Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. října 2003

Zápis ze zasedání předsednictva AS UK v Praze dne 23.10.2003

Přítomní členové předsednictva :

Hála, Hampl, Royt, Staša, Trnka


Přítomní hosté :

Prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc., rektor UK

Ing. Josef Kubíček, kvestor UK

RNDr. Tomáš Jelínek, kancléř UK

Mgr. Miroslav Kudláček, člen AS UK


  1. Prof. Hampl přivítal členy předsednictva a přítomné hosty.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o rezignaci prof. MUDr. V. Geršla, CSc. na členství v AS UK (důvodem je jeho jmenování proděkanem LF v Hradci Králové). Současně zaniklo jeho členství v předsednictvu AS UK. Na příštím zasedání proběhne dovolba jednoho člena předsednictva.

  3. Předsednictvo diskutovalo o formě projednávání zprávy o přijímacím řízení na UK a situace na Právnické fakultě UK na nejbližším zasedání AS UK. Mgr. Kudláček navrhl zařadit tyto informace jako samostatný bod, o čemž rozhodne hlasováním plénum AS UK.

  4. Rektor UK informoval o organizaci výjezdního zasedání AS UK.

  5. Rektor UK dále seznámil členy předsednictva s průběhem schvalování státního rozpočtu ČR pro příští rok.

  6. Rektor se také vyjádřil k situaci, která vznikla na Přírodovědecké fakultě UK po zrušení Katedry kartografie a geoinformatiky a zřízení nové Katedry aplikované geoinformatiky.

  7. Prof. Hampl informoval předsednictvo, že se 5. listopadu 2003 sejdou předsedové akademických senátů českých veřejných vysokých škol. Diskutovat budou mj. o financování reformy vysokého školství v ČR.

  8. Předsednictvo jmenovalo členy dílčí volební komise pro volby do AS UK na ostatních součástech UK doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. (ÚVT UK), Radim Boháček, Ph.D. (CERGE UK) a Jan Ráfl (ÚJOP). Předsednictvo současně vyhlásilo termín voleb na součástech na dny 24. 11. a 25. 11. 2003. (9,00 16,00).

  9. Předsednictvo projednalo korespondenci senátu.

  10. Další jednání předsednictva se koná 31. října 2003 ve 13,00 v rámci výjezdního zasedání.


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

předseda AS UK


Zapsal :

M. Pelíšek, tajemník AS UK


Poslední změna: 21. leden 2018 23:39 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám