Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 24. dubna 2023


Přítomní: Mgr. Anna Altová (PřF), Doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Mgr. Richard Keračík (FF), Tomáš Pavelka (LFHK), Bc. Martina Pustková (FHS), JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (FF), Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF), MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. (LFHK), Jakub Gogela (FF), MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF)


Hosté: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (prorektorka UK), doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA (prorektor UK)

Program:

  1. Zahájení a schválení zápisu

  2. Řád pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů Univerzity Karlovy

  3. Novela Přílohy 2 Statutu UK – stanovení poplatků za cizojazyčné SP

  4. Různé

1. Zahájení a schválení zápisu

JUDr. Říha všechny přítomné přivítal a informoval, že se z pověření kolegy Linzera výjimečně ujímá vedení dnešní schůze, jelikož pan předseda absentuje z důvodu pracovní cesty do OSN v New Yorku. K navrženému programu nebyly připomínky a byl schválen tichým souhlasem. K zápisu z minulého jednání také nebyly připomínky a taktéž byl schválen.

2. Řád pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů Univerzity Karlovy

Doc. Polák představil materiál a poděkoval za možnost zde vystoupit. Jedná se o průřezový materiál týkající se většiny odborů RUK. Největší zásluhu za tvorbu dokumentu si zaslouží dr. Fontana a OAA. Jedná se o reformu Řádu, který vznikl již v roce 2017. Motivací pro novelizaci byla zejména praxe – některé věci nám nevyhovují, jiné jsme původně nepředjímali. Dokument extenzivně byl připomínkován, a to jak fakultami, Radou pro rovné příležitosti, dnes byl projednán na RKR. Co se týče nejvýznamnějších úprav, tak ty jsou shrnuty v předkládací zprávě.

První zásadní změnou je rovnoprávnost při sebeidentifikaci v rámci dotazníkových řešení, aby byla správně ošetřena otázka genderu. Další body se týkají toho, kde se výsledky šetření budou dostupné, jak budou šířeny apod. Zpřesňujeme, kdo a jak může mimořádná šetření provádět. Budeme mít tedy Plán šetření na další rok. Cílem je, aby jeden student nedostal desítku dotazníků ročně. Poslední část se věnuje archivaci a uchování výsledků šetření. V návaznosti na změnu názvu dokumentu se budou měnit i Statut UK a další vnitřní předpisy, které na Řád odkazují.


JUDr. Říha – Dnes se jedná o předjednání, schvalovat se bude Řád až v květnu. Rovnou se ujme prvního dotazu: osobně posílá svým studentům po skončení výuky v daném semestru dotazník na spokojenost. Dělá to z vlastní iniciativy, ale Řád by se tedy měl vztahovat i na něj?


Doc. Polák – Na drobnější fakultní dotazníky, které nezahrnují celé studentstvo, se Plán nevztahuje, tedy ani jejich pořádání neomezuje.


JUDr. Říha otevřel debatu o studentských šetřeních, na které není vůbec v Řádu myšleno. Ptají se například na spokojenost a férovost zkoušek, které jsou rozesílány pravidelně. Ty tam tedy spadají a je třeba je plánovat s ročním předstihem? I dotazníky oborové spokojenosti tam spadnou, byť se jedná o obor o 15 osobách.


Doc. Polák – Do hloubky není schopen nyní odpovědět, rád zjistí. Studentské šetření by spadlo do čl. 8, zpracuje se jako žádost, půjde na KR, které rozhodne o jeho vhodnosti a rozsahu. Studentská šetření na fakultách z vlastní iniciativy nám ale úplně unikla. Je možné popřemýšlet nad doplněním do materiálu v rámci modifikace.


JUDr. Říha – Čl. 7 je vázán na studijní programy a předměty, ale když se chce udělat šetření spokojenosti se školitelem na doktorském studiu nebo s vedoucím diplomové práce, tak na to materiál vůbec nemyslí.


Doc. Polák – Doposud to bylo v gesci fakult, ale má za to, že to nyní přechází pod rektorát. Jedná se o čl. 4 odst. 1 písm. b).


JUDr. Říha – Tento bod ale neobsahuje, co bude předmětem šetření, na školitele je tam zapomenuto.


Mgr. Slížková – Je jednou z autorek dotazníků na FF, ráda nabídne zprostředkování informatonu.


Doc. Polák poděkoval, předá informaci na OAS, každá dobrá praxe je cenná.


Vohradská upozornila, že v čl. 9 není myšleno na to, jak se může Plán měnit v průběhu roku.


JUDr. Říha – V čl. 1 jsou účely dány sice demonstrativně, ale chybí tam vnímání a dojmy z Univerzity Karlovy.


Mgr. Altová – V čl. 3 a 4 je na dojem myšleno, ale pouze na dojem univerzity, ale na dojem z fakulty tam myšleno skutečně není.


JUDr. Říha – U hodnocení předmětů v čl. 7 chybí u pověřeného vyučujícího údaj „kým“ je pověřený. Nemělo by být u univerzitních dotazníků také detailněji upraveno, komu se budou výsledky předkládat?


Doc. Polák – Výstupy celouniverzitních šetření se využijí při našem interním hodnocení.


JUDr. Říha – K čl. 11 a k informaci, že dotazníky jsou poskytovány AS UK. Jedná se o všechny údaje k tomu, pouze o výstupy nebo jak?


Doc. Polák – Jsou myšleny pouze výstupy. Jedná se o „hlavní výsledky“ v tabulkové podobě.


JUDr. Říha – Nakládání s výsledky není ale v čl. 11 vůbec uvedeno. Jsou tam pouze hlavní výsledky, ale není tam upraveno, co se stane se samotnými výstupy. Je třeba lépe ošetřit samotnou proceduru.


Vohradská vznesla připomínku k čl. 10 – Platí odst. 2 i na evidenci fakult?


Doc. Polák odpověděl, že pravděpodobně ano, ale ověří to.


JUDr. Říha poprosil, zda by příště přišlo na schůzi komise více zástupců předkladatele.


Návrh usnesení:

Studijní komise AS UK bere materiál Řád pro zajišťování zpětné vazby od uchazečů, studentů a absolventů Univerzity Karlovy na vědomí.

Schváleno tichým souhlasem

3. Novela Přílohy 2 Statutu UK – stanovení poplatků za cizojazyčné SP

Doc. Martínková – Nyní předkládá jednu novelu Statutu, avšak druhá půjde i na červnové jednání AS. Tradičně se před prázdninami Příloha č. 2 Statutu novelizuje, aby byly upraveny výše poplatků. Důvodem, proč je předkládána i tato verze je, že se loni změnil právník na MŠMT a hrozilo, že nám změnu nezaregistrují. Bylo nám řečeno, že se poplatek za cizojazyčné studium stanoví, ale řada fakult jej dala na nula korun, což znamená odpustit a ne stanovit. Loni nám sice předpis registrovali, ale od letoška bylo nutné praxi změnit. Tam, kde byly původně nulové poplatky, bude nově doporučená sazba 1000 Kč. Nemáme z toho radost, ale novela ZVŠ by měla nově umožnit, že bude poplatek možné odpustit v plné výši. Hlavní náplní této novely tedy je, že se částka 0 Kč nahrazuje 1000 Kč. FTVS zároveň využila tuto novelizaci, a tak si budou moci od dalšího roku zavést nový studijní program se zkráceným přijímacím řízením.


Návrh usnesení:

Studijní komise doporučuje AS UK schválit předloženou dílčí změnu Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 65/2023).

Hlasování 6-0-1

Schváleno

4. Různé

V rámci bodu Různé nikdo nevystoupil, a tak dr. Říha ukončil jednání komise a se všemi se rozloučil.


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, člen Studijní komise AS UK


Poslední změna: 12. červenec 2023 17:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám