Zápis ze zasedání Petiční komise AS UK ze dne 4. prosince 2023


Přítomni:Bc. Jakub Čech (PF), Mgr. Bc. Filip Hruša (FTVS), MUDr. Veronika Viktoria Matraszek (3.LF), Karel Mikulčák (LFP), ThLic. Mgr. Karolína Štauberová (KTF)


Omluveni: Bc. Dominika Erbeková (PedF), Mgr. Andrej Farkaš (MFF), prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (FSV), Mgr. Eliška Mašková (FaF), Karel Mikulčák (LFP)


Hosté: Mgr. Simona Cwierzová (RUK), Mgr. Bc. Václav Krudenc (3.LF), Daniela Lvová (3.LF), doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D. (RUK), MUDr. David Marx, Ph.D. (3.LF), Mgr. Alena Vlasáková (RUK)

Program

  1. Přijímací řízení na 3. LF UK

1. Přijímací řízení na 3. LF UK

Petiční komise AS UK se sešla k druhému kolu projednání podnětu studenta Š. K. směřující proti průběhu přijímacího řízení na 3. LF UK. Předseda komise shrnul dosavadní průběh projednávání s tím, že Petiční komise obdržela podklady od vedení 3.LF a na předchozím zasedání určila další postup. Zpravodajem podnětu byl z řad členů Petiční komise určen Vojtěch Pavlíček, který vypracoval návrh řešení.


Následně se k podnětu vyjádřil přítomný zástupce vedení 3.LF s odkazem na již zmíněné písemné vyjádření. Vyjádřili překvapení nad tím, že se otázkou přijímacího řízení zabývá právě Petiční komise, a ne orgány, které k tomu jsou příslušné. Zároveň poukázal na to, že pro efektivní diskusi by byla vhodná přítomnost předkladatele podnětu.


Členové Petiční komise následně uvedli, které problémy v organizaci přijímacího řízení na 3.LF spatřují. Primárně jde o vágně určené podmínky přijetí ke studiu (požadované schopnosti a znalosti uchazečů pro přijímací zkoušku), způsob protokolace ústních pohovorů, který je v rozporu s příslušným univerzitním předpisem (chybějící podpisy členů komise a uchazeče), nedostatečné odůvodní nepřijetí. Za problém členové Petiční komise naopak nepovažují způsob přiřazování uchazečů ke komisím.


Zástupce vedení 3.LF se vyjádřil k jednotlivým námitkám. Fakulta nesouhlasí s tvrzenou obecností RVP, do větší podrobnosti jít nelze, protože pak už by fakulta musela sdělovat konkrétní otázky. K protokolaci uvedl, že vše, co univerzitní předpis vyžaduje, v protokolech je, s výjimkou vlastnoručních podpisů členů komise, jejichž smysl je nahrazen přihlašováním přes CAS (kde dojde k ověření, že hodnotí skutečně příslušná osoba). V samotném rozhodnutí pak nemají být vysvětleny úvahy přijímací komise, ale úvahy děkana. Uchazeč má možnost nahlédnout do veškerých podkladů ve spisu.


Podrobná diskuse proběhla především o vhodném obsahu rozhodnutí o nepřijetí. K tématu se vyjádřili i zástupci RUK, kteří upozornili mj. na to, že je třeba zvažovat i finanční stránku věci.


Předseda komise uzavřel, že vzhledem k tomu, že absenci vlastnoručních podpisů na protokolech považují členové komise za rozpornou s příslušným vnitřním předpisem, doplní 3.LF popis aplikace způsobu uchovávání a zpracování dat, kde bude vysvětleno, jakým způsobem se validují a archivují podpisy členů komise.


Návrh usnesení:

Petiční komise AS UK vyslechla názor k podnětu k přijímacímu řízení na 3.LF UK od představitelů 3.LF a zástupců RUK.“

4 pro – 0 proti – 0 zdrž.

Schváleno


Předseda komise Mgr. Bc. Filip Hruša poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.


Zapsala: Mgr. Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Schválil: Mgr. Bc. Filip Hruša, předseda Petiční komise UK


Poslední změna: 13. únor 2024 09:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám