Zápis ze zasedání Komise pro třetí roli AS UK ze dne 27. dubna 2023


Přítomní: Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Jakub Čech (PF), Martina Horáková (3.LF), Ing. Jan Hrabovský (MFF), Františka Keprtová (ETF), PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. (FaF), MUDr. Anna Malečková, Ph.D. (LFP), Leona Petlíková (2.LF), Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (FF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF), Petr Milichovský (PF), Jiří Jakub Zevl (PřF)


Omluveni: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Bc. Martina Pustková (FHS), Mgr. Tomáš Konečný (FF),


Hosté: doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D. (prorektor pro vnější vztahy), Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (členka KR pro sociální záležitosti a udržitelný rozvoj), Mgr. Petra Štanclová (kancléřka UK), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ÚKUK), MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (RUK), Mgr. David Hurný (RUK)

Program:

  1. Zahájení a schválení programu Komise pro třetí roli

  2. Schválení zápisu ze zasedání ze dne 16. 3. 2023

  3. Kampus Hybernská

  4. Novinky z PR UK

  5. Ústřední knihovna UK, e-learning

  6. Různé

1. Zahájení a schválení programu Komise pro třetí roli

Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně komise všechny, přítomné přivítala a seznámila je s návrhem programu, ke kterému nebyly žádné připomínky. Program byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu ze zasedání ze dne 16. 3. 2023

K zápisu nebyly žádné připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

3. Kampus Hybernská

Mgr. Štanclová – Kampus Hybernská je společný projekt UK a Hlavního města Prahy, ve kterém by se měly realizovat zájmy obou partnerů v oblasti rozvoje města a třetí role univerzity. KH se skládá ze dvou subjektů – zapsaného ústavu Kampus Hybernská a univerzitního projektu Hyb4City. Hlavním cílem projektu je přispět k mezifakultní a mezioborové spolupráci zejména v oblastech vzdělávání, výzkumu, transferu a inovací. Minulý měsíc přešel projekt Hyb4City z CPPT pod Kancelář rektorky. Pro mnoho fakult je však Kampus Hybernská neznámým prostředím. Tým Hyb4City proto připravuje workflow, jak by mohli zástupci fakult do KH zasahovat a zapojit se.

Budoucí aktivity bychom pojali obdobně jako University of Edinburgh, která založila inovativní hub – Edinburgh Futures Institute. Město Edinburgh jej z počátku zafinancovalo a univerzita v rámci projektu zakládá nové mezifakultní studijní programy vyučované hybridně, do nichž jsou zapojeni studenti z celého světa. Tomuto modelu bychom se chtěli v KH přiblížit, ale zároveň si chceme ponechat i eventovou část.

KH je do roku 2025 financován z projektu, ale potřebujeme, aby byly aktivity finančně udržitelné. Byla bych ráda za intenzivnější spolupráci (nejen s Komisí pro třetí roli), abychom mohli na fakultách diskutovat o zapojení do KH co nejdříve.


Doc. Vlach – Jak bylo řečeno, projekt Hyb4City v roce 2025 skončí, poté je velká pravděpodobnost, že univerzita bude i nadále Kampus podporovat, ale je nutné, aby z podstatné části v té době již běžný běh financoval bez velkého přispění UK.


Mgr. Štanclová – Mgr. Bubeníková AS UK je nově v Programové radě KH.


Mgr. Bubeníková – Loni se tomuto tématu s Mgr. Altovou věnovaly, mezi senátory dělaly průzkum o tom, co si o Kampusu myslí, výsledky ráda zašle, ale je to loňský materiál, takže se mohlo mnoho věcí změnit. Z dnešní programové rady má pocit, že se jen schvaluje předvybraný dramaturgický plán. Není si ale jistá, jakou má paní kancléřka představu o zapojení se od Komise pro třetí roli AS UK?


Mgr. Štanclová – Je nutné myslet na Studentskou Hybernskou, kde se zprostředkovávají akce spolkům a dalším. Byla by ráda, kdyby s nimi zástupci komise více spolupracovali. Není si ale jistá, jaký je přesah komise mimo jednání, byla by přesto ráda, kdyby byli styčnými osobami na svých fakultách.


Mgr. Bubeníková – Přesah na fakultu se osobně snaží vnést, ale nefunguje to tak všude, ne vždy jsou lidé z fakult vůbec ochotni naslouchat.


Ing. Hrabovský – V Praze je velké množství středoškolských soutěží, kterým by mohly být nabídnuty prostory pro menší soutěže. Když se jedná o debatní olympiády pořádané fakultami, tak by bylo možné zprostředkovat prostory skrze RUK, čímž bychom do Kampusu dostali další osoby zvnějšku univerzity.


Doc. Vlach – Pracuje se na ceníku/plánu případného spolufinancování obsahu ze strany fakult. Didaktikon letos získal dotaci z MŠMT na podporu talentovaných studentů. V řadě výzev je zároveň možnost dát si pronájem prostor do výdajů, což by mohlo pro nás být výhodné, ale zatím není interně vyřešeno mezi jednotlivými součástmi Kampusu, jak nastavit systém spolufinancování.


MUDr. Fontana – Bylo by dobré, aby se tam dostala co nejširší oblast aktivit, toto je jistě ke zvážení a prodiskutování, zda to bude možné. Rád by, abychom byli schopni v rámci celé UK sbírat ucelené informace o tom, co, kdy a jak realizovat. Na základě stávajícího sběru dat pak mít ucelený dotazník, kde se vyplní základní požadavky akce, který bychom rozšířili po celé UK. Toto je dobrý nápad, ale je třeba jej rozšířit.


Bc. Čech – Je to skvělé místo, které má velký potenciál. Zajímalo by jej, jak moc je prostor využit? Jsou tam ještě nějaké volné místnosti? Je možné vytvořit nové prostory pro další kavárnu? Stávající má naplněné kapacity.


Mgr. Štanclová – Prostory, které se nabízí externím partnerům, se soutěžily na jeden rok (2023). V létě proběhne další soutěž na dva roky, což je prostor pro to, aby se přihlásila např. další kavárna. Je to cesta, kterou můžeme jít. Stran přehledu o využití prostor, tak ten máme.


Dr. Vymazalová – Jeden prostor funguje každé pondělí jako coworking pro doktorandy, v dalších dnech slouží pro jiné akce.


Doc. Vlach – Sklepy v některých částech Kampusu a třeba půda objektu A jsou zatím nezrekonstruované. Budovy ale patří HMP, hlavním investorem by mělo být město, nikoliv UK. Další prostory se tak najít dají, ale je třeba synergii s městem.


MUDr. Fontana – Prostor zrekonstruovalo město, vybavení je však naše. Jedná se o dobrý podnět, nyní je studentský coworking živější, než byl dříve.


Dr. Hrabovský – Má za to, že by tam mohlo chodit mnoho osob, kteří by jen využili prostor pro vlastní práci a nechodili by na akce.


Mgr. Bubeníková – Pro mnoho studentů je Kampus daleko, mají na vlastních fakultách své akce a nevidí důvod, proč by měli jezdit do centra.


Mgr. Štanclová – Bylo by proto vhodné dělat akce mezifakultní, aby se tam sešly různé skupiny osob.


Doc. Vlach – Máme dva záměry: rozvinout mezifakultní spolupráci a dodat další přidanou hodnotu, kterou na akcích jednotlivých fakult nenalezneme.


Bc. Čech – Podporuje doc. Vlacha, líbilo by se mu, kdyby se využila půda ke coworkingu s kávovým barem, kde by mohly být vyšší desítky studijních míst.


Doc. Vlach – Při rekonstrukci Didaktikonu byl návrh projektu takový, že se probourá strop, aby vznikla větší aula s ochozem, nicméně již na to nebyly prostředky. Jde to samozřejmě přeprojektovat, ale je i omezení stran památkové ochrany. Zároveň v budově A maximální kapacita 100 osob na patro a nějaká daná kapacita osob v budově jako celku.

4. Novinky z PR UK

Doc. Vlach – Je vypsáno nové kolo studentské soutěže UKa, po úspěchu z loňska byla soutěž zahájena i letos. Bonusovým kritériem budou aktivity v Kampusu Hybernská, cílem je propagace UK směrem k novým studentům či do zahraničí. Nový profil na Tik Tok, který jsme s velkou slávou nedávno založili, jsme se rozhodli po upozornění z NAÚ nevyužívat, avšak ponecháme si jej z důvodu blokace našeho jména. Bude se konat studentský Majáles, jednáme o spolupráci s Pražským jarem. Snažíme se o internalizaci i v rámci rektorátu.


Bc. Vohlídková – Mohou se do soutěže zapojit i studenti cizojazyčných programů? Na anglickojazyčné verzi webu není informace o soutěži zobrazena.


Doc. Vlach – Zapojit se mohou, na anglickém webu to pravda není, ale informace o možnosti se zapojit v rámci české výzvy bude zobrazena, OVV v krátké době zřídí kontaktní email pro anglicky hovořící zájemce výzvy UKa.

5. Ústřední knihovna UK, e-learning (web Ústřední knihovny UK, e-learning)

Dr. Římanová – Máme výroční zprávu, kterou včera schválili ředitelé fakultních knihoven. V současné chvíli provozujeme 63 knihoven, které spravuje přes 400 knihovníků. Knihovny řídí jednotlivé fakulty a ústavy, ÚKUK je podporuje jen metodicky.


Vohradská – Byl spouštěn nový systém, jaké jsou na něj zpětné vazby?


Dr. Římanová – Nemáme skoro žádné reakce, což je dobrá zpráva, nikdo si nestěžoval. Dostali jsme veskrze kladnou zpětnou vazbu, individuálně jsme pomohli starším zaměstnancům se zaučením se. Je skvělé, že je to cloudový program, dostupný odkudkoliv. Je možné zadat požadavek na knihy, a to nejen na zapůjčení a na zakoupení s tím, že zakoupení se děje primárně koncem roku dle rozpočtu. V rámci českého trhu máme trochu problém s nákupem elektronických knih, mnoho knihkupců je nenabízí, každopádně vše od Karolina je dostupné všem zaměstnancům a studentům. Řešíme nově ilustrovanou Příručku pro studenta, ilustrátora jsme vybírali pomocí veřejné zakázky, ve výběrové komisi byli i zástupci studentů, Příručka vyjde nejspíše na podzim.


Mgr. Bubeníková – Nešlo by využít zaměstnance knihoven k tomu, aby také přispěli ke spojení studentů? Např. v rámci Kampusu. Bude propojena ta příručka k Wiki heslům v návaznosti na spolupráci na memorandu?


Dr. Římanová – ÚKUK pořádá Open Science Day, v říjnu je pak celý týden Open Science, kdy se zapojují všechny knihovny. ÚKUK také zapojena do kulatého stolu k internacionalizaci. O Kampusu víme a využíváme jej, pokud je to možné, avšak pokud jej chceme využít, tak musíme zaplatit pronájem, proto často volíme jiné prostory, které jsou levnější či zdarma. Na podzim spolu s Turnitin budeme pořádat akci zaměřující se na umělou inteligenci. Vedení UK o této akci ví, bude to akce otevřená pro všechny zájemce. FF koná Noc s Andersenem, kdy děti přespávají v knihovně a mají naplánovaný doprovodný program. Na jednotlivých knihovnách se akci konají. V rámci třetí role však máme problém s elektronickými zdroji a univerzitou třetího roku. Publikace nakupované v zahraničí nesmíme vzdáleně zpřístupňovat nikomu mimo akademickou obec, proto tam nemůžeme tyto uživatele vpouštět, stejné omezení se vztahuje na Alumni. Mohou tam vstupovat z počítačů v knihovnách, avšak nelze se připojit z domova.


Mgr. Bubeníková – Jak je propagovaný OpenScience podcast?


Dr. Římanová – Máme centrum pro otevřenou vědu, které podcast natáčí. Propagace v ČR je zaměřená na data-stewardy, propagace běží i na sociálních sítích. Neformální komunitu tvoří cca 100 osob, které se zajímají o výzkumná data, s těmi toto téma také řešíme. Veškeré podcasty jsou natočené v audio-laboratoři ÚKUK, kde máme navíc živého technika, který vede školení a dělá podporu. Pokud se jedná o studijní věc, tak pomáhá zdarma, u komerčních zakázek máme vypracovaný ceník, ale primárně nám přichází poptávka zevnitř univerzity. Naposledy jsme školili 50 vyučujících z FTVS, kteří se připravují na e-learning.

Co se týče nahrávání a streamování videí, tak máme vlastní úložné servery univerzity, kde lze upravit přístup pro kohokoliv, pro celou akademickou obec či pro konkrétní fakulty. Navíc nám po nahrání zůstanou vlastnická práva k videu, na rozdíl od YouTube, kde přecházejí práva na něj.


Bc. Čech – Překvapilo jej, že máme 400 knihovníků. Hodně se poslední dobou hovoří o odměňování, zajímalo by jej ale, zda mají přehled o odměňování v rámci knihoven?


Dr. Římanová – Máme problém s konkurenceschopností, ve státní správě platí zákon o odměňování, který se ale na VŠ nevztahuje, proto se na fakultách dostáváme často pod tuto hranici. Liší se to ale v rámci fakult.


Bc. Čech – Jako UK bychom měli vážně chtít a plánovat, abychom měli ÚKUK nejen jako metodické pracoviště, ale jako knihovnu. Pokud se nechceme stávat regionální VŠ, tak by bylo vhodné mít jeden centrální prostor, kde budou nonstop studovny a které by bylo takovým centrem pro naše studenty. Je mu jasné, že to je plán na desítky let, ale je dobré na to myslet.


Dr. Římanová – Rozumí tomuto podnětu, např. v Drážďanech vystěhovali z centrální knihovny knihy a vytvořili tam centrum pro studenty. Příští rok se bude otvírat velká knihovna v Jinonicích, kde bude prostor, o kterém nyní hovoříte. Neví, jak přesně bude vypadat Kampus Albertov, ale předpokládá, že i tam bude nějaký podobný prostor vytvořen.

6. Různé

Dr. Kudláčková – Byla na AS přednesena kapitola z výkonnostního hodnocení fakult, jedním parametrem tam bylo hodnocení fakult.


Mgr. Bubeníková – My se tím nezabýváme, to si převzala komise pro vědu, ale bude k tomu příští týden společné jednání Ekonomické komise a Komise pro vědu, kam jsou všichni srdečně zváni.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Schválila: Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK


Poslední změna: 9. červen 2023 16:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám