Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 24. dubna 2023

Přítomní:

Bc. Marek Boňko (FSV), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Jakub Čech (PF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Richard Keračík (FF), Mgr. Jan Křovák (FSV), Mgr. Petra Tesařová (HTF), Matyáš Uvíra (2.LF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF) | Mgr. Michael Glogr (PF), Jakub Gogela (FF), MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF), Georgia Hejduková (PF), Lukáš Malý (PF), Marek Veverka (FF)

Omluveni:

Františka Keprtová (ETF), David Kverka (LFP), Marek Lentvorský (FHS), Tomáš Pavelka (LFHK), Martina Pustková (FHS)

Hosté:

Štěpán Birhanzl (UK Point), Jan Géryk (Studentský majáles, z.s.), Jakub Hauser (FF), Mgr. Miroslava Hurdová (KaM), Mgr. Tomáš Konečný (UK Point), Anna Krejčová (3.LF), Mgr. Zuzana Poláková (UK Point), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

Program:


 1. Zahájení a schválení programu zasedání

 2. Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 13. března 2023

 3. Menzy UK + novinky ze stravovacích zařízení

 4. Provoz Studijního klubu Celetná

 5. Návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK + OR

 6. Podpora studentské zájmové činnosti

  a. Ženy, které inspirují (Trimed, z.s.)

  b. Studentský Majáles 2023 (Studentský majáles, z.s.)

 7. Různé


1. Zahájení a schválení programu zasedání

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se konalo prezenčně v Malé zasedací síni Karolina. Dotázal se, zda má někdo připomínky k navrženému programu zasedání. Připomínky nikdo nevznesl, navržený program byl schválen tichým souhlasem.

2. Schválení zápisu ze zasedání Sociální komise AS UK ze dne 13. března 2023

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že k zápisu ze zasedání dne 13. března 2023 nebyly doručeny připomínky. Zápis byl schválen tichým souhlasem.

3. Menzy UK + novinky ze stravovacích zařízení

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod s tím, že podnět k jeho zařazení podali studenti FF UK na základě dotazníku, který byl vyhotoven minulý rok. Předal slovo jednomu z předkladatelů podnětu, aby představil výsledky dotazníku.


Gogela uvedl, že dotazník prováděla Studentská rada FF UK zhruba od května do června minulého roku. Nejvíce odpovědí se sešlo od studentů PF, PřF, FF a MFF a týkají se především menzy Právnická, Albertov a Troja. Z dotazníku vyplývá především následující: 61% respondentů je spokojeno s otevírací dobou menz, 52% respondentů by uvítalo podávání večeří v menzách, 38% respondentů by uvítalo možnost stravování se v menzách o víkendu, 39% respondentů není spokojeno s nabídkou vegetariánských jídel a 38% není spokojeno s nabídkou veganských jídel.


Mgr. Hurdová uvedla, že nabídka skladby jídel byla v poslední době rozšířena o vegetariánská i veganská jídla. Každý den je minimálně jedno jídlo vegetariánské. Speciální veganské menu je v menze Troja a ve výdejně Albertov. Od září 2023 se připravuje změna jídelníčku tak, aby bylo vždy jedno jídlo vegetariánské a jedno veganské, k tomu je ale třeba najít správné dodavatele a produkty. Co se týče speciálních diet typu bezlepkové či bezlaktózové, menzy v současné chvíli schopny tyto služby poskytovat, protože jejich výroba musí probíhat v odděleném provozu, což je velmi finančně náročné. Je možné se takovým jídlům co nejvíce přiblížit, ale není možné deklarovat, že jídlo je čistě bezlepkové či bezlaktózové. Co se týče otevírací doby, ta vychází z technologického postupu a procesu přípravy pokrmů. Jídlo se musí vydat do určitého času, jinak by se muselo likvidovat, a podle toho je nastavena otevírací doba. K večeřím Mgr. Hurdová uvedla, že každý student má nárok na dvě dotovaná jídla denně a je možné si jídlo brát s sebou v krabičkách. Večerní provoz menzy byl již vyzkoušen a ukázalo se, že zájem je malý a finančně se to nevyplácí. Je možné vést diskusi o tom jak a kde, rozhodně však nelze zavést možnost večeří plošně ve všech menzách. Upozornila také na to, že na některých vrátnicích je možné si zakoupit chlazené jídlo. Než se znovu navýší počty strávníků na předcovidová čísla, nemá smysl večerní provoz zavádět.


Gogela doplnil, že v poznámkách na konci dotazníku se objevovala připomínka, že bezmasá jídla jsou zpravidla sladká. Mgr. Hurdová uvedla, že to se nyní změnilo. Gogela dále uvedl, že chápe finanční argument ohledně večerní otevírací doby menz, ale mělo by se alespoň zvážit rozšíření otevírací doby bister.


Bc. Čech uvedl, že s Mgr. Hurdovou komunikoval několik svých připomínek k fungování KaM a vítá její ochotu problémy řešit. Vítá především rozšíření nabídky vegetariánských jídel, byť, jak již bylo řečeno, bývají často sladká. Dále uvedl, že jeden z problémů je, že některá jídla v některých menzách často dojdou velmi brzy, což je chyba v normách, které má konkrétní menza nastavena. Vzhledem k tomu, jak je UK včetně kolejí a menz roztříštěná, nelze po vedení KaM požadovat, aby vědělo o všech problémech v každé z menz, proto je třeba na ně upozorňovat. Co se týče posunu otevírací doby, domnívá se, že by měla být o zavedení večeří vedena vážná diskuse. Jiné univerzity v ČR to nabízejí a v zahraničí jde o standard. Mgr. Hurdová uvedla, že oproti jiným univerzitám má UK velkou nevýhodu ve své roztříštěnosti. Všechny menzy otevřít pro večeře není možné, ale do budoucna se nebrání diskusi o jedné, která by otevřena být mohla.


Hejduková uvedla, že by stálo za to vyzkoušet večerní provoz v jedné z menz například po dobu jednoho měsíce. Mgr. Hurdová uvedla, že by bylo možné udělat dotazníkovou akci a skrze ni vytipovat menzu, kde by se večerní provoz vyzkoušel. Mgr. Farkaš poznamenal, že by nebylo od věci se podívat na dat sesbíraná před pandemií na koleji Kajetánka a v menze Právnická. Bc. Čech uvedl, že data budou pravděpodobně zastaralá. Mgr. Hurdová přislíbila poskytnout Sociální komisi AS UK data o večerním provozu, který probíhal v některých menzách.

Bc. Čech navrhl, aby pro začátek bylo vyzkoušeno večerní otevření pizza baru v menze Jednota. Mgr. Farkaš poznamenal, že vše se promítne do reálných nákladů a může se ukázat, že byly vynaloženy zbytečně. Proto je nutné tento krok zvážit s přihlédnutím k datům sesbíraným z předešlého večerního provozu na koleji Kajetánka a v menze Právnická.


Mgr. Bubeníková tlumočila podnět doručený AS UK týkající se správného označení alergenů a možnosti bezlepkového stravování. Mgr. Hurdová zopakovala důvody, proč KaM nemůže bezlepkovou stravu zaručit.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uzavřel proběhlou diskusi s tím, že vedení KaM poskytne komisi nyní dostupná data, na základě kterých se bude dále postupovat.

4. Provoz Studijního klubu Celetná

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod s tím, že jde opět o podnět Studentské rady FF UK a předal slovo Gogelovi k jeho představení.


Gogela uvedl, že Studentská rada FF UK považuje provozní dobu SKC za neuspokojivou. Čas vyhrazený na akce studentských spolků je naprosto nevhodně zvolený. Prostor se uzavírá i v době, kdy tam žádná spolková akce není, což považují za zbytečné. Obecná provozní doba by mohla být alespoň o hodinu delší. Rovněž mají pocit, že SKC by mohl být lépe vybaven, chybí například rychlovarná konvice, lednice či mikrovlnka. Závěrem prezentoval výsledky dotazníku, který byl proveden mezi studentskými spolky, ze kterých vyplývá, že otevírací doba je nevyhovující, ale zároveň je mezi spolky zájem o využívání SKC.


Dr. Vymazalová uvedla, že v dotazníku se mimo jiné uvádí, že komunikace o otevření SKC byla netransparentní. UK point však dané informace pravidelně komunikoval v newsletteru i s AS UK včetně Sociální komise, jakož i prostřednictvím dalších prostředků, takže má za to, že komunikace byla dostatečná. Rovněž ji napadá, že je různě vykládán obsah pojmu „studijní klub“. UK point zhodnotil, že spolky budou raději své akce pořádat v Kampusu Hybernská a studijní klub budou raději využívat studenti, kteří čekají na přednášky. Mgr. Konečný doplnil, že 9 spolkových akcí ze 17, které si rezervovaly SKC, odpovídá časovému rámci vyhrazenému pro tyto akce v SKC.


Hejduková se dotázala, zda by nebylo možné zavést rezervační systém, kde by si spolky mohly prostor zarezervovat zhruba s dvoutýdenním předstihem a v době, kdyby prostor SKC rezervován nebyl, by byl normálně otevřený. Bc. Boňko doplnil, že dříve existoval veřejný kalendář, ze kterého přehledně vyplývalo, zda se v SKC koná nějaká akce. Dotázal se, zda by bylo možné tento kalendář opět zveřejnit. Mgr. Poláková uvedla, že technicky je to určitě možné, ale UK point chce zajistit co nejtransparentnější užívání pro studijní účely, proto byl dogmaticky určen časový slot pro spolkové akce. V tento čas spolky SKC využívají minimálně, takže je možné se domluvit, že pokud nebude prostor rezervován pro spolkovou akci, zůstane otevřený. Rovněž je možné umožnit rezervace pro spolkové akce i v jiné časy, pokud to bude dostatečně dopředu. Kalendář existuje a každý by k němu měl mít v Outlooku přístup, je možné ho přidat i na web.


Bc. Vohlídková se dotázala, zda je informace o možnosti konání spolkových akcí v SKC a časových možnostech umístěna pouze na webu, či zda je i jinak aktivně komunikována. Dr. Vymazalová uvedla, že informace byla uvedena v newsletteru, který chodí emailem každému studentovi, na Facebooku i na webu. UK point se snaží komunikaci se spolky změnit, v odboru byly přeskládány agendy a spolky má teď na starosti jeden člověk.

Gogela uvedl, že hlavní problém není den, ale čas, jelikož většina spolkových akcí se koná večer. Mgr. Poláková se dotázala, zda tyto spolky využívají prostor určený pro spolkové akce v Kampusu Hybernská, kde je otevírací doba delší.


Mgr. Farkaš se dotázal, zda by otevírací doba SKC pro předem nahlášené akce, které mají nějaký přínos, mohla být domlouvána individuálně. Dr. Vymazalová uvedla, že si myslí, že to řešení je, ale klíčem je komunikace, protože pravidla využívání SKC jsou často porušována. Je potřebná především vzájemná důvěra a spolek se musí zaručit, že pravidla budou dodržována. Mgr. Poláková uvedla, že by k prodlužování otevírací doby přistupovala pouze výjimečně. Gogela uvedl, že výjimky nejsou řešení a nevidí problém v plošném rozšíření otevírací doby na 20:45. Kampus Hybernská je skvělý projekt, ale je třeba vzít v úvahu počet spolků, které na UK působí.


Mgr. Konečný poznamenal, že i fakulty mají vlastní kapacity, například FF UK spolkům ráda a bezplatně prostory poskytuje.


Bc. Boňko závěrem uvedl, že by bylo dobré na webu informovat o možnostech, které SKC poskytuje, například v podobě projektoru a promítacího plátna. Dotázal se, zda je možné zakoupit do SKC mikrovlnku, načež Mgr. Poláková uvedla, že SBZ to nedoporučuje. Dr. Vymazalová po následné diskusi přislíbila, že UK point zkusí SKC po dohodě se SBZ vybavit mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí a uvidí se, jak to bude fungovat.

5. Návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK + OR

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl že Sociální komise AS UK tento bod opakovaně projednávala na svých minulých zasedáních. Vzhledem k tomu, že je nyní finální verze návrhu vnitřního předpisu a souvisejícího opatření rektorky předložena k projednání AS UK, je třeba, aby komise zaujala své finální stanovisko.


Mgr. Maňásek navrženou změnu vnitřního předpisu a opatření rektora stručně představil.


Mgr. Farkaš tlumočil některé připomínky ze stanovisek fakult, které byly k návrhu vnitřního předpisu doručeny a jsou vystaveny na webových stránkách AS UK. Jak je uvedeno ve stanovisku PF UK, v návrhu vnitřního předpisu není vůbec vyjasněna role Sociální komise AS UK je třeba vyjasnit, v různých odstavcích téhož článku se například hovoří o různých formách rozhodování komise (nejprve jde o návrh, pak o stanovisko a na závěr o rozhodnutí). Dr. Vymazalová uvedla, že jde o chybu textu, která se po schválení legislativně upraví.


Mgr. Farkaš dále tlumočil stanovisko PřF, ve kterém se uvádí, že sítem propadá neformální studentská činnost (předpis se nevztahuje na subjekty, které nemají IČO). PřF dává ve svém stanovisku za příklad VŠCHT, která poskytuje podporu i spolkům, které nemají právní osobnost. Mgr. Konečný uvedl, že tato otázka se diskutovala již na začátku tvorby nových pravidel, a nakonec převážily důvody pro umožnění žádání o podporu pouze registrovaným spolkům. Na podporu neformální činnosti existují jiné nástroje, například stipendijní fond, ať už je podpora vyplácena ze strany jednotlivých fakult či UK Pointu. Druhý důvod je, že UK musí mít kontrolu nad tím, jak se s prostředky, které jsou rozdělovány z veřejných zdrojů, nakládá, což by v případě přiznávání podpory fyzickým osobám nebylo umožněno. Třetí důvod je, že opatření není zaměřeno na jednorázové drobnosti, ale velké akce, které se pořádají pravidelně a mají dlouhodobou záruku existence.


Usnesení:

Sociální komise AS UK schvaluje návrh dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK.“

15 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno


Usnesení:

Sociální komise AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko k návrhu změny Opatření rektora „Zásady pro poskytování podpory zájmové činnosti studentů UK“.“

15 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

6. Podpora studentské zájmové činnosti

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod s tím, že ve fondu zbývá okolo 1 200 000 Kč.

a. Ženy, které inspirují (Trimed, z.s.)

Bc. Boňko uvedl předloženou žádost a předal slovo zástupci žadatele k představení akce.


Krejčová uvedla, že akce proběhla v březnu na 3.LF UK. Zmínila, že akce byla simultánně překládána do anglického jazyka, aby se ji mohli účastnit i studenti anglického kurikula. Zároveň byla přenášena online.

Hejduková se dotázala, zda je v plánu akci opakovat. Krejčová uvedla, že vzhledem k ohlasům ano.


Usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. paní rektorce podpořit akci „Ženy, které inspirují“ žadatele Trimed, z.s., v souladu s Opatřením rektora č. 13/2018 a Pravidly podpory zájmové činnosti studentů částkou 25 000 Kč.“

14 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

b. Studentský majáles 2023 (Studentský majáles, z.s.)

Bc. Boňko uvedl předloženou žádost a předal slovo zástupci žadatele k představení projektu.


Géryk uvedl, že akce funguje již 11 let a představil plánovaný program Studentského majálesu 2023. Především upozornil, že nedílnou součástí akce je prezentace studentských spolků, které tu mají své stánky.


Bc. Boňko se dotázal, jak se kromě sociálních sítí šíří informace o konání akce. Géryk uvedl, že spolkům chodí email s podrobnými informacemi.


Mgr. Farkaš uvedl, že do budoucna by stálo za to diverzifikovat zdroje příjmů, jelikož na podobné akce je poměrně jednoduché získat podporu soukromých subjektů výměnou za umístění loga.


Bc. Boňko se dotázal na odhadovaný počet účastníků. Géryk uvedl, že najednou by se mohlo na akci objevit až 200 lidí, během celého dne se tam pak prostřídá zhruba 500 lidí.


Gogela uvedl, že v hlasování o navrženém usnesení se zdrží, jelikož je členem žádajícího spolku.


Usnesení:

„Sociální komise AS UK doporučuje J. M. paní rektorce podpořit akci „Studentský majáles 2023“ žadatele Studentský majáles, z.s., v souladu s Opatřením rektora č. 13/2018 a Pravidly podpory zájmové činnosti studentů částkou 57 235 Kč.“

12 pro – 0 proti – 2 zdrž.

Schváleno

7. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Bc. Marek Boňko, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 26. červen 2023 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám