Zápis ze zasedání Studijní komise AS UK ze dne 16. ledna 2023


Přítomní: JUDr. Michal Říha (PF), Mgr. Anna Altová (PřF), prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Mgr. Michael Glogr (PF), doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF), Martina Horáková (3.LF), Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc. (PřF), Mgr. Marta Harasimowicz (FF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jakub Horký (PF), PaedDr. Eva Marádová, CSc. (PedF), Kamila Řehořová (PřF)


Omluveni: Mgr. Martin Boukal (KTF), Jakub Gogela (FF),


Hosté: doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (prorektorka pro studijní záležitosti), Mgr. Diana Sýkorová (RUK), doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D. (prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání), prof. JUDr. Radim Boháč Ph.D. (děkan PF)


Program

  1. Zahájení

  2. Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu UK

  3. Různé

1 – Zahájení

JUDr. Říha uvítal přítomné a poděkoval všem za jejich práci v proběhlém funkčním období komise. Seznámil je s návrhem programu, k němuž neměl nikdo připomínky a byl schválen tichým souhlasem.

2 – Dílčí novela Studijního a zkušebního řádu UK

Mgr. Sýkorová navázala na jednání z minulého měsíce – První úprava se týká přerušení studia, jedná se o drobnou formulační změnu. Zakotvujeme úpravu písemné formy SZZ a detaily uveřejňování termínů. Dále je upřesňováno, že se nepřipouští mimořádný opravný termín. Stran zobrazování jmen a příjmení osob obhajujících závěrečné práce dojde ke změně, MŠMT tuto naši změnu nepodpořilo.


Prof. Černý – Naráží na to, že garantem Bc. studijního programu nemůže být nikdo, kdo není garantem doktorského studijního programu. Není toto možné změnit, pokud to není upraveno nějakým vyšším předpisem na úrovni zákona? Nepřijde mu tato úprava správná. Lze předpis v tomto ohledu změnit?


Mgr. Sýkorová – Není to v SZŘ UK, ale je to upraveno v nařízení vlády č. 274/2016 Sb., změnit to my nemůžeme.


JUDr. Říha – Je to v standardu, který je nyní na úrovni MŠMT otevřený, jedná se o námět do další věcné diskuze.


Prof. Černý – K písemné SZZ: dlouho o tom přemýšlel od minulého jednání. Pořád si dovede představit jako alternativu k písemné SZZ její plné odpuštění. Nechce to komplikovat, ale komunikoval o tom i se studenty PF UK a dává mu stejně dobrý smysl SZZ vypustit, stejně tak jako změnit SZZ do písemné formy.


Prof. Boháč – Ano, to je pravda. Na PF se střetly při volbách děkana tři různé názory na to, jak by SZZ měla vypadat: zachovat SZZ ve stávající podobě, zrušit 3. a 4. státnici, mít 3. a 4. písemnou. Rád by, aby korespondoval profil absolventa s podobou SZZ. Právník má „umět mluvit i psát“, a tak by toto měla SZZ reflektovat. Varianta zrušení SZZ by také vedla k tomuto cíli, s tím souhlasí. Změna podoby SZZ však zároveň povede ke změně studijního plánu, kdy se budou rušit průběžné písemné klauzurní práce, které budou nahrazeny právě písemnými částmi SZZ.


JUDr. Říha – Řešíme zde univerzitní předpis, ne fakultní, držme se prosím tématu.


Mgr. Glogr – Má dotaz k čl. 9 odst. 3, počet členů komise. Ustanovení plně nerozumí, proč stanovujeme minimum jen na 2 členy, když máme 3 členy komise? Má za to, že by měli být všichni členové komise přítomni po celou dobu.


Mgr. Sýkorová – Není to nic nového, bylo tam toto pravidlo celou dobu, jen nyní došlo k upřesnění. Není to tak, že by měli být standardně u zkoušení jen 2 osoby, ale jedná se o krátkou nepřítomnost z důvodu fyziologických potřeb.


Mgr. Glogr – Děkuje, rozumí, ale předpis dává možnost narušení standardu komisionálního zkoušení.


Mgr. Sýkorová – V rámci odvolacího řízení není nepřítomnost zkoušejících řešena, studenti si na to nestěžují. Zajímal by ji protinávrh.


Mgr. Glogr – Doplnil by tam formulaci k nepřítomnosti „po dobu nutně nezbytnou“.


Mgr. Sýkorová – Děkan by měl pružně reagovat na to, když se stane nečekaná situace, která vede ke kompletnímu výpadku člena komise, a jmenovat novou osobu.


Mgr. Glogr – Na lékařských fakultách dochází ke zkoušení SZZ, které nenaplňuje podmínky komisionálního zkoušení, a toto tomu dává další prostor.


Mgr. Horký – Je mu jasné, že toto již nezměníme, protože to tam je již nyní zakotveno. Ale rozhodně by přivítal zpřesnění.


Prof. Boháč – U nich na fakultě to vnímají tak, že nepřítomnost zkoušejícího je skutečně výjimečná. Toto ustanovení bylo předmětem mnoha diskuzí už při přijímání SZŘ před lety. ZVŠ nám ukládá povinnost mít zkoušení komisionální, ale zákon zároveň nestanovuje minimální počet, my sami si stanovujeme limit 3 osob.


Mgr. Horký – Bojí se, aby to nebylo zneužíváno, jinak není proti.


Prof. Černý – Pokud mohou být u státnic legálně dvě osoby, tak mu to přijde problematické. Ve zcela odůvodněných okamžicích nám někdo odběhne, ale minimum jsou tři, přes to nejede vlak. Tři členové jsou ideální počet, které potvrzují komisionálnost. To, že v zákoně se říká pouze „více, jak jedna osoba“ mu nepřijde vhodné, tříčlenný kolektiv odpovídá vážnosti situace. Naráží na textaci, rád by, aby toto bylo více upřesněno.


Mgr. Sýkorová – Je to věcí předsedy komise, aby si zařídil, že tam členové komise budou. Chápe, kam pan profesor míří, ale už nyní máme SZŘ dosti podrobný, přijde jí to nadbytečné.


Prof. Černý to považuje za důležité, mělo by to být zapracováno i na úrovni UK.


Doc. Martínková – Za poznámku od komise děkuje, poradí se ohledně úpravy počtu osob v komisi, ale nechce nic slibovat.


JUDr. Říha – Minule se komise usnesla stran transparentnosti a veřejnosti SZZ. Nyní není na stole modifikace, jak se tedy s doporučením komise naložilo?


Mgr. Sýkorová – Kloní se k tomu nespecifikovat veřejnost nějak více, u ústní SZZ se to také více nespecifikuje, proto si nemyslí, že je potřeba to na úrovni SZŘ specifikovat. Pokud by na tom měl stát osud celé novely, tak to nějak modifikují, ale neplánovali to.


Prof. Boháč – Chtěl by podpořit, co říkala Mgr. Sýkorová. Spíš by bylo dobré, kdyby si to upravily fakulty samy. V rámci novely POS PF UK je veřejnost rozebírána dosti detailně. Problém, který vidí, je, že zákon toto neřeší, pouze uvádí, že „průběh a vyhlášení SZZ jsou veřejné“. Přimlouval by se za to, aby bylo ponecháno na fakultách, aby si veřejnost upravily samy.


Mgr. Horný – Největší problém je, že zákon přesně neříká, co je to „veřejnost“: rozdělujeme zde roviny materiální a formální. Rád by, aby předpis zdůraznil, že musíme myslet i na materiální veřejnost, aby to nebylo naplněna pouze tím, že veřejnost může chodit kolem studentů, ale aby mohla nahlédnou i do prací, ať již elektronicky nebo v rámci vyhlášeného termínu nahlížení.


Prof. Černý – Na minulém jednání vznesl obavu, aby se ze SZZ nestala standardizovaná zkouška, což mu bylo vyvráceno. Nevidí problém v tom, proč by nebylo možné vyvěsit výsledek veřejně, a to včetně oponentury práce. Věří, že to fakulta plánuje udělat správně, ale zároveň nevidí důvod proti tomu, aby byl výsledek v SIS zobrazen.


JUDr. Říha – Minule byla diskuze poměrně dlouhá a došlo k nekonfliktnímu výstupu, že si fakulta upraví veřejnost vnitřním předpisem, aby měl AS UK následně možnost zkontrolovat, že si to fakulty upravily správně. Pravidla mají být celouniverzitní, proto by tam měla být věta, že si fakulta „musí“ veřejnost upravit. Nevidí důvod, proč by se mělo umožnit veřejnost nevyžadovat.


Mgr. Sýkorová – Neradi by nutili fakulty si během jara měnit POS, jelikož se jedná o dlouhý proces. Oslovila fakulty, které plánují dělat písemné SZZ, a s tím, jak si to upravila PF, všichni souhlasí. Proto navrhují upravit přístup veřejnosti k SZZ na úrovni opatření rektora, kde bude převzata úprava z POS PF UK. Jedná se o pružnější nástroj, než kdybychom museli měnit SZŘ nebo POS jednotlivých fakult.


Mgr. Horký – Souhlasí s JUDr. Říhou, zveřejnovat výsledky navždy mu přijde nevhodné, každá fakulta by si to měla určit sama. Přesto se přiklání k tomu, aby to v SZŘ bylo zakotveno, a to buď tím, že si to všechny fakulty musí upravit, nebo aby tam byl odkaz na opatření rektora. Ale vnímá jako nutné tam toto ustanovení obligatorně mít.


Mgr. Sýkorová – Konec čl. 9 odst. 2 bude nově znít „Podrobnosti o veřejné kontrole písemné části státní zkoušky upravuje opatření rektora.“.


Prof. Černý – Opatření rektora zároveň může upravovat podmínky jak obecně, tak dávat výjimky pro jednotlivé fakulty. Osobně ale také vnímá nutnost této věty jako podmínky pro schválení novely.


Prof. Boháč – Osobně by byl pro úpravu ve vnitřních předpisech fakulty, ale dává mu zároveň smysl upravit to v OR.


Mgr. Sýkorová – Zavádíme něco nového, je potřeba mít základní pružnost. Ne abychom snižovali nároky, ale abychom mohli kontrolu zlepšit a dát fakultám více nástrojů. Na vypracování OR budeme mít čas, máme možnost jej prokonzultovat s fakultami, aby byla textace smysluplná.


JUDr. Říha – Pokud to má být o formě, tak se přiklání k úpravě vnitřním předpisem. Fakulty vědí, jak SZZ probíhají, studenti jsou do procesu tvorby předpisu zapojeni, zároveň to podléhá schválení fakultního i univerzitního senátu. OR je exekutivním výnosem, nástrojem rektora, který se mění. Legislativní proces je sice u vnitřních předpisů zdlouhavější, ale je transparentnější.


Řehořová – Je pro formu opatření rektora, písemné SZZ jsou nový institut, zároveň budeme mít do 2 let další velkou novelu SZŘ. Za tu dobu můžeme zkušenosti nachytat a budeme vědět, co přesně máme zakotvit do POS. Opatření rektora by mohlo zatím být na přechodnou dobu, než bude další novela. 


JUDr. Říha – Co když AS schválí vnitřní předpis, který bude v rozporu s opatřením rektora, nebo se opatření rektora v průběhu změní?


Prof. Boháč – To je bohužel Pandořina skříňka, teoreticky to bylo řešeno mnohokrát, naštěstí k tomu nikdy nedošlo, a pokud ano, tak to bylo obratem napraveno a vše uvedeno do souladu. Případně je možné si nyní do SZŘ napsat, že platí opatření rektora, pokud nemá fakulta veřejnost upravenou ve vlastním předpisu.


JUDr. Říha – Má za to, že budoucí „velká novela“ SZŘ bude spíše vydáním nového předpisu. Vznesl dotaz na komisi, zda si přejí hlasovat nyní, či později: máme zde příslib modifikace předpisu, ale zatím nic není oficiálně předloženo.


Doc. Martínková – Zítra bude modifikace předložena, a to v kombinované formě, kdy bude platit OR za předpokladu, že fakulta nebude mít vlastní úpravu. Za doporučení a diskuzi v rámci komisi děkuje.


JUDr. Říha – Děkuje i on paní prorektorce. Komise se tedy setká v pátek v 9:50 s tím, že se vyjádříme k tomu, zda navržená modifikace odpovídá požadavkům Studijní komise, a následně komise přijme k návrhu usnesení.

3 – Různé

Do bodu Různé se nikdo nepřihlásil, a tak se JUDr. Říha se všemi rozloučil, a ještě jednou poděkoval za jejich práci v komisi v uplynulém roce.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Za správnost: JUDr. Michal Říha, předseda Studijní komise AS UKPoslední změna: 13. červenec 2023 00:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám