřej Hrušák, 2LF

  10. Různé

1. Zahájení a informace vedení

Doc. Cyril Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, přivítal všechny přítomné a distančně připojeným poděkoval za připojení se. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem.


J. M. paní rektorka, prof. Králíčková, v úvodu nastínila současnou ekonomickou situaci univerzity. Na posledním setkání ČKR jsme dostali předběžné údaje o rozpočtu vysokých škol v následujících letech. Čekáme nárůst DKRVO o 1,4 mld Kč, ale to je pouze pracovní údaj, není finální. Budou nám dány zároveň prostředky na excelentní výstupy a také účelové granty. Probíhá dále vypořádávání mezirezortních připomínek stran ZVŠ, MF zatím rozporuje dvě věci: jaký dopad bude mít reforma doktorského studia na rozpočet a jaký dopad budou mít dopad paragrafy stran sociálního stipendia.

Pan rektor Bareš oznámil, že nebude v červnu kandidovat na předsedu ČKR, část přítomných rektorů proto podpořila prof. Králíčkovou, pokud by si přála kandidovat ona. Po poradě s vedením UK se o toto místo ucházet bude.

Čeká nás stavba dvou velkých kampusů, v NPO máme zařazen Albertov a Mephared, jednáme o navýšení komponenty o cca 15 %, usilujeme však o ještě vyšší navýšení. Zabýváme se ale i menšími projekty našich fakult, na výstavbu myslíme, i přesto že jsou nyní trhy nestabilní.


PhDr. Doleček – Situace se z hlediska financování zdá složitá a chaotická, ale MŠMT se nejprve snaží řešit rok 2023, dále deklaruje svou představu o navýšení rozpočtu a zároveň to musí udělat v RVO i příspěvku. Snažíme se jednat i s poslanci, kteří znají dobře regionální školství, ale to vysoké jim není tolik blízké. Máme nového ministra školství: u něj je otázka, jak se postaví k novelizaci ZVŠ a k rozpočtu VŠ na další rok.

U Mepharedu došlo k porovnání nabídkových cen, které jsou velmi vysoké i s ohledem na náš odhad. Situace není dobrá, proto jsme obratem s příslušnými rezorty jednali a o situaci je informovali. Naším cílem je, aby se podepsala smlouva nejdéle v červenci, abychom spadli pod parametry NPO.

2. Provozní a kapitálový rozpočet UK na 2023

Mgr. Maňásek – Jde o zásadní materiál, který zpracováváme na základě ZVŠ, Statutu UK a Pravidel hospodaření UK. Ze zákona nesmí být rozpočet sestaven jako deficitní, nyní je sestaven jako plusový. Hlavní činnost je na nule, vedlejší je v mírném plusu 40 mil. Kč. Odpovídá to tendenci minulých let, kdy jsme obvykle skončili v plusu 80 mil. Kč.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Návrhu provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2023 a střednědobému výhledu UK na roky 2024 a 2025.

Hlasování 30-0-0

Schváleno

3. Rozpis finančních prostředků na UK pro 2023

Mgr. Maňásek – Předkládaný Rozpis vychází z Principů schválených loni v červnu. Byla tam promítnuta konkrétní čísla a ukazatel K (výkon váhy). Celková rozepisovaná částka je v dotaci na vědu stejná jako v roce 2022, v příspěvku je o 102 mil. Kč nárůst v ukazateli K. MŠMT nám dále zaslalo peníze na energie, na UK připadlo 146 mil. Kč. Peníze jsme na fakulty rozpustili dle ukazatele A+K. Vypořádali jsme i některé reklamace, ale to byly většinově dílčí připomínky bez velkého dopadu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2023.

Hlasování 30-0-1

Schváleno

4. Návrh na řešení žádostí o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“)

Mgr. Maňásek – Stále vypořádáváme žádosti dle starého znění OR, AS UK bude ale předložen nový návrh opatření, ale ten bude předložen v květnu. Nyní žádosti za září 2022 až duben 2023, ale přišla nám pouze jedna žádost. Nepředpokládá, že by do konce dubna některá další žádost došla, jelikož žádný z projektů není v takovém stavu, aby mohl o podporu žádat. ETF žádá o pomoc s rekonstrukcí své budovy, kde již loni bylo schváleno, že bude fakultě poskytnuta nevratná podpora 19,5 mil. Kč, která se ale po vysoutěžení nabídky ukázala jako nedostatečná, proto fakulta nyní žádá o dalších 8 mil. Kč. Cca 2,5-2,8 mil. Kč bude použito na přípravné práce, zejména se bude jednat o náklady na stěhování knihovny. Ve fondu je nyní přes 300 mil. Kč, proto navrhujeme žádosti ETF vyhovět a 8 mil. Kč poskytnout nevratně.


Mgr. Farkaš – Má dotaz na inflační doložku. Je rád, že ji MŠMT akceptovalo, ale musíme se připravit na to, že to naroste o další 1,5 mil. Kč při její aktivaci. Nerozporuje ale to, že bychom měli ETF podpořit.


Mgr. Maňásek – Lze čekat, že po uplatnění doložky další žádost o čerpání přijde, ale bude již pravděpodobně posuzována dle nových pravidel.


Pro. Zahálka – S předloženým návrhem nemá problém, rád jej podpoří. Zajímalo by jej, zda by nebylo snazší přesunout tento majetek přímo pod rektorát.


Mgr. Maňásek – Pokud by to bylo jen směrem k této konkrétní budově, tak by to bylo velmi nesystematické.


Prof. Zahálka – Nesnaží se útočit na identitu fakulty, jednalo se pouze o návrh, jak fakultám odlehčit.


Mgr. Maňásek – S děkany teologických fakult jednáme o tom, jak jim můžeme odlehčit. Zazněly návrhy pomoct jim s IT, projektovou agendou, veřejnými zakázkami, právním oddělením apod., ale budovy nebyly na žádném z těchto jednání zmíněny.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu na poskytnutí podpory z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí a doporučuje J. M. paní rektorce předložené žádosti vyhovět.

Hlasování 29-0-1

Schváleno

5. Zásady programu Cooperatio

Prof. Krištoufek – Změny reagují na první rok změněné podoby programu. Je tam několik změn, které by rád okomentoval. Měli jsme kontroverzi stran výše odměn pro koordinátory. Upravili jsme tedy její maximální výši, okruh osob, které jej mohou dostat a přidáváme nově motivační část. Druhou věcí je doplnění věty na základě podnětu MŠMT. V dokumentu jsme formálně provázali pětileté hodnocení tvůrčí činnosti se samotným hodnocením studijních programů. Stran administrativy jsme se snažili zjednodušit některé z kroků. K zasedáním samotných rad vědních oblastí jsme doplnili, komu budou zápisy z nich zasílány.


Dr. Šima – Má dotaz k bodu na odměňování. Kde nalezne doprovodné opatření k tomuto tématu?


Prof. Krištoufek – Doprovodné opatření minule na AS UK schvalováno nebylo, proto nebylo předloženo ani nyní. Již ale samozřejmě existuje, prošlo KR a RKR. Dostupné je, rád je dá k dispozici.


Doc. Brom – Vzniklo k tomu trochu mrzení, bylo by dobré, kdyby bylo možné toto zaslat.


Dr. Greger – Měl stejnou připomínku, jelikož není jasno, které změny vlastně budou. Rád by jej alespoň viděl, byť bychom jej neschvalovali.


Prof. Krištoufek – Není to problém, rád zašle, jen se snažili držet stejnou linii schvalování, jako v minulosti.


Doc. Dolejší – Proč je to opatření rektora, když byl celý dokument upraven pro obě pohlaví?


Prof. Králíčková – Dr. Staša si nepřál, abychom vše přejmenovávali na opatření rektorky, drží se tedy doporučení od Legislativní komise AS UK z loňského roku.


Mgr. Mašková – V dubnu loňského roku proběhla na Legislativní komisi dosti obsáhlá debata, kdy bylo velmi upřednostněno generické maskulinum.


Doc. Brom – Zaznamenal, že se má psát sebehodnotící zpráva. Rád by k tomu slyšel více informací, zda je možnost opt-out apod.


Prof. Krištoufek – V materiálu, který pošle, je vidět, že specifika zprávy nejsou příliš rozvedena, pouze je tam informace, že bude poskytnut vzor z OVA. Nemá to být velká zpráva, pouze informace o tom, co se dělo, diskutovalo apod. Má za to, že sebehodnotící zpráva jednou za pět let stačí. Diskuze o vědních oblastech a radách byla na konci roku relativně hlasitá, proto se snaží nastavit alespoň některé kontrolní mechanismy, není však cílem zatěžovat rady a přidávat jim administrativu.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k předloženému opatření rektora, které má nahradit OR č. 18/2021 Zásady programu Cooperatio.

Hlasování 30-0-0

Schváleno

4. Vstup UK prostřednictvím CUIP do i&i Biotech fund

Mgr. Maňásek – Jedná se o investiční fond pro rozvoj raných technologiích. UK byla dva roky nazpět oslovena, zda by měla zájem o to stát se strategickým investorem. Nové vedení UK se sešlo s vedením fondu a zjistili jsme, že se jedná o zajímavou investici. Půjde o částku v hodnotě cca 5 mil. Kč, kterou do fondu vložíme ve více splátkách. UK by měla mít na této investici v dlouhodobém horizontu zisk, ten však není možné garantovat, jedná se o rizikovou investici.


Mgr. Sláma – Pan kvestor shrnul vše podstatné, nyní investujeme 2 mil. Kč, zbytek půjde ve splátkách. Ve spolupráci s advokáty byla vybrána metoda vstupu mimo základní kapitál.


Mgr. Farkaš – Odkud se tyto finance budou čerpat, půjdou před závorku nebo se jedná o finance, které již někde jsou? Každý projekt stojí cca 50 mil. Kč. Jak velká je tam succession rate?


Mgr. Maňásek – Finance jsou, jedná se o cash pulling, vyděláno na to bylo z úroků na účtech a termínovaných vkladů. Pokud jde o úspěšnost projektů, tak tu nyní neznáme.


Mgr. Sláma – K dnešnímu dni fond zainvestoval 7 projektů, z ČR jsou projekty dva. Šanci, že projekt jako univerzita získáme, máme bez ohledu na to, zda do něj vstoupíme nebo ne. Kritéria pro řízení fondu jsou velmi přísná, je řízen z Lucemburku, vše je přísně kontrolováno a auditováno, takže díky našemu zapojení se do financování se nám šance na úspěch nezvýší. Fond funguje od roku 2021, zatím tedy proběhly pouze první investice.


Mgr. Maňásek – Vstupujeme tam jako investor, náš zisk tedy poplyne nejen z toho, že UK získá projekt, ale z investice jako takové.


Prof. Himl – V případě, že UK nebude úspěšná v podpoře projektů fondem, tak co nám to přinese? Co můžeme čekat, v jaké výši a v jaké době?


Mgr. Sláma – Benefity jsou dva: prvním je finanční benefit, kdy si koupíme podíl ve fondu, který se zhodnotí. Investiční období je 5 let, dalších 5 let je na likvidaci fondu. Jedná se o rizikovou investici, ale předpokladem je zisk nad 20 %. Druhým, významnějším benefitem z pohledu nefinančních toků, je PR a promo, jelikož vstup do tohoto investičního fondu je prestižní záležitostí, jedná se o první fond tohoto typu ve střední a východní Evropě. Nejhlavnějšími investory je např. Evropský investiční fond.


Ing. Skrbek – Kolik je investorů ve fondu?


Mgr. Maňásek – Kromě UK je tam Evropský investiční fond, ÚOCHB a cca 10 dalších. Pravidla pro vstup jsou velmi striktní, je tam přísný etický kodex, nesmí být vazby na Rusko atd. Přesné názvy všech investorů ale nyní neznáme.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala předložený materiál a vyjadřuje kladné stanovisko ke vstupu UK skrze CUIP do i&i Biotech Fund.

Hlasování 19-0-0

Schváleno

6. Právní jednání (Nájemní smlouva SCIO – Šafránkův pavilon)

Mgr. Maňásek – Jedná se o Šafránkův pavilon, ubytovací část provozuje KaM, výukovou část LFP opustila a loni ji pronajala SCIO škole. Ta by si ale ráda pronajala i další prostory – jídelnu a část venkovních prostor. Dle návrhu právníků navrhujeme uzavřít novou smlouvu namísto dodatku.


Bc. Čech – Jak byla určena výše nájemného?


Mgr. Maňásek – Klasická veřejná soutěž k tomu neprobíhala, byl to ale jediný zájemce o prostory.


Mgr. Glogr – Kdo má budovu ve správě?


Mgr. Maňásek – Budova je ve správě LFP, ubytovací část má pronajatou KaM, ale jak mají rozúčtované energie či nájmy, to bohužel netuší.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK projednala záměr uzavřít se Scio, s.r.o., IČO: 10779442, se sídlem Pobřežní 658/34, Praha 8, PSČ 186 00, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově Šafránkova pavilonu na adrese Alej Svobody 703/31, 301 00 Plzeň, za roční nájemné ve výši 1 327 880,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.

Hlasování 26-0-2

Schváleno

7. Principy 2024 – informace o dalším postupu

Prof. Králíčková – S ohledem na nového ministra školství spíše nemůžeme předpokládat, že ještě letos dostaneme další prostředky, musíme tedy pečlivě řešit naše financování. S tímto na mysli jsme zahájili debatu o Principech na další rok již v lednu, abychom byli včas připraveni.


Dr. Fontana – Leden až březen byl věnován připomínkám k původním tezím, měli jsme kulatý stůl i individuální setkání. Rád by o připomínky do 19.5., týden na to je řádné jednání Ekonomické komise, diskuze je tedy ještě možná.

Návrh setrvává na plovoucím fixu, bude se odčítat nejstarší rok a přičítat rok nejnovější. Bude zavedena horní hranice financovatelného počtu studentů, a to ve výši 6 %. Chceme tím předejít tomu, aby nedošlo k masovému zvyšování počtu studentů. Dále jsme upravili paušál a současně navrhujeme, aby byl vytknut jako pevná suma, tzn. 5,5 mil. Kč, resp. 3 mil. Kč.

Další návrh je snížení podílu na normativní studia, posun neKEN/KEN, navrhujeme snížení na poměr 85:15. Tento posun bude po určitou dobu konstantní, o dlouhodobém nastavení poměru povedeme diskuze.

Do budoucna budou navrhovat, aby se malé studijní programy zahrnuly do čl. 1, tedy obecně do příspěvku. Teď je ale stále necháváme v čl. 4 odst. 1. Navrhujeme významné navýšení malých studijních programů a zároveň vytýkáme parametry, které musí splňovat, aby se o ně mohly ucházet. Budou rádi za připomínky, zda je podpora odpovídající apod.

U zaměstnanecké mobility došlo také ke změnám viz materiál, i zde předpokládáme, že to povede k diskuzi, od kterého roku změny implementovat apod.

U vědy nyní navrhují, aby parametry vstupovaly jak do čl. 2, kdy prostředky by nadále zůstaly v Cooperatiu, ale 5 % bude rozepsáno dle aktualizovaných výkonových parametrů, což se stejnou vahou propíše do příslušného ukazatele.

V čl. 4 je největší nárůst, rádi by Mikuláše navýšili na 250 mil. Kč, navrhují ponechat dělení na příspěvek a dotaci.


Doc. Brom – Rád by se domluvil na dalším postupu, jak se k materiálu vyjádřit a dále jej projednat. Materiál nebudeme dneska schvalovat, na AS UK to půjde až na červnové plénum. Očekává, že bude debata velmi dlouhá, předpokládá, že proběhne na komisi dne 23.5. Co dalšího předpokládají, že bude na květen předloženo?


Mgr. Maňásek – Bylo tam plánováno předložit OR k Mikuláši.


Mgr. Farkaš navrhl rozdělil jednání nadvakrát.


Dr. Fontana – Dalším výživným materiálem budou výkonové ukazatele pro vědecký výkon.


Prof. Krištoufek – Komise pro vědu se sejde 3.5., rád by k materiálu slyšel připomínky co nejdříve. Finální verze bude až s finálními Principy, očekává ji tedy až v červnu, ale v květnu už by se měla závěrečná podoba rýsovat.


Doc. Brom – Bylo by OK, kdyby zasedly komise Ekonomická a Vědecká současně?


Dr. Greger – Nemá s tím sebemenší problém, je možné se připojit, máme pro to i dostatečně velkou místnost.


Doc. Brom – Hlavní materiál nasdílí na cloud, aby bylo možné připojovat komentáře apod. Následně zasedneme společně ve středu.


Mgr. Farkaš – Na některé z komentářů jsou naprosto nekonkrétní odpovědi. Je rád za odpovědi, ale bylo by vhodné je dostat detailnější. Odpověď, že někdo něco projednal, mu nepřijde šťastná – stačil by mu odkaz na zápis apod.


Doc. Stráský – Nedovede si představit, že schválíme paušální částku na malé programy bez toho, abychom viděli, kolik studentů tam je či o kolik programů se jedná.


Dr. Fontana – Mohou poskytnout zatímní seznam, zatím se pohybujeme ve vyšších desítkách.


Mgr. Maňásek – Hovoří se tam o kvalitativním posouzení, což zatím neproběhlo. Pro představu toho, kterých typů programů a kolika se to týká, to stačí. 


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informace k Principům pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2024.

Hlasování X-0-0

Schváleno

8. Aktualizace výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK – informace o dalším postupu

Prof. Krištoufek – Tímto materiálem z velké části vycházíme vstříc požadavku, aby UK používala aktuální data pro přidělování prostředků, což je i jednou z priorit současného vedení. Kromě aktualizace datové základny chceme, aby Principy vycházely z nových dat, která se budou každoročně měnit.


Dr. Greger – Kde se vzaly poměry, dle kterých budou finance rozděleny? Jaká je idea za nastavením vah?


Prof. Krištoufek – Chceme kvalitní kvantitu. Logika systému je taková, že my tím pětiletým hodnocením zjistíme, co funguje lépe a co méně. Ty indikátory si představíme jako pokus o měření velikosti toho, co se na jednotlivých fakultách děje. To pětileté hodnocení měřící kvalitu by mělo jít do hloubky a posuzovat různé úhly pohledu.


Doc. Dolejší – Nemohla by být další data, návrhy/náměty, jak hodnotit kvalitu monografií? U publikací máme pomocná kritéria, ale monografie jsou velmi slepé místo.


Prof. Krištoufek – Vycházíme z toho, že systém musí vycházet z automatizovatelné báze. Úroveň detailů je, jak vypadá seznam nakladatelství, zda má jen 1/1,5 úrovně, či to mít jako víceúrovňový systém. Nabízí se vycházet ze standardizovaných seznamů, které mají obvykle 1-3 úrovně.


Doc. Dolejší – Není možné alespoň něco takového doplnit? Je něco jiného publikovaná dizertace a něco jiného je výsledek mnoholeté práce.


Dr. Bičovský – Má dotaz k plurálu, kdo je tím „my“? Je to vedení UK či nějaký tým, a kdo jsou jeho členi? Seznam jej zarazil, jakým způsobem se sestavoval? Dále jej znepokojuje, že to implikuje, že kvalitní věda nevzniká v češtině, a pokud vzniká, tak ji budeme hodnotit jen jednou za pět let.


Prof. Krištoufek – Základní skupina složena ze zástupců OAS, OVA a knihovny, což bylo následně diskutováno na KR a RKR. Jedná se ale z 99 % o seznam z MUNI. Je mu ale jasné, že seznam po připomínkách bude vypadat jinak. Stran českých výstupů – netvrdíme, že nevznikají a že nejsou kvalitní, ale přeci jen se v mnoha oborech jedná o minoritní výstupy.


Dr. Greger – Když jsme monografie převzali z MUNI, můžeme se seznámit s tím, jak seznam vznikal? Je tam z MUNI nějaký zápis?


Prof. Krištoufek – O tom, zda někde je zápis, pochybuje, jednalo se o postupnou diskuzi.


JUDr. Říha – Zapomíná se na právo, které je publikované primárně v češtině. Ano, je to specifický obor, ale nemyslí si, že to je správné.


Prof. Králíčková – Neomezujme žádnou část vědy pro české prostředí.


JUDr. Říha – Příklady zahraničních výstupů tam jsou, ale většina skutečně nejde ven.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informace k aktualizaci výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK.

Schváleno tichým souhlasem

9. Náklady na "absolventorok" na UK na různých fakultách – prezentace prof. Ondřej Hrušák, 2LF

Prof. Hrušák – Bylo nutné si zhodnotit standardní dobu studia, počty studentů apod. Vycházel z let 2020-2022, dotaci počítal jako A+K + koheze. Pokud má fakulta většinu programů s nižší dotací, tak se dá předpokládat, že jeden absolvent bude stát méně peněz. Přesto, že mají některé humanitní fakulty dotaci nižší, tak měli některé z nich náklady daleko větší, než očekával. Na některých humanitních fakultách nás již nyní stojí jeden absolvent tolik, co na některých lékařských. Následně představil detailní data v prezentaci.


Doc. Brom – Výsledkem je, že bez ohledu na KEN jsou náklady různé.


Dr. Šima – Dá se debatovat o tom, co myslíme tou „cenou“ za studenta.


Dr. Greger – Moc děkuje za údaje, jsou to zajímavá data. Rád by požádal, aby to nebyl konec práce s nimi, mají velký potenciál využití.


Návrh usnesení:

Ekonomická komise AS UK bere na vědomí informace k nákladům na "absolventorok" na UK na různých fakultách.

Schváleno tichým souhlasem

10. Různé

Do rozpravy se již nikdo nepřihlásil, a tak doc. Brom popřál všem klidný večer a rozloučil se.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: doc. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK


Poslední změna: 19. květen 2023 15:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám