Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 13. října 2023

 1. AS UK z navrženého programu zasedání nevyřazuje bod č. 7.

 2. AS UK schvaluje program zasedání.

 3. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 23. června 2023.

 4. AS UK znovu upozorňuje na systémové podfinancování vysokých škol, které se dopadá zejména na humanitní a společenskovědní obory. Z tohoto důvodu vítá iniciativy členů akademické obce včetně výstražné stávky dne 17. října 2023.

 5. AS UK bere na vědomí informace J. M. paní rektorky.

 6. AS UK schvaluje návrh dílčí novely Přílohy č. 1 Statutu UK (č.j. 167/2023).

 7. AS UK schvaluje návrh Organizačního řádu Ústavu výpočetní techniky UK (č.j. 166/2023).

 8. AS UK schvaluje návrh Organizačního řádu Kolejí a menz UK (č.j. 168/2023).

 9. AS UK schvaluje návrh změny Pravidel pro přiznávání stipendií na LFP UK (č.j. 178/2023) s výhradou legislativně technické opravy.

 10. AS UK bere na vědomí Zprávu o čerpání rozpočtu Univerzity Karlovy a rekapitulaci hospodaření jejích součástí k 30. 6. 2023.

 11. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k materiálu „Nový systém Výkonových ukazatelů pro vědecký výkon UK“ ve znění modifikace předkladatele.

 12. AS UK schvaluje novelizaci Principů pro rozdělování příspěvků a dotací na Univerzitě Karlově pro rok 2024 ve znění modifikace předkladatele.

 13. AS UK projednal návrh na restrukturalizaci půjčky MFF z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti vyhovět.

 14. AS UK projednal návrh na restrukturalizaci půjčky SBZ z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti vyhovět.

 15. AS UK projednal návrh na restrukturalizaci půjčky FHS z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti vyhovět.

 16. AS UK projednala žádost o dofinancování přípravných prací projektu MEPHARED 2 na základě Vnitrouniverzitní dohody uzavřené dne 17. ledna 2022 z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí („Mikuláš“) a doporučuje J. M. paní rektorce žádosti vyhovět.

 17. AS UK projednal návrh změny – dodatku č. 3 k opatření rektora č. 57/2021, Svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku, ve znění opatření rektora č. 30/2022 a č. 40/2022, vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko a doporučuje dodatek č. 3 vydat ve formě opatření rektora.

 18. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k Opatření rektora č. XX/2023 – Pravidla jednotného propagačního vizuálního stylu Univerzity Karlovy.

 19. AS UK projednal návrh odpisu pohledávky společností FK DUKLA PRAHA, a.s. a s odpisem pohledávky souhlasí.

 20. AS UK projednal záměr zřídit služebnost spočívající v umístění optického vedení k tíži pozemku parc. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, a v právu přístupu na pozemky za účelem prohlídky, opravy nebo údržby stavby ve prospěch Vodafone Czech Republic, a.s., IČO: 25788001, a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu podle § 15 odst. 1 písm. c) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, k uzavření smlouvy.

 21. AS UK projednal návrh dodatku č. 7 k nájemní smlouvě ze dne 9. 6. 2017 se společností Autocentrum Plzeň, s.r.o. a s uzavřením dodatku č. 7 souhlasí.

 22. AS UK projednal návrh odpisu pohledávky za společností U Bakaláře s.r.o. a s odpisem pohledávky souhlasí.

 23. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 24. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 25. AS UK se seznámil se zněním otevřeného dopisu akademických obcí na podporu zákona manželství pro všechny páry. AS UK podporuje snahy o zrovnoprávnění LGBTQ+ osob ve společnosti a odmítá jakékoliv formy diskriminace.

 26. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 13. říjen 2023 20:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám