Zápis ze společného zasedání Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK 22. května 2023


Přítomni (Sociální komise AS UK):

Bc. Marek Boňko (FSV), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Bc. Jakub Čech (PF), Martina Horáková (3.LF), Františka Keprtová (ETF), Marek Lentvorský (FHS), Pavel Linzer (PF), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), Karel Mikulčák (LFP), Tomáš Pavelka (LFHK), Bc. Martina Pustková (FHS), Matyáš Uvíra (2.LF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF) | Mgr. Michael Glogr (PF), MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF), Georgia Hejduková (PF), Kateřina Procházková (PF)

Přítomni (Studijní komise AS UK):

Martina Horáková (3.LF), Ing. Jan Hrabovský (MFF), Pavel Linzer (PF), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), Karel Mikulčák (PF), Tomáš Pavelka (LFHK), Bc. Martina Pustková (FHS), JUDr. Michal Říha (PF), doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF), MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. (LFHK), Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D. (Součásti), Matyáš Uvíra (2.LF), Oskar Vogl (ETF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF) | Mgr. Michael Glogr (PF), MUDr. Kateřina Grygarová (3.LF), PhDr. Karel Mika (FF)

Hosté:

Mgr. Kristýna Kolínová (4EU+), Mgr. Tomáš Konečný (UK Point), prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. (rektorka), Tomáš Novotný (OVV), Mgr. Zuzana Poláková (UK Point), Mgr. Martin Maňásek (kvestor UK), PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

Program:


  1. Zahájení a schválení programu zasedání

  2. Podpora studujících a uchazečů/uchazeček se socioekonomickým znevýhodněním na UK

  3. Řád pro zajišťování zpětné vazby od studentů, uchazečů a absolventů UK

  4. Aktuality z 4EU+ Alliance

  5. Informace z Rady KaM

  6. Různé


1. Zahájení a schválení programu zasedání

Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se konalo hybridně. Dotázal se, zda má někdo připomínky k navrženému programu zasedání s tím, že oproti původně rozeslanému programu se vzhledem k časovým možnostem J.M. paní rektorky navrhuje přehodit bod č. 2 a bod č. 3. Připomínky nikdo nevznesl, navržený program byl schválen tichým souhlasem obou komisí.

2. Podpora studujících a uchazečů/uchazeček se socioekonomickým znevýhodněním na UK

Bc.Marek Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J.M. paní rektorce k představení materiálu. J.M. paní rektorkauvedla, že tato oblast je pro vedení UK velmi důležitá a na dnešním zasedání ona, doc. Martínková a dr. Vymazalová představí aktuální formy podpory. První z nich je podpora studujících v akutní tíživé situaci, která je definována opatřením rektora č. 2/2021 a určena těm, kteří se bezprostředně ocitli v závažné tíživé životní situaci a nemohou využít jiných nástrojů pomoci. V roce 2022 bylo takto podpořeno 64 studujících celkovou částkou 817 500 Kč, přičemž valná část se vztahovala k válce na Ukrajině.


Doc. Martínková představila druhý nástroj, kterým je podpora studujících v trvalé sociálně tíživé situaci. K té dochází prostřednictvím sociálního stipendia, která je převážně hrazena ze státního rozpočtu, UK doplácí 1950 Kč měsíčně. Od 1. října 2022 bylo sociální stipendium ze zdrojů univerzity zvýšeno na 6000 Kč. Dále je studentům v trvalé sociálně tíživé situaci k dispozici příspěvek na obědy ve výši 500 Kč měsíčně. Další položkou, na kterou mají nárok všichni studenti s trvalým bydlištěm mimo místo výuky, je ubytovací stipendium ve výši 570 Kč. To je možné čerpat i ve zvýšené výměře I. či II. kategorie, a to v návaznosti na příjem domácnosti studenta navázaný na příslušný násobek životního minima. Dále UK poskytuje úlevy z poplatků za delší studium a další podpůrné nástroje typu zapůjčení pomůcek ke studiu či sociálně-právní poradenství.


Dr. Vymazalová doplnila o informace o adaptačních dnech, které jsou určitou odnoží orientačního týdne, kde se UK Point snaží studentům zprostředkovat informace o tom, jak mohou popsané nástroje čerpat. Dále hovořila o možnosti ekonomicky znevýhodněných uchazečů podat jednu přihlášku zdarma. Závěrem uvedla, že podpora sociálně znevýhodněných studentů na UK je hrazena primárně z Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na UK. J.M. paní rektorka uvedla, že samostatná kapitola na tuto oblast bude i v Principech pro rok 2024.


Mgr. Glogr uvedl, že v minulosti navrhoval, aby vedení UK jednalo s MŠMT o navýšení ukazatele J a U. Na tomto postoji nadále trvá, jelikož univerzita nemá v této nahrazovat oblasti roli státu. J.M. paní rektorka uvedla, že tato otázka bohužel v příslušných kuloárech zatím nerezonuje. Mgr. Maňásek doplnil, že je otázka, zda je možné k tomuto zaujmout stanovisko na úrovni ČKR či RVŠ.

Bc. Boňko se dotázal, zda se na úrovni ČKR řeší i sociální stipendium. SKRVŠ na zvýšení apeluje, ale je třeba, aby se připojila i ČKR. J.M. paní rektorka uvedla, že toto měla být jedna z otázek novely zákona o vysokých školách. Bohužel jde zároveň o jednu z věcí, kterou připomínkovalo v mezirezortním řízení ministerstvo financí.


Bc. Čech uvedl, že na některých fakultách se dějí věci, které rovnosti v přístupu ke vzdělání nepomáhají, na jedné fakultě je například zpoplatněn povinný předmět. Připadá mu důležité, že se odpouští poplatky za přihlášku, ale podle jeho názoru jedna přihláška zdarma neřeší problém sociálně znevýhodněných uchazečů, který nastává spíše v případě, kdy si chtějí podat přihlášek více. Dr. Vymazalová uvedla, že po změně se praxe vyhodnotí a zváží se další postup. Mgr. Konečný doplnil, že v původním návrhu byly dvě přihlášky, ale byl proti tomu silný odpor na půdě AS UK a jeho komisí, proto je navržena pouze jedna přihláška.


Hejduková uvedla, že je třeba zabývat se otázkou propagace celého systému. Materiál je skvěle napsaný, ale padá na tom, že se k uchazečům nedostane a přenos informací neprobíhá tak, jak by měl. Vypovídá o tom i nárůst studentů pobírajících sociální stipendium v poměru k nárůstu studentů celkově. Dr. Vymazalová uvedla, že v rámci CRP je v plánu přepracovat web centra Carolina a pojmout propagaci trochu jinak. Mgr. Konečný poznamenal, že počet studentů pobírajících sociálních stipendium má svůj zákonný limit a zásadně se částka na tuto oblast věnovaná navýšit nemůže. Mgr. Poláková doplnila, že UK rozesílá anonci o přihlášce zadarmo na střední školy. Je možné k tomu doplnit informaci o následných podpůrných mechanismech.


Bc. Čech uvedl, že by bylo dobré, kdyby v brožuře, kterou dostávají studenti při imatrikulaci, bylo víc informací o ubytovacích stipendiích. Nebylo by špatné, kdyby na začátku školního přišel všem studentům email s informací, že si o ubytovací stipendium mohou požádat. Dr. Vymazalová uvedla, že na úpravu brožury se chystá.


Hejduková se dotázala, zda má UK Point k dispozici statistiky o tom, kolik studentů z různých fakult na orientační týden přichází. Dr. Vymazalová uvedla, že loni byly přednášky nahrávané, účast a orientačním týdnu se nesleduje.


Horáková uvedla, že ji přijde nevhodné, aby ubytovací stipendia byla vyplácena jednou za tři měsíce, jelikož ubytování studenti platí každý měsíc. Ing. Jirásek uvedl, že výplata ubytovacích stipendií je náročný proces a RUK nemá kapacity na to, aby výplata probíhala tak často. Horáková se dotázala, zda by bylo možné alespoň určit datum, kdy peníze přijdou, jelikož se děje, že chodí náhodně a studenti nevědí, kdy s nimi mohou počítat. J.M. paní rektorka poznamenala, že student, který na ubytování nemá prostředky, by měl spadnout do skupiny těch, kteří mají nárok na podporu v sociálně tíživé situaci. Ubytovací stipendium by nemělo hrát roli záchranné brzdy. Bc. Čech se dotázal, jak probíhá proces vyplácení a zda je automatizovaný. J.M. paní rektorka uvedla, že výplaty neprobíhají manuálně, ale stejně přináší určitý objem práce.


Bc. Boňko požádal o přiblížení toho, jakým způsobem funguje žádání o sociální stipendia a jaké dokumenty k žádosti musí studenti dokládat. Ing. Jirásek uvedl, že musí být splněny podmínky, které ukládá zákon, a stručně je přiblížil.


Usnesení:

Sociální komise AS UK bere na vědomí materiál „Podporastudujících a uchazečů/uchazeček se socioekonomickým znevýhodněním na UK.“

Schváleno tichým souhlasem


Usnesení:

Studijní komise AS UK bere na vědomí materiál „Podporastudujících a uchazečů/uchazeček se socioekonomickým znevýhodněním na UK.“

Schváleno tichým souhlasem

3. Řád pro zajišťování zpětné vazby od studentů, uchazečů a absolventů UK

Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, uvedl tento bod s tím, že Studijní komise již tento materiál projednávala na svém předchozím zasedání. Veškeré podklady byly zveřejněny na webových stránkách AS UK včetně stanovisek fakult a pozměňovacího návrhu, který řeší především působnost vnitřního předpisu. Předkladatelé dnešního dne předložili modifikaci návrhu, která vychází z předloženého pozměňovacího návrhu. Shrnul obsah předložené modifikace, pozměňovacího návrhu a postup projednávání materiálu a předal slovo předkladatelům.


Dr. Fontana uvedl, že při analyzování připomínek se ukázalo, že došlo k nedorozumění a nepochopení záměru předpisu ze strany fakult. Předpis nemá být to být cílen tak, aby omezoval šetření na fakultní úrovni. Na to bylo upozorněno, po diskusi s předsedou Studijní komise a v návaznosti na jeho PN předkladatel v tomto smyslu předložil modifikaci návrhu. Důvod jejího předložení tedy spočívá v tom, že původní záměr neměl být omezit šetření prováděná fakultami a jejími orgány, která mají být nadále realizována dle fakultních zvyklostí. V jednom bodě se modifikace od PN liší, a to tak, že namísto taxativního výčtu subjektů, které mohou šetření realizovat, předkládá alternativní návrh na úpravu čl. 2 odst. 3, ale záměr zůstává stejný. Stručně představil i zbytek modifikace.


Dr. Šťastná doplnila, že ke změně úhlu pohledu na vymezení šetření je vedla již zmíněná diskuse s předsedou Studijní komise a připomínka z FaF UK. Jak již bylo řešeno, cílem je, aby nebyla omezena šetření konaná na fakultách.


Mgr. Glogr se dotázal, jaký druh zajišťování zpětné vazby bude spadat do rozhodování rektora. Dr. Šťastná uvedla, že návrh předpisů kodifikuje i šetření, která již probíhala, ale neměla oporu v předpise. Tato jsou uvedena v odstavcích 3 až 7. Odstavec 8 se odvolává na vymezení šetření, které probíhají na fakultách, aby bylo jasné, že do těch se nemá zasahovat. Mgr. Glogr se dále dotázal, zda v případě, kdy by AS UK chtěl provést šetření týkající se zpětné vazby, podléhalo by jeho provedení souhlasu rektora. Dr. Fontana uvedl, že v tomto případě ano.


Dr. Říha uvedl, že UK má doktorské programy integrované napříč fakultami a dotázal se, zda to spadá pod čl. 2 odst. 3. Dr. Šťastná uvedla, že myšlenka byla, aby to sem spadalo, ale je třeba to zkontrolovat ve Statutu UK. Dr. Říha odkázal na návětí a dotázal se, která z fakult může v takovém případě šetření udělat. Dr. Šťastná uvedla, že záměr předkladatele je ponechat to je na jejich dohodě.


Hejduková uvedla, že z legislativně technického hlediska má problém s množstvím poznámek pod čarou. Obává se, že v momentě, kdy dojde k novelizaci, v nich ztratíme přehled, což nepovažuje za koncepční. Dr. Fontana uvedl, že odkazy na jiné dokumenty nepovažuje za chybu, k této konkrétní otázce připomínky nepřišly.


Linzer se dotázal, proč se neadresoval problém vnitřní nejednotnosti předpisu z hlediska názvosloví. Dr. Fontana uvedl, že z hlediska výuky se zachovalo stávající názvosloví a nebyl konsensus na tom, že by se to mělo celé měnit.


Linzer následně stručně okomentoval svůj pozměňovací návrh a navrhl další postup projednávání. Každá komise nejprve hlasovala orientačně o tom, zda preferuje pozměňovací návrh či modifikaci. Pro modifikaci hlasovali 3 členové Studijní komise a 8 členů Sociální komise, zatímco pro pozměňovací návrh hlasovalo 11 členů Studijní komise a 13 členů Sociální komise.


Usnesení:

Studijní komise AS UK doporučuje ke schválení Řád pro zajišťování zpětné vazby od studentů, uchazečů a absolventů UK ve znění modifikace předkladatele.“

9 pro – 0 proti – 4 zdrž.

Schváleno


Sociální komise AS UK doporučuje ke schválení Řád pro zajišťování zpětné vazby od studentů, uchazečů a absolventů UK ve znění modifikace předkladatele.“

7 pro – 2 proti – 5 zdrž.

Nebylo schváleno


Sociální komise AS UK doporučuje ke schválení Řád pro zajišťování zpětné vazby od studentů, uchazečů a absolventů UK ve znění pozměňovacího návrhu.“

9 pro – 0 proti – 5 zdrž.

Schváleno

4. Aktuality z 4EU+ Alliance

Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Kolínovéz Evropského centra UK, která uvedla základní informace o Alianci 4EU+, působení UK v této alianci a představila aktuální projekty. Posláním 4EU+ je především budování komunity akademiků a studentů a poskytování nových příležitostí. Studenti mají i možnost vytvářet s podporou 4EU+ i své vlastní projekty. Konkrétní aktivity a cíle pak představila.


MUDr. Grygarová, zástupkyně UK v Academic Council 4EU+. Aktuálně se řeší především to, jak dostat co nejvíce informací o 4EU+ ke studentům a obecně o ní zvýšit povědomí. Mělo by se tak dít prostřednictvím vybraných studentů z jednotlivých fakult. Dále hovořila o některých aktualitách z 4EU+, konkrétně o placených kurzech pro studenty členů aliance a přípravě studentského portálu 4EU+. Veškeré uvedené informace jsou k dispozici i na webu UK.

5. Informace z Rady KaM

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Glogrovi.


Mgr. Glogr uvedl, že Rada KaM projednávala závěrečnou zprávu o hospodaření KaM, přičemž v roce 2022 bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši téměř 17 milionů Kč. Ten bude využit zejména při letošních rekonstrukcích. Dále uvedl, že KaM schválila rozpočet pro letošní rok, rovněž s kladným hospodářským výsledkem. V mezičase byl vládou oznámen konsolidační balíček a neví se, jak ovlivní ceny. S tím souvisí to, že byla schválena změna ceníku ubytování na KaM po projednání z Grémiem kolejních rad.

6. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Bc. Marek Boňko, předseda Sociální komise AS UK, Pavel Linzer, předseda Studijní komise AS UK


Poslední změna: 12. červenec 2023 17:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám