Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 15. prosince 2023

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 10. listopadu 2023.

 3. AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.

 4. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu VR LFP UK (č.j. 198/2023) s výhradou legislativně technické opravy.

 5. AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS HTF UK (č.j. 219/2023) s výhradou legislativně technické opravy.

 6. AS UK schvaluje návrh změny Jednacího řádu AS PF UK (č.j. 239/2023).

 7. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru J. M. paní rektorky UK jmenovat MUDr. Josefa Fontanu, Ph.D. prorektorem pro strategii a rozvoj.

 8. AS UK jmenuje prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. (FTVS) jako zástupce do sněmu a předsednictva RVŠ.

 9. AS UK jmenuje doc. PhDr. RNDr. Josefa Stráského, Ph.D. (MFF) jako zástupce do sněmu RVŠ.

 10. AS UK jmenuje Bc. Marka Boňko (FSV) jako zástupce do Studentské komory RVŠ.

 11. AS UK jmenuje Bc. Veroniku Vohlídkovou (PedF) jako náhradníka zástupce do Studentské komory RVŠ.

 12. AS UK jmenuje doc. MUDr. Štěpána Havránka, Ph.D. (1.LF), MUDr. Anetu Nyčovou (2.LF), MUDr. Josefa Fontanu, Ph.D. (3.LF), Ing. Pavla Kleina, Ph.D. (LFP), prof. MUDr. Lenku Borskou, Ph.D. (LFHK), doc. PharmDr. Lukáše Červeného, Ph.D. (FaF), Mgr. Karla Šimu, Ph.D. (FF), JUDr. Miroslava Sedláčka, LL.M., Ph.D. (PF), PhDr. Davida Gregera, Ph.D. (PedF), Dr. Mgr. Aleše Vlka (FTVS), RNDr. Radima Perlína, Ph.D. (PřF), doc. RNDr. Karla Houfka, Ph.D. (MFF), RNDr. Michala Červinku, Ph.D. (FSV), PhDr. Petru Oulíkovou, Ph.D. (KTF), ThDr. Evu Vymětalovou Hrabákovou, Th.D. (HTF), doc. PhDr. Evu Křížovou, PhD. (ETF) a Mgr. Alenu Markovou, Ph.D. (FHS) delegátem za fakultu do sněmu RVŠ.

 13. AS UK deleguje do Komise pro etiku ve vědě a výzkumu prof. MUDr. Jana Trku, Ph.D.

 14. AS UK doporučuje J. M. paní rektorce jmenovat do Rady Kolejí a menz Ing. Milana Skrbka (FTVS), Jakuba Gogelu (FF) a Radovana Štencela (PF).

 15. AS UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu vyhovět dvěma předloženým žádostem o podporu z fondu na investiční rozvoj fakult a dalších součástí v plném rozsahu.

 16. AS UK projednal záměr zřídit věcné břemeno na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene osobní služebnosti a reálného břemene mezi PREdistribuce, a.s. a UK v rámci připravované výstavby Kampusu Albertov – objektu Biocentra a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu ve smyslu § 15 odst. 1 písm. a) zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, k uzavření smlouvy.

 17. AS UK projednal návrh smlouvy s Hl. m. Prahou o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti v Motole ve prospěch univerzity a doporučuje jej předložit k projednání Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s uzavřením smlouvy.

 18. AS UK projednal návrh Smlouvy s Dopravním podnikem hl. m. Prahy o zřízení pozemkové služebnosti v ulici Opletalova ve prospěch Dopravního podniku hl. m. Prahy a doporučuje jej předložit Správní radě UK k vydání písemného souhlasu s uzavřením smlouvy.

 19. AS UK projednal návrh na koupi pozemku parc. č. 237/30 v k. ú. Rejvíz, obec Zlaté Hory, pro potřeby Přírodovědecké fakulty UK a doporučuje návrh předložit Správní radě UK k vydání předchozího písemného souhlasu s uzavřením kupní smlouvy.

 20. AS UK projednal záměr uzavřít se spolkem Montessori Plzeň, IČO: 22839712, se sídlem Trnová 304, PSČ 330 13, nájemní smlouvu, jejímž předmětem je nájem budovy Procházkova pavilonu č.p. 585 na adrese Karlovarská 48, která je součástí pozemku parc. č. 11584, v k. ú. Plzeň, za roční nájemné ve výši 3 896 610,- Kč bez DPH, s kladným stanoviskem.

 21. AS UK bere na vědomí revizi opatření rektora č. 28/2022 Ombudsman Univerzity Karlovy.

 22. AS UK bere předložený materiál „Rámcové principy kariérního rozvoje a hodnocení THP na UK“ na vědomí.

 23. AS UK bere předložený materiál „Sjednocení nefinančních zaměstnaneckých benefitů – návrhy příslušných Opatření rektora“ na vědomí.

 24. AS UK bere předložený materiál „Novelizace Vnitřního mzdového předpisu – ideový záměr“ na vědomí.

 25. AS UK bere předložený materiál „Novelizace Pravidel hospodaření a opatření rektora k čerpání sociálního fondu – ideový záměr “ na vědomí.

 26. AS UK bere předložený materiál „Aktualizace příkazní smlouvy mezi UK a CUIP a návazné kroky“ na vědomí.

 27. AS UK bere na vědomí informace z pracovních komisí.

 28. AS UK bere na vědomí informace z Rady vysokých škol.

 29. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 7. únor 2024 14:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám