Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 21. listopadu 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 21.11.2003

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Trnka, Vychytil


Přítomní hosté :

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Nikolka Hamplová


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Prof. Hampl informoval o závěrech schůzky s předsedy AS veřejných vysokých škol a předsedy fakultních senátů UK, které se dotkly zejména financování vysokých škol. Předsedové senátů vysokých škol zaslali dopis předsedovi vlády, o kterém byla informována média. Předsednictvo diskutovalo o průběhu projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2004 ve výborech Poslanecké sněmovny. Předsednictvo jednalo i o návrhu, který vzešel z jednání předsedů akademických senátů fakult Univerzity všem poslancům Parlamentu ČR osobně předat dopis, který informuje o dlouhodobém podfinancování vysokého školství. Prof. Hampl se dnes sejde s předsedou Poslanecké sněmovny dr. L. Zaorálkem.

  3. Kvestor UK informoval členy předsednictva o návrzích smluv, které budou projednány na příštím zasedání AS UK.

  4. Kvestor dále podrobně informoval o návrhu Principů rozdělování státní neinvestiční dotace na UK v Praze pro rok 2004 . Návrh vychází ze závěrů výjezdního zasedání v Nymburce 2003. Materiál projedná rozšířené kolegium rektora a následně Akademický senát UK na svém prosincovém zasedání.

  5. Kancléř UK sdělil, že MŠMT ČR již zaregistrovalo dílčí změnu Grantového řádu UK, která byla schválena na minulém zasedání AS UK v Nymburce.

  6. Kancléř UK informoval o přípravách Zprávy o přijímacím řízení na UK v roce 2004, která bude projednána na příštím zasedání AS UK.

  7. Předsednictvo se znovu zabývalo situací kolem přijímacího řízení na Právnické fakultě UK. Vedení UK a PF se dohodla, že fakulta osloví i všechny ostatní původně nepřijaté studenty, kteří však po přezkumném řízení výsledků přijímacího řízení na přijetí právo měli, ačkoliv si nepodali odvolání. Právnická fakulta připravila potřebná organizační opatření ke zvládnutí výuky. Vedení UK vyvozuje vůči fakultě tlak na vytvoření takových podmínek, které znemožní opakování podobné chyby.

  8. Předsednictvo schválilo jako dalšího člena Sociální komise Akademického senátu UK MUDr. D. Marxe (3.LF).

  9. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  10. Příští zasedání předsednictva se uskuteční v pátek 5. prosince 2003 v 9.00.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám