Zápis ze zasedání AS UK 23. června 2023


Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D. (on)

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (on)  

Kamila Otrubová

Matěj Višňa

Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (on)

Matyáš Uvíra

Leona Petlíková

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D.

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

MUDr. Alexandra Morozova

LF P

LF HK

FarmF

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková, Ph.D.

Karel Mikulčák

Tomáš Pavelka (on)

Vojtěch Trmal

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D.

Mgr. Eliška Mašková

Amir Dezham

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D

Mgr. Richard Keračík

Mgr. BcA. Petra Slížková, PgDip (on)

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

JUDr. Michal Říha

Bc. Jakub Čech

Bc. Veronika Vohlídková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.

Mgr. Anna Altová

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

Ing. Jan Hrabovský

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

Mgr. Jan Křovák

Bc. Marek Boňko

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

Mgr. Karolína Štauberová

Mgr. Martin Boukal (on)

Doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ETF

FHS

Součásti

Mgr. Jan Kranát, Ph.D.

Doc. Jiří Mrázek, Th.D

Františka Keprtová

Oskar Vogl

Marek Lentvorský

Bc. Martina Pustková (on)

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

PhDr. David Greger, Ph.D. (PedF)

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. (KTF)

Mgr. Petra Tesařová (HTF)

David Kverka (LFP)

Mgr. et Bc. Filip Hruša (FTVS)

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D. (LFHK)

Dominika Erbeková (PedF)

doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (PedF)

ThDr. Ing. Anna Müllerová (HTF)

Pavel Linzer (PF)

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (FSV)


Dále nepřítomni

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (LFHK)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D., prorektorka pro zahraniční záležitosti

Prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D., prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti (online)

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

Mgr. Jan Jindra (KR)

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D. (ombudsmanka UK)

JUDr. Jan Wagner (RUK)

Mgr. Václav Hájek (OVV)

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (RUK)

PhDr. Radka Římanová, Ph.D (RUK)

Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. (LFP)

Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. (FaF)

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc. (1.LF)

Mgr. Lenka Matochová (RUK)

Michael Kučera (HTF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo v Malé aule Karolina.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, požádal MUDr. Fontanu, člena Hlavní volební komise, aby předal osvědčení nově zvoleným členům AS UK.


Osvědčení obdržela:

MUDr. Alexandra Morozova (3.LF)


Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 26. května 2023

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpis UK

5. Vnitřní předpisy fakult

6. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2022

7. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2022

8. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UK za rok 2022

9. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2024

10. Právní jednání

11. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Strategického záměru UK pro rok 2022

12. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024

13. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024

14. Zpráva o činnosti Ústřední knihovny UK v roce 2022 a plán úkolů pro rok 2023

15. Informace z pracovních komisí

16. Informace z Rady vysokých škol

17. Různé


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 26. května 2023

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že do návrhu zápisu ze zasedání AS UK byly zapracovány připomínky technického charakteru.

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 26. května 2023.”

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Rozpočet, ekonomika, legislativa

J. M. paní rektorka uvedla, že vláda se věnuje přípravě návrhu státního rozpočtu. Jedna verze tohoto návrhu, která obsahovala například snížení financí na institucionální podporu vědy, unikla do médií a byla vládními představiteli dementována. Ani oficiální návrh rozpočtu však nereflektuje programový závazek vlády do vzdělávání, vývoje a inovací investovat. Dále J. M. paní rektorka hovořila o vývoji v České konferenci rektorů, proběhla dvě zasedání a na obou vystoupil ministr Bek. Jeho vystoupení nebyla příliš uklidňující, ale je důležité, že se dále bojuje o to, aby se finance na vysoké školy oproti regionálnímu školství dále nesnižovaly. ČKR jako reprezentace vysokých škol obdržela dopis, ve kterém paní prof. Wildová požádala o připomínky vysokých škol k návrhu Pravidel pro rozdělování příspěvků a dotací. J. M. paní rektorka dále informovala, že byla zvolena předsedkyní České konference rektorů a této funkce se ujme 1. srpna 2023. Dostala 34 hlasů pro, 1 hlas se zdržel, 1 byl proti. Dále uvedla, že ve středu navštívil UK prezident Pavel předat profesorské dekrety, ale dorazil dříve, takže několik přítomných rektorů a pan prorektor Doleček měli možnost s ním o aktuálních problémech hovořit. Pan prezident si uvědomuje, že ČR potřebuje investovat do vzdělávání, výzkumu, vědy a inovací a debata o hrozícím odlivu pracovníků byla velmi věcná.


Věda

J. M. paní rektorka uvedla, že vedení UK připravuje materiál k inovaci podpory pro čerpání financí z komunitárních zdrojů. UK v této oblasti aktuálně není nejsilnější a pro dobu, kdy nebudou strukturální fondy, je třeba vytvořit strategii pro tuto oblast, ale bude to běh na dlouhou trať. Fakulty, které evidentně mají potenciál hrát roli v evropském vědeckém prostoru svého potenciálu bohužel nevyužívají. Dále upozornila, že přes léto bude potřeba, aby fakulty poskytly součinnost v souvislosti s OP-JAK.


Studium a zahraničí

J. M. paní rektorka uvedla, že RKR bylo informováno o dopisech, které budou na fakulty vypraveny, aby bylo na fakultách pěstováno akademické bezpečí. Podnětů, které chodí paní ombudsmance je celá řada a je třeba, abychom systém společně budovali. J. M. paní rektorka dále uvedla, že absolvovala na všech fakultách diskusi o cizojazyčných studijních programech a jako představitelka konsorcia Study in Prague podepsala memorandum o propagaci s Prague City Tourism. J. M. paní rektorka dále hovořila o vízové problematice, s podklady získanými z fakult bude vedení UK tyto záležitosti řešit s ministerstvem vnitra. UK rovněž plánuje ve spolupráci s University of St Andrews uspořádat tzv. hybridní den. Fakulty budou osloveny, aby se akce mohly účastnit.


Udržitelný rozvoj a PR

J. M. paní rektorka v tomto bodě uvedla, že na fakulty byl rozeslán dopis o Strategii udržitelného rozvoje, která byla schválena. Rovněž půjde výzva z NPO na financování strategií vysokých škol v oblasti udržitelného rozvoje. Vedení UK předpokládá, že přibližně by UK mohla získat 150 mil. Kč na naplňování Strategie. Z oblasti PR J. M. paní rektorka uvedla, že byla zahájena příprava kalendáře pro rok 2024, kalendář se ponese v duchu umělé inteligence. Na webových stránkách je zveřejněna informace, jak je možné k tvorbě kalendáře přispět. Dále uvedla, že UK stihla ještě před změnou vedení ČT podepsat Memorandum o spolupráci s ČT.


Další

J. M. paní rektorka uvedla, že studijní oddělení fakult obdrží od RUK tzv. “kuchařku” k microcredentials a mico certifikátům. Kuchařka bude do půlky září k připomínkování. Zároveň byla založena pracovní skupina pro studijní úspěšnost, která bude zkoumat možnosti zkvalitňování procesu, aby jednotlivé studijní programy dosahovaly větší úspěšnosti. J. M. paní rektorka dále uvedla, že Národní akreditační úřad se začal zabývat oblastí střetu zájmů, za UK to řeší pan prof. Kuklík. Dále informovala, že jsou připraveny první verze univerzitní Strategie pro IT. Rovněž se dále pracuje na výkonových parametrech vědy, připravuje se příslušná metodika. Závěrem J. M. paní rektorka informovala, že se univerzitě úspěšně podařilo vysoutěžit ceny energií pro následující rok.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Vnitřní předpis UK

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK,a představil došlý návrh vnitřního předpisu UK a plánovaný průběh projednávání.

I. Dílčí změna Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 106/2023)

JUDr. Staša, předseda Legislativní komise AS UK předal slovo předkladateli, J. M. paní rektorce, která požádala o úvodní slovo doc. Martínkovou.


Doc. Martínková uvedla, že jde o tradiční novelu, která se provádí jednou za rok tak, aby reagovala na požadavky fakult stanovit si poplatky za cizojazyčné studijní programy. Rovněž upravuje možnost stanovit poplatky za přihlášky do těchto studijních programů. V této novele je také ukotvena jedna přihláška zdarma.


JUDr. Staša uvedl, že k návrhu nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy .


JUDr. Staša uvedl, že, Studijní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.


JUDr. Staša uvedl, že Legislativní komise AS UK vyjádřila k předloženému návrhu souhlasné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Dílčí změny Přílohy č. 2 Statutu UK (č.j. 106/2023).“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

II. Oprava Dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (č.j. 66/2023)

JUDr. Staša vysvětlil, že některé body Dílčí změny Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK schválené na předchozím zasedání obsahovaly textovou chybu a v této chybné podobě byly odeslány k registraci na MŠMT. K chybě patrně došlo tak, že někdo do textu zapracoval první změny mimo revizní režim. V návaznosti na upozornění příslušného pracovníka MŠMT je třeba schválit opravu těchto textových chyb.


Mgr. Farkaš uvedl, že pokud opravu AS UK neschválí, budou na tom biti hlavně studentské spolky, kterých se dílčí změna primárně týká. Zároveň je třeba ale upozornit na to, že i přes to, že změna nebyla dosud registrována, dostávají spolky od UK Pointu pokyny, aby o podporu žádaly již dle nové textace, což vede k tomu, že žádosti bývají vraceny k přepracování. UK Point si zřejmě neuvědomil, že schválení vnitřního předpisu neznamená automaticky jeho vstup v účinnost. Opět na tom byli biti pouze studenti a mělo by se na to nějakým způsobem reagovat.


Bc. Boňko z pozice předsedy Sociální komise AS UK potvrdil slova Mgr. Farkaše. Spolky aktuálně musí žádat ještě podle staré verze předpisu, což je poměrně kostrbaté. Proto se kloní k tomu, aby AS UK opravu schválil.


Návrh usnesení:

„AS UK se usnesl na opravě textu schválené dílčí novely Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK (č.j. 66/2023) spočívající ve vypuštění bodů 2, 3, 4, 6, 7 a 11 článku 1 novelizačního textu.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

5. Vnitřní předpisy fakult

Tento bod uvedl JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK,a představil došlé návrhy fakultních vnitřních předpisů. Materiály byly řádně zveřejněny ve veřejné části webu AS UK. J. M. paní rektorka předložila kladné stanovisko.

a) Změna Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 113/2023)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na MFF UK(č.j. 113/2023) s výhradou legislativně technické opravy.“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Změna Pravidel pro organizaci studia na FaF UK (č.j. 119/2023)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na FaF UK(č.j. 119/2023).“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 120/a/2023)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK(č.j. 120/a/2023).“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) Rigorózní řád PřF UK (č.j. 120/b/2023)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh Rigorózního řádu PřF UK(č.j. 120/b/2023).“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) Změna Pravidel pro organizaci studia na 1.LF UK (č.j. 136/2023)

Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro organizaci studia na 1.LF UK(č.j. 136/2023).“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Výroční zpráva o hospodaření UK za rok 2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi k představení předloženého materiálu.


Mgr. Maňásek uvedl, že Výroční zprávu o hospodaření zpracovává UK povinně každý rok, a to podle závazné osnovy. Zdrojem dat do výroční zprávy jsou jak dílčí zprávy o hospodaření jednotlivých fakult, tak účetnictví univerzity po provedení auditu externí auditorskou společností. UK dosáhla v roce 2022 zisku ve výši 137 mil. Kč, což navzdory inflaci znamená, že hospodařila s výsledkem mírně kladným a o zhruba 60 mil. Kč vyšším než v roce 2021. Auditoři neshledali v účetní závěrce UK žádné závady a vydali kladný výrok, který je součástí zprávy o hospodaření.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2022 a doporučuje ji předložit Správní radě UK.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Výroční zpráva o činnosti UK za rok 2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu.


J. M. paní rektorka uvedla, že Výroční zpráva o činnosti má tradičně část příběhovou, část textovou, která je daná strukturou MŠMT a část tabulkovou. U příběhové části by měla být patrná snaha o to, aby byla poutavá a zajímavá. Bylo využito toho, co kvalitně UK zpracovává pro časopis UK Forum s titulky, které by měly přilákat pozornost. V části textové se musí UK vypořádat se všemi povinnými otázkami. Část tabulková obsahuje díky práci odboru analýz a strategií čím dál přesnější data.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Výroční zprávu o činnosti UK za rok 2022.“

Hlasování

Pro 53, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

8. Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UK za rok 2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Polákovi k představení předloženého materiálu.


Doc. Polák uvedl, že tuto zprávu musí UK zpracovat každý rok a jde o přehled činností, změn činností a výsledků, které se UK při těchto činnostech dozvěděla. Vyzdvihl několik věcí, které se změnily, a to sice, že v roce 2022 byl novelizován Akreditační řádu, přičemž v této novele se reflektovalo 5 let zkušeností s institucionální akreditací, některé termíny a postupy se zpřesnily. S tím souvisí i novely dvou opatření rektora č. 13 a 14 z roku 2019. Materiál dále popisuje další drobné změny, např. změnu definice postdoktoranda, či rozbor, čím se Rada pro vnitřní hodnocení v uplynulém roce zabývala. Dále upozornil na kapitolu 3, ve které se uvádí, že UK byla požádána Národním akreditačním úřadem o vypořádání několika kontrolních zpráv. Materiál rovněž popisuje, jak probíhá pravidelné hodnocení studijních programů. Důležité také je, že probíhá a neustále se zlepšuje šetření jak mezi studujícími, tak mezi absolventy.

Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Pavel Linzer, předseda Studijní komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Komise pro třetí roli AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje podle § 9 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách Dodatek ke zprávě o vnitřním hodnocení Univerzity Karlovy za rok 2022.“

Hlasování

Pro 52, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

9. Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na UK v roce 2024

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu


J. M. paní rektorka uvedla, že návrh Principů je výsledkem intenzivní a nelehké diskuse vedené od ledna letošního roku. Byla by ráda, kdyby byla patrná snaha o propisování aktuálních témat do předloženého návrhu Principů, a zároveň aby bylo patrné, že je toto propisování uskutečňováno formou výkonových parametrů. Debata nad výkonovými parametry prozatím neskončila, ty se mohou aktualizovat každý rok. Aktuální stav KENů je kompromisem, se kterým nikdo nemůže být úplně spokojený, ale vychází z předložených stanovisek fakult. Byl také omezen počet položek vytknutých před závorku. Připomněla, že je třeba podpořit investiční výstavbu a UK čeká v této souvislosti nelehké období. Návrh zvýšení příspěvku pro malé součásti odpovídá ekonomické realitě. Tyto příspěvky budou využity pro rozvojové aktivity s příslibem generování příjmů v budoucnu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko poměrem hlasů 20-1-5. O Principech jednala Ekonomická komise téměř půl roku dlouhé hodiny s cílem, aby byla nespokojenost pokud možno rovnoměrně rozdistribuována po fakultách. Na posledním jednání komise se s děkankou FF UK a se zástupci teologických fakult diskutovalo o dosud neotevřeném bodu restrukturalizace. Byla to diskuse víceméně stručná a bylo dohodnuto, že po prázdninách se bude v jednání pokračovat.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje Principy pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024.“

Hlasování

Pro 44, proti 1, zdržel se 8

Schváleno

10. Právní jednání


a) Překládka sítě el. komunikací CETIN, Kampusu Albertov – Biocentrum

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal předložený návrh Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi CETIN a.s. a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a doporučuje návrh smlouvy předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu ve smyslu § 15 odst.1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) Smlouva o dílo na stavbu Mephared 2

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Mgr. Maňásek uvedl, že toto právní jednání se týká vysoké částky, jde o výstavbu druhé etapy kampusu UK v Hradci Králové, konkrétně o budovu, která nahradí stávající děkanáty obou fakult a přinese oběma fakultám prostory pro výukovou i výzkumnou činnost. Projekt se dělí na jednu centrální budovu a dvě budovy fakult. Na realizaci stavby byla vyhlášena veřejná zakázka, na vstupu byl předložen návrh smlouvy o dílo, který již tehdy prošel orgány UK. Smlouva doznala několika menších změn, které vyplynuly ze zadávacího řízení a dalších vnějších okolností. Pro realizaci projektu vzniklo konsorcium několika společností. Dále vysvětlil, že každá ze zmíněných částí projektu je financována z jiného zdroje. Celkové financování by mělo vypadat tak, že od státu a EU získáme 6,3 mld Kč a zbývající 1 mld Kč bude kofinancována ze zdrojů UK, konkrétně z fondu Mikuláš. 20% bude poskytnuto nevratně a zbytek formou půjčky na dobu 20 let.


J. M. paní rektorka doplnila, že přípravy projektu ukázaly, že vše na univerzitě je společným úsilím. Podařilo se nejprve navýšit komponentu NPO, která byla tomuto věnovaná, o 2,3 mld Kč. Následně se podařilo zařadit komponentu novou ve výši 1,1 mld. Kč. Poděkovala celému svému týmu a kolegům z obou fakult za spolupráci.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženaému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. Komise částečně debatovala nad smlouvou a nad tím, jakým poměrem se na kofinancování složí hradecké fakulty a centrum. Hlasování bylo 29-0-4. Padla důležitá otázka co by se stalo, kdybychom o část dotace přišli. Mgr. Maňásek uvedl, že to byla jedna ze zmíněných změn ve smlouvě, bylo doplněno právo UK jako zadavatele část projektu nezrealizovat, pokud by dotace či její část nepřišla.


Višňa se dotázal, jak se bude postupovat, když se projekt nestihne dostavět ve stanoveném termínu. Mgr. Maňásek uvedl, že je UK podmínkami dotace NPO vázaná termínem 30. 6. 2026 pro realizaci a kolaudaci stavby, což je jeden z důvodů, proč se musí začít stavět teď. Aktuálně se předpokládá, že dostavěno by mělo být na konci března 2026. Kdyby došlo ke skluzu, bude se to neprodleně řešit. Úniková varianta je, že by se podařilo uhádat, že nebude potřeba mít stavbu do daného termínu zkolaudovanou, což už se u některých projektů stalo. Také se může stát, že se v průběhu let termín ještě posune, k tomu se ale aktuálně vláda i Evropská komise staví negativně. Je to také jedna z věcí, na kterou smlouva nově pamatuje. Zhotovitel může termín překročit jen v případě, že by se změnily podmínky NPO.


Mgr. Farkaš uvedl, že je třeba si uvědomit, o jak závažném závazku AS UK rozhoduje. V této chvíli víme pouze to, že dotace od MŠMT přijde na centrální budovu děkanátu. Zda přijdou další zdroje z EU zjistíme po létě, může se stát, že to Evropská komise vrátí k přepracování a neschválí navýšení komponentů, což se stalo například na Slovensku. Je podstatné, aby toto zaznělo. Je třeba myslet i na to, co se stane, když nebude dodržen termín. To neznamená, že bychom neměli stavět, naopak by UK podle jeho názoru měla stavět třeba i nové koleje, je ale třeba myslet na rizika. J. M. paní rektorka uvedla, že vedení UK je ve spojení s českým zastoupením při Evropské komisi. Zmíněné komponenty nebyly ze strany vlády nikdy rozporovány. Je možné, že Evropská komise bude chtít některé komponenty nějakým způsobem upravit, ale není to tak, že by vedení UK nemohlo proces garantovat. Dále uvedla, že výstavbu kolejí by si moc přála, ale musíme využívat ty příležitosti, které máme. Její vedení výzvy, které se kolejí týkaly, využilo.


Dr. Bičovský poznamenal, že v pátek proběhla debata se zástupci politické reprezentace, kde se o otázce kolejí mluvilo, problém je mnohem širší a je třeba řešit, ale diskuse zřejmě nevyústí v to, že by UK měla za svoje peníze stavět koleje.


Doc. Roh, děkan FaF, uvedl, že je pravda, že časové hledisko je nezáviděníhodné, ale hradecké fakulty jsou v pasti a když se nezačne stavět teď, tak už bude předem jasné, že to v termínu nestihne. Musí v červenci předat staveniště a výstavba musí být zahájena s tím, že existuje určité riziko, že se něco zkomplikuje. Proto byla do smlouvy doplněna možnost dílo nebo jeho část zrušit. Zhotovitel si je přísných milníků vědom.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a stavby k veřejné zakázce s názvem „MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – zhotovitel stavby“  a dodatek č. 1 k této smlouvě, se společností MEPHARED – BAK & SYNER, vedoucím společníkem BAK stavební společností, IČO: 28402758, a společníkem SYNER, s.r.o., IČO: 48292516, za cenu díla ve výši 5 095 864 586,73 Kč plus DPH, a doporučuje předložit ji Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy a dodatku č. 1.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 4

Schváleno

c) Dodatek č. 7 Rekonstrukce a přestavba areálu UK Jinonice

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 1.10.2019, ve znění dodatku č. 1 - č. 6, na vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby s názvem „Rekonstrukce a přístavba areálu UK Jinonice“, mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společností OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, jako zhotovitelem na straně druhé, jehož předmětem je změna podmínek pro předání díla a datum počátku běhu záruční doby. AS UK doporučuje dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření dodatku č. 7.“

Hlasování

Pro 42, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

d) Přeložka komunikační sítě pro kampus Jinonice – T-Mobile

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění komunikačního vedení k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/112, 764/267, 764/272 a 764/273, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav komunikačního vedení ve prospěch T-Mobil Czech Republic, a.s., IČO 64949681, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy“

Hlasování

Pro 44, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) Přeložka optické sítě pro kampus Jinonice - SITEL

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno spočívající v umístění optického komunikačního vedení k tíži pozemků parc. č. 764/110, 764/112, 764/267 a 764/272, k.ú. Jinonice, obec Praha, a v právu přístupu a vjezdu na pozemky za účelem zajištění provozu, údržby a oprav optického komunikačního vedení ve prospěch SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 45, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

f) Nové výukové centrum pro potřeby 3. lékařské fakulty

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš doplnil, že se kupí projekty, které dáváme do šuplíku a čekají na zdroje financování. Poprosil, aby AS UK obdržel od vedení UK výhled takto připravených a uložených projektů.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavbu nového výukového centra pro potřeby 3. lékařské fakulty, se společností EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., IČO: 27216217, za cenu díla ve výši  46 958 000,- Kč plus DPH, a doporučuje předložit ji Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. b) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, k uzavření smlouvy.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

g) Pronájem prostor pro očkovací centrum v ul. Studničkova, Praha 2

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal záměr uzavřít se společností Avenier, a.s., IČO: 26260654, se sídlem Bidláky 837/20, Štířice, 639 00 Brno, jako nájemcem, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v budově na adrese Studničkova 2028/7, Praha 2, za roční nájemné ve výši 150 200,- Kč, s kladným stanoviskem.“

Hlasování

Pro 46, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

11. Bilanční zpráva o naplňování plánu realizace Strategického záměru UK pro rok 2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka uvedla, že se jedná o další z řady bilančních dokumentů, který však na rozdíl od požadavků MŠMT vychází ze Strategického záměru UK. Vedení UK se snažilo v bilanční zprávě každé z oblastí přiřadit příslušné pokroky a úspěchy.


Mgr. Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Komise pro třetí roli AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK vyjadřuje souhlasné stanovisko s Bilanční zprávou o naplňování plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2022.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

12. Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka uvedla, že UK bude konstantní částkou přispívat studentům s nárokem na sociální stipendium, přičemž tato částka se bude připočítávat k částce hrazené státem.


Doc. Martínková doplnila, že fixní částka, kterou UK bude přidávat, je 1.950 Kč. Jinak jde opět o každoročně aktualizovaný materiál.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal předložený návrh Opatření rektora č. xx/2023 – Přiznávání sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2023/2024 a vyjadřuje k němu souhlasné stanovisko.“

Hlasování

Pro 47, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

13. Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka uvedla, že tento bod není třeba dlouze představovat, jelikož se jedná pouze o aktualizaci bez dalších obsahových změn.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.Návrh usnesení:

„AS UK projednal předložený návrh Opatření rektora č. xx/2023 – Přiznávání stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 2023/2024 a vyjadřuje k němu souhlasné stanovisko.“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

14. Zpráva o činnosti Ústřední knihovny UK v roce 2022 a plán úkolů pro rok 2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu. J. M. paní rektorka uvedla, že Ústřední knihovna má na starosti celou řadu úkolů, které jsou pro univerzitu velmi důležité, jako například podporu e-learningových platforem, repozitář vědeckých prací a podobně. Nadto se jí daří připravovat doporučení v oblasti umělé inteligence. Předložená zpráva o činnosti je plná celé řady důležitých procesů a oblastí, které jsou pro UK a její rozvoj klíčové.


Mgr. Hurný doplnil, že zpráva je konstruována tak, aby byla přehledná pro všechny členy akademické obce. Vypíchl, že Ústřední knihovna je nyní zapojená i do projektů ve spolupráci s MŠMT a dalšími odbory RUK, kde bude nabízet své zkušenosti a know-how.


Mgr. Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Komise pro IT AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko. Komise pro IT Zprávu projednává, protože Ústřední knihovna zajišťuje většinu IT podpory pro knihovny, e-learning a práci s open data.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal Zprávu o činnosti Ústřední knihovny v roce 2022 a plán úkolů pro rok 2023 a vyjadřuje k ní souhlasné stanovisko.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

15. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK uvedl, že Legislativní komise se již v průběhu zasedání vyčerpala.

                                                                                                                                           

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise AS UK projednávala nové opatření týkající se programu Donatio, které bude restrukturalizované. Společně s Komisí pro vědu se věnovala novým výkonovým indikátorům, tedy tomu, jakým způsobem posuzovat objem vygenerované vědy na fakultách, což se bude promítat do rozdělování prostředků na UK pro příští rok. Po prázdninách proběhne diskuse o metavahách mezi jednotlivými koši indikátorů.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK se kromě projednaného věnovala jedné žádosti o podporu studentské zájmové činnosti, která měla mířit na FHS. Žádost bohužel nebyla podána správně, takže Sociální komise o přiznání podpory nerozhodla a domluvila se s žadatelem, že tyto nedostatky odstraní.


Amáta Vohradská uvedla, že Studijní komise AS UK nezasedala a hlasovala per rollam o materiálech dnes projednaných.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK kromě projednaného se věnovala politice nakládání s výzkumnými daty, kterou vzala na vědomí. V současné chvíli se jedná o určitý rámec, se kterým se bude dále pracovat a výsledný materiál bude předložen AS UK. Tento materiál bude představovat něco jako Etický kodex pro výzkumníky. Dále se komise věnovala nové Strategii IT na UK. Na poměry materiálů, které AS UK dostává, je tento poměrně upřímný co se týče nedostatků, kterými momentálně IT systém UK trpí. Jde o dobrý podkladový materiál, kterému by měla být věnována pozornost. Dále se komise věnovala inovacím v SIS, přičemž předložený materiál popisuje aktuální stav v postupu přípravy nových modulů SIS. Taktéž byl doplněn materiál o aktualizaci opatření při zápisech v SIS a naplnění kroků avizovaných před letní vlnou zápisů. Závěrem Komisi prof. Skopal upozornil na nový projekt Charles Explorer pro kontextové vyhledávání napříč UK.


Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, uvedla, že Komise pro třetí roli AS UKabsolvovala prohlídku Kampusu Hybernská. Kromě již projednaných materiálů vyslechla komise informace od doc. Vlacha z oblasti PR.

 

Prof. Zahálka uvedl, že Petiční komise AS UK se tento měsíc nesešla.


Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

16. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Stráskému. Doc. Stráský uvedl, že v mezidobí proběhl sněm RVŠ, kterého se zúčastnil ministr Bek, který mimo jiné uvedl, že si nemyslí, že jsou vysoké školy podfinancované. Je podle něj nutné využít všechny zdroje včetně NPO a Horizonu. Rovněž uvedl, že pokud má stát garantovat výši mezd, musí mít podíl personální pravomoci. Doc. Stráský dále uvedl, že RVŠ odmítla konsolidační balíček a pokles FKSP z 2% na 1%. Prof. Wildová se vyjádřila ve smyslu, že je těžké měnit financování vysokých škol, když neroste rozpočet. Vedoucí vysokoškolských odborů plánují akci Betlémská kaple č. 2. Akce Betlémská kaple č. 1 proběhla v roce 2017, doc. Stránský tlumočil úryvek z projevu tehdejšího rektora MUNI Mikuláše Beka.


Bc. Boňko doplnil, že bylo hezké, že ministr školství na sněm RVŠ po dlouhé době přišel, ale co tam říkal už tak hezké nebylo. Dále uvedl, že aktuálně probíhá per rollam hlasování o změně Statutu RVŠ kvůli nově zaváděné možnosti delegace zástupců do Evropské studentské unie. Závěrem uvedl, že byla vypsána výzva k nominaci na Cenu Jana Opletala.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

17. Různé

Prof. Zahálka připomněl členům AS UK možnost vzdání se odměny za činnost v AS UK.


Doc. Martínková uvedla, že bylo vydáno opatření rektorky, kterým se upravuje úleva na poplatcích za delší studium. Toto opatření reflektuje soudní praxi, se kterou má UK zkušenost, a více otevírá možnost prominutí prvního poplatku sociálně slabým studentům. Chystá se také nové opatření rektora týkající se úlevy na poplatcích za cizojazyčné studijní programy.


J. M. paní rektorka poděkovala členům AS UK za spolupráci a popřála jim krásné léto.


Dr. Bičovský upozornil na novou studii CERGE-EI “Rozdíly nákladnosti vysokoškolského výzkumu mezi vědními oblastmi: Jak moc se liší od KENů ve výuce?”.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasem


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat dne 22. září 2023 v 10:00. Zasedání ukončil ve 12:45.

 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK

Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení v PDF


Poslední změna: 20. listopad 2023 20:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám