Zápis ze zasedání Sociální komise AS UK 19. června 2023

Přítomní:

Bc. Marek Boňko (FSV), Mgr. Kristýna Bubeníková (PřF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), Mgr. Jan Křovák (FSV), Marek Lentvorský (FHS), Bc. Martina Pustková (FHS), Mgr. Petra Tesařová (HTF), Matyáš Uvíra (2.LF), Oskar Vogl (ETF), Bc. Veronika Vohlídková (PedF) | Jakub Gogela (FF), Georgia Hejduková (PF), Kateřina Procházková (PF)

Hosté:

Ing. Richard Jirásek (RUK), doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (KR), Martina Plass (FHS), Mgr. Zuzana Poláková (UK Point), Mgr. Jaroslav Švec (RUK), Mgr. Šárka Vohlídalová (RUK)

Program:


  1. Zahájení a schválení programu zasedání

  2. Schválení zápisu ze Společného zasedání Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK ze dne 22. května 2023

  3. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024

  4. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024

  5. Podpora zájmové činnosti studentů na UK

    a) FHSafe3: Společně za bezpečné akademické prostředí – safe space, feministický kolektiv UK, z.s.

  6. Různé


1. Zahájení a schválení programu zasedání

Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání Sociální komise AS UK, které se konalo prezenčně v Malé zasedací síni Karolina s možností distančního připojení.

2. Schválení zápisu ze Společného zasedání Sociální komise AS UK a Studijní komise AS UK ze dne 22. května 2023

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že k zápisu ze Společného zasedání konaného dne 22. května 2023 nebyly doručeny připomínky. Zápis byl schválen tichým souhlasem.

3. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Martínkové.

Doc Martínková uvedla, že opatření rektora k sociálním stipendiím i následující opatření rektora na podporu ubytování na UK se předkládají AS UK každoročně, jde o pravidelné aktualizace, do kterých studijní odbor zapracovává aktuální změny. Hlavní věc, která se týká sociálních stipendií, je protiinflační ukotvení příslušné částky, protože UK přispívá fixní částkou, zatímco příspěvek od MŠMT může být v průběhu roku navýšen. Proto nebude výše sociálního stipendia stanovena fixně. Změna byla provedena na návrh AS UK.


Usnesení

Sociální komise AS UK bere na vědomí návrh OR Přiznávaní sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024.“

Schváleno tichým souhlasem

4. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024

Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Martínkové

Doc. Martínková uvedla, že jde o totožnou situaci jako u sociálních stipendií, příslušné opatření rektora se pouze aktualizuje. Vše bylo vyjasněno na květnovém společném zasedání Sociální a Studijní komise AS UK.


Usnesení

Sociální komise AS UK bere na vědomí návrh OR přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024.“

Schváleno tichým souhlasem

5. Podpora zájmové činnosti studentů na UK


a. FHSafe3: Společně za bezpečné akademické prostředí – safe space, feministický kolektiv UK, z.s.


Bc.Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl tento bod a požádal zástupkyni předkladatele o představení žádosti.


Zástupkyně předkladatele Martina Plass uvedla, že bezpečnost akademického prostředí je společné téma studentské kurie AS FHS UK a spolku safe space, feministický kolektiv UK. Akce navazovala na předchozí dva ročníky s tím, že v říjnu minulého roku proběhl první ročník zaměřený na bezpečné akademické prostředí obecně, druhý ročník pak proběhl letos v únoru a byl zaměřen především na sekundární viktimizaci. Akce se velmi vydařila, byla otevřená celé akademické obci UK. Dále uvedla, že finanční podpora je pro stream a ozvučení celé akce, zbytek nákladů pokryla FHS UK.


Bc. Pustková doplnila, že se akce účastnila a stream byl profesionálně zpracovaný.


Mgr. Bubeníková poznamenala, že v žádosti je uvedeno, že je žádáno na zájmovou činnost jak na fakultě, tak na univerzitě. Dále uvedla, že se všude v žádosti se objevuje celková částka 36.500 Kč až na formulář, kde je částka 40.000 Kč. Také je žádáno o částku 16.000 Kč, ale podle pravidel podpory zájmové činnosti na fakultě je možné žádat jen o 15.000 kč.


Bc. Boňko uvedl, že žádost obsahuje vícero nedostatků, přestože zástupce UK Pointu Mgr. Konečný ji Sociální komisi AS UK předal s tím, že by měla být v pořádku. Navrhl žádost odložit a vrátit zpět UK Pointu.


Mgr. Farkaš uvedl, že žádost sama o sobě není špatná, ale má řadu formálních nedostatků a bylo by zbytečné, kdyby kvůli tomu žadatel podporu neobdržel. Domnívá se, že by Sociální komise AS UK měla usnesením vyslat signál, že by se měla zlepšit komunikace s UK Pointem a právním oborem tak, aby žádosti byly komisi předkládány kvalitně. Je to vizitka fungování rektorátu.


Bc. Boňko uvedl, že jsme v přechodném období, kdy ještě nejsou schválená nová pravidla pro poskytování podpory zájmové činnosti. Je potřeba malé nedostatky napravit předtím, než se žádost na komisi dostane.


Zástupkyně předkladatele uvedla, že žádost se připravovala poměrně narychlo. O podporu žádali již na fakultě, kde se v případě problému příslušný orgán s žadatelem spojí a společně věc vyjasní.


Bc. Boňko uzavřel, že je dobře, že akce tato jako se UK konají, ale technické nedostatky nyní brání schválení žádosti.

Projednávání této žádosti bylo přerušeno.


Usnesení

Sociální komise AS UK žádá předkladatele žádosti safe space, feministický kolektiv UK, z. s. ve spolupráci s UK Point o vyřešení nedostatků předložené žádosti tak, aby splňovala náležitosti požadované opatřením rektora č. 13/2018 a Pravidly podpory zájmové činnosti studentů.“

13 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno

6. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, poděkoval všem za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Vidi: Bc. Marek Boňko, předseda Sociální komise AS UK


Poslední změna: 10. říjen 2023 08:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám