Zápis ze zasedání AS UK 10. listopadu 2023


Prezenční listina

Přítomní členové AS UK


1. LF

2. LF

3. LF

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.


Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Matyáš Uvíra

Leona Petlíková

MUDr. Jan Gojda, Ph.D.

MUDr. Alexandra Morozova

MUDr. Veronika Viktoria Matraszek

LF P

LF HK

FaF

Doc. MUDr. Karel Ježek, Ph.D.

MUDr. Anna Malečková, Ph.D.

Karel Mikulčák

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc

MUDr. Tomáš Soukup, Ph.D.

Tomáš Pavelka

Vojtěch Trmal

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.

PharmDr. Eduard Jirkovský, Ph.D. (on)

Mgr. Eliška Mašková (on)

Amir Dezham

FF

PF

PedF

Mgr. Karel Šima, Ph.D.

Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.

Mgr. Petra Slížková, PgDip.

JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.

Bc. Jakub Čech


doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. (on)

PhDr. David Greger, Ph.D.

Bc. Veronika Vohlídková

Bc. Dominika Erbeková

FTVS

PřF

MFF

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

Ing. Milan Skrbek

Mgr. et Bc. Filip Hruša

Doc. Ing. Stanislav Smrček

Mgr. Anna Altová (on)

Mgr. Kristýna Bubeníková

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D.

Doc. PhDr. RNDr. Josef Stráský, Ph.D.

Mgr. Andrej Farkaš

Ing. Jan Hrabovský

FSV

KTF

HTF

Prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. (on)

PhDr. Jan Křovák

Bc. Marek Boňko

JUDr. Jakub Kříž, Ph.D.

Doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.

ThLic. Mgr. Karolína Štauberová

Doc. ThDr. Pavla Damohorská, Th.D.

ThDr. Jaroslav Hrdlička

ThDr. Ing. Anna Müllerová

Mgr. Petra Tesařová

ETF

FHS

Součásti

Doc. Jiří Mrázek, Th.D

Františka Keprtová

Oskar Vogl

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

Bc. Martina Pustková

PhDr. Mgr. Pavel Pečený, Ph.D.

Mgr. Barbora Štindlová, Ph.D.


Omluvení členové AS UK

Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. (1.LF)

Kamila Otrubová (1.LF)

Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (2.LF)

Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3.LF)

Mgr. Richard Keračík (FF)

JUDr. Michal Říha (PF)

Pavel Linzer (PF)

Mgr. Tomáš Gryc, Ph.D. (FTVS)

Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF)

Mgr. Martin Boukal (KTF)

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. (FHS)

Marek Lentvorský (FHS)


Dále nepřítomni

Matěj Višňa (1.LF)

David Kverka (LFP)

Mgr. Jan Kranát, Ph.D. (ETF)


Hosté

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., rektorka UK

Prof. RNDr. Tomáš Skopal, Ph.D., prorektor pro informační technologie

Doc. RNDr. Martin Vlach, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D., prorektorka pro studijní záležitosti

Doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání (on)

Mgr. Martin Maňásek, kvestor UK

Mgr. Petra Štanclová, kancléřka UK

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., ombudsmanka UK

Ing. Lenka Henebergová (KR)

MUDr. Josef Fontana, Ph.D. (KR)

RNDr. Věra Šťastná, Ph.D. (RUK)

Doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D. (LFP)

Bc. Alena Černá (KTF)

Michael Kučera (HTF)

Amáta Vohradská (PF), tajemnice AS UK

Mgr. Anna Matoušková (PF), tajemnice Legislativní komise AS UK

1. Zahájení

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, v 10:00 hod. přivítal přítomné členy AS UK i hosty. Zasedání se konalo v Malé aule Karolina.


Prof. Zahálka pogratuloval doc. Ježkovi k úspěšnému dokončení habilitačního řízení.

Program zasedání AS UK

Předsednictvo AS UK navrhlo program zasedání AS UK. Program byl rozeslán členům AS UK a zveřejněn na internetových stránkách senátu.


1. Zahájení

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 13. října 2023

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

4. Vnitřní předpisy fakult

5. Návrh Plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2024

6. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2021/2022

7. Právní jednání

8. Informace z pracovních komisí

9. Informace z Rady vysokých škol

10. Různé


JUDr. Staša informoval, že na program dnešního zasedání byl zařazen jeden návrh fakultního vnitřního předpisu, ke kterému však Legislativní komise AS UK uplatnila věcné připomínky a nebude se dnes projednávat. Původní bod č. 4 „Vnitřní předpisy fakult“ tedy vypadává z programu.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje program zasedání.”

Schváleno tichým souhlasem

2. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS UK konaného dne 13. října 2023

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK, informovala o tom, že k návrhu zápisu ze zasedání AS UK nebyly doručeny žádné připomínky.


Návrh usnesení:

„AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 13. října 2023.”

Hlasování

Pro 48, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

3. Vystoupení J. M. paní rektorky

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce.


Rozpočet, ekonomika, legislativa

J. M. paní rektorka uvedla, že minulý týden proběhla řada jednání předsednictva ČKR s ministrem Bekem a ministryní Langšádlovou, které se převážně týkaly přípravy na lednové zasedání repre komise, kde se bude řešit zapracovávání některých úprav do stávajících pravidel pro rozdělování příspěvků a dotací. Repre komise vytvořila zúženou pracovní skupinu, která začíná domlouvat, jakým směrem by se měla pravidla pro rozdělování příspěvků a dotací ubírat. Ministr Bek spolu s touto informací uvedl, že pro příští rok by ze 4 miliard Kč ze státní rezervy měla jít 1 miliarda Kč vysokým školám. Z této částky by bylo dobré věnovat 200 milionů Kč na excelenci a 800 milionů Kč na mzdy. Excelence souvisí se schopností vysokých škol žádat o komunitární zdroje, proto J. M. paní rektorka hovoří s děkany o tom, jaké prostředky v této oblasti nejakutněji od rektorátu potřebují. Vedení UK má rozpracovaný plán do konce roku 2024. Pracuje se i na tom, aby se zlepšoval systém podpory ERC grantů. J. M. paní rektorka dále uvedla, že dle MŠMT jsou uvnitř VŠ sektoru příliš velké rozdíly v mzdách. MŠMT plánuje penalizovat školy, které nejsou schopné mít jednotně zavedené tarify. Vedení UK již pracuje na tom, aby se tomu vyhnulo. K oblasti legislativy J. M. paní rektorka uvedla, že novela zákona o vysokých školách je odeslána, připomínky vysokých škol byly zapracovány částečně. Bohužel je stávající stav pořád takový, že na doktorandskou reformu nebudou poskytnuty peníze navíc. Děkani musí počítat s navýšením na 1,2násobek minimální mzdy a bude třeba více zvažovat, koho přijmout do prezenční formy studia. Je třeba zaměřit se i na identifikaci skupin doktorandů, kteří by měli být směřování spíše do kombinované formy studia. Další důležitý zákon je novela zákona o pobytu cizinců, který je třeba sledovat, aby se nestalo, že bude stát omezovat příchod studentů a vědců. Třetí a poslední zákon, který se UK týká, je nový zákon na podporu vědy, výzkumu a inovací. Stát se snaží říct, že podpora vědy bude směřovat k určitým prioritám a výzkumným organizacím. K financování J. M. paní rektorka uvedla, že vedení UK sleduje počty studentů zapsaných do českých studijních programů s tím, že v této oblasti se UK daří dobře.


Věda a výzkum

J. M. paní rektorka upozornila AS UK na nový program, který zavádí TA ČR a jež pokrývá různá témata, která jsou relevantní pro téměř všechny fakulty.


Zahraničí

J. M. paní rektorka informovala o tom, že vedení UK navštívilo Brusel. Návštěva ukázala, že lidé v evropských institucích chtějí s UK interagovat a spolupracovat. Bude se pokračovat v rozvoji spolupráce, UK má potenciál získávat evropské prostředky, který zatím není naplněn. Dále uvedla, že 24. listopadu se bude konat akce s taiwanskými partnery a oficiálně bude zahájen česko-tchajwanský program, ze kterého již brzy budou čerpat podporu 4 fakulty. Mobilita bude placená z taiwanské strany.


Studium a akreditace

V tomto bodě J. M. paní rektorka informovala, že 6. prosince se bude konat konference na téma „Mikrocredentials“. 8. prosince se pak bude ve 13:00 ve Vlasteneckém sále konat akce k zavádění programů Cotutelle.


Vnější vztahy

J. M. paní rektorka předala poděkování doc. Vlacha za to, jak se fakulty chopily organizace Noci vědců. Počet účastníků byl rekordní, okolo 6 000 lidí navštívilo celkem pět míst UK. Je třeba, aby česká společnost viděla, že české VŠ a výzkum a vzdělávání přináší konkrétní bonusy pro celou společnost. Stručně též informovala, že proběhly Gaudeamy v Brně a v Bratislavě. Rovněž se připravuje kalendář na příští rok na téma umělé inteligence.
Ostatní

J. M. paní rektorka dále informovala, že zasedala Rada pro rovné příležitosti, děkanům byl rozeslán newsletter a do prosince je naplánováno ještě jedno její zasedání. Probíhá také komunikace mezi vedením UK a spolkem Univerzity za klima. Je třeba ukázat společnosti, že UK udržitelnosti pozornost věnuje, ale smiřitelnou formou a bez konfrontací. Dále J. M. paní rektorka hovořila o podpoře pedagogických dovedností akademiků na UK. Je důležité, aby každý začínající akademik věděl, že podpora a možnost rozvoje na UK existují. Dále J. M. paní rektorka uvedla, že dne ráno na jednání Předsednictva AS UK proběhla diskuze o zámku Zahrádky: ode všech fakult dostalo vedení UK odpověď, že v současné ekonomické situaci nehodlají zámek využívat. Částka na rekonstrukci, aby se dal zámek používat, se pohybuje okolo miliardy Kč. Na následující zasedání AS UK bude předložen materiál s konkrétními čísly a informacemi. Závěrem J. M. paní rektorka pozvala členy AS UK na oslavy 17. listopadu, kterých se bude celý den účastnit prorektorka z Oxfordu. 19. prosince se pak bude konat Vánoční koncert.

Rozprava


Prof. Zahálka poděkoval za informaci o sjednocování tarifů s tím, že na jiných univerzitách už toto probíhá. Je to důležitá argumentace pro komunikaci ČKR i RVŠ s MŠMT.


Mgr. Farkaš požádal o upřesnění situace s financováním doktorandů. J. M. paní rektorka vysvětlila, že nyní je to tak, že se to zafixuje a ve chvíli, kdy bude účinná novela, se to podle studijní úspěšnosti pronásobí nějakým koeficientem, jehož parametry zatím nejsou známy. Mgr. Farkaš uvedl, že předpokládá, že vznikne nějaký klíč pro dělení finančních prostředků v rámci UK s motivačním prvkem. J. M. paní rektorka uvedla, že v současné chvíli není od MŠMT pro tuto oblast žádný písemný podklad. Debatu nad tímto tématem vede pracovní skupina prof. Krištoufka. Je připraven určitý rámec, ale J. M. paní rektorka by ráda tuto debatu vedla až poté, co bude dostupný podklad od MŠMT.


Mgr. Farkaš se dále k otázce mezd dotázal, jaká je šance, že nebude dost času na to, aby proběhla vnitrouniverzitní debata o nastavení tarifů, a budeme tak ze strany MŠMT penalizováni. J. M. paní rektorka uvedla, že MŠMT o penalizaci hovoří, ale žádné konkrétní pravidla pro ukládání či informace o její výši nemá k dispozici.


Dr. Jüptner prostřednictvím chatu v MS Teams uvedl, že RUK silně preferuje tzv. vnořování úvazků, ale bude velmi složité zkombinovat vnořování úvazků a sjednocování tarifů, jelikož vnořování automaticky vede k odlišnosti tarifů. J. M. paní rektorka uvedla, že tak to není. Do tarifů, i když jsou jednotné, se normálně dá vnořovat. Vnořovat se navíc nemusí vždy jen do tarifu, ale i do dalších složek. Mgr. Maňásek doplnil, že je to dokonce tak, že při vnořování je potřeba dodržet to, aby tarifní složka mzdy u toho původního úvazku byla stejná. Tarif tedy vnoření nekomplikuje, probíhá to především na úrovni osobního ohodnocení. Vnořování tedy určitě je možné i při jednotných tarifech. Doc. Brom poznamenal, že toto se bude určitě diskutovat na Ekonomické komisi, stejně jako situace doktorandů.


Bc. Čech uvedl, že UK by měla mít jasno, jestli chce problém rozdílných mezd napříč fakultami skutečně řešit, nebo si jen formálně odškrtnout nějakou povinnost. Dále se dotázal, zda se dělala analýza mezd nepedagogických pracovníků a případně co z ní vyšlo. Souhlasí s tím, že mzdy mají být motivační, ale motivujícím faktorem není příslušnost k organizační složce veřejné vysoké školy, tedy fakultě. Doc. Brom uvedl, že analýza mezd proběhla, ale AS UK nepoptával část týkající se neakademických pracovníků. Výsledky analýzy jsou dostupné tajemníkům fakult. J. M. paní rektorka uvedla, že vedení UK MŠMT upozorňovalo, že je potřeba myslet i na neakademické pracovníky, takže předpokládá, že balík dodatečných financí, který UK přijde, nebude omezen jen na akademické pracovníky. Je pravda, že motivační faktor by neměl spočívat v příslušnosti k fakultě, zároveň je ale třeba pamatovat na to, že každá fakulta si hospodaří sama. Dr. Greger uvedl, že je ostudné, že máme minimální mzdu jako tarif. Věří, že návrh, který se bude diskutovat na prosincovém zasedání, už toto obsahovat nebude. J. M. paní rektorka uvedla, že bude chtít, abychom k tomu jako univerzita spěli, ale bez vedení fakult to nepůjde.Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.”

Schváleno tichým souhlasem

4. Návrh Plánu realizace Strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2024

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo J. M. paní rektorce k představení předloženého materiálu.


J. M. paní rektorka uvedla, že vedení UK se v předloženém materiálu snažilo vytyčit nejdůležitější pilíře pro příští rok, materiál v tomto smyslu obsahuje 6 hlavních priorit. První z nich je hodnocení úrovně vědy, tedy to pětileté mezinárodní hodnocení, ve kterém každá fakulta dostala známku a o němž je třeba vést další debatu. Druhá věc je opatření ke zvyšování úspěšnosti studia. Doc. Polák si dal tuto agendu do ESP projektů, na jednotlivých fakultách mohou být přijata příslušná opatření. Studijní úspěšnost je pestrá oblast v tom smyslu, že se vyskytují různé faktory a příčiny na jednotlivých fakultách a v jednotlivých studijních programech. Třetí cíl je stanovit kompetenční rámec vyučujících a pedagogické dovednosti. Čtvrtá oblast zájmu je umělá inteligence ve vzdělávání a ve výzkumu. Pátý bod je záměr diskutovat budoucí podobu rozepisování fixní části příspěvku, o které se již hovořilo na zasedáních Ekonomické komise AS UK. Šestá věc je pokračování prací na vývoji studijního informačního systému a dalších informačních zdrojů. Do plánu realizace se propisují i komunitární zdroje a jak již bylo zmíněno, měli bychom směřovat k získávání ERC grantů.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Matoušková v zastoupení Pavla Linzera, předsedy Studijní komise AS UK, seznámila členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Sociální komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Farkaš předseda Komise pro IT AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Komise pro IT AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Mgr. Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, seznámila členy AS UK se stanoviskem Komise pro třetí roli AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.Návrh usnesení:

„AS UK v souladu s § 9 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách schvaluje Plán realizace strategického záměru Univerzity Karlovy pro rok 2024.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 1

Schváleno

5. Zpráva o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2021/2022

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Polákovi k představení předloženého materiálu.


Doc. Polák uvedl, že jde o každoročně zpracovávaný materiál, který poskytuje základní přehled o tom, jak probíhá hodnocení výuky studenty na UK, konkrétně jak často je sběr informací prováděn, přes jakou technickou platformu, jak s výsledky vedení fakult nakládají a podobně.


Prof. Zahálka v zastoupení Pavla Linzera, předsedy Studijní komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Studijní komise AS UK, která vzala předložený materiál na vědomí.Návrh usnesení:

„AS UK bere na vědomí Zprávu o průběhu hodnocení výuky studenty a absolventy na fakultách UK za akademický rok 2021/2022.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

6. Právní jednání

a) 2. LF – Výstavba multifunkční budovy v Motole

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh smlouvy o dílo na akci „UK – 2.LF UK – Multifunkční budova (MFB) ve znění modifikace předkladatele a doporučuje návrh smlouvy s budoucím dodavatelem předložit Správní radě UK k předběžnému posouzení před vyhlášením výběrového řízení.“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

b) PedF – Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se ZŠ a MŠ TIP

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise AS UK, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.


Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě se Základní školou a mateřskou školou TIP TOES, s.r.o. a souhlasí s jeho uzavřením.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

c) FaF – Bezúplatný převod státního pozemku v Hradci Králové do vlastnictví UK

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh bezúplatného převodu státního pozemku parc. č. 1377 v Hradci Králové do vlastnictví univerzity, schválil jej a doporučuje jej předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s uzavřením smlouvy.“

Hlasování

Pro 51, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

d) MFF – Nájemní smlouva s firmou VAKUUM, s.r.o.

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh nájemní smlouvy s firmou VAKUUM Praha, spol. s.r.o. č. UKMFF/546375/2023 a doporučuje smlouvu uzavřít.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

e) MFF – Nájemní smlouva s ČVUT – FJFI – 546428-2023 - jádro

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh nájemní smlouvy s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT č. UKMFF/546428/2023 a doporučuje smlouvu uzavřít.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

f) MFF – Nájemní smlouva s ČVUT – FJFI – 546399-2023


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh nájemní smlouvy s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT č. UKMFF/546399/2023 a doporučuje smlouvu uzavřít.“

Hlasování

Pro 50, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

g) MFF – Nájemní smlouva s ČVUT – FJFI – 546385-2023

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo Mgr. Maňáskovi, kvestorovi UK, k představení předloženého materiálu.


Doc. Brom, předseda Ekonomické komise, seznámil členy AS UK se stanoviskem Ekonomické komise AS UK, která doporučila k předloženému materiálu vyjádřit kladné stanovisko.

Návrh usnesení:

„AS UK projednal návrh nájemní smlouvy s Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT č. UKMFF/546385/2023 a doporučuje smlouvu uzavřít.“

Hlasování

Pro 49, proti 0, zdržel se 0

Schváleno

7. Informace z pracovních komisí

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, vyzval předsedy pracovních komisí AS UK, aby plénum informovali o činnosti komisí.


JUDr. Josef Staša, předseda Legislativní komise AS UK uvedl, že na prosincové zasedání jsou zatím naplánovány dva předpisy, jedním je změna Jednacího řádu VR LFP UK, druhým by měl být dnes odložený předpis z PF UK.

                                                                                                                

Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D., předseda Ekonomické komise AS UK, uvedl, že Ekonomická komise AS UK diskutovala o zámku Zahrádky s tím, že budou předloženy příslušné podklady a diskuse bude pokračovat na budoucích jednáních. V debatě o Principech na rok 2024 se objevilo několik kontroverzních bodů. Jedním z nich byla tzv. předzávorka pro teologické fakulty. Domluvilo se, že pro toto téma vznikne pracovní skupina Ekonomické komise. Termín jednání bude zřejmě 30. listopadu. Dále uvedl, že i v Principech pro rok 2025 budou další kontroverzní body kromě problematiky teologických fakult. První velký balík je změna toho, jakým způsobem se bude rozpočítávat v koeficientu A. Byl přislíben materiál od vedení, členové komise budou mít přes Vánoce čas si jej prostudovat a průběžně ho komentovat, v lednu k němu pak proběhne samostatné zasedání. Druhá velká věc bude změna financování nových doktorandů. Diskuse proběhne, až budou dostupné příslušné parametry. Doc. Brom dále uvedl, že dostal podnět, že by bylo dobré pokusit se srozumitelným způsobem vysvětlit Principy pro rozdělování příspěvků a dotací, bude tedy uspořádán webinář na toto téma. Závěrem uvedl, že dostal podnět od Mgr. Farkaše, který se týká vyplácení odměn a stipendií. V procesu se zřejmě vyskytla chyba a pravidla pro vyplácení navíc nejsou transparentně zveřejněna. S Mgr. Farkašem se dohodli, že v malé skupince se dají dohromady příslušná pravidla, které následně projedná Ekonomická komise.


Bc. Boňko, předseda Sociální komise AS UK, uvedl, že Sociální komise AS UK se věnovala podporám studentské zájmové činnosti. Proběhla také diskuse s panem kvestorem ohledně cen ubytování ve výcvikových střediscích UK. Nejedná se o téma čistě ekonomické, navýšení cen může být chápáno i jako sociální zátěž pro studenty. Tato diskuse bude nadále probíhat.


Prof. Zahálka v zastoupení Pavla Linzera, předsedy Studijní komise AS UK, uvedl, že Studijní komise AS UK, diskutovala o již projednaných materiálech.


Mgr. Andrej Farkaš, předseda Komise pro IT AS UK, uvedl, že Komise pro IT AS UK projednávala otázku elektronických diplomů. V této otázce se konečně podařilo pokročit, už máme jasný termín zavedení, a to na podzim 2024. Diskutuje se otázka, zda se to bude týkat diplomů i zpětně. Dalším probíraným tématem byla kyberbezpečnost. Školení, které bylo přislíbeno, neproběhlo kvůli problémům s Moodle, ale mělo by na RUK brzy proběhnout. Komise by měla být o výsledcích informována v prosinci. Taktéž se řešil podnět z PedF k podávání žádostí přes SIS. Přišlo se na to, že existuje nedovyvinutý modul, který je potřeba dokončit, což je součástí dodatku s firmou Erudio. Měl by řešit to, aby žádosti bylo možné podávat elektronicky přes SIS. Celý proces by měl probíhat digitálně. Další diskuse proběhla o hromadném elektronickém podepisování dokumentů.


Mgr. Kristýna Bubeníková, předsedkyně Komise pro třetí roli AS UK, uvedla, že Komise pro třetí roli AS UK byla obeznámena s novinkami z oblasti PR, konkrétně o průběhu Gaudeamu v nové expozici či o tom, že již jsou vybrané fotky pro kalendář. Rovněž byla informována o tom, že proběhla schůzka plesového výboru. V Plánu strategického záměru se komise zabývala především třetí rolí a udržitelností. Komise se účastnila i manažerka udržitelnosti, která představila postup v naplňování Strategie udržitelnosti UK. V této souvislosti se hovořilo i o udržitelných a veganských jídlech v menzách, k čemuž se vyjádřila i ředitelka KaM.


Mgr. Filip Hruša, předseda Petiční komise AS UK, uvedl, že Petiční komise AS UK projednávala podnět týkající se přijímacího řízení na 3.LF.


PhDr. David Greger, Ph.D., předseda Komise pro vědu AS UK, uvedl, že Komise pro vědu AS UK se nesešla, ale bude jednat ve středu. Materiál, který bude projednávat, se týká pětiletého hodnocení vědy, ale zároveň se chce intenzivně věnovat návrhům nominantů do Komise pro úpravy seznamu CRISTIN pro hodnocení monografií.Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.”

Schváleno tichým souhlasem

8. Informace z Rady vysokých škol

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, uvedl tento bod a předal slovo doc. Stráskému.


Doc. Stráský uvedl, že se konal sněm RVŠ, kde padl tradiční apel na financování vysokého školství. Apel míří víc do střednědobého výhledu než do rozpočtu na rok 2024, což považuje za adekvátní. S apelem se pojí i výhružka, že některé vysoké školy přehodnotí své strategické záměry co do počtu přijímaných studentů. Diskutovalo se též o oblíbeném tématu dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vysokým školám to bude dělat problémy, ale pravděpodobně se v tomto ohledu nic nezmění. Proběhla také zajímavá diskuse o tom, zda mají vysoké školy platit rozhlasové a televizní poplatky. Bude se konat konference v Brně o podfinancování VŠ, je to příležitost medializovat, že vysoké školy potřebují peníze. Poslední zpráva je, že rektorem VŠCHT se stal prof. Pospíšil, dosavadní předseda RVŠ, takže předsedou RVŠ se stane někdo jiný.


Bc. Boňko doplnil, že se řešila i novela zákona o VŠ, která měla být dle prof. Wildové poslána na vládu, ale zatím se v systému Eklep neobjevila. Dále uvedl, že návrh zákona na podporu vědy, výzkumu a inovací v systému Eklep je a vypadl z něj SVV, což se studentům nelíbí. Dále uvedl, že byla odhlasována změna statutu RVŠ s platností od příštího roku. Na prosincovém zasedání AS UK budou probíhat volby do RVŠ ještě podle starého Statutu.


Prof. Zahálka uvedl, že sněm byl velmi diskusní. Odchod předsedy prof. Pospíšila je škoda, musíme se domluvit, koho na nového předsedu podpoříme.Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace Rady vysokých škol.”

Schváleno tichým souhlasem

9. Různé

Prof. Zahálka poděkoval pracovnici sekretariátu AS UK dr. Krechlové, která ukončuje své působení na RUK.


Návrh usnesení:

 „AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.”

Schváleno tichým souhlasemProf. Ing. František Zahálka, Ph.D., předseda AS UK, poděkoval senátorům za jejich účast na zasedání AS UK a oznámil termín příštího zasedání, které se bude konat dne 15. prosince 2023 v 10:00. Zasedání ukončil v 12:10.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.,

předseda AS UKZapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 15. prosinec 2023 07:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám