Usnesení Petiční komise AS UK ze dne 8. dubna 2024

Petiční komise Akademického senátu Univerzity Karlovy přijala dne 8. 4. 2024 následující usnesení k podnětu Bc. Š. K. ze dne 10. srpna 2023 ve věci přijímacího řízení na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy:Návrh usnesení:

Petiční komise se ztotožňuje s námitkou, že hodnocení ústní části přijímacího řízení na 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy je nepřezkoumatelné, což podle jejího názoru ve svém důsledku dále zakládá nepřezkoumatelnost rozhodnutí o nepřijetí uchazečů, kteří se účastnili 2. kola přijímacího řízení, jako takových, ve smyslu § 76 odst. 1 písm. a), b) SŘS, jelikož nejsou řádně odůvodněna, resp. neobsahují úvahy, kterými se správní orgán řídil při hodnocení podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 68 odst. 3 SŘ) a dále nejsou protokolovány otázky položené uchazeči v rámci motivačního pohovoru, čímž došlo k porušení čl. 6 odst. 8 písm. c) Řádu přijímacího řízení. Petiční komise tedy doporučuje 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, aby přijala taková nápravná opatření, která tento stav napraví tak, aby nadále nedocházelo k porušování příslušných právních předpisů a vnitřních předpisů Univerzity Karlovy. Petiční komise dále žádá vedení univerzity o metodickou podporu fakultám v intencích závěrů tohoto usnesení, a současně o zohledňování těchto závěrů v rozhodování v odvolacích řízeních.

Hlasování: 10-1-1

Schváleno


Návrh usnesení:

Petiční komise se ztotožňuje s námitkou, že 3. LF UK nedostatečně zveřejnila podmínky přijetí ke studiu, když předem nezveřejnila jednak počet studentů, kteří postupují do 2. kola přijímacího řízení a jednak celkový počet přijímaných studentů, a tyto podmínky dotváří až v průběhu přijímacího řízení, čímž mohlo dojít k porušení § 49 odst. 1 a 5 zákona o vysokých školách. Petiční komise tedy doporučuje 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, aby provedla zpřesnění vymezení podmínek pro přijetí ke studiu.

Hlasování: 9-2-1

Schváleno


Návrh usnesení:

Petiční komise se zčásti ztotožňuje s námitkou, že došlo k nedostatečnému zveřejnění rámcového obsahu přijímací zkoušky a kritérií pro její vyhodnocení u 2. kola přijímací zkoušky, a to tím, že ve vymezení rámcového obsahu zkoušky absentuje motivační pohovor, čímž mohlo dojít k porušení § 49 odst. 5 zákona o vysokých školách. Petiční komise tedy doporučuje 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, aby provedla zpřesnění vymezení rámcového obsahu zkoušky, pokud jde o její 2. kolo.

Hlasování: 10-1-1

Schváleno


Návrh usnesení:

Petiční komise má za to, že opakování identických otázek v testech zadávaných v 1. kole přijímacího řízení za situace, kdy je zveřejňován jen test z předchozího roku, vytváří neférové podmínky mezi uchazeči o studium na 3. LF UK.

Hlasování: 7-4-1

Schváleno


Návrh usnesení:

Ve zbytku se Petiční komise s námitkami neztotožňuje.

Hlasování 11-0-1

Schváleno


Usnesení Petiční komise, vč. odůvodnění (PDF)Poslední změna: 10. duben 2024 15:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám