Zápis ze zasedání AS UK 26. května 2023


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Matyáš Uvíra

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

Veronika Viktoria Matraszek

Martina Horáková

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková, Ph.D.

David Kverka

Karel Mikulčák

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

Tomáš Pavelka

Vojtěch Trmal

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

Mgr. Eliška Mašková

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D. (online)

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D (online)

Mgr. Richard Keračík

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Pavel Linzer

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D.

PhDr. David Greger, Ph.D. (online)

Bc. Veronika Vohlídková

Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Ing. Milan Skrbek

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

Ing. Jan Hrabovský

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D.

Mgr. Jan Křovák

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Mgr. Petra Tesařová

ETF

FHS

Součásti

Františka Keprtová

Oskar Vogl

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Doc. Dr. Phil. Mgr. Pavel Himl

Marek Lentvorský

Bc. Martina Pustková (online)

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Bc. Jakub Čech (PF)

Leona Petlíková (2.LF)

Mgr. Karolína Štauberová (KTF)

Bc. Marek Boňko (FSV)

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF)

Doc. Jiří Mrázek, Th.D. (ETF)

Mgr. Martin Boukal (KTF)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)


Dále nepřítomni

Amir Dezham (FaF)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., prorektor pro akademické kvalifikace

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

Prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., prorektorka pro zahraniční záležitosti

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (ombudsmanka UK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Václav Hájek (OVV)

RNDr. Věra Šťastná (RUK)

Mgr. Jiří Chvátal (RUK)

Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. (LFP)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo prezenční formou v Malé aule Karolina.

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 28. dubna 2023

3. Vystoupení J.M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy UK

5. Vnitřní předpisy fakult

6. Návrh na jmenování členů Vědecké rady UK

7. Návrh nových Pravidel pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

8. Strategie udržitelného rozvoje UK: Na cestě k udržitelnosti 2030

9. Právní jednání

10. Informace z pracovních komisí

11. Informace z Rady vysokých škol

12. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. Franti šek Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl, že vzhledem k bodu č. 6 programu zasedání je třeba ustanovit komisi pro tajné hlasování.


Ustanovení komise pro tajné hlasování

Navrženi byli: Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Filip Hruša (FTVS)


Hlasování o komisi pro tajné hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 3

Schváleno

Předsedou volební komise byl zvolen: JUDr. Michal Říha (PF)

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 28. dubna 2023

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že do návrhu zápisu ze zasedání AS UK byly zapracovány připomínky technického charakteru, nová verze byla vystavena.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 28. dubna 2023.”

Hlasování

Pro 55, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Rozpočet, ekonomika, výstavba

J. M. paní rektorka v tomto bodě uvedla, že v Brně proběhl kulatý stůl pod záštitou premiéra k tématu financování vysokých škol. Bylo podstatné, že se všichni přítomní shodli na tom, že způsob, jakým se dospělo k propočtení vnit řního dluhu státu vůči vysokým školám, je správný. Dále proběhla debata nad efektivizací vysokých š kol obecně, která byla strukturována do tří oblastí. ČR nedostatečně využívá k získávání financí komunitární programy, bohužel ani UK není v této oblasti silná. Kolegové z RUK připravují novou strategii podpory těchto projektů, aby byla UK v této oblasti odolnější. Druhou diskutovanou oblastí byla flexibilita personální politiky. Dále J. M. paní rektorka uvedla, že pokud budou chtít vysoké školy v diskusích s MŠMT úspěšně argumentovat demografickou křivkou, musí ta argumentace být sofistikovanější. Silně byla zmiňována i studijní úspěšnost. Existují důvody, které často brání tomu, aby úspěšnost stoupala, ale přesto se nad úspěšností musíme zamyslet, především u postgraduálních studijních programu. Na UK se by měl učit nejen top obsah, ale především top metodami.


Studijní záležitosti


Věda a projektová činnost, zahraničí

J. M. paní rektorka uvedla, že informovala na RKR o tom, že UK muset již nyní pracovat na některých výzvách, aby byla schopná vygenerovat kvalitní projekty. Je třeba, aby na úrovni fakult byla propojena příslušná oddělení děkanátu, aby efektivně proudily informace. J. M. paní rektorka dále uvedla, že UK měla možnost připomínkovat novelu cizineckého zákona a uplatnila připomínky, které mohou v budoucnu pomoci s cizojazyčnými programy. RKR bylo rovněž informováno, že se doplňují komise na posuzování různých institucionálních nástrojů.


Ostatní

Dále J. M. paní rektorka uvedla, že je v přípravě dodatek memoranda o spolupráci s ČTK a memorandum o spolupráci s Pražským jarem. Rovněž uvedla, že aplikace Nenech to být byla pořízena pro celou UK. Dále J. M. paní rektorka pozvala členy AS UK na přednášku prorektorky z Harvardu a Benefiční koncert Nadačního fondu UK.


Závěrem J. M. paní rektorka hovořila o proběhlé akci na FHS UK, které poskytla záštitu. Uvedla, že jako rektorka poskytuje záštitu mnoha vědeckým akcím a akce na FHS se jí i paní děkance Pětové jevila jako vědecká akce, kde se budou prezentovat vědecké výstupy v oblasti dlouhověkosti, která bude podpo řena časopisem Vogue. Nakonec se ukázalo, že realita byla jiná. Od 1.6. 2023 bude udělování záštity formalizováno, bude se vyžadovat seznam partnerů akce, které zkontroluje manažerka udržitelnosti. Záštita nebude do budoucna dána nikomu, kdo bude na akademické půdě budit kontroverze. Poznamenala, že pluralita názorů byla i ze strany účastníků konference vnímána dobře. Akci se podařilo přilákat osobnosti, které by na FHS jinak nepřišly.


Rozprava


Mgr. Bubeníková uvedla, že téma konference na FHS bylo diskutováno na včerejším zasedání Komise pro t řetí roli AS UK a padl požadavek na zhodnocení, co po řádání akce FHS přineslo. Nabídla kapacity Komise pro třetí roli při řešení této problematiky. J. M. paní rektorka uvedla, že nemůže odpovědět na to, co to FHS přineslo, jelikož doteď tyto otázky fakultám při udělování záštity nekladla. Byla by ráda, aby bylo ponecháno na uvážení fakulty, co jí pořádání dané akce přinese.


Doc. Himl uvedl, že záležitost bude diskutována na nejbližším zasedání AS FHS UK. Někdo z organizátorů konference zavolal v odpoledních hodinách na protestující studenty Policii ČR, což mu připadá přes čáru. Doplnil o další kontext proběhlé akce, odezvy na sociálních sítích a příslušných protestů.


Prof. Zahálka podotkl, že se mu nelíbil přístup protestujícího spolku, který od J. M. paní rektorky dostává široký prostor k diskusi.


Mgr. Farkaš uvedl, že nesouhlasí s prof. Zahálkou. Posuzovat to tak, že je spolku dán prostor, a proto by neměl vyjadřovat protesty, je nešťastné. Pokud někdo s konáním akce nesouhlasí, měl by mít možnost svůj názor vyjádřit. Má za to, že spolek Univerzity za klima na stávku měl plné právo. K připravované koncepci poskytování záštity vedení UK uvedl, že J. M. paní rektorka sice bude účast konzultovat s manažerkou udržitelného rozvoje, ale problém je větší. Jde obecně o spolupráci s partnery a o reputační riziko UK. Problematika udržitelnosti se vztahuje k jednomu případu, ale měli bychom posuzovat, s kým se chce UK nechat spojovat obecně, především brát ohled na to, jaká je pověst daného subjektu ve ve řejném prostoru. J. M. paní rektorka uvedla, že nějaký mechanismus je třeba nastavit, UK nemůže být instituce, která je primárně uzavřena spolupráci. Primární mindset UK má být otevřený.


Prof. Trka vyzval vedení UK, aby veřejně reagovalo na to, že někdo volá Policii ČR na studenty do jejich vlastní fakulty. J. M. paní rektorka uvedla, že se nechce distancovat, protože si váží práce paní děkanky Pětové. Obě konaly na základě určitých informací. Doc. Himl uvedl, že souhlasí s názorem prof. Trky a ve vztahu k odcházející paní děkance se to bude řešit na nejbližším zasedání AS FHS UK.


Vogl poznamenal, že souhlasí s prof. Zahálkou a domnívá se, že reputační riziko UK vystřelilo až po akci na základě reakcí na internetu.


Dr. Říha uvedl, že se nelze uzavírat před tím, že budeme spolupracovat s praxí. Každá taková chyba je příležitost se učit. Dále uvedl, že nechápe, kde jinde by studenti měli vyjadřovat svůj názor než na své fakultě.


Dr. Kříž uvedl, že konfrontace na univerzitní půdu patří a byl by nerad, kdyby z tohoto jednorázového incidentu vyplynulo poučení, že nebudeme zaštiťovat akce, které vyvolávají kontroverze.


Bc. Erbeková se dotázala, jak je možné, že paní děkanka Pětová neměla dostatek informací, když organizovala akci takového rozsahu. J. M. paní rektorka uvedla, že nemůže mluvit za paní děkanku. Bc. Erbeková poznamenala, že je to právě nedostatek informací, co J. M. paní rektorka prezentuje jako omluvu. J. M. paní rektorka uvedla, že dává záštitu mnohým vědeckým akcím. Možná už to ale dál dělat nebude, jelikož hodina, kterou AS UK tráví touto diskusí, by se dala využít efektivněji. Vysvětlila, že pokud o záštitu požádá děkan či děkanka fakulty, dosud další okolnosti neprověřovala, nyní se to změní. Bc. Erbeková poznamenala, že od vedení UK se k tomu, co se stalo, očekává nějaké vyjádření, ale zatím zaznělo pouze to, že paní děkanka neměla dostatek informací.


Dr. Jüptner uvedl, že organizace takové konference má velmi široký kontext a každá fakulta má vlastní interní pravidla a záleží na spoustě detailů, které nikdo nezná, proto nelze záležitost kvalifikovaně posoudit. Apeloval by na to, aby řešila nejprve na fakultě.


Horáková uvedla, že je třeba apelovat na vedení fakult, aby vědělo, co se děje, pokud žádá o záštitu vedení UK.

Dr. Fontana toto podpořil.Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpisy UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlé návrhy vnitřních předpisů UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Řád pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů UK (č.j. 84/2023)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK, předal slovo předkladateli, J. M. paní rektorce, která požádala o úvodní slovo dr. Fontanu.


Dr. Fontana uvedl, že předpis má za cíl nahradit stávající předpis z roku 2017 a harmonizovat současný stav v oblasti zajišťování zpětné vazby s ukotvením ve vnitřních předpisech UK. Předpis se primárně týká systemizace velkých šetření, což je potřeba, protože v posledních letech je UK oslovována poměrně často s žádostmi o provedení šetření externími subjekty. Hodně v této oblasti přispěla pandemie COVID-19 a její vliv na oblast výuky. Smyslem předpisu nemá být návrhy na šetření zamítat, ale přinést jejich provádění určitý řád a minimální požadavky. Dále je snaha zajistit, aby se šetření dotazovaným subjektům úplně neznechutila. Předpis si od začátku nekladl za cíl omezovat šetření prováděná na fakultách, což bylo také předmětem nedorozumění při projednávání návrhu v říslušných komisích AS UK. Z toho důvodu byla předložena modifikace předkladatele, aby tuto otázku zpřesnila, a to na základě pozměňovacího návrhu člena AS UK Pavla Linzera. Dr. Fontana dále shrnul průběh projednávání návrhu vnitřního předpisu, které započalo 1. února 2023 neformálním oslovením fakult, aby se vyjádřily k tomu, jak tehdy aktuální návrh vidí. Následně byl návrh i s vypořádáním připomínek projednán na RKR s kladným stanoviskem. V rámci projednávání AS UK byly doručeny stanoviska fakult, které se většinově týkaly právě již zmíněných fakultních šetření. Na Legislativní komisi AS UK byly dále vzneseny další připomínky a na základě těchto byla provedena druhá modifikace předkladatele. Předpis nemá být schvalován ve spěchu a pokud to z diskuse vyplyne, lze jeho projednávání přesunout na červnové zasedání.


JUDr. Staša uvedl, že k návrhu byla dne 22. května 2023 předložena modifikace předkladatele.


JUDr. Staša dále uvedl, že k návrhu byl předložen pozměňovací návrh předkladatele Pavla Linzera, který byl konzumován modifikací předkladatele.


Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK doporučila vyjádřit k návrhu souhlasné stanovisko ve znění původní modifikace předkladatele.


Pavel Linzer dále v zastoupení předsedy Sociální komise AS UK uvedl, že Sociální komise AS UK doporučila vyjádřit k návrhu souhlasné stanovisko ve znění předloženého pozměňovacího návrhu.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko, a to ve znění nové modifikace upravené na základě připomínek Legislativní komise a s výhradou legislativně technických oprav.


Rozprava


Mgr. Farkaš uvedl, že se přimlouvá za to, aby se o předpisu dnes nehlasovalo a předkladatel ho stáhl, případně aby se neschválil. Včera ve tři hodiny odpoledne přišla druhá modifikace předkladatele, která zásadním způsobem návrh upravuje, protože předtím nebyl dostatečně jasný. To je i důvod, proč k němu dorazilo několik silně negativních stanovisek fakult. Bylo řečeno, že čas nás s ohledem na tento návrh netlačí, proto by bylo dobře, aby se podchytilo vše. Připomněl, že když se projednával jeho návrh změny Jednacího řádu AS UK, byla to velmi podobná situace, a když jako předkladatel podal modifikaci, bylo mu doporučeno návrh stáhnout a přepracovat. Ne vše, co bylo vzneseno ve stanoviscích fakult, bylo modifikací vyřešeno.


Doc. Brom se dotázal, zda by nešlo předpis stáhnout a projednat ho příští měsíc. J. M. paní rektorka uvedla, že předpis nestáhne, protože všechna stanoviska fakult byla zapracována, z velké části šlo o legislativně technické opravy, fakulty měly předpis k dispozici od února a Legislativní komise ho schválila. Není pravda, že na projednání byl týden. Každý předpis se předkládá s nějakým cílem a tento má za cíl to, aby šetření na UK byla regulována.


Mgr. Farkaš s odkazem na čl. 13 odst. 9 JŘ AS UK přečetl negativní stanoviska fakult, která jsou zveřejněna na webových stránkách AS UK.


J. M. paní rektorka uvedla, že děkuje za konkrétní připomínky, které došly. Její vedení vždy každou připomínku pečlivě zvažuje. Bylo citováno několik fakult, ale na RKR zástupci těchto fakult proti předpisu nic nenamítali. Cílem předpisu je primárně to, aby studenti UK nebyli exponování nekvalitním šetřením. Upozornila na to, že na červnovém zasedání AS UK se bude projednávat podepsání smlouvy k Mephared 2 a vyvarovala by se tedy přidávání dalšího bodu na zasedání, které bude pravděpodobně dlouhé. Znovu připomněla, že návrh předpisu byl projednán na komisích a Legislativní komise ho schválila 10-0-2. Mgr. Farkaš poznamenal, že to, že se na RKR nikdo nevyjádří, neznamená, že fakulta nemůže mít připomínky, stanoviska předkládají i akademické senáty fakult.


Linzer uvedl, že mezi předběžným a řádným projednáním je rozdíl. Hlavní problém je, že kvalita procesu ovlivňuje kvalitu obsahu. Objevila se řada problematických bodů, některé se podařilo adresovat lépe, jiné vůbec, což se projevilo i ve stanovisku Legislativní komise, která sice vyjádřila kladné stanovisko, ale to bylo ve vztahu k poměrně zásadní modifikaci již předložené modifikace a s výhradou legislativně technických oprav.


JUDr. Staša představil možné alternativy dalšího postupu, přičemž upozornil na možnost projednávat vnitřní předpis ve dvou čteních. Mgr. Farkaš upozornil, že druhé čtení nepřinese přepracování návrhu.


Hlasování o projednávání ve druhém čtení

Pro 8, proti 31, zdržel se 12

Nebylo schváleno


Hlasování o modifikaci

Pro 44, proti 3, zdržel se 6

Schváleno


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Řádu pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů UK (č.j. 84/2023) ve znění modifikace předkladatele a s výhradou legislativně technických oprav.“

Hlasování

Pro 10, proti 33, zdržel se 11

Nebylo schváleno

II. Dílčí změna Statutu UK (č.j. 83/2023)

O tomto návrhu se nehlasovalo.

5. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK, a představil došlý návrh fakultního vnitřního předpisu. Materiál byl řádně zveřejněn ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila kladné stanovisko.

a) Změna Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 86/2022)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na PF UK (č.j. 86/2022).“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 3

Schváleno

6. Návrh na jmenování členů Vědecké rady UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo předsedovi komise pro tajné hlasování.


JUDr. Říha, předseda komise pro tajné hlasování, předal slovo J. M. paní rektorce, která návrh na jmenování členů Vědecké rady UK stručně představila.


Na členy Vědecké rady jsou nominováni:

prof. JUDr. Marek Števček, Ph.D.

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.


JUDr. Michal Říha, předseda komise pro tajné hlasování, seznámil členy AS UK s procedurou tajného hlasování a hlasování zahájil.


Po provedení procedury tajného hlasování a sčítání hlasovacích lístků vyhlásil výsledky tajného hlasování.


Výsledky tajného hlasování:

Vydáno bylo 53 hlasovacích lístků.

Odevzdáno bylo 52 hlasovacích lístků, z toho 52 bylo platných.

4 hlasující hlasovali distančně


Pro

prof. JUDr. Marka Števčeka, Ph.D.bylo odevzdáno 51 kladných hlasů, 1 proti, 1 se zdržel.

prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc. bylo odevzdáno 37 kladných hlasů, 13 proti, 6 se zdrželo.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje předchozí souhlas se jmenováním prof. JUDr. Marka Števčeka, Ph.D. a prof. MUDr. Aleksi Šeda, DrSc. členy Vědecké rady UK.“

Schváleno

7. Návrh nových pravidel pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka požádala o úvodní slovo Mgr. Maňáska.


Mgr. Maňásek, kvestor UK, uvedl, že návrh nového opatření rektora stanoví nová pravidla pro čerpání z fondu Mikuláš. Návrh vymezuje dva základní typy akcí, a to velké připravované akce a neplánované akce, na které je třeba poskytnout mimořádnou pomoc. Čerpání z fondu by se mělo dít primárně formou vratných půjček, nevratná část příspěvku bude striktně limitována 20 % žádané částky.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš uvedl, že návrh je něco, po čem AS UK toužil delší dobu, takže za něj děkuje. Přimlouvá se k tomu, aby procesní postup byl formulován tak, že rozhodování bude probíhat „s přihlédnutím k rozhodnutí AS UK“. Doc. Stráský vyjádřil souhlas s tímto názorem.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu nových Pravidel pro poskytnutí mimořádné pomoci na investiční rozvoj fakult a dalších součástí UK.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Strategie udržitelného rozvoje na UK: Na cestě k udržitelnosti 2030

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka uvedla, že tento materiál je jeden z klíčových v letošním roce, a to z toho důvodu, že UK potřebuje dokument, který stanoví, kam v této oblasti směřuje. Poděkovala všem, kteří k tvorbě materiálu svými připomínkami přispěli.


Dr. Vymazalová uvedla, že příprava probíhala tak, že vznikla pracovní skupina společně se zástupci Centra pro otázky životního prostředí, panem kvestorem a manažerkou udržitelnosti. Když dokument dostal základní kontury, byl předložen kolegiu rektorky ke kontrole, zda se jde správnou cestou. Následně byl předložen k připomínkám napříč celou UK. Připomínky se tvůrci snažili zapracovat. Jediná připomínka, která nebyla reflektována, je finanční alokace. Je to tím, že v rámci NPO přijde projekt na zapracování strategií udržitelnosti a vedení UK neví, v jakých částkách se bude pohybovat.


Mgr. Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, seznámila členy AS UK se stanoviskem Komise pro třetí roli AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Strategie udržitelného rozvoje Univerzity Karlovy: Na cestě k udržitelnosti 2030 a seznámil se s pracovní verzí návrhu Akčního plánu implementace Strategie udržitelného rozvoje UK: „Na cestě

k udržitelnosti 2030“ v letech 2023–2024.“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Právní jednání

a) Dodatek č. 1 k překládce sítě CETIN - Kampus Albertov, Globcentrum

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal předložený návrh Dodatku č .1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK v rámci př ipravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Globcentra a souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřen.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) SoSB s TSK, Kampus Albertov – Biocentrum (Přípojka splaškové kanalizace)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (přípojky splaškové kanalizace) mezi Hl. městem Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a doporučuje návrh př edložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) SoSB s TSK, Kampus Albertov – Biocentrum (Přípojky sítí)

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (přípojky sítí) mezi Hl. městem Praha, zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

10. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK, informoval, že kromě již projednaného poskytla komise konzultaci k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na FaF UK a k návrhu změny Pravidel pro přiznávání stipendií na LFP UK.


Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise měla samostatné zasedání k Principům pro rok 2024 a společně zasedala s Komisí pro vědu nad novým výpočtem vědeckého výkonu. Momentálně je na fakulty na vědu rozdělováno zhruba 1,7 mld Kč s tím, že od roku 2024 by se měly tyto prostředky rozdělovat jiným klíčem, než nyní. Připomněl, že momentálně je další verze dokumentu, kterou členové komisí mohou do neděle připomínkovat. Diskuse bude pokračovat na dalším společném zasedání 9. června. Mohlo by se stát, že dokument nebude ve finálním stavu až se budou schvalovat Principy, takže se tento bod dodatečně projedná na podzim.

K samotným Principům uvedl, že hlavní debata se točila kolem tří oblastí. Jednou z nich byl již diskutovaný fond Mikuláš, dále se hovořilo o nárůstu objemu financí vytknutých před závorku a poslední oblastí byl transfer finančních prostředků od přírodovědných fakult směrem k humanitním a jeho zvýšení. Doc. Brom následně shrnul připomínky členů komise k jednotlivým oblastem formou prezentace.


Dr. Říha uvedl, že Studijní komise m ěla společné zasedání se Sociální komisí AS UK, kde bylo kromě již projednaného řešeno sociální stipendium a aktuální dění v univerzitní alianci 4EU+.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK se tento měsíc nesešla, ale již má avizované materiály na červnové zasedání.


Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, uvedla, že komise projednávala koncept propagačního loga UK, kterému komise vyjádřila jednomyslnou podporu. Dále prorektor Vlach informoval o studentské grantové soutěži UK.


Mgr. Bc. Filip Hruša, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise se tento měsíc nesešla.


Dr. David Greger, předseda Komise pro vědu AS UK, uvedl že Komise pro vědu AS UK jednala společně s Ekonomickou komisí o výkonových indikátorech pro vědu. Informoval, ve kterých oblastech se podařilo nalézt shodu, v jiných oblastech byly zaznamenány změny, které je možné nyní připomínkovat. V projednávání se bude pokračovat, jak již avizoval doc. Brom. Rovněž je ve spolupráci s ÚKUK a vedením UK pořádán kulatý stůl ke sběru výzkumných dat.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

11. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Stráskému. Doc. Stráský uvedl, že prof. Wildová na zasedání předsednictva RVŠ uvedla, že navýšení rozpočtu vysokých škol na rok 2024 je téměř nemožné. Naopak musí MŠMT provést škrty podle konsolidačního balíčku, ale pravděpodobně ne v kapitole vysoké školy. Vyjednává se o půjčce EU na regionální vzdělání, což by mohlo umožnit přesměrování jiných peněz na vysoké školy. Dále uvedl, že nový pan ministr chce podpořit některé kroky uvnitř univerzit, své priority přednese na zasedání ČKR. S novelou zákona o vysokých školách má problém ministerstvo financí, konkrétně se sociálními stipendii. Pana ministra napadlo, že již v této novele by se mohla objevit úprava řízení vysokých škol. Rovněž by se mohlo změnit postavení doktorandů, konkrétně by z nich měli být zaměstnanci. Dále hovořil o financování vysokých škol.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

12. Různé

Doc. Himl uvedl, že on a dr. Kružík po schválení fakultním senátem budou od 1. června 2023 působit ve funkci proděkanů na FHS, proto rezignují na své mandáty v AS UK. Poděkoval členům AS UK za spolupráci a diskuse. Závěrem uvedl, že všichni dokážeme posoudit, co je spravedlivé. O spravedlivé ocenění akademiků a akademiček na UK se bude snažit i ve funkci exekutivní. Rozloučil se i dr. Kružík.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat dne 23. června 2023 v 10:00. Zasedání ukončil ve 14:10.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 3. listopad 2023 11:38 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám